GENEALOGY BINNEMA
fragminten

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Foto’s: Kolleksje Sikke Johannes Rienks, skonken troch Philippus H. Breuker, Boazum (KSJK)

STAMRIGE
Sjoch ek: Genealogy Boelstra

I
Syds Popckes
; boer en keapman te Aldebiltsyl;
x 1 foar 1610 Auck Tyaerdtsdr † 1623/25;
x 2 Froubuorren 4-7-1625 Sydts Lyckledr, fan Marrum, komt yn 1641 mei attestaasje fan Hijum (werom) nei Marrum, dêr † 27-3-1669
Acht bern út it earste boask, ûnder oaren:
3 Tyaerdt Sydses, folget II

II
Tyaerd Sydses
* om 1612 hinne † 1675/85; wennet te Stiens;
x (tredde prokl. Stiens 14-10-1638) Dieu Auckedr, fan Hijum, widdo yn 1688
Ut it earste boask 8 bern, ûnder oaren:
3 Syds Tjeerds, folget III

III
Syds Tjeerds † nei 1708; smid en ymker te Stiens;
x Stiens 5-7-1685 Grietje Pyters * berne [Lekkum?] om 1663 hinne † Jelsum 26-12-1759; dochter fan Pyter Taedes en Tziets Willems
De dûmeny fan Jelsum noteart yn 1759:
Grietje Pieters moeder van Johannes smid te Cornjum, een vrou van hoogen ouderdom, sijnde in haar 97ste jaar. Sij wierd, wijlse leedemaat was, onderhouden van de Diaconiegoederen alhier. Stierf eindelijk den 26 December.
Bern:
1 Tjeerd Sydses
~ Stiens 25-4-1686, smid oant 1717 by Boelesyl te Koarnjum, en te Stiens;
x Baard 16-3-1710 Siouck Jans, fan Wjelsryp; hja dogge belidenis te Koarnjum 17-12-1713 en binne letter fertrokken nei Stiens
2 Johannes Sydses
~ Stiens 27-5-1688
3 Johannes Sydses, folget IV

IV
Johannes Sydses ~ Stiens 3-8-1690 † Koarnjum 1780/81; smid te Stiens en by de Boelesyl ûnder Koarnjum;
x 1 1716 Stiens (attestaasje fan Ryptsjerk 17-7-1716) Reinouw Sakes, fan Ryptsjerk;
x 2 Stiens 28-2-1717 Fokeltje Jans, fan Hijum, widdo fan Dirck Wygers;
x 3 Koarnjum 12-11-1719 Sjuwke Bouwes ~ Britsum 29-3-1700; dochter fan Bouwe Gerrits en Grietje Binnes;
x 4 Koarnjum 3-7-1762 Antje Pytters, tegearre noch lidmaten dêre 1774
Ut it tredde houlik:
1 Syds Johannes
Sjoch: Genealogy Boelstra
2 Grytje Johannes ~ Koarnjum 12-10-1721, x Koarnjum 26-1-1744 Ruerd Harmens
3 Tjitske Johannes ~ Koarnjum 24-2-1723, † Marsum 1755, x Marsum 24-1-1745 Hendrik Thomas, ~ Ferwert 4-11-1708, † Marsum 1776/77, soan fan Thomas Hendriks en Tietje Wybrens
4 Trijntje Johannes ~ Koarnjum 18-3-1725
x Koarnjum 11-6-1747 Jan Jacobs
5 Binne Johannes, folget V
6 Pytie Johannes
~ Koarnjum 30-10-1729
x Koarnjum 15-12-1754 Gerrit Nannes
7 Akke Johannes
~ Koarnjum 18-1-1733
x Koarnjum 12-5-1754 Tæke Oebles
8 Ymk Johannes
~ Koarnjum 11-3-1736
9 Ymkje Johannes ~ Koarnjum 21-9-1738
x Koarnjum 8-5-1763 Pytter Pytters

§ WAT WEDERFARINGEN FAN JEHANNES EN SYN HÚSHÂLDING
-Op 5-9-1717 komt Fokeltie Jans mei attestaasje fan Feinsum nei Koarnjum.-
-Yn 1717 (LWL Q8 184) keapje Johannes Sydses en Foockel Jans te Stiens hûs, smidte en smidsark oan de Binnendijck by Boelezijl te Koarnjum fan Tieerd Sydses en Siouck Jans foar 460 goudg. It ‘gemaacke en ongemaackt ijser tot dese smitte behoerende’ nimme hja nei taksaasje oer.
-Yn 1718 stiet Johannes Sydses oars noch noteard as bewenner fan heite smidte te Stiens.

-Yn 1719 (LWL V21 172) liene Johannes Sydses en Fokeltie Jans te Koarnjum 200 karg. fan Gerke Johannes en Geertie Jans te Dronryp; harren hûs, smidte en smidsark tsjinnet as ûnderpân.
-Op 15-7-1719 wurdt Meyndert Reinderts, húsman te Koarnjum, oansteld as fâd oer de bern fan Dirck Wygers en Fokeltie Jans, beide ferstoarn; styfheit is Johannes Sydses, smid te Koarnjum.
-Yn 1723 (LWL H9 114) sprekt Meynert Reyners as fâd oer de bern fan Fokeltie Jans by Dirk Wiegers te Koarnjum Johannes Sydses, mr. grofsmid dêr, oan oer in tegoed fan 140 karg. op Sioeck Tiaerd van Burmania.
-Yn 1729 (LWL V21 323, 325) stelt Johannes Sydses, ‘mr. groftsmid’ te Koarnjum, him boarch foar in skuld fan Froukjen Adams, frou fan Gerben Pytters, te Jelsum; yn 1772 lit Johannes Sydses witte dat de skuld ôflost is.
-Yn 1749 is Johannes Sydses smid te Koarnjum mei húshâlding fan fjouwer persoanen boppe en twa ûnder de tolwe, oanslach 30 karg.
-Joannes Sydses bewennet fan 1749-’77 speesjenûmer 36 fan Koarnjum. Yn 1777 ferhuzet er nei de smidte fan (soan) Binne Johannes op nr. 28 dêr’t er yn 1780/81 stoarn is.

V
Binne Johannes
(ek: Benne) ~ Koarnjum 25-5-1727 ~ dêr 2-3-1755; smid te Koarnjum; hy stiet sûnt 1774 yn ’e personele kohieren te boek mei in fermogen fan 600 karolus gûne;
x Jelsum 17-2-1754, dan beide fan Koarnjum, Neeltie Jillerts (ek: Jilderts) ~ Ljouwert 31-3-1728; dr fan Jillert Freerks en Simk Jochems
Neffens it Kwotisaasjekohier fan Jelsum yn 1749 wennet Neeltsy dêr: ‘gering in staat’; ien persoan, oanslach: £ 6:12:-
Bern:
1 Johannes Binnes Binnema, folget VI

VI
Johannes Binnes Binnema
* Jelsum 27-1-1755 ~ dêr 2-3-1755 † Koarnjum 28-11-1823, 68 jier; húsman/bouboer te Koarnjum, allyksa by syn ferstjerren; docht op 9-5-1790 belidenis te Koarnjum;
x Koarnjum 10-6-1781, dan beide fan Koarnjum, Trijntje Doedes de Jong * Koarnjum 12-12-1759 † dêr 6-4-1830, 70 jier; dr fan Doede Doedes de Jong en Baukje Rinses, bouboeren te Koarnjum
Bern:
1 Simme Johannes Binnema, folget VII.1 
2 Baukje Johannes Binnema * Koarnjum 24-5-1786 ~ dêr 4-6-1786 † dêr 14-4-1816, 29 jier; bouboerinne te Koarnjum;
x Koarnjum 9-12-1810, 24 en 21 jier, Pieter Scheltes Brouwers * Britsum 22-4-1789 ~ dêr 24-4-1789 † Koarnjum 15-1-1864, 74 jier; bouboer te Koarnjum; sn fan Schelte Pieters Brouwers en Grietje Piers Lettinga, boeren te Britsum, yn 1818 húslju te Koarnjum;
Piter x 2 Ljouwerteradiel 7-5-1818, beide 29 jier, Baukje Simons van der Woude * Koarnjum 24-5-1786 † dêr 25-8-1822; by trouwen ‘boeredochter’ te Stiens, dat betsjut dat se arbeidet op ’e âlderspleats; dr f. Symen Jans van der Woude en Aaltje Eelkes. bouboeren te Koarnjum, yn 1818 húslju te Stiens
Sjoch: Genealogy Brouwers – V.1
3 Binne Johannes Binnema, folget VII.2 
4 Doede Johannes Binnema, folget VII.3

§ JEHANNES BINNES NEAMD HIM BINNEMA

jOHANNES bINNES bINNEMA - NAMME-OANNIMG 1811
Jehannes Binnes nim op 2-12-1811 de namme Binnema oan, foar himsels en syn fjouwer koaters

§ BOUBOER, MEI MEAST FEE
Jehannes Binnes hat neffens it Kadaster fan 1832 te Koarnjum it folgjende besit (Minútplan Jelsum A1 Seksje A Lizzer 26):

Perseelnr. Yngebrûk as Oerflakte m² Klasse Belesting
60 Greide 19780 3
78 Boulân 15730 3
79 Greide 13590 3
84 Greide 33020 3
88 Greide 9020 3
89 Greide 13870 2
133 Greide 17630 3

GENERAASJE VII
VII.1 Simme Johannes Binnema
* Koarnjum 24-2-1782 ~ dêr 24-3-1782 † dêr 7-5-1860, 78 jier, hûsnr 31; docht belidenis te Koarnjum op 30-4-1816; grofsmid te Koarnjum, by ferstjerren allyksa;
x Ljouwerteradiel 22-5-1812, 30 en 19 jier, Yfke Botes Hiemstra (ek: Jifke) * Jelsum 15-8-1792 ~ dêr 16-9-1792 † Koarnjum 27-1-1872, 79 jier; grofsmidske te Koarnjum; yn 1853 dêr ek winkelfrou; dr fan Bote Wytzes Hiemstra en Sytske Willems Ypey, húslju te Jelsum
Bern:
1 Johannes Simmes Binnema, folget VII.1 


VII.2 Binne Johannes Binnema
* Koarnjum 24-4-1788 ~ dêr 18-5-1788 † Jelsum 21-12-1816. 28 jier, hûsnr 38; húsman/bouboer te Koarnjum en Jelsum;
x Stiens 13-5-1812, 24 en 23 jier, (achterneef en nicht) Tijtje Johannes Boelstra (ek: Tietje, Tytje) * Stiens 16-7–1788 † dêr 15-1-1856, 67 jier; dr fan Johannes Sydses Boelstra, boer en hynstehâlder te Stiens, en Tytje Pyters (suster fan Sjoukje, sjoch VII.3);
Tytsy x 2e Ljouwerteradiel 8-1-1818 (neef fan har earste man) Doede Bavius Span * Ljouwert 18-10-1793 ~ dêr 6-11-1793 † Stiens 16-12-1854, 61 jier, hûsnr 175; boer te Stiens; sn f. Bavius Ruurds Span en Rinske Doedes de Jong (suster fan Tryntsy Doedes de Jong, sjoch IV)
Bern
1 Trijntje Binnes Binnema (tekenet sels yn 1856: Bennema) * Koarnjum 7-4-1813 † Britsum 8-1-1870, 56 jier, hûsnr 16;
x Ljouwerteradiel 13-6-1832, 19 en 28 jier, Jelle Tjebbes Hiemstra * Koarnjum 22-3-1804 † Britsum 14-8-1877, 71 jier, hûsnr 15; boer te Britsum, oant syn ferstjerren; sn fan Tjebbe Jelles Hiemstra en Grietje Lykles Lyklama, bouboeren te Britsum
Sjoch: Forebears Dirk Gerbens Brouwer – nr 62
De geboarteleppel fan Jelle is bewarre bleaun; dy wurdt feild by Veilinghuis Peerdeman te Utrecht
Lotnûmer: 2003  
Feiling snein 3-12-2023
Timed online, sluting: 14:00

Zilveren lepel, pied de biche, achterzijde gegraveerd: ‘Jelle F. Hiemstra is geboren den 22 Maart 1804’
Fryslân 1718, gewicht 46 gram, 20 sm

Rjochtpriis: € 50-70
2 Johannes Binnes Binnema * Koarnjum 20-9-1814 † ûnder Stiens 29-9-1836, 22 jier, hûsnr 204; by ferstjerren sûnder bepaald berop ûnder Stiens
3 Tietje Binnes Binnema (tekenet sels yn 1856: Bennema; yn stjerakte: Tietje Bennes Bennema) * Koarnjum 3-5-1816 † Hallum 16-10-1857, 41 jier, hûsnr 152; by trouwen sûnder berop te Stiens; bouboerinne te Jelsum en Hallum;
x Ljouwerteradiel 17-5-1838, beide 22 jier, Jan Rinderts Keestra * Jelsum 9-2-1816 † Hallum 3-7-1893, 76 jier; by trouwen sûnder bepaald berop te Menaam; bouboer, yn 1839 te Jelsum, yn 1857 te Hallum, oant syn ferstjerren; sn fan Rindert Jans Keestra, bouboer, yn 1817, ’38, ’56 te Jelsum, yn 1857 idem te Hallum, en Truike Jacobs van Broek

Binne Johannes Binnema hantekeningen
Hantekeningen ûnder de trou-akten fan Binne Johannes Binnema en Tijtje Johannes Boelstra
Tytje Johannes Boelstra rouadvertinsje 18-1-1856
Ljouwerter Krante, 18-1-1856
Trijntje Doedes Binnema rouadvertinsje
Ljouwerter Krante, 20 en 23-10-1857

VII.3 Doede Johannes Binnema * Koarnjum 20-1-1792 ~ dêr 12-2-1792 † Stiens 11-5-1872, 80 jier, hûsnr 77; docht belidenis te Koarnjum op 8-5-1825; bouboer te Koarnjum; Doede en Janke ferfarre 23-7-1837 dêrwei nei Britsum; ferhúzje op 26-5-1852 (neffens Boargelike Stân, neffens tsjerklike registers op 20-2-1853) út Britsum nei Stiens; wenje dêr sûnt 31-12-1859 yn nr 77;
x Ljouwerteradiel 17-9-1818, 26 en 24 jier, Janke Tjeerds Boelstra * Stiens 22-5-1794 † dêr 7-2-1863, 68 jier, hûsnr 77; dr fan Tjeerd Pytters Boelstra, kastlein en hynstefokker te Stiens, boer op Truerd (no: Truerderdyk 24) op it Stienzer Aldlân, en Sjoukje Pyters
Bern:
1 Johannes Doedes Binnema * Koarnjum 6-10-1819 † dêr 30-11-1819, 8 wike
2 Sjoukje Doedes Binnema
* Koarnjum 19-11-1820 † Stiens 7-12-1861, 41 jier, hûsnr 173; bouboerinne te Stiens;
x Ljouwerteradiel 17-3-1842, 21 en 25 jier, Pieter Pieters Brouwers * Stiens 12-6-1816 † dêr 17-10-1878, 62 jier; greidboer te Stiens (nr 173); sn fan Pieter Pieters Brouwers en Janke Johannes Boelstra, boeren te Stiens
Sjoch: Brouwers – Parenteel troch Marianne Hoogma – 1.2.6.2.1.3
Sjoch: Genealogy Boelstra – II.1.2
3 Johannes Doedes Binnema, folget VIII.2
4 Trijntje Doedes Binnema
* Koarnjum 2-5-1832 † Britsum 9-2-1876, 43 jier, hûsnr 75; bouboerinne te Britsum; 
x Alde Maaie 1852, Karsjen Jacobs Kalma * Marsum 16-5-1829; bouboer, sûnt Alde Maaie 1852 ynwenjend by syn skoanheit-en-dy te Britsum; sûnt 31-12-1879 greidboer te Britsum (nrs 75, 113, 46BK);
Kars x 2 Ljouwerteradiel 10-4-1877, 47 en 31 jier, (nicht fan syn earste frou) Tietje Pieters Brouwers * Stiens 16-10-1845 † dêr 16-6-1915, 69 jier; bouboerinne te Stiens, komt op har twadde troudei dêrwei yn Britsum; dr fan Pieter Pieters Brouwers en Sjoukje Doedes Binnema, sjoch VII.3.2
Tytsy x 1 Ljouwerteradiel 8-5-1869, 23 en 25 jier, Jan Gerrits Postma * Hallum 30-1-1840 † Stiens 1-10-1874; Doopsgesind; bouboer te Hallum, sûnt syn trouwen te Stiens (nr 223); sn fan Gerrit Gerrits Postma en Maaike Jans Hessels, bouboeren te Hallum
Sjoch: S. Kok-Draijer, Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Deel I en II, Drachten 1993 ISBN 90-9006206-8, NUGI 647

Ljouwerter Krante, 14, 17 en 19-5-1872. Lju dy’t it har permitteare koenen, krije in rouadvertinsje yn ’e krante. Yn ’e midden fan ’e 19e iu jildt ornaris: hoe mear modder oan ’e kloet, hoe faker pleatsing
Trijntje Doedes Binnema rouadvertinsje 1876
Ljouwerter Krante, 11 en 15-2-1876


GENERAASJE VIII

VIII.1 Johannes Simmes Binnema
* Koarnjum 13-5-1813 † dêr 23-10-1850; by trouwen sûnder bepaald berop te Koarnjum; komelker te Koarnjum; by ferstjerren dêr bouboer;
x Ljouwerteradiel 9-5-1835, beide 21 jier, Wytske Alberts Boersma * Ljouwert 9-11-1813 † Jelsum 22-4-1869, 55 jier, nr 57; docht op 9-4-1835 belidenis te Britsum; by trouwen sûnder berop te Britsum; ferhuzet op 29-5-1836 út Britsum nei Koarnjum (dêr tsjerklik ynkommen op 9-1-1836) ; ferfart Alde Maaie 1852 dêrwei nei Jelsum (nr 57), dêr winkelfrou oant har ferstjerren; dr fan Albert Jans Boersma, yn 1835 sûnder berop te Britsum, en Eeke Sybrens Andringa
Bern:
1 Jifke Johannes Binnema * Koarnjum 29-11-1837 † dêr 1-2-1900, 62 jier, nr 33; by trouwen sûnder berop te Jelsum, by ferstjerren idem te Koarnjum;
x Ljouwerteradiel 15-5-1856,18 en 28 jier, Johannes Geerts Kuipers * Stiens 5-12-1827 † dêr 10-1-1897; by trouwen smidsfeint te Koarnjum, dêr sûnt grofsmid (nrs 33, 24a, 38, 40); ek postrinder (‘brievengaarder’); yn 1890 dêr sûnder berop; sn fan Geert Hendriks Kuipers, grofsmid te Stiens, en Grietje Johannes Loyenga
2 Albert Johannes Binnema, folget IX.1

3 Simme Johannes Binnema, folget IX.2
4 Eeke Johannes Binnema
* Koarnjum 30-6-1850 † dêr 30-6-1926, 75 jier; by trouwen sûnder berop te Jelsum, by ferstjerren idem te Koarnjum;
x Ljouwerteradiel 17-5-1876, 25 en 23 jier, Pieter Meinderts de Wal * Britsum 3-11-1852 † Hurdegaryp 9-8-1935, 82 jier; by trouwen arbeider te Koarnjum, dêr letter komelker (nrs 22a, 30, 31, 90, 43); ferhuzet 26-9-1933 nei Hurdegaryp; sn fan Meindert Pieters de Wal en Antje Jelles Heerema, arbeiders te Britsum
Jifke, Albert en Eeke ferkeapje op 16-8-1873 in hûs en smidterij te Koarnjum; keaper: Schelte Pieters Brouwers te Koarnjum (sjoch IV.1.2); keapsom: f 1.800,00; notaris: Johannes Adam Schaaff te Stiens; Repertoire: 128077

VIII.2 Johannes Doedes Binnema
 * Koarnjum 28-11-1822 † Stiens 1-10-1878, 55 jier; bouboer te St.-Jabik en ûnder Stiens;
x Ljouwerteradiel 27-3-1847, jier, 24 en 20 jier, Antje Jacobs Kalma
Sjoch: S. Kok-Draijer, Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Deel I en II, Drachten 1993 ISBN 90-9006206-8, NUGI 647
Bern:
1 Fetje Johannes Binnema
* St.-Jabik 3-3-1848 † Stiens 6-3-1931, 83 jier;
x Ljouwerteradiel 11-3-1869, 21 en 22 jier, Pieter Sipkes Bouma * Froubuorren 28-2-1847 † Stiens 14-3-1929, 82 jier; sn fan Sipke Pieters Bouma en Rinske Doedes Span, bouboeren te Froubuorren
Sjoch: Kertiersteat Rindertje Bouma – nrs 8 en 9, mei portretten
2 Doede Johannes Binnema, folget IX.2

GENERAASJE IX
IX.1 Albert Johannes Binnema
* Koarnjum 30-4-1840 † dêr 30-1-1891, 50 jier jier; arbeider te Koarnjum (nr 35a);
x Ljouwerteradiel 8-5-1872, 31 en 27 jier, Aukje Harmens van der Wal * Koarnjum 29-11-1844 † dêr 24-2-1923, 78 jier; by trouwen sûnder berop te Koarnjum, yn 1898 dêr winkelfrou, oant har ferstjerren; dr fan Harmen Jans van der Wal, arbeider te Koarnjum, wennet letter yn by Aukje en Albert, en Baukje Dirks Brinkman
Bern:
1 Baukje Alberts Binnema * Koarnjum 25-11-1875 † Oentsjerk, Heemstra-State, 28-10-1967, 91 jier, [] Koarnjum; by earste boask sûnder berop te Koarnjum; by twadde houlik dêr winkelfrou;
x 1 Ljouwerteradiel 14-5-1898, 22 en 32 jier, nicht en neef, Simme Johannes Kuipers * Koarnjum 25-4-1866 † dêr 23-1-1925, 58 jier; by trouwen grofsmid te Koarnjum, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn fan Johannes Geerts Kuipers, grofsmid te Koarnjum, en Jifke Johannes Binnema, sjoch VI.1.1
x 2 Ljouwerteradiel 28-4-1928, 52 en 59 jier, Hendrik Jans Bonsma * Easterlittens 3-9-1868 † Oentsjerk 6-12-1955, 87 jier; yn 1893 arbeider te Easterlittens; yn 1908, ’19 greidboer te Britswert; by twadde houlik sûnder berop te Jorwert; ferhuzet 26-5-1932 út Huzum (Sportleane 31) nei Hurdegaryp (nrs 271, 61b), dêr sûnder berop; sn fan Jan Hendriks Bonsma, yn 1860, ’63 boer te Easterlittens, yn 1865 dêr winkelman, yn 1866, ’68 dêr arbeider, en Haukjen Aukes Frankena
Hindrik x 1 Baarderadiel 17-5-1890, 21 en 25 jier, Tietje Thijsses van Dijk * Easterlittens 8-9-1864 † Britswert 26-1-1927, 62 jier; dr fan Thijs Pieters van Dijk, arbeider te Easterlittens, en Aaltje Pieters Sytsma

Baukje Binnema rouadv 1967
Ljouwerter Krante, 30-10-1967


IX.2 Simme Johannes Binnema
* Koarnjum 4-8-1844 † dêr 11-5-1928; by trouwen arbeider te Koarnjum, ferfart Alde Maaie 1870 nei Jelsum, ferhuzet dêrwei Alde Maaie 1872 nei Koarnjum (hûsnrs 70, 45BL, 87, 53b, 45a); yn 1928 yn Boargerlike Stân neamd ‘Rentetrekker’; 
x Ljouwerteradiel 24-6-1869, 24 en 23 jier, Johanna Baukes Regnerus * Westernijtsjerk 25-10-1845 † Koarnjum 24-4-1903, 57 jier; by trouwen faam te Koarnjum; komt 24-6-1869 út Hijum yn Koarnjum; arbeidster te Jelsum en Koarnjum; dr fan Bauke Lieuwes Regnerus, arbeider te Westernijtsjerk, en Aaltje Johannes Loyenga
Bern:
1 Aaltje Simmes Binnema
* Jelsum 5-10-1869 † Aldtsjerk 15-4-1903, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Koarnjum; by ferstjerren húshâldster te Hallum;
Aaltsje har soantsje Simme ferstjert alve dagen letter te Aldtsjerk op 26-4-1903, 15 dagen;
x Ljouwerteradiel 9-5-1896, beide 26 jier, Romke Tjitses van der Mey * Hallum 18-12-1869 † Ljouwert 26-6-1958, 88 jier; skuonmakker te Hallum; komt op 30-11-1911 út Grins yn Ljouwert; ferhuzet dêrwei 14-8-1925 nei Amsterdam; komt op 7-6-1926 út Rotterdam yn Ljouwert; ferhuzet dêrwei op 12-9-1927 nei Amsterdam; komt op 19-11-1927 dêrwei yn Ljouwert (Súdfliet 232, Emmakade 159, Van Blomstrjitte 16); sn fan Tjisse Romkes van der Mey (ek: Tjitse), arbeider te Hallum, en Doetje Thijssen Jousma
2 Wytske Simmes Binnema * Jelsum 11-10-1871 † Koarnjum 2-1-1875, 3 jier, hûsnr 33
3 Johannes Simmes Binnema * Koarnjum 20-2-1881 † dêr 23-2-1881, 3 dagen, hûsnr 53

IX.3 Doede Johannes Binnema
* Berltsum 12-2-1852 † Ljouwert 3-7-1910; by trouwen fan boerebedriuw te Stiens, dat betsjut dat er by syn âlden buorket; nei syn trouwen keapman te Stiens, dêr bouboer (nrs 350BK, 363BK, 564, 199); Doede en Aaltsy ferfarre dêrwei op 25-10-1909 nei Zutphen;
x Ljouwerteradiel 23-5-1874, 22 en 19 jier, Aaltje Folkerts Roeda * Hallum 6-8-1854 Feinsum 24-9-1830 † Zutphen 13-11-1918, 64 jier; by trouwen sûnder berop te Hallum; ferhuzet neffens de Boargerlike Stân op 4-9-1874 út Hallum nei Stiens; dr fan Folkert Joukes Roeda en Antje Sipkes van der Woude, bouboeren te Hallum;
Sjoch: Genealogy Roeda – V.4.1, mei portretten
Bern:

1 Antje Doedes Binnema (Anna, Anne) * Stiens 3-3-1875 † Ermelo 12-2-1963; by earste boask sûnder berop te Stiens; ferhuzet op har troudei út Stiens nei Froubuorren; by twadde houlik sûnder berop te Burdaard;
x 1 Ljouwerteradiel 6-6-1895, 20 en 25 jier, Hessel Watzes Bierma * Aldsyl 18-12-1869 † dêr 29-5-1897; by boaskjen sûnder berop te Froubuorren; bouboer op Aldsyl; sn fan Watze Hessels Bierma en Gerlantje Pieters de Boer, bouboeren op Aldsyl
-J.IJ. Feenstra, Het geslacht Bierma, Genealogysk Jierboekje 1957, side 79 – Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1957 – VIIa.3, side 59
x 2 Dantumadiel 10-7-1909, 34 en 32 jier, Beert Buis * Snits 18-4-1877 † Hengelo, Oerisel, 17-2-1954; húsdokter te Wânswert; sn fan Jan Beerts Buis, kleanmakker te Ljouwert, yn 1909 kleanmakker en kûpeur te Snits, en Sophia Petrus Hempenius
Sjoch: A.L. Hempenius, Hempenius, Genealogysk Jierboekje 1973, Fryske Akademy, Ljouwert 1973 – Xf.7
Beert x 1 Ljouwert 18-11-1901, op houlikse betingsten, 24 en 27 jier, neef en nicht, Geesje Koestra * Harns 18-2-1874 † Wânswert 7-1-1907, 32 jier; sûnt Alde Maaie 1898 ûnderwizeres te Wiuwert (wennet dêr yn by it skoallehaad Albertus Schaafsma en Teetske Hipke Wulfsen en sûnt Alde Maaie 1899 by skuonmakker Louw Venema en Akke Hiemstra); ferfart dêrwei op 11-9-1901 nei Ljouwert; by trouwen dêr sûnder berop; dr fan Hendrik Klazes Koestra, yn 1874 kastmakker te Harns, sûnt 1870 te Ljouwert, en Ytje Beerts Buis, yn 1901 winkelfrou te Ljouwert, yn 1907 dêr sûnder berop
Geesje keapet op 3-1-1901 in hearehûs mei tún te Wânswert fan Pieter Eelkes van der Woude te Hallum; keapsom: f 2.063,00; notaris: Tjebbe Poelstra te Heech; Repertoire: 054090; aktenr 02431
2 Trijntje Doedes Binnema * Stiens 9-4-1877 † dêr 1-4-1897, 19 jier, hûsnr 363;
3 Johannes Doedes Binnema * Stiens 17-12-1878 †  Mantgum 13-1-1942; ferhuzet op Alde Maaie 1908 út Stiens nei Burdaard; bouboer te Burdaard, kafee- en garaazjehâlder, fan 1928-’39 te Rijssel, Frankryk;
x Ferwerteradiel 17-5-1910, 31 en 22 jier, Beitske Gjalts Kaastra * Tearns 4-5-1888 † Ljouwert 5-9-1964; by trouwen sûnder berop te Wânswert; dr fan Gjalt Tjeerds Kaastra, boer te Himpens en Tearns, en Jitske Thomas Pot
Beitske x 2 Baarderadiel 27-2-1943 Enne Sjirks Twijnstra * Goutum 27-4-1890 † Ljouwert-Goutum 18-7-1953; fytsehanneler, letter garaazjehâlder te Goutum; sn fan Sjirk Pieters Twijnstra, arbeider te Huzum en Goutum, en Houkje Ennes de Jong
4 Folkert Doedes Binnema * Stiens 3-12-1880 † dêr 6-4-1957; ferhuzet op 19-5-1904 út Stiens nei St.-Jabik; by trouwen bouboer te Stiens; bouboer te Berltsum en Stiens;
x Ferwerteradiel 11-5-1904, 23 en 24 jier, skieden Ferwerteradiel 28-2-(dêr akte fan ynskriuwing 9-4-) 1929, Klaaske Dirks Olivier * Marrum 6-5-1880 † Stiens 23-2-1966; by trouwen sûnder berop te Marrum; dr fan Dirk Johannes Olivier en Tjitske Willems de Groot, bouboeren ûnder Marrum
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967 – VI bis.5, side 87
5 Fetje Doedes Binnema * Stiens 7-1-1884 † Oentsjerk 28-3-1976; by trouwen sûnder berop te Stiens; ferhuzet op 11-7-1903 út Stiens nei nei Muntsjesyl;
x Ljouwerteradiel 14-5-1903, 19 en 24 jier, Oene Nieuwenhuis * Easterwâlde 8-11-1878 † Ljouwert 31-5-1932; ûnderwizer te Stiens, by trouwen skoallehaad te Muntsjesyl, letter te Harns en Ljouwert; sn fan Hendrik Oenes Nieuwenhuis, keapman en tekstylhanneler te Easterwâlde, en Grietje Hendriks Ottema
6  Jouke Doedes Binnema * Stiens 17-8-1885 † Berltsum, ûnder St.-Jabik, 5-10-1975; ferhuzet op 7-10-1898 út Stiens nei Froubuorren;  komt 26-5-1910 út Dantumadiel wer yn Stiens by syn heit en mem op ’e pleats; ferfart dêrwei op 17-5-1918 nei St.-Jabik, dêr bouboer oan ’e Kouweweg;
x It Bilt 13-6-1918, 32 en 21 jier, Pietje Jans Tacoma * Wytmarsum 29-5-1897 † Wier 27-4-1988; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik, de lêste tiid te Stiens; dr fan Jan Pieters Tacoma en Hinke Thomas Rienstra, bouboeren te Wytmarsum, yn 1918 te Stiens

Aaltje Folkerts Roeda, Folkert, Doede Johannes Binnema, Johannes, Jouke, Fetje en Trijntje
Aaltje Folkerts Roeda, Folkert, Doede Jehannes Binnema, Jehannes, Jouke, Fetsje en Anne. Tryntsje is al ferstoarn. Fotograaf: D. Deinema, Stiens. Kolleksje Sikke Johannes Rienks (KSJK)
Anna Doedes Binnema. Fotograaf: C. Halbertsma, Foarstreek 275, Ljouwert (KSJK)
Trijntje Doedes Binnema. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte W14, Ljouwert (KSJK)
Fetje Doedes Binnema en Oene Hendriks Nieuwenhuis. Fotograaf: D. Deinema, Stiens (KSJK))

GENERAASJE X

20