Erfgoed Fundaasje

Erfgoed Fundaasje soarget derfoar dat jo argyfstikken feilichsteld wurde. Famylje- en bedriuwsdokuminten wurde opspoard, opslein, ynventariseard, rubriseard en tagonklik steld


Nijs

Klik op ’e yllustraasjes hjirûnder om te fergrutsjen


GENEALOGYSKE KONTAKTDEI SUKSES
De 16e Fryske Genealogyske Kontaktdei op sneon 6 novimber yn Tresoar te Ljouwert wie in sukses. Der wienen 32 stands en neffens de organisaasje kamen dêr sa’n 180 besikers op ôf. Dat is in moaie oanrin, ek yn ’t ljocht mei de útwreiding fan Corona en de oardel meter ôfstân.

Yn ’e kream fan Erfgoed Fundaasje wie aardich belangstelling. Besikers krigen eksimpels te sjen fan agraryske boekhâlding, foto-argiven, sulverwurk, tekstyl.
Op ’e laptop waard de wurkwize taljochte en fiks foarljochting jûn.
Minsken dy’t net goed wisten hoe’t se har argyfmateriaal foar de takomst feilichstelle kinne, witte no wêr’t se te plak binne.

Foto: stand fan Erfgoed Fundaasje, mei dêrachter bestjoerslid Tsjikke Andringa.JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF
Begjin 2021 ferskynde in famyljekronyk oer de famylje Bakker út Bûtenpost-Ljouwert, skreaun troch Toni Boumans ûnder de titel Je mag wel bang zijn, maar niet laf – De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker.

Yn gearwurking mei de auteur set Erfgoed Fundaasje in stambeamke op fan ’e neikommelingen fan Miente Popkes Bakker en Trijntje Dirks van der Schaaf, soks as hâldfêst en oanfulling. Dêrby wurde oantinkens en wederwarichheden tafoege. Bydragen fan belangstellenden binne wolkom.

Sjoch: Bakker (Bûtenpost)


HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE
Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte.
Neffens oerlevering yn ’e famylje is dizze ûndernimming oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder yn benammen setierdappels – ek op Dútslân.

Sjoch Erfgoed Fundaasje:
Hannelshûs Hettema
Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema
Genealogy Hellema

As de soannen Tjitze en Fokke yn ’e saak komme wurdt de namme: Firma Hettema Zonen.
Yn 1999 is Hettema fuseard mei de ZPC ûnder de namme HZPC.
HZPC, de famylje Hettema en Erfgoed Fundaasje wolle der graach achter komme oft der noch bewiistikken binne oer de oprjochting yn 1898, want dy binne oan no ta net foar hannen. Wa hat noch sokke dokuminten? It giet dan om keapakten, foto’s mei data en âlde rekkens.

HZPC op Wikipedia


WA BINNE DIZZE NAUTA’S?
Erfgoed Fundaasje hat wer in âld foto-album digitaliseard en dêrby in genealogy opset. It giet om de famylje Jelle Doaitzes Nauta te Bitgum. Fan gâns oerlevere portretten is wer net bekend wa’t it is. Wa kin helpe?
Genealogy Jelle Dooitzes Nauta
info@erfgoed-fundaasje.nl


KOLLEKSJE SINNEMA
Op 23 desimber 2020 hawwe Sake Meindersma en Geertje Meindersma-de Boer te Burdaard oan Erfgoed Fundaasje skonken har Kolleksje Sinnema, dy omfiemet foto’s, roubrieven en oare dokuminten út de neilittenskip fan Gryt Sinnema.
Hjirneist Gryt Sinnema har muoike en har mem, Pyt en Gryt Boschma.
Rjochts de roubrief fan har oer-oerpake Hendrik Louws Palsma. Weardefol dat ek sokke roubrieven bewarre binne, smyt se net fuort!

Sjoch: Genealogy Sinnema.


ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM
Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572)
It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder, mar it is noait útfierd. De tekening yn swart potlead is 39 sm breed en 65 sm heech.
Sintraal stiet de libbensbeam, middenmank in doarpsgesicht mei tsjerke en kop-hals-romp pleats mei op ’e foargrûn in ploegjende boer achter in ienskaarploege lutsen troch in twaspan. Dêrneist in silende aak of snikke.
Underoan de beammestam stiet yn Jugendstylletters beskreaun: Psalm 24:2; en yn ’e woartels linksom: De Heare sines is de ierde, en rjochtsom: Hy hat se groune op’e séën. Op ’e ûndergrûn in iepen boek – de Bibel tink – mei de tekst: Dy’t oer-wint, ik/scil him/to iten/jaen van de/libbens-beam/Iep.[enbieringen] 2:7.
As dit tablo útfierd wie, soe it fyftjin tegels fan 13 x 13 sm. befette hawwe; trije yn ’e breedte en fiif yn ’e hichte, de rânê dêrby ynbegrepen.

De tekening is net sinjeard. Mooglik is de makker Jan Romkes Steensma (Purmerend 1887-Snits 1967; x 1918 Tjitske Steringa), dy’t sûnt 1907 as plateelskilder wurket by Tichelaar te Makkum.
Sjoch: P.J. Tichelaar, Fries aardewerk – Tichelaar Makkum 1868-1963, Primavera Pers, 2004, ISBN 9789074310901, side 213). Mei tank oan Pieter Frietema fan Keninklike Tichelaar.


ANTIKE BEHANGÛNTWERPEN
Oan de Kolleksje Hellema is tafoege in samling ûntwerpen yn swart potlead en plakkaatferve foar plafond- en behangdekoraasje. Te sjen binne patroanen yn Jugenstyl mei blommefigueren en fûgeltsjes. Op ien is de Grutte of Sint Martenstsjerke fan Hallum útbylde.
De potleadtekeningen binne makke yn 1913 troch M.J. Steenstra. Wa wit wa’t dizze ûntwerper is?


FOLSLEIN ZIJLSTRA ARGYF
Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea Brandsma-Zijlstra telâne omdat har staach as lêste op dy âlderlike pleats buorke.
Dit argyf is fan grutte wearde, want de famylje hat de bedriuwsboekhâlding sawat sûnder hiaten behâlden fan ein 19e iu oant de njoggentiger jierren fan ’e 20e iu.

Skinking Kolleksje Zijlstra,
Genealogy Zijlstra


US ALLER KAREL DE GRUTTE
Wat moat Karel de Grutte hjir? Sawat iderien yn it nachtlân (Abendland) hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. Sadwaande hat er ek in plak yn de Kertiersteat fan Goasse Goasses Offringa, ûnder oaren it safolleste, te witten nûmer 570.270.302.208. Wat seit dat ‘heech’ komôf?  As je rekkenje dat it oantal foarâlden per generaasje ferdûbelet, dan ha je yn ’e tiid fan oerpake Karel teoretys 570 miljard foarâlden. En om 800 hinne wurdt Europa befolke troch mar sa’n 35 miljoen.

Sa betreklik, sa tagelyk tichby. Klik bygelyks, ast der niget oan hast, troch nei nûmer 8701634 yn dizze kertiersteat Floris V graaf fan Hollân en Seelân, ’Der keerlen god’ en ‘Hear’ fan Fryslân’, sa neamt de man himsels teminsten; of nei Mathilde Plantagenet en al dy har foarâlden, nûmer 139226153. En ast de smaak te pakken hast, is dêr fuortby samar nûmer 17820946945 Gorm den Gamle, de Alde, de earste koaning fan Denemarken. No ja, evensagoed: oaren sille trochdolle wolle oan Adam ta: Offringa: From Adam To Esther


AS IT DAGET
by wurd en geast fan Obe Postma.

Hawwe jimme wolris west yn it tsjerkje fan Nijhuzum?
Ik ha ek wol myn besinnen yn dat doarpke hân,
wie it net yn ’e tsjerke dan wol foar de pleatsen oer,
dy stjelp fan generaasjes Galema’s,
/…/
Mar no wolle frjemde opstigings – sa’t skynt
gjin weet fan sielelibben – te Blessum
de hegere kultuer frij baan jaan:
Lês fierder

Ynterieur Blessum

Lês mear: Genealogy Offringa (Fergees)


Artikel oer Erfgoed Fundaasje yn: Fryslân – Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, novimber 2020, Jiergong 26, nr 6.
Klik op de yllustraasje foar pylkjes om fierder te lêzen.


Klik hjir foar argiven.