Hettema tentoansteld - etaazje 1

Erfgoed Fundaasje

In soad kostber argyfmateriaal wurdt wei troch achteleas fuortsmiten, faak út ûnkunde. Om dêr wat oan te dwaan is de Stichting Erfgoed Fundaasje oprjochte. Erfgoed Fundaasje is op it stuit yn Fryslân it bêste plak om jo arfgystikken feilich te stellen. Famylje- en bedriuwsdokuminten wurde opspoard, opslein, ynventariseard, rubriseard en tagonklik steld


Berjochten


 • TSJERKEPAAD BITGUM

  TSJERKEPAAD BITGUM

  Erfgoed Fundaasje hat in útstalling yn ’e Martinustsjerke te Bitgum oer de oprjochting fan it partikuliere ierdappelhannelshûs Hettema. Oanlieding ta dizze tentoanstelling is dat Hannelshûs Hettema 125 jier bestien hat. Ja mear as dat. De firma wurdt offisjeel oprjochte yn 1898, mar Hette Tsjisses Hettema en syn frou Anne Fokkes van der Meer sitte al…

  Lês fierder


 • Genealogy Jukema, de Bjirmen

  Genealogy Jukema, de Bjirmen

  Jukema, in slachte fan bouboeren oan ’e Slachtedyk yn ’e Bjirmen, duorsume biologise ikkerbou. In beskriuwing fan bedriuw en buorkers.Al sûnt de midsiuwen buorket dit staach op deselde steeën yn ’e klaaboustreek fan Fryslân. Aloan mear wurdt it buorkjen lykas de foarfaars dienen: mei sûn ferstân op sûne grûn. De hjoedeiske generaasjes pakke de biologise…

  Lês fierder


 • Kertiersteat Jelle en Jantsje Post

  Kertiersteat Jelle en Jantsje Post

  Prachtich nijs: sa ’n moai oersicht fan leave foarâlden, aldermeast. Sjoch Kertiersteat Jelle en Jantsje Post.

  Lês fierder


 • Foor de eerste keer ’n genealogy folledig in ’t Bildts

  Foor de eerste keer ’n genealogy folledig in ’t Bildts

  Bij erfgoed Fundaasje ferskynt ’n femilyhistory die’t folledig in ’t Bildts opsteld en skreven is en dat is foor ’t eerst in ’e geskidenis.’t Gaat om de Genealogy De Jong, de ferwanten fan Gêrm Gêrms de Jong (1768-1810) en Grytsy Dirks de Jong (1777-1814) bouboeren op Ouwesyl.D’r binne bij Erfgoed Fundaasje ok wel genealogiën útkommen…

  Lês fierder


 • Erfgoed Fundaasje en de Bildtse Eerpelweken

  Erfgoed Fundaasje en de Bildtse Eerpelweken

  De Bildtse Eerpelweken fan 2023 binne freed 23 juny fan start gongen. Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij hat in stand yn ’e pleats fan ’e famylje Smits, Ouwedyk 111, 9078 WK ûnder Ouwesyl. Dit is in rjappel fan ’t ras Spunta yn sulver getten ta eare fan it ôfskie fan Herman Hettema, kweker fan it ras Hettema, letter…

  Lês fierder


Klik hjir foar eardere berjochten.


WA BINNE DIZZE NAUTA’S?
Erfgoed Fundaasje hat wer in âld foto-album digitaliseard en dêrby in genealogy opset. It giet om de famylje Jelle Doaitzes Nauta te Bitgum. Fan gâns oerlevere portretten is wer net bekend wa’t it is. Wa kin helpe?
Genealogy Jelle Dooitzes Nauta
info@erfgoed-fundaasje.nl


KOLLEKSJE SINNEMA
Op 23 desimber 2020 hawwe Sake Meindersma en Geertje Meindersma-de Boer te Burdaard oan Erfgoed Fundaasje skonken har Kolleksje Sinnema, dy omfiemet foto’s, roubrieven en oare dokuminten út de neilittenskip fan Gryt Sinnema.
Hjirneist Gryt Sinnema har muoike en har mem, Pyt en Gryt Boschma.
Rjochts de roubrief fan har oer-oerpake Hendrik Louws Palsma. Weardefol dat ek sokke roubrieven bewarre binne, smyt se net fuort!

Sjoch: Genealogy Sinnema.


ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM
Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572)
It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder, mar it is noait útfierd. De tekening yn swart potlead is 39 sm breed en 65 sm heech.
Sintraal stiet de libbensbeam, middenmank in doarpsgesicht mei tsjerke en kop-hals-romp pleats mei op ’e foargrûn in ploegjende boer achter in ienskaarploege lutsen troch in twaspan. Dêrneist in silende aak of snikke.
Underoan de beammestam stiet yn Jugendstylletters beskreaun: Psalm 24:2; en yn ’e woartels linksom: De Heare sines is de ierde, en rjochtsom: Hy hat se groune op’e séën. Op ’e ûndergrûn in iepen boek – de Bibel tink – mei de tekst: Dy’t oer-wint, ik/scil him/to iten/jaen van de/libbens-beam/Iep.[enbieringen] 2:7.
As dit tablo útfierd wie, soe it fyftjin tegels fan 13 x 13 sm. befette hawwe; trije yn ’e breedte en fiif yn ’e hichte, de rânê dêrby ynbegrepen.

De tekening is net sinjeard. Mooglik is de makker Jan Romkes Steensma (Purmerend 1887-Snits 1967; x 1918 Tjitske Steringa), dy’t sûnt 1907 as plateelskilder wurket by Tichelaar te Makkum.
Sjoch: P.J. Tichelaar, Fries aardewerk – Tichelaar Makkum 1868-1963, Primavera Pers, 2004, ISBN 9789074310901, side 213). Mei tank oan Pieter Frietema fan Keninklike Tichelaar.


ANTIKE BEHANGÛNTWERPEN
Oan de Kolleksje Hellema is tafoege in samling ûntwerpen yn swart potlead en plakkaatferve foar plafond- en behangdekoraasje. Te sjen binne patroanen yn Jugenstyl mei blommefigueren en fûgeltsjes. Op ien is de Grutte of Sint Martenstsjerke fan Hallum útbylde.
De potleadtekeningen binne makke yn 1913 troch M.J. Steenstra. Wa wit wa’t dizze ûntwerper is?


FOLSLEIN ZIJLSTRA ARGYF
Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea Brandsma-Zijlstra telâne omdat har staach as lêste op dy âlderlike pleats buorke.
Dit argyf is fan grutte wearde, want de famylje hat de bedriuwsboekhâlding sawat sûnder hiaten behâlden fan ein 19e iu oant de njoggentiger jierren fan ’e 20e iu.

Skinking Kolleksje Zijlstra,
Genealogy Zijlstra


US ALLER KAREL DE GRUTTE
Wat moat Karel de Grutte hjir? Sawat iderien yn it nachtlân (Abendland) hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. Sadwaande hat er ek in plak yn de Kertiersteat fan Goasse Goasses Offringa, ûnder oaren it safolleste, te witten nûmer 570.270.302.208. Wat seit dat ‘heech’ komôf?  As je rekkenje dat it oantal foarâlden per generaasje ferdûbelet, dan ha je yn ’e tiid fan oerpake Karel teoretys 570 miljard foarâlden. En om 800 hinne wurdt Europa befolke troch mar sa’n 35 miljoen.

Sa betreklik, sa tagelyk tichby. Klik bygelyks, ast der niget oan hast, troch nei nûmer 8701634 yn dizze kertiersteat Floris V graaf fan Hollân en Seelân, ’Der keerlen god’ en ‘Hear’ fan Fryslân’, sa neamt de man himsels teminsten; of nei Mathilde Plantagenet en al dy har foarâlden, nûmer 139226153. En ast de smaak te pakken hast, is dêr fuortby samar nûmer 17820946945 Gorm den Gamle, de Alde, de earste koaning fan Denemarken. No ja, evensagoed: oaren sille trochdolle wolle oan Adam ta: Offringa: From Adam To Esther


AS IT DAGET
by wurd en geast fan Obe Postma.

Hawwe jimme wolris west yn it tsjerkje fan Nijhuzum?
Ik ha ek wol myn besinnen yn dat doarpke hân,
wie it net yn ’e tsjerke dan wol foar de pleatsen oer,
dy stjelp fan generaasjes Galema’s,
/…/
Mar no wolle frjemde opstigings – sa’t skynt
gjin weet fan sielelibben – te Blessum
de hegere kultuer frij baan jaan:
Lês fierder

Lês mear: Genealogy Offringa (Fergees)

Ynterieur Blessum

Klik hjir foar earder nijs.