KERTIERSTEAT
FAN

PYTSJE EN TINE BLOEMHOF

Wat is in kertiersteat?
Sjoch ek: 
Genealogy Bloemhof

 * = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven
As net oars oanjûn is, is de godtsjinst Nederlâns Herfoarmd.

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset.
Foar oanfullingen en ferbetteringen, foto’s en oare yllustraasjes, sjoch formulier

Undersyk:
-Erfgoed Fundaasje, Ljouwert
-Gerben Engbrenghof, Oentsjerk
-oanfullingen Sietske Bloemhof, Aldtsjerk
mei tank oan Pytsje Swart-Bloemhof, as boarne fan famylje-oerleveringen.


Pytsje Swart-Bloemhof, 6-11-2018, 100 jier


95 jier

OERFEART

Pytsje Swart-Bloemhof
1918-2020
ta oantinken

Dyn blier gesicht –

En ûnderweis nei dy
pluk ik de blommen út ’e bermen,
ek al ûnthiemd, set ik se yn in glêzen faas foar dy,
se rûke nei it lân dêrsto út komst en nei dyn libbenstier.

Op myn gemak stelst myn oerallich flechtich sin,
myn sizzenskrêft dy hifkest skerp en myld,
ik leau en wit dyn linich brein is rom,
gjin wurd dat ik net sizze kinne mei
oan dyn beleine tafel.

Yn krisistiid fan skoalle ôf om  yn ’t bedriuw ûnder de kij,
slaggest neist melkerij dyn oangename sucht nei kennis út te wierjen,
de pleats, Trynwâlden is dyn grûn
fan ierdske sirkelgong,
de rûnten om ús hinne.
Ik moat der no om tinke, want
myn grutte wurden wize net
dyn omgong oan,
de trochtocht net.

Diakenskip is ek sa wat, oan tsjerkebannen leist dus net,
do soargest yn frijsinnigens foar har dy’t op dyn paad
mei dingen dy natuerlikwei temjitte komme.

Dyn namme is sadwaande rots,
al meist dyn eigennamme likegoed net lije,
mar de ferbûnens draachsto heel
mei har dy’t oerdroech sa’t it libben dy ferneamde.

Us heit en mem hiest kenne wollen,
do berne yn it jier tusken har beidenyn ferweefd bebêde,
it is jim hiele lange libben der mar net fan kommen,
mar koest se ommers yn it ljocht datsto mei my
foar it gemak mysteary neamst.

Ik trêdzje om ’t Aldtsjerkster hôf
noch trije kear
en it giet net foarby.

Sa folget my dyn lichte azem.

En ik beneam it oan ’e wolken
as dy my even stil beminne,
ik sis it tsjin de streakjend wûnderlike wyn,
de weagen, hinnegeandewei
myn neaken liif opnimme.
De hearringslynders witte
leauwe it ek,
’t wyfke dûkt ûnder my,
ik sjoch har oan ’e oare igge boppekommen –

ik sil har Pytsy neame.

Goasse BrouwerTroufoto Pytsje Bloemhof en Nico Swart. Foto: Franke, Burgum.  Foto’s yn dit skift: Kolleksje P. Swart-Bloemhof. De yllustraasje binne hjir meast ôfprinte neffens ôfmjitting fan ’t orizjineel

1A Pietje BLOEMHOF
 (Pytsje) * Eastrum 6-11-1918 † Oentsjerk 29-8-2010, 101 jier, [] Aldtsjerk; tsjerkeriedslid frijsinnich Ned. Herf. Tsjerke Gytsjerk-Oentsjerk-Wyns;
x Tytsjerksteradiel 16-5-1941
Tjebbe Nico SWART (Nico) * Rotterdam (wenplak Midslân, Schylge) 17-6-1912  Ljouwert (Diakonessehûs) 1987 [] Aldtsjerk; tsjerkeriedsriedslid  en administrateur Doopsgesinde Gemeente Feanwâlden; Seefeartskoalle Amsterdam; tredde stjoerman op ’e grutte feart; dêrnei Suvelskoalle te Boalsert; ûnderdirekteur Koperative Suvelfabryk Trynwâlden en omkriten; sn f. Tjebbe Gerrits Swart, seekaptein op ’e grutte feart (û.o. op it frachtskip Kerkplein), domisylje hâldend te Rotterdam en te Horp op Schylge, en Maria Wybrands Dekker
Bern:
1 Deaberne jonkje
2 Luutske Swart (Luuk) * Ryptsjerk 19-2-1944; apotekersassistinte te Ljouwert
3 Maria Swart (Marije, Marijke, Rijke) * Ryptsjerk 27-9-1945; dosint tekstile wurkfoarmen te Drachten en Surhústerfean; x Burgum 30-8-1968 Gerben Engbrenghof * Hallum 15-2-1944; amtner Gemeente Ljouwert; sn Wieger Gerbens Engbrenghof, gemeente-amtner Ferwerteradiel, dirigint korpsen en koaren, en Lutske Sytses Swart
4 Nienke Swart * Ryptsjerk 20-9-1949; ferpleechkundige te Den Dolder; x Marcel de Leeuw, keunstskilder te Utrecht; bern: Ilian de Leeuw * Utrecht 14-4-1984; Orme de Leeuw * Utrecht 11-11-1985
5 Ali Martha Swart (Ali) * Ryptsjerk 16-10-1952; bern: Hedwig Marije Swart * Utrecht 5-7-1991


Tine Bloemhof en Bé Ennema. Foto: Mellema, Ljouwert

1B Trijntje Bloemhof (Tine) * Readtsjerk 19-10-1924 † Oentsjerk 2-3-2009 [] Gruttegast; pedikuere te Gruttegast 
x Dantumadiel 21-2-1952
Berend Ennema
(Bé) * Uithuizen (Grinslân) 10-10-1922 † Gruttegast 12-8-1986 [] Gruttegast; plysjeman te Aldtsjerk en te Gruttegast, letter notarisklerk te Gruttegast; sn f. Kornelis Ennema, kleanmakker-kûpeur te Uithuizen, en Cornelia van Deel


Piter Bloemhof. Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert

Luutske Bosma


Piter Bloemhof en Luet Bosma. Foto: Mellema, Ljouwert

2 Pieter BLOEMHOF * Aldtsjerk 2-1 1-1893 † Oentsjerk 17-7-1984 [] Aldtsjerk; tsjerkeriedslid Aldtsjerk, bestjoerslid iisferiening Aldtsjerk; nei syn trouwen in healjier by syn skoanheit yn ’e gernierkerij op ’e 2de Skreiershoeke tusken Dokkum en Eastrum (wenjend te Eastrum), sûnt maaie 1919 komelker te Aldtsjerk, sûnt Alde Maaie  (12-5-1924) greidboer te Readtsjerk;
x Eastdongeradiel 13-6-1918
3 Luutske BOSMA (Luet) * Minnertsgea 29-1-1898 † Noardburgum, (Toutenburg) 25-10-1980 [] Aldtsjerk; by trouwen sûnder berop te Eastrum
Bern:
1A Pytsje Bloemhof
1B Trijntje Bloemhof

4 Sape Doeyes BLOEMHOF * Aldtsjerk 27-9-1869 † dêr 10-9-1954 [] Aldtsjerk; yn 1891, ’97, 1916 skipper te Aldtsjerk; yn 1918 dêr winkelman (hûsnr 70);
x Tytsjerksteradiel 16-5-1891
5 Trijntje Pieters VAN DER MEER * Readtsjerk 16-4-1870 † Aldtsjerk 22-1-1966 [] Aldtsjerk; winkelfrou te Aldtsjerk
Sape hat 5-5-1905 in skuld by De Spaarbank te Ljouwert fan f 4250,00
Hy keapet 26-10-1904 greide ûnder Aldtsjerk; keapsom: f 4287,00
Hy keapet 20-4-1917 in hûs en hiem te Aldtsjerk; keapsom: f 400,00.
Tryntsje har broer Gosse Pieters van der Meer hat mei syn frou in heel lyts komelkersspultsje ûnder Readtsjerk. Letter driuwe se in winkeltsje te Oentsjerk, yn har achterkeammerke. Goas-om hellet de winkelwaar by syn suster Tryntsje, en ferkeapet dat yn Oentsjerk troch. Goas-om en syn wiif wurde grifformeard, se ha gjin bern en skinke in kaptaal oan ’e bou fan ’e grifformearde tsjerke te Oentsjerk 
Bern:
1 Doeye Bloemhof * Aldtsjerk 10-9-1891; skipper te Aldtsjerk; x Tytsjerksteradiel 16-5-1916 Ikje Visser * Aldtsjerk 30-3-1896 † 25-9-1965, dr f. Tjipke Andries Visser, greidboer te Aldtsjerk, en Grietje Jorrits Kooistra
2 Pieter Bloemhof = nr 2
3 Jelle Bloemhof * Aldtsjerk 1-7-1897 † Den Haach 25-4-1920 [] Aldtsjerk; komt 6-11-1918 út Maastricht yn Readtsjerk, giet 12-2-1920 nei Ljouwert (hoeke Nije Buorren-Breedstrjitte), by ferstjerren kantoarfeint wenjend te Ljouwert


Tryntsje Piters van der Meer. Foto: Deinema, Stiens


Sape Doeyes Bloemhof en Tryntsje van der Meer, mei (fan links nei rjochts) Piter, Jelle en Doeye. Foto: J. Dwinger, grêftswâl 9, Ljouwert


Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sape en Tryntsje; Sape hat in bysûnder feardige  hân fan skriuwen

De twillingsusters Antsje en Tryntsje van der Meer. Se drage oant har ferstjerren it breed gouden earizer, kompleet mei juwielen fearren, en binne datoangeande sadwaande guon fan ’e lêsten. Se binne yn har dagen mei har 95 en 96 jier allyksa de âldste twilling fan ’t lân. Se krije post oeral wei, ek fan lju dy’t se net kenne. Foto: Leeuwarder Courant
Sjoch foar mear foto’s: Bylage Antsje en Tryntsje van der MeerPortretten fan Tsjisse Bosma en Pytsje Bakker. De kwaliteit fan ôfdruk hâldt net oer, letter better. Kolleksje Engbrenghof-Swart 

6 Tjitze Pieters BOSMA * Menaam 22-8-1870 † Ljouwert (Diakonessehûs, wenjen te Bitgummole) 4-6-1953 [] Bitgum rigel 15, grêf 4; godtsjint: gjin (syn bruorren en susters Alle, Reinder Gatske stean ek sa te boek; de susters Gryt en Gatske wurde letter mei de manlju grifformeard, it omgean mei guon bruorren en susters bekuollet dêrtroch); Tsjisse ferfart 23-6-1896 út Menaam nei Minnertsgea, dêr gernier, , sûnt 7-5-1923 gernier te Menaam, letter yn ’e gernierkerij fan syn sweager Jan Lieuwes Bakker op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, dêrnei rintenier te Bitgummole;
x Menameradiel 14-5-1896
7 Pietje Lieuwes BAKKER * Bitgum 17-4-1873 † Frjentsjer 26-9-1944 [] Bitgum rigel 15, grêf 4
Bern:
1 Luutske Tjitzes Bosma = nr 3
2 Sijke Tjitzes Bosma * Eastrum 19-7-1906 † Slootdorp 21-11-1974 [] Middenmeer;
x Menameradiel 31-5-1934 Jan Sytzes Postma * Bitgum 21-2-1909 † Slootdorp  1-1-2004 [] Middenmeer; boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, letter te Slootdorp (Langeweg 82); sn f. Sytze Jans Postma, boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Antje Foppes Dijkstra


Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Tsjisse en Pytsje; rjochts de hân fan L.A. Bergsma, boargemaster fan Menameradiel en amtner fan ’e Boargerlike Stân


Luet en Sijke Bosma. Foto: W.J. Heeringa, Dokkum

8 Doeye Sapes BLOEMHOF * Aldtsjerk 1-9-1839 † Frjentsjer (wenplak Aldtsjerk) 28-3-1875 [] Aldtsjerk; fearskipper te Aldtsjerk, by ferstjerren sûnder berop;
x Tytsjerksteradiel 21-5-1864

9 Jeltje Jacobs MIEDEMA; * Oentsjerk 9-10-1839 † Ljouwert, Diakonesse-sikehûs, (wenjend te Aldtsjerk) 27-12-1919 [] Aldtsjerk; by trouwen boerefaam te Miedum, yn 1888 arbeidster te Aldtsjerk, yn 1891 dêr winkelfrou;
Jeltsje x 2 Tytsjerksteradiel 11-12-1880 Albert Pieters Pot * Aldtsjerk  27-8-1846 † dêr 12-8-1886; yn 1872, ’80 arbeider te Aldtsjerk, yn 1886 dêr fearskipper, sn f. Pieter Alberts Pot, arbeider te Aldtsjerk, en Janke Sijes de Jong, faam en arbeidster te Aldtsjerk;
Albert x 1 Tytsjerksteradiel 20-7-1872 Gerkje Sapes Bloemhof * Snakkerbuorren ûnder Lekkum 7-5-1839 † Readtsjerk 26-6-1876; yn 1872 boerefaam te Aldtsjerk, by ferstjerren sûnder berop, dr f. Sape Sybes Bloemhof en Houkje Rinses Bil, sjoch: 1.3.5
Albert hat 18-9-1873 in skuld fan f 300,00 by Wilhelm Bonno Adolf Thoden van Velzen te Ryptsjerk

10 Pieter Gosses VAN DER MEER * Readtsjerk 6-2-1843 † dêr 1-3-1896; by trouwen sûnder berop te Readtsjerk; yn 1861 arbeider, by syn heit op ’e pleats tink; komelker te Gytsjerk, yn 1865, ’70, ’88, ’92 dêr greidboer; yn 1871 lântaksateur; yn 1887 tsjerkfâd;
x Dantumadiel 2-6-1859
11 Tietje Sjoerds VAN DEN BERG * Ljouwert 5-3-1837 † Readtsjerk 19-5-1870, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Feanwâlden

De húshâlding fan Piter Arnoldus Bosma en Sijke Tsjisses Hesselius. Fan links nei rjochts, steand: Marten, Reinder, Gryt, Jentsje, Gatske, Reinder, Alle, Bauke, Tsjisse. Sittend: Arnoldus (syn heit út ’e bek snijd), Piter, Sijke en Aukje. Kolleksje P. Swart-Bloemhof 

12 Pieter Arnoldus BOSMA * St.-Anne 3-10-1841 † Menaam 20-9-1925 [] Menaam; yn 1866, ’77 arbeider te Menaam, yn 1868 dêr skipper, yn 1879, ’98, 1906 dêr gernier;
x Menameradiel 16-5-1868
13 Sijke Tjitzes HESSELIUS * Dronryp 31-10-1845 † Menaam 21-7-1927 [] Menaam
Yn ’e jierren foar syn trouwen is Piter ynwenjend tsjinstfeint en arbeider, lykas by Pieter Aukes Bokma, gernier te Menaam; by Douwe Tjallings Zondervan, skipper te Menaam; by Jan Jans de Boer, gernier te Menaam
Bern:
1 Arnoldus Pieters Bosma (Noldus) * Menaam 8-3-1869 † Menaam 26-9-1947; arbeider Publike Wurken, wennet yn syn skip; letter gernier te Menaam;
x Menameradiel 16-4-1891 Grietje Rienks Stienstra * Menaam 24-2-1871 † dêr 12-9-1952; dr f. Rienk Egeles Stienstra, arbeider te Menaam, en Dirkje Minzes van Dijk
2 Tjitze = nr 6
3 Aukje Pieters Bosma * Menaam 10-9-1872 † Menaam 27-3-1958 [] Dronryp; by trouwen faam te Menaam;
x Menameradiel 17-5-1894 Willem Ybeles van der Veer * Marsum 7-8-1870 † 15-2-1953; by trouwen arbeider te Marsum, letter greidboer en kastlein te Menaam (hûsnr 114); sn f. Ybele Tækes van der Veer. arbeider, letter gernier te Marsum, en Grietje Willems Snieder (ek: Snijder)
4 Marten Pieters Bosma * Menaam 7-6-1874 † dêr 1-3-1965; timmerfeint te Menaam (hûsnrs 79, 45A, 41); komt  op 19-3-1908 út Nijegea yn Menaam (keapet dêr 1-5-1909 in hûs, keapsom: f 1.750,00); ferfart mei de húshâlding op 6-4-1910 nei Grand Rapids, Michigan, Noard Amearika, se komme op 1-5-1914 yn Menaam út Grand Rapids werom; ferfarre dêrwei op ’e nij op 22-10-1920 nei Noard Amearika en belânje op 14-6-1922 dêrfandinne werom yn Menaam;
x Menameradiel 25-5-1899 Adriaantje Tjeerds Roersma (Jaan) * Menaam 16-11-1874; by trouwen faam te Menaam; dr f. Tjeerd Willems Roersma. arbeider te Menaam, en Tjitske Meines van Dijk
5 Grietje Pieters Bosma * Menaam 14-6-1877 † dêr 23-9-1967 [] Menaam;
x Menameradiel 21-4-1898 Anne Jans de Boer (broer fan Fedde, nr 9 hjirûnder); arbeider te Menaam; sn f. Jan Jans de Boer, gernier te Menaam, en Trijntje Jochums Stienstra
6 Jentje Pieters Bosma * Menaam 11-6-1879 † dêr 19-11-1967 [] Menaam, grêf 40-8; yn 1906 arbeider te Menaam, yn 1939 dêr gernier;
x Menameradiel 31-5-1906 Rigtje de Groot * Menaam 20-1-1880 † dêr 19-12-1939 [] Menaam, grêf 40-8; by trouwen naaister te Menaam; dr f. Dirk Hettes de Groot, arbeider te Menaam (nrs 107, 186, 294), en Piertje Jans Roorda
7 Alle Pieters Bosma * Menaam 7-10-1881 † dêr 1-3-1953; gernier en arbeider te Menaam (hûsnr 64);
x Menameradiel 23-5-1907 Tetje Feddes Kikstra * Menaam 11-3-1883 † dêr 13-8-1945; dr f. Fedde Tjeerds Kikstra, gernier te Menaam, en Trijntje Tjipkes Sybesma (tekenet sels Siebesma)
8 Reinder Pieters Bosma * Menaam 26-2-1884 † Iowa, Noard Amearika 9-8-1934; gernier te Menaam; de húshâlding ferfart op 10-2-1911 nei Noard Amearika
x Menameradiel 9-2-1911 Antje Kuperus * Menaam 12-11-1885; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr f. Gabe Izaäks Kuperus, gernier, letter arbeider te Menaam (nr 45), en Rinske Pieters de Vries
9 Gatske Pieters Bosma * Menaam 1-6-1888 † dêr 23-9-1974 [] Menaam;
x Menameradiel 23-5-1907 Fedde Jans de Boer (broer fan Jan, nr 5 hjirboppe) * Menaam 10-2-1885; slachter te Menaam (hûsnr 163); sn f. Jan Jans de Boer, gernier te Menaam, en Trijntje Jochums Stienstra
10 Bauke Pieters Bosma (Bert) * Menaam 4-7-1890 † 1976; ferfart nei Noard Amearika;
x Jenny


Liuwe Bakker en Luet Kingma. Kolleksje Swart

14 Lieuwe Reinders BAKKER
* Stiens 16-1-1842 † Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 30-1-1918 [] Bitgum rigel 15, grêf 3; yn 1867, ’75, ‘3 arbeider te Bitgum, yn 1896 gernier op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole;
x Ljouwert 11-5-1867
15 Luurtske Tjipkes KINGMA * Stiens 23-8-1843 † Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 22-1-1918 [] Bitgum rigel 15, grêf 4; by trouwen sûnder berop te Ljouwert, letter idem te Bitgummole

16 Sape Doeyes BLOEMHOF * Aldtsjerk 4-11-1800 ~ dêr 14-11-1800 † dêr 29-9-1860; yn 1830, ’39 fearskipper te Aldtsjerk, yn 1860 dêr kastlein;
x Tytsjerksteradiel 5-6-1830
17 Hiltje Symens RINSMA * Aldtsjerk 16-8-1804 ~ dêr 7-10-1804 † dêr 24-1-1861; yn 1861 kastleinske te Aldtsjerk
Sape keapet 26-3-1833 in hûs en de helte fan twa fearskippen fan Douwe Ypes Postma te Aldtsjerk
Hy ferkeapet 11-4-1837 yn ’e mande mei Foeke, Andries en Akke Doeyes Bloemhof in hûs te Aldtsjerk; keapsom: f 325,00 
Hy ferkeapet 4-1-1840 in hûs te Aldtsjerk oan Hiltje Fokkes Fokkema, widdo Klaas Sytses Miedema te Aldtsjerk; keapsom: f 900,00

18 Jacob Ypes MIEDEMA * St.-Anne -11-1785 † Oentsjerk 25-8-1855; yn 1826 húsman te Oentsjerk; yn 1827 by syn earste houlik dêr fuorman; yn 1828, ’36, ’39 kastlein te Oentsjerk; yn 1841 keapman te Gytsjerk; yn 1845 kastlein te Holwert; yn 1846, ’49 kastlein te Ferwert; ferfart om 1850/’51 hinne nei Ljouwert
x 1 omstrings 1810 Sytske Sjoerds van der Wielen * Tytsjerk 31-4-1775 ~ dêr 6-8-1775 † Oentsjerk 12-8-1826, (53 jier neffens stjerakte, dat sil in fersin wêze), hûsnr 91; dr f. Sjoerd Gerrits en Pietje Hanses;
x 3 Ferwerteradiel 3-2-1849, 60 en 25 jier, Trijntje Jietses Joustra * Dokkum 3-12-1823 † Oentsjerk 5-4-1883; by trouwen faam te Ferwert; yn 1856 en noch by har ferstjerren arbeidster te Oentsjerk; dr f. Jietse Jans Joustra, komelker te Dokkum, letter arbeider te Eastrum, en Fokje Simens de Beer; Tryntsje x 2 Tytsjerksteradiel 5-7-1856 Sybren Piers van der Let * Burgum 18-4-1811 † Oentsjerk 9-10-1888; arbeider te Oentsjerk; widner fan Tætske Symens Kok; sn f. Pier Tammes van der Let, skuonmakker te Oentsjerk, en Hylkje Klazes.
By har houlik erkennne Jabik en Tryntsje as har soan: Jacob * Ferwert 15-12-1846; op 27-8-1849 wurdt soan Jitse te Ferwert berne
Jabik x 2 Tytsjerksteradiel, 15-11-1827, 39 en 22 jier,
19 Hinke Fokkes DE GRAAF * Burgum -4-1805 † Holwert 2-8-1845, 44 jier; by trouwen faam te Oentsjerk
Jabik ferkeapet 20-11-1839 in hûs te Oentsjerk oan syn skoansoan Johannes Lammerts Voersma, boer te Hallum, sûnt 1839 te Gytsjerk, x Tytsjerksteradiel 15-6-1839 Froukje Jacobs Miedema (* Oentsjerk 28-10-1816 † De Falom 17-11-1853); keapsom: f 2600,00;
op 30-5-1823 ferkeapje Jabik en Sytske in hûs en hiem te Oentsjerk oan Matthias Schultz te Oentsjerk; keapsom: f 2000,00. 

Op 6-6-1823 hawwe se in skuld fan f 2000,00 by Aagje Sixma, dûariêre Cornelis van Heemstra te Oentsjerk; op 26-5-1824 hawwe se in skuld fan f 2000,00 by Oeds Petrus Waller te Ljouwert; op ’e selde datum hat er in skuld fan f 3000,00 by Gerrit van der Wielen te Ljouwert; op 29-1-1833 idem fan f 1100,00 by Gerrit Wilhelmy, notaris te Ljouwert

Jabik en Tryntsje ferklearje yn 1849 dat se har trou-akte net tekenje kinne omdat se gjin skriuwen leard ha; yn eardere akten set Jabik syn hân oars wol, al is ’t wat behyplik. Hjirboppe de hantekeningen fan him en Hinke as se trouwe yn 1827

20 Gosse Pieters VAN DER MEER * Wyns 24-3-1793 ~ dêr 5-7-1793 † Readtsjerk 27-3-1873; boer te Aldtsjerk, yn 1834 ûnder Readtsjerk;
x 2 Dantumadiel 7-3-1846, 52 en 29 jier, Willemke Jitses Bottema * Aldtsjerk 16-6-1816 † Hegebeintum 23-10-1891, by trouwen faam te Readtsjerk, by ferstjerren sûnder berop te Hegebeintum, dr f. Jitse Willems Bottema, arbeider te Aldtsjerk en Oentsjerk, en Trijntje Sijes Sikma
Op 11-6-1873 is der boedelskieding fan Willemke Bottema: ûnreplik guod  ûnder Readtsjerk, Rinsumageast, Aldtsjerk en Wyns; wearde: f 65.191,00
x 1 Tytsjerksteradiel 12-5-1832, 39 en 31 jier
21 Trijntje Sierks ROOSMA * Oentsjerk 15-10-1800 ~ dêr 30-11-1800 † Readtsjerk 25-3-1838; boerinne ûnder Readtsjerk

22 Sjoerd Jans VAN DEN BERG (tekenet sels ûnder de trou-akte VAN DER BERG) * Gaastmabuorren ûnder Hurdegaryp 8-3-1799 ~ Hurdegaryp 21-4-1799 † Ljouwert 18-2-1848; as lidmaat Nerf. Herf. ynkommen te Ljouwert op 5-9-1830 út Feanwâlden; by trouwen arbeider te Feanwâlden; yn 1832, ’37, ’41 kommys by de Steds Belestingen te Ljouwert, hûs Alde Galeien M 30;
x Dantumadiel 10-5-1828
23 Janke Jans FABER * Feanwâlden 6-11-1804 ~ dêr 25-11-1804 † Readtsjerk, wenjend te Koaten, 3-1-1871, 66 jier, hûsnr 26; by har trouwen bûten bedriuw te Feanwâlden, yn 1837 sûnder berop ûnder Burgum, yn 1859 grofsmidske te Feanwâlden, by ferstjerren dêr wer sûnder berop

24 Arnoldus Martens BOSMA * Bitgum 4-8-1802 ~ dêr 22-8-1802 † Menaam 13-2-1855 [] Menaam; by trouwen arbeider te St.-Anne, yn 1830, ’40 gernier besuden St.-Anne (nr 175), yn 1855 gernier te Menaam;
x 1 It Bilt 20-10-1830 Sjoukje Sjoerds Venema * omstrings 1809 † St.-Anne 14-7-1838; by trouwen wurkfrou te St.-Anne; dr f. ‘Vader Onbekend’, mar dat sil in Sjoerd Venema west hawwe, sjoen ûnderskate akten dêr’t in Sjoerd yn opfierd wurdt, en fan Baukje Jans Smidt, boerinne ûnder St.-Anne; Sjoukje en har mem kinne net skriuwe;
x 3 It Bilt 28-3-1850 Wytske Jans Krol * Blessum 2-4-1801 (yn har stjerakte stiet as berteplak Dronryp, dat is in fersin) † Slappeterp 19-12-1867, 67 jier, hûsnr 11; yn 1850 sûnder berop te Menaam, yn 1854, ’57, ’60, ’66 dêr gernierske (hûsnrs 124 en 132); dr f. Jan Jacobs en Hinke Klaazes (Wytske har heit kin net skriuwe); Wytske x 1 Menameradiel 3-4-1823, 54 en 21 jier, Jan Pieters de Boer * Menaam omstrings 1767 † dêr 1-11-1848, 81 jier, hûsnr 62; gernier te Menaam; Jan is neffens de trou-akte fan him en Wytske widner fan Beitske Jacobs, neffens syn stjerakte hyt se Hinke Jacobs; sn f. Pieter Jans en Trijntje N.N.;
Wytske keapet 21-2-1854 ûnreplik guod te Menaam fan har dochter en skoansoan Trijntje Jans de Boer en Tjeerd Ennes de Haan, gernieren te Berltsum, keapsom: f 1600,00; se ferkeapet 30-5-1866 ûnreplik guod te Bitgum oan har soan en skoandochter Jan Jans de Boer en Trijntje Jochums Stienstra, gernieren te Menaam, keapsom: f 4400,00;
x 2 It Bilt 19-3-1840
25 Grietje Wiegers DE GROOT * Terwispel 14-11-1810 † St.-Anne 9-1-1844
Nollus hat op 21-5-1833 in skuld fan f 1675 by Oebele Braunius Oeberius te St.-Anne

26 Tjitze Jentjes HESSELIUS * Dronryp 2-8-1821 † dêr 1-11-1873; by trouwen sûnder berop te Dronryp, yn 1843, ’51 dêr gernier, yn 1857, ’68 en by ferstjerren dêr arbeider
x Menameradiel 17-5-1843
27 Aukje Meiles AGEMA * Dronryp 23-12-1823 † dêr 7-2-1897; by trouwen en yn 1875, ’92 en by ferstjerren sûnder berop te Dronryp, yn 1880 dêr arbeidster, yn 1889 dêr naaister
Tsjisse erft 11-4-1866 mei syn sweagers Willem Meiles Agema en Foppe Wiersma fan syn skoanheit (nr 34) fee, beslach boerereau en húsrie; opbringst f 3880,00

28 Reinder Lieuwes BAKKER * Stiens 11-6-1801 † dêr 17-5-1858; x Ljouwerteradiel 13-5-1841, 39 en 29 jier; arbeider te Stiens; Reinder kin net skriuwe;
29 Pietje Durks POORTMAN * Stiens 18-11-1811 † dêr 7/8-12-1848; Pytsje har suster Jetske, faam te Stiens, trout op ’e selde dei mei Broer Harts Meijer, arbeider te Stiens; Pytsje docht belidenis 21-5-1837; se is by har trouwen faam te Stiens, dêrnei sûnder berop

30 Tjipke Jans KINGMA * Stiens 17-11-1811 † dêr 11-8-1861; komt op 21-2-1836 as lidmaat mei attestaasje út Grave yn Stiens; syn hele leven arbeider te Stiens;
x 2 Ljouwerteradiel 29-8-1851 Antje Gabes Stienstra * Ljouwert (Wyk 8, nr 19) 24-5-1814; belidenis te Stiens 21-5-1839; komt 21-11-1846 út Hallum te Stiens, dêr faam; by trouwen boerefaam ûnder Jelsum; dr f. Gabe Gerrits Stienstra, arbeider te Ljouwert en Stiens, en Trijntje Johannnes Staal, arbeidster;
x 1 Ljouwerteradiel 6-5-1837
31 Trijntje Pieters GROEN * St.-Anne 14-12-1812 † Stiens 25-1-1849, hûsnr 107; by trouwen faam te Stiens, by ferstjerren sûnder berop

32 Doeye Sapes BLOEMHOF * Ryptsjerk 17-2-1770 ~ dêr 5-9-1777 (opmerklik dat er as jonge fan sân doopt wurdt, tagelyk mei syn âldere broer Sybe, sjoch ûnder nr 64) † Aldtsjerk 24-3-1832, 63 jier; yn 1811 arbeider te Aldtsjerk, yn 1811/’12 idem te Oentsjerk, yn 1815 keapman te Aldtsjerk, yn 1829, ’30 en by syn ferstjerren fearskipper te Aldtsjerk;
x 1 Oentsjerk 14-9-1794 Maaike Wybrens, hy fan Ryptsjerk, sy fan Aldtsjerk, † Oentsjerk 14-4-1796 (Maaike wurdt postúm Van der Let neamd, ûnder oaren yn ’e stjerakte fan har soan Wybren) ;
x 2 Aldtsjerk 30-6-1799, hy fan Oentsjerk, sy fan Aldtsjerk
33 Beitske Foekes NOTEBOOM (suster fan nr 35) * Aldtsjerk 23-5-1774 ~ dêr 10-7-1774 † dêr 14-3-1827

34 Symen Rinses RINSMA * Suwâld 19-8-1771 † Aldtsjerk 16-3-1828, 58 jier, hûsnr 15; húsman/boer te Aldtsjerk;
x Aldtsjerk 5-6-1796, beide fan Aldtsjerk
35 Sytske Foekes NOTEBOOM (suster fan nr 33) * Aldtsjerk 17-10-1772 ~ dêr 29-11-1772 † dêr 7-8-1826, hûsnr 15

36 Ype Wybes MIEDEMA * Stiens 1754 † 18-5-1822, 68 jier;
x Stiens 14-5-1786
37 Frouwkje Jacobs

38 Fooke Lammerts DE GRAAF (ek: Fokke) * Burgum 9-1-1778 † dêr 11-12-1848, hûsnr 222; Fooke kin net skriuwe; yn 1811, ’27, ’45 arbeider te Burgum;
x 2 Tytsjerksteradiel 22-3-1817, 39 en 26 jier, Antje Jans Kats * Burgum 21-1-1791 † dêr 19-5-1848; dr f. Jan Jans Kats (ek: Cats, Kots), Mr wever te Sumar, winkelman te Koaten, en Betske Klazes (ek: Beitske)
x 1 Burgum 14-6-1804
39 Grietje Alberts * omstrings 1774 † Burgum 8-11-1807, 33 jier

40 Pieter Jans VAN DER MEER * Wyns 10-11-1766 † Readtsjerk 21-9-1852; boer te Miedum, yn 1820, ’26 boer en koaiker te Readtsjerk
x Wyns 28-5-1792
41 Sytske Gosses ALGRA
(ek: ALGERA) * Gytsjerk 12-5-1769 ~ dêr 28-5-1769 † Readtsjerk 7-11-1839; boerinne te Readtsjerk
Sjoch:
-Kornelis Terpstra, Bouwe D. van der Meulen, A.T. van der Meulen-van Wijk en Reid van der Ley – Kertiersteat fan Douwe Jans van der Meer (1917-2002) – side 13, VI 36, 37 en fierder – Genealogysk Jierboek 2003, Fryske Akademy, Ljouwert 2003 ISBN 90-61171-958-5
-R.S. Roarda – It Algera-Algra skaei, Fedde Dykstra, Ljouwert, 1956

42 Sierk Reins ROOSMA
* Burgum 8-8-1767 ~ Feanwâlden 13-9-1767 † Oentsjerk 2-12-1853; docht belidenis te Oentsjerk op 22-2-1805; tsjerkfâd te Oentsjerk; administrateur fan ’e diakony; boer te Oentsjerk oant syn ferstjerren as er 86 jier is;
x Oentsjerk 22-10-1797
43 Romkje Fokkes FOKKEMA
* Aldtsjerk 12-5-1766 ~ dêr 8-6-1766 † Oentsjerk 16-11-1848, 81 jier; docht belidenis te Oentsjerk 26-1-1797; boerinne te Oentsjerk oant har ferstjerren as se 82 is;
x 1 Aldtsjerk 22-11-1789, sy fan Aldtsjerk, hy fan Oentsjerk, Hedzer Gæles  † Oentsjerk 1795/’96, sn f. Gæle Keimpes en Antje Hedzers
(Hedzer Gæles wurdt neamd mei de namme Fokkema yn ’e stjerakte fan syn frou, har bern nimme dy namme ek oan)
Sierk keapet op 6-5-1848 perselen lân te Aldtsjerk (?) fan Fokke, Gæle en Antje Hedzers Fokkema, foarbern fan syn frou; keapsom: f 1312,00

Yn Oentsjerk komt in nije pastory. Sierk Reinders Roosma is as tsjerfâd by de oanbesteging. De útbesteging is yn ’e herberch fan Jabik Ypes Miedema, nûmer 18 yn dizze kertiersteat.
Advertinsje Leeuwarder Courant, 11-7-1828

44 Jan Sjoerds (postúm VAN DEN BERG) * Droegeham 14-12-1743 ~ dêr 26-1-1744 † Gaastmabuorren ûnder Hurdegaryp 4-9-1806; boer op Gaastmabuorren
x Burgum 20-6-1779
45 Tyttje Melles BOUMA
* omstrings 1757 † Feanwâlden 10-10-1839, 82 jier; yn 1828 sûnder berop te Feanwâlden

46 Jan Wybes FABER
 (tekenet sels meast VABER) * Stiensgea 1763/’64 † Feanwâlden 7-5-1854, 90 jier; docht belidenis te Feanwâlden 23-4-1812; yn 1819 diaken;
x Damwâld 29-5-1791
47 Trijntje Mients BOUMA
* Ikkerwâld 27-12-1766 ~ dêr 22-2-1767 † Feanwâlden 26-5-1843; Tryntsje kin net skriuwe
Jan keapet 7-5-1818 feanlân te Feanwâlden fan Vitus Valerius van Cammingha; keapsom: f 670,00. Hy ferkeapet 8-2-1819 4 1/2 pûnsmiet feanlân ûnder Hurdegaryp; keapsom: f 180,00. Hy is eigner fan in hûs en hiem mei tún en hôf en boulân te Feanwâlden en dêroerhinne fan lân te Burdaard. Op  14-10-1854 ferkeapje syn erfgenamten in hûs en lân te Feanwâlden oan syn dochter Janke (nr 23 yn dizze kertiersteat); keapsom: f 6.419,00

48 Marten Nolles * Ingelum of Menaam? omstrings 1770 † Bitgum 17-9-1810;
x 17-5-1795
49 Japke Tjeerds * Ljouwert 1771 ? † 17-8-1829

50 Wyger Pieters DE GROOT  * Tsjalbert 30-6-1786 † Haskerlân 25-7-1850;
x 1 Terwispel 24-9-1809
51 Trijntje Hendriks VISSER (ek: VISSCHER) * Terwispel 7-12-1785 † Langsweagen 25-9-1826, 40 jier; yn 1826 arbeidster te Langsweagen

52 Jentje Tjitzes HESSELIUS * Winsum 19-9-1796 † Dronryp 27-1-1862; yn 1819 arbeider te Dronryp, yn 1820, ’27 dêr gernier;
x Menameradiel 25-5-1819
53 Sijke Jans MIEDEMA * Marsum 1-1-1799 † Dronryp 31-10-1827; by trouwen sûnder berop te Marsum

54 Meile Willems AGEMA * Dronryp 3-5-1789 † 8-2-1866, 76 jier, hûsnr 213; yn 1815, ’20 wurksum by syn heit op ’e pleats, yn 1823 húsman te Dronryp, yn 1840, ’43 dêr boer;
x Menameradiel 20-11-1814
55 Reintje Hessels HELDER (yn berte-akte VAN DEN HELDER) * 1787 † 8-4-1860

56 Lieuwe Pieters * omstrings 1776 † Stiens 23-10-1808;
x 11-12-1796
57 Rixtje Pieters SMINIA * omstrings 1773 † Stiens 13-8-1814

58 Durk Pieters POORTMAN * 1773 † 4-6-1833; yn 1811 soldaat by de Lânsmilysje; yn 1833 arbeider te Stiens
x Huizen, Noard Brabân, 15-7-1804, beide fan Stiens
59 Trijntje Jans HAANSTRA * Stiens 25-11-1780 † Stiens 4-6-1867, 87 jier; Tryntsje kin net skriuwe; yn 1841 arbeidster te Stiens, letter sûnder berop

60 Jan Jacobs KINGMA
x 9-10-1803
61 Luitske Jacobs (ek: Lutske); yn 1837 arbeidster te Stiens

62 Pieter Johannes GROEN * Froubuurt omstreeks 1770 † St.-Anne 14-11-1827, 57 jaar, huusnr 264; erbaaier te St.-Anne
x
63 Antje Gosses * St.-Anne 17-4-1771 † Froubuurt 15-1-1827, 55 jaar

64 Sape Sybes * Ryptsjerk 20-4-1743 ~ dêr 26-5-1743 † Oentsjerk 21-2-1810; arbeider, wennet yn 1768 te Hurdegaryp nr 48, en Ryptsjerk nr 43, yn 1804 te Oentsjerk nr 54; wennet yn 1805 yn by syn âldste soan Sape; wurdt 1794-1810 bedield (aliminteard); hy is yn 1800 erfgenamt fan syn suster Hiltsje
x Hurdegaryp 23-5-1768, hy fan Hurdegaryp, sy fan Ryptsjerk
65 Folkje Doeyes (ek: Volkjen) * Ryptsjerk omstrings 1747 † Oentsjerk -4-1795; yn 1768 te Readtsjerk; docht -9-1777 belidenis te RyptsjerkDe trije soannen fan Sape Sybes en Folkje Doeyes, Sybe, Jabik en Doeye nimme yn 1811 de namme Bloemhof oan.
Eins befestigje se dy fan, want foarfaars neamden har al Bloemhof.
Doeye is mooglik net o sa bedreaun yn skriuwen, sjoen de lytse letter; hoewol, de sierlike D en S binne tsjûgen fan ’t tsjinoerstelde.
Doeye tekenet ûnder de berte-akte fan syn dochter Akke: Blomhof. Yn ’e deistige omgong sil er meast Doeye Sapes neamd wêze, sûnder achternamme. Mar as de fan dan al brûkt wurdt, sil mooglik Blomhof sein wurde.

66 Foeke Andries NOOTEBOOM ~ Gytsjerk 13-5-1742 † Aldtsjerk 20-11-1822; húsman te Aldtsjerk
x Aldtsjerk 12-6-1768
67 Akke Willems (ek: Antje, Aukje) * -10-1741 ~ Aldtsjerk 12-11-1741 † dêr -10-1806

68 Rinse Wouters * Suwâld 6-4-1731 ~ dêr 29-4-1742; se wenje 1758-1775 te Suwâld, 1775 te Earnewâld, 1781 te Jutryp
x Suwâld 8-5-1757, dan beide fan Suwâld
69 Aaltie Wybrens ~ Eastermar 8-9-1737 † -11-1811, 75 jier

70=66
71=67

76 Lammert Douwes DE GRAAF
 * Kûkherne ûnder Burgum omstrings 1746 ~ op belidenis Burgum 10-2-1793 † Burgum 20-4-1816, 70 jier; arbeider te Burgum

x Burgum 14-5-1769, attestaasje fan Hallum
77 Hinke Douwes ~ Burgum 13-6-1734 † 27-2-1817

78 Allert Douwes (ek: Aldert, Albert)

80 Jan Jacobs ~ Feanwâlden 22-9-1715 † Wyns 1776/’77; âlderling; yn 1749 arbeider te Feanwâlden. letter te Wyns; 
x Feanwâlden 18-4-1740
 81 Aagje Jacobs ~ Bûtenpost 26-7-1722 † Wyns 1799

82 Gosse Aarnts ALGRA (ek: Arents) ~ Gytsjerk 19-3-1730 † Gytsjerk 1-9-1811, 82 jier; boer te Gytsjerk; yn 1807 eigner fan ’e einekoai te Readtsjerk dy’t syn skoansoan Piter Jans (nr 40) brûkt
x Oentsjerk 21-11-1762
83 Grietje Symens ALGERA 
* Suwâld -5-1743 ~ op belidenis Oentsjerk 20-5-1784 † Readtsjerk 25-1-1819; se nimt yn 1811 mei har iennichst bern de namme Algera oan

84 Rein Sierks (postúm ROOSMA† Burgum 1801; boer oan ’e Heidestreek ûnder Burgum
x Burgum 2-6-1765
85 Grietje Jarigs
(ek: Jarings) ~ Twizel 25-4-1753 † Burgum 27-9-1807

Burgum om 1750 hinne, wenplak fan gâns foarâlden fan Pytsje en Tine Bloemhof. Tekening Pieter Idserdts Portier

86 Fokke Reynders * Aldtsjerk 27-3-1739;
x Aldtsjerk 19-5-1765
87 Trijntje Sytses, fan Aldtsjerk

88 Sjoerd Klazes
x
89 Antje Jans

90 Melle Gerbens (postúm BOUMA) * 12-3-1730
x Feanwâlden 21-7-1754
91 Minke Eelkes

94 Mient Lammerts (ek: Meent) ~ Ikkerwâld 20-3-1729
x 13-2-1752
95 Tytje Claases (ek: Ytje)

100 Pieter Wygers DE GROOT † Lúnbert 16-6-1845; arbeider te Lúnbert
x 27-10-1782
101 Grietje Ernstes VAN DER ZEE * Aldeholtwâlde -4-1761

102 Hendrik Freerks VISSER  ~ Lippenhuzen/Terwispel/De Himrik 26-1-1757 ‘een week of 3 oud’, † Terwispel 13-8-1836; yn 1836 fisker te Terwispel
x Langsweagen-Koartsweagen-Lúkswâld 26-12-1779 (as trouplak- en datum wurdt ek neamd: Koartsweagen 19-12-1779, mooglik is dat de ûndertrou)
103 Corneliske Bonnes VISSER ~ Terwispel 24-12-1747 † 7-6-1827
Der is noch in Hendrik Freerks fan Terwispel x Lippenhuzen 29-3-1772 Trijntje Alberts, widdo fan Pieter Foppes te Weinterp. Dat kin net deselde Hindrik wêze fanwegen de leeftyd: dy soe dan fyftjin wêze

104 Tjitze Jentjes HESSELIUS * Spannum 17-1-1750 ~ Iens † Winsum 25-1-1814, 64 jier; by ferstjerren arbeider te Winsum (nr 56);
x Iens 6-3-1774
105 Baukjen Jacobs STRIKWERDA * Iens 4-9-1757 † Winsum 1-11-1825, 68 jier (yn har stjerakte stiet 66 jier); by ferstjerren sûnder berop te Winsum; neffens Memorie van Successie: ‘onvermogend’, Baukje lit gjin ûnreplik guod nei

106 Jan Douwes MIEDEMA * Menaam 1765 † Dronryp 8-1-1821;
x
107 Aaltje Durks TUINSTRA

108 Willem Meiles AGEMA * omstrings 1765 † Dronryp 21-7-1836, 71 jier, hûsnr 10; boer te Dronryp
x 1 Dronryp 18-5-1788
109 Getje Willems (DE JONG, sa neamd yn stjerakte fan nr 54; (ek: Geertje) * Dronryp omstrings 1755 † Dronryp 4-6-1825

110 Hessel Jans HELDER * Rie omstrings 1758 † Frjentsjer 12-1-1824, 66 jier, hûs Wyk EW nr 77’by syn ferstjerren wurdt in Certificaat van Onvermogen ôfjûn; yn 1821 keapmansfeint te Frjentsjer, letter dêr styfselmakkersfeint oant syn ferstjerren
x 2 Lysbet Jobs
x 1
111 Oukje Hanses

De namme Helder wurdt yn ûnderskate akten VAN DEN HELDER (1814) en  DE HELDER (1815).
Lysbet Jobs ferkeapet 10-5-1813 in hûs te Frjentsjer, keapsom: f 60,00

114 Pieter Reinders
x 23-2-1766
115 Tytje Piers

118 Jan Jansen
x Stiens 14-11-1779
119 Claaske Harmens
(HAANSTRA)

124 Johannes Pieters
x
125 Trijntje Jans

126 Gosse Jacobs
x Froubuorren 20-5-1770, hy fan Foubuorren, sy fan Menaam
127 Antje Daams DAMSTRA (ek: DAMSMA) * Bitgum omstrings 1747 † Froubuorren 12-3-1830, 83 jier, hûsnr 96; by ferstjerren sûnder berop

128 Sybe Pytters * Readtsjerk? omstrings 1680 † Ryptsjerk -4-1746; yn 1706 te Ryptsjerk, boer te Readtsjerk en Ryptsjerk; syn boel wurdt te Ryptsjerk berêden op 5-5-1746;
x 1 Readtsjerk 14-2-1706 Yttje Sapes * omstrings 1680 † foar 1722, yn 1706 te Readtsjerk;
x 2 Ryptsjerk 7-6-1722 Aukje Theunis ~ Burgum 20-3-1692 † omstrings 1730;
x 3 Ryptsjerk 27-1-1732
129 Lysbet Oenes * omstrings 1710, yn 1732 te Ryptsjerk, se kin dêr as widdo ‘ternauernood de cost winnen’, fermogen is der net

130 Doeye Jacobs * omstrings 1695 † Ryptsjerk 1763/’64; 1738-1758 boer te Ryptsjerk (nrs 3 en 4), yn 1749 ‘kleine boer’
x 23-8-1733, hy fan Oentsjerk, sy fan Readtsjerk
x Oentsjerk 23-8-1733 
131 Gertje Gerrits
(ek: Geertje) * omstrings 1710 † Ryptsjerk 21-4-1789; yn 1733 te Readtsjerk

132 Andries Sijes ~ Oentsjerk 17-1-1706 † Readtsjerk foar 1-5-1772; yn 1743, 1746 boer te Gytsjerk, stiet yn 1749 te Readtsjerk te boek as in ‘kleine boer’; yn 1728 lidmaat te Oentsjerk-Gytsjerk-Wyns (mei Sytske ynkommen fan Aldtsjerk); omstrings 1735 mei attestaasje fan Aldtsjerk nei Gytsjerk; yn 1758, 1764 lidmaat te Aldtsjerk-Readtsjerk
133 Sydske Sjoerds * Readtsjerk ~ Aldtsjerk 13-3-1707 † nei 1-5-1772; giet yn 1735 mei attestaasje fan Aldtsjerk nei Gytsjerk; yn 1755, 1764 en 10-5-1772 lidmaat te Readtsjerk; x 2 Andries Sijes † foar 10-5-1772

134 Willem Sjoerds * 1711 † Aldtsjerk foar of yn 1790; wurdt yn 1749 te Aldtsjerk in ‘sobere boer’ neamd op ‘Olbrandewier/Old Brandewierum’ (Schotanus-atlas omstrings 1700: Oldbrand Weeren), bûten de Moark; yn 1748 haadbewenner lokaasje 14hq, Aldtsjerk (Speesjekohier Tytsjerksteradiel); hy en syn frou binne yn 1746, 1755 en 1764’beide lidmaat Herf. Gem. Readtsjerk, belidenis 1-5-1772
x
135 Beytske Hedzerts ~ Aldtsjerk 20-5-1708 † 1784

136 Wouter Wybes ~ Garyp 9-5-1700 † Suwâld 16-5-1728; 1758-1760 diaken, 1762-1764 âlderling; yn 1749 komelker en feanbaas te Suwâld, ‘bestaat naar zijn doen redelijk wel’, der is gjin fermogen, hy wennet dêr yn ’e oersettershûs
x Suwâld 16-5-1728
137 Tiemkjen Rinses * Suwâld 26-3-1701

138 Wybren Tjerks
x Eastermar 2-3-1727, bei de fan Eastermar
139 Tetje Jans

152 Douwe Allerts (ek: Alderts) † Burgum (foar 28-2) 1775 
x Burgum (ûndertrou 30-11) 1737, beide fan Kûkhoarne
153 Trijntje Lammerts
† foar of yn 1798; yn 1791 as widdo fan Douwe Alderts meibewenner fan Burgum lokaasje 186; yn 1795 ‘onder exemptie’ (betsjut: frij fan belestingoanslach), yn 1797 gjin oanslach (Speesjekohieren Tytsjerksteradiel)

154 Douwe Willems 
x 14-6-1733, hy fan Hurdegaryp, sy fan Ljouwert
155 Antje Foockes * Burgum omstrings 1676
By Stichting Erfskip Terpdoarpen wurde hjir as foarâlders neamd: nr 154 Douwe Heds x omstrings 1734 nr 155 Aukjen Melles; nr 308 Hed Douwes x Eastermar-Eastrum 22-5-1706 nr 309 Reinsch Heinsing; nr 310 Melle Wouters x Burgum 1711 nr 311 Jetske Baukes

160 Jacob Gerrits † Feanwâlden omstrings 1734; hospes fan  ’t Goddeloaze Tolhûs, herberch oan ’e Goddeloaze Singel ûnder Feanwâlden
x omstrings 1698
161 Sjoerdje Rienks

De brêge oer de Falomsterfeart by it Goddeloaze Tolhûs (ôfbrutsen 1934’35). Tekening fan Ids Wiersma


It Goddeloaze Tolhûs neffens in keunstfoto fan Maartje Roos

162 Jacob Gerrits ~ Bûtenpost-Stiensgea15-10-1697 † Eastermar 1763, 66 jier
x 30-11-1721
163 Ebeltie Carstjens ~ Kollum 15-11-1696 † Eastermar omstrings 1764

166 Symen Folkerts (ALGERA) ~ Suwâld 18-12-1692 † dêr 4-7-1754, 61 jier; boer te Suwâld; dêr doarpsrjochter en ûntfanger; x 1 Suwâld 5-1-1716 Japke Gerrits; x 2 Suwâld 1-10-1723 Gritie Johannes Snoek
x 3 Suwâld 7-12-1738
167 Sytske Sipkes * omstrings 1716 † omstrings 1751

168 Sierk Reins (postúm ROOSMA) ~ Burgum 24-4-1707 † foar 1741; wennet -8-1732 op ’t Fliet te Ljouwert
x Burgum 16-2-1732
169 Janke Tjallings * Feanwâlden omstrings 1705 † Burgum; x 2 21-5-1741 Lammert Ritskes

172 Reiner Fookes
x Oentsjerk 18-5-1738, beide fan Oentsjerk
173 Romkje Andries

180 Gerben Bouwes
x 27-1-1728, hy fan Feanwâlden, sy fan Garyp
181 Tytje Melles 
~ Garyp 9-2-1696

188 Lammert Lucas ~ Eastermar-Eastrum 17-2-1695
x 2 11-4-1728
189 Gaatske Miendts

200 Wyger Pieters DE GROOT
x
201 Annigje Pieters

202 Ernestes Jans
x
203 Trijntie Karstes
† Aldeholtwâlde

204 Freerk Hendriks
x
205 Sjoerdje Teyes

206 Bonne Jeens ~ Langsweagen 7-1-1714

208 Gentius Bernardus HESSELIUS (ek: Jentje) * Tsjummearum 12-7-1708 ~ dêr 15-7-1708 † Iens 21-6-1782, 73 jier [] tsjerke Iens; dûmeny te Iens-Spannum;
x Iens 17-7-1746, hy fan Spannum, sy fan Ljouwert
209 Tjitske Bernardus SMEDING ~ Ljouwert 16-11-1727 † Iens 30-12-1773 [] tsjerke Iens

Tinkstien, tsjerkemuorre Spannum:
In’t jaar 1742 is deze toren vernieuwd en verbetert onder de ed: heer Edzard van Sminia grietman over Hennaarderadeel &&, Gentius Hesselius predikant te Edens en Spannum, de kerkvn Jan Leenerds & Frans Baukes

Sjoch: Hessel de Walle, tinkstiennen

210 Jacob Dirks STRIKWERDA * Winsum 6-2-1715 † 1772?; boer te Winsum;
x
211 Marike Cornelis
(ek: Maaike) † 1758?

212 Douwe Tækes
x
213 Sijke Yppes

216 Meile Ages † foar 1784, wennet te Dronryp
x Dronryp 16-5-1762
217 Wapke Willems LAUTENBACH ~ Berltsum 7-3-1745; wennet yn 1745 te Berltsum, yn 1762 te Menaam, ym 1774 te Wjelsryp; x 2 Wjelsryp 9-10-1774 Lieuke Gerbens, by trouwen fan Tsjom; Wapke x 3 Dronryp 30-3-1783 Willem Willems (VAN DER WEI), wennet yn 1783 te Dronryp
Sjoch:
-drs. Jacob Lautenbach – Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004; side 118 en fierder (wiidweidige beskriuwingen)
-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Braaksma – nrs 564, 1128, 1130, 2256, 2266,  4512, 4520, 9024, 9040, 18080 ensfh

254 Daam Arjens
x Menaam 15-5-1738, hy fan St.-Anne (mei attestaasje nei Menaam), sy fan Menaam
255 Antie Franzes

258 Oene Siercks
x Feanwâlden 12-6-1707, beide fan Feanwâlden
259 Hiltje Jans

264 Sije Sjoukes; docht belidenis te Oentsjerk omstrings 1707; dêr op lidmatelist 1723, 1728; Mr timmerman te Oentsjerkyn 1725 erfgenamt fan Antje Jans te Gytsjerk; yn 1738 foar de helte eigner fan stim 11 te Oentsjerk
x Oentsjerk  (1e proklamaasje) 9-10-1702
265 Sijke Andries
~ Oentsjerk 26-9-1680; docht dêr belidenis omstrings 1707; op lidmatelist 1723, 1728

266 Sjoerd Gercks ~ Aldtsjerk 30-4-1675 † foar 1749; hy en Hiltsje 6-3-1707 lidmaat op belidenis te Readtsjerk-Aldtsjerk; boer, yn 1728 brûker fan stim 23 te Oentsjerk 
x Readtsjerk 28-5-1702
267 Hiltie Pyters 
~ Oentsjerk 28-1-1683

270 Hedzer Sjoerds * Ryptsjerk 2-3-1662

272 Wybe Wouters
x Burgum 18-4-1690, beide fan Burgum
273 Lysbet Jacobs

274 Rinse Lyckles 
x Ljouwert 6-4-1700, hy fan Suwâld, sy fan Ljouwert
275 Antie Jacobi MARCIJ
* It Hearrenfean?

306 Lammert Rinses, mûnder

320 Gerrit
x
321 Aaltje?

322 Rienk Johannes EEMSWOLT * Burgum omstrings 1648 † Kûkherne 1706
x 2 1675
323 Elscke Daniëls † tusken 1701 en 1703

324 Gerrit Jacobs
x Bûtenpost 29-11-1696
325 Gertje Rinses

326 Karst Gerrits ~ op belidenis Kollum 23-3-1708 † Feankleaster 1728
x
327 Aagje?

332 Folkert Symens ~ Suwâld 19-2-1645 † dêr 18-1-1719, 73 jier; boer te Suwâld; dêr doarpsrjochter en ûntfanger
x 4-4-1680
333 Aeltie Pytters * Burgum omstrings 1660 † Suwâld foar 1711

334 Sipke Ynses
x
335 Geeltje Sapes

334 Rein Sierks ROSEMA ~ Eastermar 30-4-1682 † Burgum omstrings 1724; kastlein oan ’e Burgumerdaam ûnder Burgum (letter de Drie Gekroonde Baarzen)
x Burgum 1-5-1706
335 Janke Jans ~ Eastermar 13-3-1687 † dêr omstrings 1753

362 Melle Bartels
* Garyp † dêr foar 1722
x Garyp 29-4-1683
363 Wypkje Douwes

376 Lucas Lamberts

410 Teye Wobbes
x
411 Trijntie Girbes
Ynskriuwing Nedergerjocht Opsterlân, akte 27-2-1733:
âlden: ‘wijlen Teye Wobbis en wijlen Trijntie Girbes’; bern: Sjoertie en Jeltie Teyes, minderjierrigen; kuratoaren: Wybe Jacobs, húsman te Lippenhuzen en Wybe Piers Madhuizen, dêr ‘glasmaecker’; se binne ek kurator oer Mareicke, ‘sijnde de dochter van Trijntie Girbes’, in ferstoarne dochter is Roelofke Teyes

412 Jeen Bonnes
x Koartsweagen 28-4-1700, beide fan Koartsweagen
413 Liepkjen Hendriks

416 Bernardus Hessels HESSELIUS (ek: Beern)
x Doanjum 21-2-1692
417 Anna Jenties HOGEVEEN * Harns 20-11-1692? † Iens 12-2-1742?

418 Bernardus Tækes SMEDING * 11-12-1700?
x Ljouwert, Westertsjerke 18-6-1724
419 Willemke Minnes LEENSTRA
~ 19-8-1701

420 Dirck Jacobs STRIKWERDA
x Winsum 27-9-1711, beide fan Winsum
421 Jisck Pyters † Easterlittens 3-11-1766?

432 Age Meiles

434 Willem Sybrens LAUTENBACH * Berltsum 2-11-1718 ~ dêr 6-11-1718 † Dronryp 29-5-1802; boer; wennet yn 1718 te Berltsum, 1749-1802 te Dronryp op in pleats fan 60 pûnsmiet; yn kwotisaasjekohier fan 1749 neamd as ‘gemeen boer’ (fermogen doe sawat 1900 karoli gûnen)
x Berltsum 17-5-1744
435 Aaltje Wybes
* Marsum 3-9-1724

508 Arjen Daams * St.-Anne 1-8-1686
x Froubuurt 12-10-1710, baide fan Froubuurt
509 Acke Yepes

530 Andries Sioerds † foar of yn 1706; lidmaat op belidenis 8-12-1671; hierboer; wennet 1679 te Gytsjerk, yn 1680 te Oentsjerk
x Oentsjerk-Gytsjerk-Wyns 30-4-1671 (1e proklamaasje), hy fan Oentsjerk, sy fan Gytsjerk
531 Trijntie Jans; lidmaat op belidenis 8-12-1671, yn 1706 lidmaat as widdo; 1698 as widdo brûker fan stim 6 te Oentsjerk (idem         Gosse Pieters Sipma; eigners ½ patroan fan Oentsjerk, ¼ as kurator Hendrik Goedenberg, ¼ út namme fan syn frou Dr. Wopco Faber

Hypteekboeken Tytsjerksteradiel, Akte 22-4-1679:
Andrys Sioerds en Trijntie Jans
e.l. thans wonende te Giekerk,  verklaren £ 200 tegen 5% rente schuldig te zijn aan de heer Françoys de Swart, oud-burgemeester van Leeuwarden en Grytie Brandsma e.l. onderpand: onze gekochte huizinge en andere meierlijke gerechtigheden staande op crediteuren land.
Akte 8-5-1680:
Andrys Sioerds en Trijntie Jans e.l. te Oenkerk verklaren £ 200 tegen 5% rente schuldig te zijn aan de heer Françoys de Swart, burgemeester van Leeuwarden en Grytie Brandsma e.l. onderpand: onze meierlijke gerechtigheden.

532 Gerk Foekes ~ Suwâld 8-5-1636 † Readtsjerk 12-2-1688; x 1 Suwâld 5-6-1659, hy fan Suwâld, hja fan Hurdegaryp, Berber Klazes † Readtsjerk 1672
x 2 Aldtsjerk 23-3-1673, hy fan Suwâld, hja fan Aldtsjerk
533 Sytske Ydes
† Readtsjerk foar 1705

534 Pyter Pyters
x
535 Wijke Arends
~ Burdaard 7-3-1647

540 Sioerdt Hedsers † Ryptsjerk 1697; hy en syn frou komme op 27-9-1663 mei attestaasje fan Ryptsjerk yn Rinsumageast; idem 20-5-1674 fan Rinsumageast yn Ryptsjerk
x Ryptsjerk-Hurdegaryp 7-4-1661
541 Beitske Jelles, fan Hurdegaryp; docht 1-8-1662 belidenis te Ryptsjerk-Hurdegaryp

550 Jacobus MARCIJ (ek: MARCI)
Hy is eigner foar 1/3 fan in hússtee te Kolderwâlde en ferhiert dat oan Hans Hendrix; dy protesteert út namme fan J. Marci en pretendeart dat dy 1/3 ynstee 1/5 besit, dat wurdt bestriden troch prokureur Stout út namme fan ’e grytman oan ’e hân fan keapbrieven

644 Johannes Offckes
x
645 Sjoerdtje Emckes

664 Symen Halbes ALGERA (ek: ALGRA) * Tytsjerk 1607 † Suwâld 15-5-1687, 80 jier [] Suwâld, grêfskrift; boer te Suwâld, yn 1640 eigner en brûker fan stim 14 yn 1698 binne der fjouwer eigners fan stim 14: Folkert 1/3, Foecke 1/3 en Halbe 1/3 minus 1/20, Jan Tjerks te Beets 1/20); stiet mei Hymck op ’e lidmatelist fan Suwâld 10-3-1649 en 30-8-1657; 19-9-1658 en 7-5-1665 âlderling; dêr tsjerkfâd en doarpsrjochter
x omstrings 1640
665 Hymck Sybrens
(ek: Hymkje) * Suwâld 31-3-1607  ~ op belidenis Suwâld 29-9-1639 † dêr 5-5-1671, 64 jier en fiif wiken; x 1 foar 1632 Foeke Gerks (= 1064 yn dizze kertiersteat) † foar 29-9-1639, yn 1636 wenje Hymck en Foeke te Suwâld
Sjoch: Kertiersteat Simon Wierstra nrs 832/833 en fierderop
Yn 1642 gean de tsjerkfâden Symen Halbes en Bote Tjercks mei dûmeny en de skoalmaster nei Ryptsjerk om dêr de preekstoel te besjen. De dûmeny dêr let en set har mei bôle en bier. Op ’e weromreis wurdt mei de skoalmaster-timmerman Cornelis Folkerts ûnderhannele oer it meitsjen fan in nije preekstoel foar Suwâld. De mannen wurde it iens foar f 175, eksklusyf it pleatsen fan it izerwurk, de fergulde letters en de traktaasje fan in fet bier dêr op ta, dy kosten binne foar de tsjerke.
De namme fan Symen Halbes stiet noch yn goudletters op ’e Suwâldster houten broek (1642).

666 Sierk Reins; wennet ‘in de Noord-eynd’ by de tsjerke: it Heechsân; koster en klokkelieder te Eastermar
x Eastermar (ûndertrou 2-3-1673) 19-2-1675
667 Bontje Lammerts, fan Garyp

666 Pytter Wopckes
x
667 Tytje Jans

724 Barteld Bartelds † Burgum foar 1679
x
725 Froukje Folkes (YTSMA)

726 Douwe Douwes
x Aldegea 1649
727 Tjitske Liebes

824 Bonne Jeens
x Koartsweagen 7-1-1677, beide fan Koartsweagen
825 Jantien Jans

832 Hessel Hendriks * Frjentsjer 1635? Mr skuonmakker en hopman te Frjentsjer;
x Frjentsjer 9-3-1662
833 Aaltie Hendriks

836 Tæcke Doeckes SMEDING * Ljouwert 13-6-1662? ~ Ljouwert 14-8-1662? † Stiens (of Ljouwert?) 30-1-1727, 64 jier [] Stiens; 1707-1710 en 1724-1727 skepen (= assessor, wethâlder) fan Ljouwert; dêr Mr bakker en keapman;
x Ljouwert 11-3-1683, beide fan Ljouwert
837 Mayke Tyetses FABER (ek: Tietes) ~ Ljouwert 13-6-1662 † dêr 1-4-1730  [] Stiens
Grêfskriften (foar in part ûnder de matte) op ’e stien fan Maaike en Tæke:
1730 de 1 april in in den heere gerust Mayke Faber in leven huisvrouwe van Tecke Doeckes Smeding ou in haer 68 iaer en leit alhier begraven 
Ao 1727 den 30 ianuari is in den heere gerust de eersame Tecke Doeckes Smeding regeerende schepen der stadt Leeuwarden en mr. koeckebacker out 65 iaer en leit alhier begraven

Op deselde stien:
/…/ de eersame Taecke Foppes Boelema sterf de 15 april Ao 1589 en Ao 1601 de 11 augusti sterf de eerbare/…/
Anno 16[99] den … is in den heer gerust den eerbaare Mayke Uilkes in leven huisvrouwe van Broer Doeckes Smeeding oudt 31 iaar ende legdt hier begraven
Anno 1730 de 5 november is de eersame mr Broer Doeckes Smeding stadt en lanschaps sm tot Leeuwarden out 65 jaer en leit alhier begraven
Sjoch:
Hessel de Walle, grêfskriften
Gens Nostra 1984, side 295

838 Minne Hayes LEENSTRA * Ryptsjerk 11-10-1663 † Ljouwert 2-9-1740; bierbrouwer, lynslachter en keapman te Burgum, letter te Ljouwert; x 2 Ljouwert 4-12-1716 Mincke Hansen de Bruyns
x Ljouwert 16-2-1690
839 Mayke Jans ALBERDA (ek: Marijke)

?840 Jacob Dircks STRIKWERDA * Easterlittens 1651? † Winsum 1716?
x Menaam 27-3-1672, hy fan Easterlittens, sy fan Menaam
?841 Frouckije Feddes BUMA * Bitgum? † Winsum 5-11-1752

868 Sybren Claassen
* foar 1698 † Berltsum 4-1-1778; wurdt op 26-2-1719 lidmaat te Berltsum; yn 1722 en ’35 dêr diaken, yn 1739, ’46, ’52, ’59, ’63 en ’68 âlderling; beurtskipper – mei syn sweager Horatius Lautenbach – fan Berltsum op Ljouwert, Frjentsjer en Harns
x
869 Wapke Willlems LAUTENBACH
* Wier 18-10-1701 ~ dêr 23-10-1701 † nei 1779; wurdt op 21-5-1719 lidmaat te Berltsum; wennet yn 1701 te Wier, yn 1718-1779 te Berltsum
Neffens famyljeoerlevering litte Wapke en Sybren it hûs op Kamp 7 te Berltsum bouwe

870 Wybe Tomas
; yn 1724 te Marsum
x
871 Janke Lammerts

1016 Daam Aarjens
x Froubuurt 1-8-1669, 3e proklamasy, baide fan Froubuurt
1017 Jannichie Barthouts * omstreeks 1644
Inskriving Nedergerecht ’t Bildt 17-6-1663: Aegie Baertouts, 23 jaar; Jannichie Baertouts, 19 jaar; Arien Baertouts, 14 jaar; Dirkie Baertouts, 12; Antie Baertouts, 9 jaar

1064 Foeke Gerks
x foar 1632
1065=665 Hymkje Sybrens

1070 Arendt Dirckx;  wennet ‘Op de Toerle’; docht belidenis te Burdaard-Jannum 1-2-1650; hy is mooglik deselde as Aern Dircks, lidmaat ynkommen te Oentsjerk-Gytserk-Wyns op 29-9-1683 mei attestaasje fan Burdaard; x Burdaard-Jannum 3-6-1655 Antie Sioerdts;
x 1646 (?)
1071 Jouck Juriens, lidmaat op belidenis te Burdaard-Jannum 30-3-1646

1080 Hedser Sioerds
x Suwâld-Tytsjerk 20-3-1636
1081 Antie Gerryts; x 2 Ryptsjerk 31-8-1662 (3e proklaasje Ryptsjerk-Hurdegaryp) Boote Fetses

1288 Offcke Johannesz † Aldegea 1641
x
1289 N.N. Rienckdr

1328 Halbe Wytses ALGERA; boer te Tytsjerk; dêr tsjerkfâd, as sadanich stiet syn namme op ’e toersklok
x Tytsjerk omstrings 1580
1329 Jetske Piers
Sjoch: Kertiersteat Simon Wierstra nrs 1664/1665 en fierderop

1330 Sybren Sjoerds SIPMA † Hegebeintum? 1641/1642; boer te Hegebeintum, yn 1640 brûker fan stim 18 (kleasterlân); foar in part eigner fan stim 13 te Westergeast; yn 1627 stiet er boarch foar Laas Hiddes te Aldtsjerk
x
1331 N.Folckertsdr.

1448 Barteld Makkes

1672 Doecke Ritsckes SMEDING * Snits 1625? ~ folwoeksen Ljouwert 15-4-1674; smidsgesel te Snits; omstrings 1647 soldaat te Ljouwert; yn 1674 dêr Mr grofsmid en stedssmid; x 2 Ljouwert 3-5-1674 (ûndertrou Snits 18-4-1674) Jopcke Ruyrdts, fan Snits
x Gerjocht Ljouwert (ûndertrou), dêr tsjerklik 13-2-1647, beide fan Ljouwert 
1673 Tzietske Tæckes BOELEMA

1674 Tyetse Tyebbes FABER ~ Wurdum 1-1-1637; Mr smid en skepen fan Ljouwert; wurdt tusken 1653 en 1669 ûnderskate kearen troch de Untfanger Generaal betelle foar levere wurk
x 1 Ljouwert Gerjocht (ûndertrou) 13-4-1661, dêr tsjerklik 5-5-1661, hy fan Wurdum, sy fan Ljouwert
1675 Trijntie Berends (ek: Beerns)

1676 Haye Minnes LEENSTRA * Bitgum 1635?; komelker te Ljouwert;
x 2 Ljouwert 11-4-1667 Jouck Feykes;
x 3 Ljouwert 20-1-1669 Romkjen Gosses Wiglama * Marsum 9-1-1642 ~ folwoeksen dêr 16-11-1670, dr f. Gosse Diurres Wiglama, boer te Marsum, en Gerlandt Claesdr
x 1 Ryptsjerk 1658
1677 Tial Dirx

1680 Dyrck Nannes STRICWARDA
x
1681 Tyets Alberts

1736 Claas Freerks

1738 Wilhelmus LAUTENBACH
 (ek: Willem) ~ Jelsum 1-4-1670 † Wier -6-1717;  1687 ynskreaun oan ’e Universiteit fan Frjentsjer, fakulteit Teology; dûmeny; lidmaat te Jelsum 31-7-1692 hy wennet dêr 1670-1687; 1687-1692 te Frjentsjer; stiet 1695-1717 te Wier
x Wier 7-10-1695
1739 Doutje Jelles † Berltsum -1-1724; wennet oant 6-11-1718 yn Wier, se giet dan nei Berltsum, dan nei Blije dêr’t se mooglik ynwennet by har âldste dochter Maria Kommer Lautenbach, fia Wânswert komt se wer yn Berltsum

2034 Baertout Daems
x
2035 Tettie Ariens
Sien foor foorouders:
-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Piter van Tuinen nrs 2522/2523 en fierderop
-Erfgoed Fundaasje – Bildtse plaatsen – nr 51

2576 Johannes Uffckes; omstrings 1568 fikaris te Easterein, 1578 idem te Garyp, 1581 pastoar te Aldegea

2656 Wytse Halbes ALGERA * Tytsjerk omstrings 1530; boer te Tytsjerk
x
2657 Trijn Rommertsdr
Sjoch: Kertiersteat Simon Wierstra nrs 3328/3329 en fierderop

2662 Folckert Ublesz † foar 1643; boer op de Triemen ûnder Westergeast; bysitter (meirjochter) fan Kollumerlân
x
2663 Ykje Luitjens

?3346 Tæcke Saeckes BOELEMA * Stiens omstrings 1590
x 1623
?3347 Sibbeltke Michiels (ek: Sibbeltien)

3348 Tyebbe Tyetses; skepen te Ljouwert, dêr Mr smid; hy krijt yn 1653 en 1669 ûnderskate kearen betelle troch de Untfanger Generaal foar levere wurk;
x Wurdum 6-3-1636
3349 Maycke Pytters

?3360 Nannes Ymes, te Skearnegoutum

3476 Jacobus LAUTENBACH * Goutum 1632 † Jelsum 17-5-1704; dûmeny te Jelsum
x
3477 Aurelia LAUTENBACH ~ Ljouwert 25-3-1631 † Aldskoat 1711

5312 Halbe Gielts ALGERA * Tytsjerk omstrings 1500; boer te Tytsjerk

?6692 Saecke Tæckes BOELEMA
x
?6693 Dieucke Annes

6952 Wilhelmus LAUTENBACH * Ljouwert 17-12-1597 † Goutum 15-4-1657; dûmeny te Himpens-Tearns en Goutum-Swichum
x
6953 Theuntje Pieters † Jelsum 1678

6954 Johannes LAUTENBACH * Ljouwert 18-1-1601 † dêr 10-6-1649; sjirurgyn te Ljouwert
x
6955 Antje Ennes * Huzum 1601

6696 Tzietze Tyebbeszn
x Wurdum 10-8-1603, beide fan Wurdum
6697 Magdalena Auckesdr

10624 Gielt Edzes AELGERA * Tytsjerk omstrings 1475; boer te Tytsjerk

13384 Tæcke Foppes BOELEMA † Stiens 15-4-1589
x
13385 Fopcke Tiepckes ÆSGEMA 
† Stiens 11-8-1601

13904=13906 Henricus LAUTENBACH * 1572 † Ljouwert 29-6-1614; skriuwer fan ’e Kompanjy fan hopman Ripperda
x
13905=13907 Maria VAN VELSEN * Ljouwert 21-10-1576 † dêr 10-1-1656

21248 Edze Gielts; yn 1511 boer te Sumar

26770 Tjepcke ÆSGEMA; hy is de heit fan Dorothea Tjepckes Æsgema x Willem Wernerts, Tryn Tjepckes Æsgema en Fop Tjepckes Æsgema (nr 13385 yn dizze kertiersteat. .
Troch genealooch Simon Wierstra is gjin oansluting fûn by de Æsgema’s fan Bitgum, Marsum en Dronryp. Boarne: Hof fan Fryslân 16691-23 d.d. 1554 en HfF 16692-146 d.d. 18-12-1560)

27808 Jacob LAUTENBACH (ek: Jacobus) * 1537 of ’38 † Ljouwert 17-3-1611, 73 jier; meunsterkommissaris en gerjochtsskout fan it Frysk Nassauske Rezjimint
x
27809 Engeltje Willems KLOTZ * omstrings 1538 † Ljouwert 7-3-1604, 66 jier
Grêfskriften fan Jabik en Ingel yn ’e Jakobiner tsjerke te Ljouwert:
Ao 1611 den 17 martii sterf d’eerntpheste welgeleerde mr Jacob Lautenbach in tijde gericht-scholtus ‘s Vrieschen regimets out 73 iaren
Ao 1604 den 7 martii sterf de eerbare Engeltie Willems Klotz sy wyf out 66 iaren
Op deselde stien:
Ao 1604 de 26 august/…/sterf d eerbare Willemtien Majing(?) sijn moeder out 84 iaren
Ao 1613 den 13 octobris sterf d eersamen Willem Iansz Knijf schrijver van de compangie Crijn de Blaeu out 44 iare
Ao 1622 den 21 januarij sterf de eerbare Elske Lautenbach sijn wijf out 48 iaren 
[dochter fan Jabik en Ingel, x Willem Jans] 

Sjoch: Hessel de Walle, grêfskriften

27810 Hendrick Willems VAN VELSEN
x
27811 Auck Wopkedr

33664 Romcke Epeszn GIETENS, op Tsjeppenboer ûnder Wjelsryp
x
33665 Trijn Rinsedr

42496 Ghield AELGERA * Tytsjerk omstrings 1425
Sjoch: R.S. Roarda – It Algra skaai