Berber Tseards Boelstra (Stiens 1897-Ljouwert 1969) is in fotografe dy’t in album neilit mei sfearfolle foto’s.
Sjoch: Genealogy Boelstra V.11.2

Klik op ôfbylding om te fergrutsjen