Jelma Knol is skriuwster en sil yn 1989 redakteur by Frysk en Frij wurde. Trouwens net omreden fan dit stikje.
Leeuwarder Courant, Ingezonden, 29-12-1987

J

Meiwurker Bertus Klazinga en abonnee Sjoerd Palstra yn Ingezonden.
Leeuwarder Courant, 2-1-1988

ony Feitsma is heechlearaar Fryske taal- en letterkunde oan ’e Vrije Universiteit te Amsterdam en meiwurker oan Frysk en Frij.
Leeuwarder Courant, Ingezonden, 28-12-1987

T

Dichter Tsjêbbe Hettinga hat ien kear yn ’e fjirtjin dagen in kollum yn Frysk en Frij.
Leeuwarder Courant, Ingezonden, 30-12-1987

En tusken de bedriuwen troch dogge de meiwurkers en redaksje it deistich wurk fan har hannen.
Leeuwarder Courant, 4-1-1988

Bauke Postma is meiwurker lânbou en letter bestjoerslid.
Leeuwarder Courant, Ingezonden, 19-12-1987

Leeuwarder Courant, Ingezonden, 23-12-1987

Stellingwarver Belangen, skriuwer-dichter Eppie Dam en dichter-skriuwer Harmen Haringa yn Ingezonden, linker kolommen.
Leeuwarder Courant, 5-1-1988

Leeuwarder Courant, Ingezonden, 29-12-1987

Taco Kingma is redakteur fan De Stim fan Fryslân en hat dêr syn rubryk De achterkant fan de moanne. Jikke Kingma-van Tuinen hat in feuilleton yn Frysk en Frij ûnder de skûlnamme Dieke Brouwer.
Leeuwarder Courant, Ingezonden, 29-12-1987

Leeuwarder Courant, 4-1-1988

Leeuwarder Courant, foarpagina, 7-1-1988

Leeuwarder Courant, ferfolch fan foarpagina, side 7, 7-1-1988