VAN AISMA-COLLECTION

On 27 October 2020 this collection was donated by Jan van der Leij in Bitgummole to Stichting Erfgoed Fundaasje, who will house it, according to contract with the municipality Waadhoeke, where it is secured for the future and made accessible for general consultation.

The persons concerned can be found in the Genealogy Van Aisma, among others. (www.erfgoed-fundaasje.nl)
The documents in this archive are copies without exception.

BOX I
I DONATION AGREEMEN Collection Van Aisma
to Stichting Erfgoed Fundaasje, 31th Januari 2020 + inventarisation.

DONATION AGREEMENT

Hereby, the undersigned

de Stichting Erfgoed Fundaasje
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS LJOUWERT

declares that the

Collection Van Aisma
created by
Jan van der Leij
It String 27
9045 RE BITGUMMOLE
specified in the attached document
is donated by him and management transferred to

de Stichting Erfgoed Fundaasje.

Thus drawn up in duplicate,
Bitgummole, 27 oktober 2020.

Goasse D. Brouwer, dir. Stichting Erfgoed Fundaasje


III SEPERATE PHOTO’S
concerning the family Van Aisma
III.1 KNOWN

Aisma, van, Minke Everts (3x)
Aisma, van, Trijntje Everts (2x)
Siderius, Houkje Pieters (2x)
Wal, van der, Tjitze
Lourens, Tietje (2x)
Lourens, farm at Huizum
Lourens, Klaas (2x)
Lourens, Klaas and Kramer, Hieke (2x)
Lourens, Willem (2x)
Lourens, Hanna
Lourens, Tietje, with child
Lourens, Dirk (2x)
Wal, van der, Eeltje, Tietje, Johanna Maria, Eelkje, Tjitze, Minke.
III.2 UNKNOWN
(2x)
1 Man with goat
2 Dog cart with four people.

IV DOCUMENTS FAMILY/GENEALOGY
IV.1
Prologue
IV.2 Documents concerning the family tree of the family Van Aisma
IV.3 Miscellaneous
IV.4 Documents concerning Evert Klazes van Aisma
IV.5 Documents concerning Johannes Everts van Aisma

IV Documents concerning Hartman Johannes van Aisma c.s.
IV.6
Documents concerning Hartman Johannes van Aisma
IV.7 Distribution of inheritance of Hartman Johannes van Aisma, 7-7-1875
IV.8 Legacy of Jannigje Klazes Wassenaar, 12-10-1867
IV.9 Marriage certificate of Hartman Johannes van Aisma and Hermina Busscher
IV.10 Will of Remmo Busscher, 27-2-1857

IV Documents concerning Gertje Johannes van Aisma c.s.
IV.11
Miscellaneous documents concerning Gertje Johannes van Aisma x Pieter Fabry de Jonge
IV.12 Data of deeds of Gertje Johannes van Aisma
IV.13 Deed of sale of house at Willemskade Leeuwarden, 11-9-1911
IV.14 Deed of sale of farm at Nes (Westdongeradeel), 9-9-1876
IV.15 Codicil of Gertje Johannes van Aisma, 16-2-1876
IV.16 Will of Gertje Johannes van Aisma, 14-6-1900
IV.17 Will of Gertje Johannes van Aisma, 16-2-1905
IV.18 Revocation of will of Gertje Johannes van Aisma, 27-2-1913

IV Documents concerning Johannes Hartman van Aisma c.s.
IV.19
Miscellaneous documents concerning Johannes Hartman van Aisma
IV.20 Articles from the Leeuwarder Courant
IV.21 Contract of number change, 19-4-1886
IV.22 Obligation of Firma Gebr. Kuhlmann, 17-2-1906
IV.23 Obligation of Firma J. Drielsma & Zn., Leeuwarden, 10-2-1907
IV.24 Revocation of will of Johannes Hartman van Aisma, 4-2-1908
IV.25 Will of Johannes Hartman van Aisma, 20-3-1908
IV.26 Obligation of Simon Jans Hania, Sybrandahûs, 24-4-1908
IV.27 Deed of sale, 1-11-1918, Johannes Hartman van Aisma as mandatary for Willem Herman baron toe Schwartzenberg en Hohen Lansberg
IV.28 Death certificate of Johannes Hartman van Aisma, 31-10-1942
IV.29 Speech of Johannes Hartman van Aisma, written by Auck Peanstra, 4-2-2006
IV.30 Inventory of the Van Aismahuis, 1969

SKINKINGEN OAN RYKSARGYF
De J.H. van Aismastichting hat yn 1996 en 1997 in skinking dien oan it Ryksargyf te Ljouwert dat ûnderskate argyfstikken omfiemet, te witten:
I In samling hanskriften
1 in fragmint oer de Van Aysma’s, mei y, yn hanskrift fan Evert Klazes van Aisma;
2 trije kwitânsjes oangeande Evert Klazes;
3 seisentritich stikken oangeande  testaminten, ferkeapingen en hier  út 1624 o/m 1809 – dêrby binne gjin dokuminten oangeande de Van Aisma’s, docht bliken út de ynvintarisaasje dêrfan, opmakke troch Erfgoed Fundaasje.
Ynvintarisnr Tresoar 768. Beskriuwing: 345 – Verzameling Aanwinsten Rijksarchief.
Sjoch Skinkingsbrief -11-1996, hjirûnder:

II Twa boeken en dêrneist argyfstikken (1798-1849) Nederlânsk Herfoarme Tsjerke Bitgum 
Sjoch Untfangstbefestiging, 30-5-1997, hjirûnder:

OARE ARGYFSTIKKEN
Op it stuit is noch net dúdlik wêr’t de neikommende argyfstikken út it Van Aisma Argyf bedarre binne. It tsjintwurdige bestjoer fan ’e J.H. van Aisma Stichting hat dat argyf net ûnder eagen hân. It wie noch foarhannen yn it Van Aismahûs yn novimber 1986. It bestjoer giet nei wêr’t dy dokuminten en realia telâne kommen binne.
1 Brieven,  fan Hartman van Aisma (VI.2) oan Gertje van Aisma, troud mei Pieter Fabrij de Jonge; mooglik ek brieven fan syn healbroer Johannes Hartman en oaren.
2 Akten (oantal net bekend).
3 Foto-albums, twa eksimplaren, dikke kartonnen yn linnen of side ynbûn, mei foto’s op karton fan de famyljes Van Aisma’s, Busscher-Braak, Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
4 Portretten, fan:
-Gertje van Aisma en Pieter Fabrij de Jonge (IV.1.4)*
-Maaike van Aisma (IV.1.5)*
-Hartman Johannes van Aisma (V.1)*
-Jannigje Klazes Wassenaar, idem*
-Antje Douwes van der Meer, idem*
-Hermina Busscher, idem*.
De sifers korrespodeare mei dy yn ’e Genealogy Van Aisma: www.erfgoed-fundaasje.nl – rjochter kolom: Van Aisma
*= hong yn in ovale swarte list yn ’e Van Aisma-keamer.