In greep út ús kolleksje

IN GREEP ÚT ÚS KOLLEKSJE Klik op de foto’s om mear te sjen (brûk de pylkjes) Foto’s: Anne Rodrigues

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on In greep út ús kolleksje

Ûntwerp tegeltablo Tichelaar Makkum

ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572) It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder,…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Ûntwerp tegeltablo Tichelaar Makkum

As it oan Erfgoed Fundaasje leit yn 2021 wer gearwurking mei Tresoar

AS IT OAN ERFGOED FUNDAASJE LEIT YN 2021 WER GEARWURKING MEI TRESOAR De Stichting Erfgoed Fundaasje sil yn 2021 op ’e nij oparbeidzje mei Tresoar as it oan ’e Stichting leit. De beide ynstellings hienen sûnt 28 oktober 2016 in fruchtbere gearwurkingsoerienkomst, mar dy waard yn juny 2018 troch Tresoar ferbrutsen. As fan ’t jier…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on As it oan Erfgoed Fundaasje leit yn 2021 wer gearwurking mei Tresoar

Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum

SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum

HZPC hat hast de 125 jier helle

HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte. Neffens oerlevering yn ’e famylje is dizze ûndernimming oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on HZPC hat hast de 125 jier helle

De ‘lytse skiednis’ bewarje

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on De ‘lytse skiednis’ bewarje

Important Zijlstra archive, ‘Stealing’ for food, Our Charlemagne, Living together in 1822, Free from a surname

IMPORTANT ZIJLSTRA ARCHIVE Family of the president of De Nederlandsche Bank (The Dutch Bank) On 1 August 2020, an archive of the farmer’s family of prime minister Jelle Zijlstra was donated to Erfgoed Fundaasje. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum,…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Important Zijlstra archive, ‘Stealing’ for food, Our Charlemagne, Living together in 1822, Free from a surname

Utstalling Ald Stedhûs Frjentsjer

UTSTALLING ALD STEDHÛS FRJENTSJER Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene. Hjirûnder in oersicht mei tekst en foto’s. Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35. Klik hjir foar de foto’s. Klik hjir foar…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Utstalling Ald Stedhûs Frjentsjer

Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum, ‘Stelle’ om iten, Hokke anno 1822, Frij fan in achternamme

SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra BELANGRYK  ZIJLSTRA ARGYF Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum, ‘Stelle’ om iten, Hokke anno 1822, Frij fan in achternamme

‘Stelle’ om iten

‘STELLE’ OM ITEN Wa giet as arbeidster fan 62 út te stellen? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), in oerbeppe fan ’e presidint fan ’e Nederlandsche Bank. Dêr binne net sa’n bytsje lju ûnder it arbeidzjend folk dy’t alle dagen fan moarns fjouwer oant jûns seizen bodzje foar in goarrich lean. Dy geane mei de honger yn…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on ‘Stelle’ om iten

Hokke anno 1822

HOKKE ANNO 1822 Foardat se trouwe hawwe Baukje Jans Jousma en Rinze Lucas Nauta te Bitgum trije bern. Ongetroud gearwenje is yn ’e Klaaiboustreek begjin 19de iu bûtenwenstich, mar is dat yn dy tiid dan ek not-done? It tsjut der net op dat Bauky en Lucas der mar op los bilje of libje: Lucas wol…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Hokke anno 1822

Frij fan in achternamme?

FRIJ FAN IN ACHTERNAMME? Job Sytses Sytsma, arbeider te Bitgum, tekenet syn foarnamme en patronym ûnder in akte yn 1823 folút: Job Sytses – gewoan patroan is yn syn tiid it brûken fan inkeld en allinne inisjalen. Dêrfoaroer folstiet Job by it skriuwen fan syn achternamme hjir mei de lêste komponint, it bliuwt by Job…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Frij fan in achternamme?

De Folle Dôfpot èn de Sek

DE FOLLE DÔFPOT ÈN DE SEK Sinteklazeferske foar Bert Looper, direkteur Tresoar   Hoe giet it mei dy Bert? Ik hoopje goed en mei my ek. Hjir is foar dy dan foar de sande kear de presintaasje fan deselde frekte rekken fan tritichtûzen euro mienskipsjild, opfierd wol oan ferferlendst ta, myn jonge. Dript yn it…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on De Folle Dôfpot èn de Sek

Sulveren middei erfgoed fundaasje

Sulveren middei Erfgoed Fundaasje: Ja, mei goud oerstriele De presintaasje fan Erfgoed Fundaasje op sneon 6 maaie 2017 te Ingelum wie fan ’e fruchtbere grûn. In soad minsken – al mei al sa’n 300 – namen kennis fan ’e doelstelling fan ’e stichting: it te boek- en feilichstellen fan agrarise skiednis. Wat wie it ûnderhâldend en besteklik.…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Sulveren middei erfgoed fundaasje

Oanbieding Kolleksjes Brantsma I en II

Twa frachten klean út patrisise en adelike fermiddens fan ’e famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en dêrneist de famyljes Brantsma-Van Heerdt tot Eversberg-Van Haersma de With wurde yn ’e takomst foar de mienskip bewarre en binne op termyn foar publyk te besjen. Stichting Erfgoed Fundaasje bemiddelet yn dat proses en beskriuwt it unike guod. De ûntfangst…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Oanbieding Kolleksjes Brantsma I en II

Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II

9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje. From July 9th, 2019 on, a collection of noble…

Posted in Earder, Nijs | Comments Off on Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II