Antsje en Tryntsje van der Meer helje gauris de krante, om twa redenen: se binne lang de âldste twilling fan ’t lân èn se drage noch alle dagen it gouden earizer as dat allang út ’e tiid is

Antje Velstra-van der Meer en Trijntje Bloemhof-van der Meer


83 jier. De redaksje fan ’e Ljouwerter Krante skriuwt achterop ’e foto: Zéér veel zorg! Voorpagina


Stimme


Simmer 1960. Tryntsje mei Nel Enklaar

Antsje har man, Wierd Tjeerds Velstra is in baas-hurdrider.
Ut: Het Oudkerker hardrijdersgeslacht – Bottema – De Vos – Vellinga – Velstra. Ds A.P. Scholte en W.Tsj. Vleer, Sleen (Dr.), Hurdegaryp, 1955

1963. Foto: S. Andringa, Ljouwert

Skoallefeest 1964. Antsje en Tryntsje Bottema út Readtsjerk stelle Antsje Velstra en Tryntsje Bloemhof foar


Jierdei 17 april 1963. Foto nommen yn ’e keamer by de beppesizzers Sape Bloemhof en Sine Kolk te Aldtsjerk

Tryntsje har winkel te Aldtsjerk wurdt oernommen troch har beppesizzers Sape Doeyes Bloemhof en Gesina Kolk, 23 septimber 1964.
Foto: Johannes Doedes de Jong, Aldtsjerk

Ut: Leer ze me kennen, die Friezen. Ds J.J. Kalma

Aldtsjerk 17 april 1960. Yn ’e keamer by Tryntsje.
Foto: Johannes Doedes de Jong, Aldtsjerk

17 april 1963


Tryntsje van der Meer en Sape Doeyes Bloemhof