Home » Bedriuwen » Frysk en Frij – Kronyk » Frysk en Frij – Meiwurkers

Meiwurkers troch de jierren hinne

Frysk en Frij is oarspronklik in fersetsblêd út de Twadde Weareldoarloch dat sûnt 1 oktober 1944 yn Utrecht en Bolswert útjûn waard.
It libbet nei de besetting folop en hat op syn hichtepunt mooglik 20.000 abonnees. It blêd krijt yn frijheid allegeduerigen te kampen mei jildkrapte fanwegen it lytse taalgebiet. It ‘sliept’ fan 1966 oant 1972, krijt syn draai wer begjin santiger jierren, groeit, floreart as famylje- en opinyblêd, mar wurdt yn 1997 opheft – it tydskrift is dan seis jier sûnder strukturele oerheidssinten útbrocht en de redaksje kin gjin kwaliteit mear garandeare.

Dêrmei ferdwynt tagelyk in poadium foar Frysktalige sjoernalistyk en in kweekfiver foar literêr talint.

Elkenien dy’t har of him mei Frysk skriuwen okkupeart, is sawat anneks mei Frysk en Frij.
Klik hjirûnder foar de rigen op alfabet en interviews mei ald meiwurkers. Dizze waslisten binne by lange nei net kompleet. Wy stelle oanfullingen tige op priis. (Opjeften fan meiwurkers yn ’e ûnderskate ôfleveringen waarden net altyd sekuer byhâlden, soms stie in namme pas nei in jier yn it kolofon.)


Ynhald

  1. In swide rige bestjoerders en redakteuren
  2. Meiwurkers
  3. Nijjiersborrels en sa

In swide rige bestjoerders en redakteuren

Hjirûnder rigen fan bestjoerders, redakteuren, einredakteuren, haadredakteuren, direkteuren en leden fan ’e redaksjerie. Ek dit is noch wurk yn útfiering.

Haadredakteuren

Einredakteuren

Redakteuren

Direkteuren

Bestjoerders

Ynterimbestjoerders

Adressen Frysk en Frij

Utjouwers Frysk en Frij

Meiwurkers troch de jierren hinne

Elkenien dy’t har of him mei Frysk skriuwen okkupeart, is sawat anneks mei Frysk en Frij.
Klik hjirûnder foar de rigen op alfabet. Dizze waslisten binne by lange nei net kompleet. Wy stelle oanfullingen tige op priis. (Opjeften fan meiwurkers yn ’e ûnderskate ôfleveringen waarden net altyd sekuer byhâlden, soms stie in namme pas nei in jier yn it kolofon.)

Algemiene meiwurkers

Literêre resinsinten

Kollumnisten

Meiwurkers politike kommentaren

Meiwurkers libbensbeskôglike bydragen

Nijjiersborrels en sa

Frysk en Frij hat alle jierren in Nijjiersborrel. En alle freden slút de redaksje de wurkwike ôf mei it ferarbeidzjen yn ’e stamkroech: De Pauw, De Stee, Het Wapen van Leeuwarden. Meiwurkers witte har dêr te sitten, skowe oan en adviseare derop los. Inkeld feroarlovet it bedriuw har in personielsreiske.

Nijjiersborrel. Fan links nei rjochts: Jan Jongsma, Eize de Boer, Johan Oppewal, Froukje Annema, Cornelia Hiemstra, Hedwig de Roos en Goasse Brouwer.
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden