STAMRIGE EN FRAGMINTEN GENEALOGY

* = berne
~ = doopt
x  = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven
De portretten komme meast út it argyf Vogels-Rienks-Botma en binne op wiere grutte werjûn, by kykjes wat foarser foar de werkenberens fan ’e gesichten.
Sjoch ek: Foto-album Botma I

De fragminten yn dizze genealogy hawwe betrekking op ’e foarâlden fan ’e famylje Vogels te Furdgum, dy’t twaris fan ’e Botma’s ôfstamt en troch wa’t dit ûndersyk yn gong set is. De neikommelingen fan foarfaar Engbert Lieuwes x Ænjum 1770 Grietje Hermanus Botma en fan Kornelis Folkerts Botma x Moarre 1766 Trijntje Sakes Botma nimme de namme Botma oan fan har froulju, dy’t stamme út de saneamde ‘âlde Botma’s’, dat binne Botma’s dy’t de namme al fiere yn ’e 17e iu en dêrfoar – dy binne fansels net âlder, se brûke alinne de namme al earder – alle famyljes binne uteraard like âld.
Dizze stambeam tsjinnet as hâldfêst en achtergrûnynformaasje by it mânske argyf Vogels-Rienks-Botma, dat troch Erfgoed Fundaasje ynvintariseard en argiveard wurdt.

Dizze Botma’s binne yn ’e 17e iu en dêrnei begoedige eigenerfden. Guon dogge mei har jild en neffens fermogen moaie dingen foar de mienskip. Sa skinkt Jantsje Nannes Botma yn 1740 in oargel oan ’e tsjerke te Moarre. Har namme en wapen binne dêrop ‘ferivige’, en litte dat teminsten oan hjoeddedei ta witte. Jantsje har snoarske, Tryntsje Sakes Botma, is heareboerinne te Ljussens en rinteniert te Dokkum. Se lit mei har man de famyljewapens úthouwe yn har hearebank ’e tsjerke te Ljussens.
Sa buorkje gâns Botma’s út ’e folop op eigen hiem en erfskip. Oaren bolwurkje dat net. En dat komt tichteby: in beppesizzer fan Tryntsje, Sake Folkerts Botma, is yn 1811 noch húsman te Moarre, mar op ’t lêst – oant syn dea – komelker. Sake syn tredde wiif, Tryntsje Jehannes Velhuizen, is arbeidster en analfabeet, se sil yn har bodzjend libben grif ek in soad oan ’e ekonomy bydroegen ha.

It doel is om dizze genealogy geandewei út te wreidzen oant hjoed, sadat er aloan trochgroeit. Want yn ’e takomst libbet it ferline. Wy stelle ferbetteringen, oanfullingen tige op priis, sjoch: formulier.
Op termyn wurdt dit geheel yn ’t Ingels oerset.
Sjoch foar in oersjoch fan famyljerelaasjes mei gâns yllustraasjes – dêr’t hjir ek tankber gebrûk fan makke is: Botma – De websites van RJH Brink/
Kertiersteat Vogels
Kertiersteat Piter van Tuinen
Genealogy Rienks


TRIBE SERIE AND FRAGMENTS GENEALOGY

* = born
~ = baptized
x  = married
† = deceased
[] = buried

The portraits are mostly from the archive of Vogels-Rienks and are shown almost in scale. The small photos are shown bigger, to make it easier to see who they are.
See also: Foto-album Botma I

The fragments of this genealogy relate to the ancestors of the Vogels family from Furdgum, who descent from the Botma lineage twice, and who initiated this investigation. Descendants from Engbert Lieuwes x Ænjum 1770 Grietje Hermanus Botma and Kornelis Folkerts Botma x Moarre 1766 Trijntje Sakes Botma, both take on the name Botma, which is their wives last name. They descend from the ‘old Botma family’, who carried this name in the 17th century and earlier.  This family tree serves as a handhold and as background information to the Vogels-Rienks-Botma archive that Heritage Foundation is making.

These Botmas are well-off landowners in the 17th century and later on. Some do good things for the community with their money and funds. For instance, Jantje Nannes Botma gives an organ to a church in Moarre in 1740. Her name and crest are eternalised in it and inform people of that today still. Jantsje her sister in law, Tryntje Sakes Botma, is landowner at Ljussens and lives upon interest in Dokkum. She and her husband had their family crest carved in their church bench at the church in Ljussens.

The Botmas farm in great prosperity on their own land. Other relatives can’t manage that. A grandson of Tryntsje, Sake Folkerts Botma, is a farmer at Moarre in 1811 but later a cow milker until his death. Sake his third wife, Tryntsje Jehannes Velhuizen, is a worker and illiterate, but in her hardworking life she will also have contributed to the economy a lot.

The goal is to expand this genealogy over time, so it will grow even more. After all, the past is part of the future.
We appreciate additions and revises, see: formulier.

For a wider overview of the family relations with photos, which we gratefully use as a source, see: Botma – De websites van RJH Brink/http:/www.rjhbrink.eu/Stamboom/Botma.htm
Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Vogels
Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Piter van Tuinen
Erfgoed Fundaasje Genealogy Rienks


STAMRIGE

Wat is in stamrige?

Boppe op ’e stamrige dy’t hjir levere wurdt, stean op internet noch ûnderskate opjeften fan eardere foarâlden. Lykwols, neier ûndersyk sil útwize moatte oft dat allegear wol yn ’e es is. Ien en oar liket út de tomme sûgd te wêzen. Sa wurde neamd:

Juw Hoitinga * Bolswert 1340 x N.N.
>Hessel Juws Juwsma * Bolswert omstrings 1360 † Rinsumageast foar 1421 x Ebel Gosses Sjaardema
>Juw Hesselsz Juwsma Bottema * Rinsumageast 1390 † dêr 1455 x Tjepck Bottema van Scheltinga
>Gatze Juws Bottema van Juwsma * Rinsumageast 1425 † 1495 x Eelck Feyesdr van Eysinga
>Pieter Gatzes Bottema * 1450 x N.N.
>Gabe Bottema * 1470 x N.N.
>Ripten Gabbes Botma * omstrings 1495 x N.N.
>Gabbe Ripten Botma * Moarre 1520 x N.N.
>Wyger Gabes Botma * Moarre omstrings 1550 † foar 1627; dykgraaf fan Eastdongeradiel, wenjend te Moarre; omstrings 1585 eigner fan Botma sate te Moarre
x 1 Jucke Douwes * omstrings 1570
x 2 N.N.
Quaclap 1585 16701/179; ODON35/21 13.8.1582 ynventaris stjerhûs …  Wybalda en Jantije Jans opkommende foar Wijger Gaebes as kurator ta skieding oer Fedde Gaebes, Itie Gaebes en Henrick Jans, Gerben Minnolts út namme fan Trij (?) Jans syn wiif, hûs te Mitselwier.
Bern út it earste boask:
1 Lieuwe Wygers Botma
Ut it twadde houlik:
2 Antie Wygers Botma * omstrings 1578
3 Gabe Wygers, sjoch Stamrige I

GENERAASJE I
Gabe Wygers Botma * Moarre 1580 † dêr 5-12-1643, 63 jier; grutboer te Moarre; rekkenmaster fan Fryslân
x 1 Ljouwert 5-6-1612 (mei attestaasje fan Moarre) Antie Saeckes Boelema * omstrings 1585 † foar 1627; dr f. Saecke Tæckes Boelema en Dieucke Annes
x 2 om 1635 hinne Maaike Claeses Domans
Op 28-8-1638 keapet Gabe (Gabinus)  mei de wynhanneler Hendrik van Marssum as strykjildskriuwers de Hearlikheid Skiermuontseach fan ’e Steaten fan Fryslân. Dy ha jildkrapte fanwegen de 80-jierrige oarloch. Mar Gabe en Hendrik sjogge gjin heil yn in eksploitaasje en ferkeapje de Lytje Pôle yn maart 1639 oan Pieter Bauckes Houckema, dy’t der in agrarise ûndernimming fan meitsje wol en dêrta in grut hûs anneks stâlen sette lit. Troch syn minne gesondheid, moat er dêr lykwols fan ôfsjen en hy ferkeapet it eilân in jier letter oan Johan Willem Stachouwer, foar f 20.000,00. It bliuwt besit fan ’e Stachouwers oant 1859.

It Botma-wapen yn ’e tsjerke te Moarre yn ’e âlde kleuren, mei klavers (symboal fan eigenerfden) en de sprekkende fisk: trijrisom in bot

Bern út it earste boask:
1 Sake Gabes Botma, folget II
2 Aukje Gabes Botma [* 1606 † 1687]
3 Elisabeth Gabes Botma [* omstrings 1610 † foar 1656]
4 Wyger Gabes Botma * Moarre 6-1-1621 † Noardsee 4-11-1638, 17 jier, [] Moarre yn ’e tsjerke; studint; ferdronken by stoarm op ’e Noardsee en nei in healjier oan ’e Noardse kusten fûn, sjoch it grêfskrift hjirûnder
5 Antje Gabes Botma * omstrings 1625
Bern út it twadde houlik:
6 Hermanus Gabes Botma [* 1635 † 1695]
7 Wyger Gabes Botma [* omstrings 1639 † 1704]

De wapens fan Gabe en Antsje binne yn duorsum eken beitele yn har hearebank út 1622 yn ’e tsjerke fan Moarre, mei de inisjalen G W B GWB 1622
Grêfskrift op ’e sark fan Wyger Gabes Botma, I.4:
1638 den 4en november sterf den erentfesten Wijger Botma oud 18 jaer min 9 weken en is den 10 may 1639 weder ghevonden en leit hier begraven.
Hier legh Ick ach! een ionck student.
Wygerus Botma welbekent.
Ick reis vant Oogh naet Vaderlant.
Maert Hemels was het dat ick vant:
Want mits een storm onstond op zee
Verdronck ick en noch vijre mee.
Alleen Rommertsma raeckt aent lant,
En ach ick dreef naart Noortse strant.
Doch met verloop van een half jaer.
Vond men myn doode riffe aldaer;
En so door Gods wonder bestier,
Rust ick noch bij mijn vrienden hier

vrienden
betsjut hjir: sibben
Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar

GENERAASJE II
Sake Gabes Botma * Moarre 1604 1652
x foar 1650 [1645?] Auck Gerrits Roorda * omstrings 1620 † 25-31681, 61 jier; dr f. Gerrit Jans Roorda en Abeltie Thysses
Auck x 1 Wybe Jans
Bern:
1 Gerrit Sakes Botma, folget III

Fan Auck Gerrits Roorda en Sake Gabes Botma is in brandewynskom mei alliânsjewapen Botma-Roorda bewarre, mei de inisjalen A G R en S G B; no yn it Ryks Museum; sulversmid: Paulus Zacharias, 1647, Dokkum
Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar
AGR SGB

GENERAASJE III
Gerrit Sakes Botma
 * omstrings 1651 † Moarre 18-3-1735, 84 jier, [] tsjerke Moarre, boer op en eigner fan Botma sate te Moarre, hy en syn frou keapje gâns fêstichheden, ûnder oaren ‘Holdinga zathe ende staten’ te Ie en Jennema sate te Ljussens; bysitter (=wethâlder) en dykgraaf (=foarsitter wetterskip) fan Eastdongeradiel, dyksfolmacht fan Moarre
x 1 1680 (mei attestaasje fan Froubuorren) Jantje Namnes Botma ~ Stiens 26-4-1657 † Moarre 30-3-1747, 91 jier, [] tsjerke Moarre, skinkt Moarre it tsjerkeoargel yn 1740; dr f. Namme Johannes (ek: Namne) en Tiamck Sybes Andringa
Gerryt x 2 N.N.
Gerryt sil syn achternamme oan syn pleats ûntliend hawwe.
Jantsje stamt út in Andringa skaai, hja nimt de achternamme oan fan har man, mar komt ûnder oaren ek foar ûnder de nammen Jantje Nammes Andringa en Jantien Namnes

Sjoch: Andringa Stichting – Andringa 3 – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Feanwâlden, 2016 ISBN  978 90 803 389-0-6
Bern út uit earste houlik:
1 Sake Gerrits Botma, folget III
2 Gabe Gerrits Botma * 1687
3 Nammen Gerrits Botma * omstrings 1690 † foar 1735
4 Aukje Gerrits Botma * omstrings 1695
5 Tjamke Gerrits Botma * omstrings 1705

Jantsje Nannes Botma skinkt Moarre yn 1740 in oargel, makke troch Michaël Swarzburg.
De alliânsjewapens Botma-Andringa binne mei de restauraasje net goed ynkleure.
Sjoch it wapen yn dizze kertiersteat en fierders: Botma – De websites van RJH Brink Person: Engbert Botma

Yn ’e noardmuorre fan ’e Moarrester tsjerke is de sark ynmitsele fan Gerryt Sakes Botma en syn frou Jantje Nannes (hjir skreaun as Nammes, dat sil in fersin wêze).

Grêfskrift op ’e rânen:
Anno 1747 den 30ste Maert is in de Heere gerust den [ôfhoud: Eer] bare Jantie Nammes de huisvrouwe van Gerrit Saakes Botma in leeven geweest bysitter dyk [ôfhoud: graaf] van Oostdongeradeel out in haer
91ste jaer ende leit alhier begraven. Al die hier op my komt treeden gedenkt maer vry op my; Al leg ik hier beneeden ik ben geweest als gy

Grêfskrift yn it ornamintale kartûs:
A0 1735 den 18 maart is in den Heere gerust den eersamen seer discreeten Gerrit Sakes Botma, in leven oud bisitter en Dijk [ôfhoud: graaf] van Oostdongeradeel en dijkxs volmacht van het Dorp Morra oud omtrent 84 jaaren legt alhier begraven verwagtende een salige opstandinge in Christus Jesus Amen
De ynhâld fan ’e wapens is der yn ’e Frânse tiid útkappe: Liberté, égalité, fraternité

Fan Gabe Gerrits Botma (III.2) is in sulveren laksegelstimpel mei dêrop in Botma-wapen bewarre bleaun; it kin ek brûkt wurde as pipestamper en it sit yn in bûgel mei alderhanne handich meskeguod; ynskripsje G G B; sulversmid: Klaas Heixan, Dokkum, wurksum fan 1704-1738; type: Cachet.
Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar
GGB

GENERAASJE III
Sake Gerrits Botma * Moarre 1681 † Easternijtsjerk 1751, 70 jier, [] tsjerke Easternijtsjerk; eigenerfde te Easternijtsjerk; bysitter fan Eastdongeradiel; testamintet yn 1745
x 1 Moarre 1-5-1715 Grietje Hermanus Reneman * omstrings 1687 † 20-6-1738, 51 jier, [] tsjerke Easternijtsjerk; dr f. Hermanus Hermanus Reneman, dûmeny te Easternijtsjerk, en Trijntje Jacobs
x 2 1742 Renske Oebeles Blaauw
Nachthimd fan Sake Gerrits Botma; insjalen: S G B en letter bystikke in R (Reneman?)

Bern út it earste houlik:

1 Hermanus Sakes Botma, folget IV.1
Bern út it twadde houlik:
2 Gerrit Sakes Botma * omstrings 1743 † 1751;  sjoch foar (mooglik) portret fan him by syn suske Tryntsje IV.2 
3 Trijntje Sakes Botma, folget IV.2

Grêfskriften op in sark yn ’e tsjerke fan Easternijtsjerk:
-Anno 1691 den 1en martij stierf den eerbaren en deugtsame Trijntje Jacobs geboortig van Bollingwier de huisvrouw van ds Hermanus Reneman predikant tot Nijkerck out 33 jaaren leit hier begraven
-Anno 1712 den 11 september stierf de eerbare en seer deuchtrijke Yttje Lieuwes Amminga, de tweede huisvrouw van ds. Hermannus Reneman predicant tot Nijkerk gebooren op de Jouwre oud 39 jaere leit hier begraven komt heere jezus
-Harmannus Reneman, geboren te Morre, opgevoet tot Aenjum in het huis sijner ouders, Hermanus Reneman predikant aldaar en Jancke Hilary en was also een kintskint van Johannis Hilarius die alhier predekant was in de 52 jaer hij selven hem gevolgt hier leeraar by de 44 jaar hij stierf den 1 april 1720 out zijnde in het 65e jaar ende leit hier begraven
-Anno 1738 juni 20 is in den heere gerust de eerbare en deugdsame Grijtje Reneman in leven geweest de egte huisvrouw van den eersamen en seer discreten Sake Gerrijts Botma, bizitter van Oostdongeradeel oud in haar 52ste jaar en leit alhier begraven verwachtende uit genade een zalige opstandinge in christo
Mijn lichaam leit hier onbezwaard
En rust en rot en wort tot aard
Hoopt hierna weer op te staan
En met den bruidegom te gaan
Ten jongsten dag in ‘t hemelrijk
Omdaar te leven eeuwiglijk
-Anno 1806 de 15 meij is overleden Antje Pieters Helder in leven huisvrouwe van Hendrik Hendriks Winia oud bijna 30 jaaren en legt hier begraven verwagtende uit genade een zalige opstanding in christus
Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar

De tsjerke te Moarre yn 1724 neffens in tekening fan J.J. Stellingwerf

GENERAASJE IV
IV.1 Hermanus Sakes Botma (ek: Harmen, Hermannus) ~ Moarre 1717 † dêr 6-4-1753, 36 jier, [] Easternijtsjerk yn ’e tsjerke; húsman te Moarre; bysitter fan Eastdongeradiel
x 1747 Antje Sydses Doma (ek: Douma, Donia) † 6-4-1805, 76 jier, [] Easternijtsjerk yn ’e tsjerke
Antsje x 2 1755 Minne Jans ~ Ie; sn f. Jan Goslings en Trijntje Minnes Donga
Bern:
1 Grietje Hermanus Botma, folget V.1
2 Rienskje Hermanus Botma
(ek: Rinskje) * Moarre 1750 † 1819, 69 jier
x Moarmwâld 25-5-1777, sy fan Ingwierrum, hy fan Moarmwâld, Klaas Sydses van Kleffens (ek: Claas) * op  Kleffens ûnder Raard * 7-4-1738 ~ Raard 7-6-1738 † Moarmwâld 9-5-9-1823, hûsnr 16, 84 jier; boer te Moarmwâld; dêr tsjerkfâd; docht 17-11-1765 belidenis te Ikkerwâld en wennet dan te Moarmwâld; 12-7-1767 diaken te Feanwâlden, 8-8-1769 as diaken dêr ‘gecontinueerd’; 1765, ’77 belestingûntfanger; 30-8-ynkommen te Feanwâlden út Foudgum, 21-8-1778 ynkommen yn Feanwâlden út Ingwierrum, yn 1783 binne hy en Rienskje lidmaten te Moarmwâld; sn f. Syds Klazes van Kleffens en Anna Nicolaus Balk, boeren op Kleffens
Klaas x 1 Raard 19-5-1765, hy fan Raard, hja fan Moarmwâld, Tjitske Lieuwes de Jong (ek: Itske) * Moarmwâld? omstrings 1744 † Moarmwâld 7-12-1774, 30 jier, [] Moarmwâld yn ’e tsjerke; Tsjitske en Klaas binne tusken 1766 en 1772 lidmaten te Moarmwâld; dr fan Lieuwe Johannes en Aukje Lieuwes?
Fan Klaas is in eigenhandich skreaun testamint (Tresoar, Dantumadiel, argyfnr 26, ynv.nr 114012, akte 00100)

De wapens mei nammen fan Rienskje en Klaas pronkje yn it kúfstik boppe-op ’e preekstoel te Moarmwâld: K S Van Kleffens   R H Botma:

Klaas en Tjitske har inisjalen stean yn in stien yn ’e pleats, Haadwei 3 te Moarmwâld:
K.S.V.K.
T.L.D.J.
1769

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BOTMA-Pleats-Haadwei-3-plm-2022-1024x768.jpg
De pleats Haadwei 3. Yn 1930 binne Tabe Annema en syn frou Jeltje Annema-Westerlaan fan Ikkerwâld ferhuze nei Tramwei G6 te Moarmwâld om dêr te buorkjen oant hja it bedriuw yn 1942 oerdienen oan har soan Anne Annema en syn frou IJbeltje Annema-Kooistra. Yn 1956 ferbouden dy de kop hals romp yn in stjelp. Se droegen yn 1970 de pleats oer oan soan Tabe en syn frou Neeltje Adriana Smits, dy’t dêr oant 1999 buorken. Der wie gjin opfolger en it lân waard ferkocht. De gebouwen wurde sûnt ferhierd as stallingsromte.
Dizze foto is nommen yn 2022.
Foto’s yn dit skift: Tabe Annema
Jierizers yn ’e achterkant fan ’e skuorremuorre; 1766 tsjut derop dat trije jier oan ’e pleats boud is, want yn ’e tinkstien stiet it jiertal 1769
De gevelstienen sieten earder yn ’e kop fan ’e kop hals romp. K.S.V.K.: Klaas Sydses van Kleffens; T. L. D. J.: Tjitske Lieuwes de Jong.
Haadwei-3, kop-hals-romp
Haadwei-3, kop-hals-romp, yn 1942
Haadwei-3, kop-hals-romp, yn 1953

Klaas en Rienskje wurde neamd op ’e tsjerkeklok te Moarmwâld:
Daar de dissenters op den 21e december 1804 vrijwillig afstand hebben gedaan van de dorpstoorn te Murmerwoude volgens een acte daarvan gemaakt en ter secretary van Dantumadeel geregistreerd so hebben Klaas Sydses van Kleffens ontvanger en kerkvoogd en Rienske Harmannus Botma egtelieden aldaar dese klok aan de kerk en gereformeerde gemeente present gedaan synde de weleerwaarde heer W.N. Bolt predikant te Akkerwoude en Murmerwoude en Ian Ians huisman alhier op dese tijd mede kerkvoogd alles gedaan met goedkeuringe van de hoogedele gestrenge heer en meester Petrus Adrianus Bergsma thans drost van ‘t 4e district bestaande in Cullvmerland en Dantumadeel en voor de revolutie van 1795 grietman over Dantumadeel en gedeputeerde staat van Vriesland dijkgraaf der Oostdongeradeelster zeedijken en ontvanger generaal van Oostdongeradeel en Dantumadeel &&

Grêfskrift foar Rienskje te Moarmwâld:
1774 d 7 december is in den ouderdom van 30 jaar en 16 weeken in den heere ontslapen de waardige vrouwe Itske Lieuwes de Jong huisvrouwe van de eerzaame ontvanger te Murmerwoude K:S: van Kleffens en legt alhier begraven
is’t wonder dat een moeder trekt
haar dierste pand bij haar te vinden
ofschoon ‘t gemis tot droefheit strekt
van die op aard haar teder minden
gelukkig die als christ
des hemels poorten in mag treden
zijn dierbre ziel draagt
als een […]
En eeuwig leeft bij God in vreeden
sta leeser deese steen bevat
t gebeente van […]

3 Jantje Hermanus Botma * Ingwierrum 3-9-1752 † Dokkum 13-9-1825, Wyk C nr 62, 71 jier
x Ingwierrum 1-3-1772 Pieter Jans Helder * Sybrandahûs (neffens stjer-akte; oare opjefte: * Westergeast) 24-8-1748 † Dokkum 11-5-1829, Wyk C nr 3, 80 jier; 1773, ’76, ’80, ’87 keapman by de Ænjumer Piip ûnder Ælsum, letter rintenier te Dokkum; sn f. Jans Jans Helder en Yfke Cornelis Heeringa, boeren te Sybrandahûs

Grêfskriften op in sark yn ’e tsjerke te Easternijtsjerk:
-Susanne … ille calend octob. MDC aetat LXIX Schelto Aetsma v.d.m. et Susan … obierunt IX calend aug. Ao MDCIX aetat. LXVI, ille calend octob. MDC aetat LXIX
-Leo Aetsama dum Gallias … februar Ao MDCLX aetat XXIV
-Anno 1753 6 april stierf de eersame en seer discrete Harmannus Sakes Botma in sijn leven huisman te Morra oudt in sijn 37ste jaar ende leit alhier begraven
Al die hier op mij komt treeden
Die gedenkt maar vrij op mij
Al legh ik hier beneden
Ik ben geweest als gij
-Anno 1805 den 6 april is christelijk is in den heere ontslapen de eerbare Antje [Sie]dzis in leven eerst huisvrouwe geweest van den eersamen Harmannus Botma in leven huisman te Morra en laatst huisvrouw geweest van den eerzamen Minne Jans te [Ee] [oud] in haar 77ste jaar ende leit alhier begraven in verwachtinge van een zalige opstandinge uit genade in christus jezus
Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar
Persoanen neamd op ’e grêfsark:
-Lieuwe Marcus van Aitzema, 24 jier; sn f. Marcus van Aitzema en Froukje van Goslinga
-Antje Siedses Doma, sjoch VI.1
-Schelte van Aitzema † 9-8-1609, 66 jier, pastoar, letter dûmeny x Sjoerdje Lieuwes
-Harmen Sakes Botma. sjoch VI.1
-Sjoerdje Lieuwes, 69 jier

IV.2 Trijntje Sakes Botma * Moarre 1744 ~ dêr 31-1-1745 † dêr 24-4-1825, 80 jier; eigenerfd boerinne te Moarre, rintenierske te Dokkum
x Moarre 21-12-1766 Folkert Kornelis Botma * Ljussens 1744 ~ dêr 25-4-1745 † Dokkum 29-1-1831, 86 jier; Folkert nimt de achternamme fan syn frou oan; boer te Moarre, rintenier te Dokkum; sn f. Kornelis Folkerts en Dieuke Sybes

De bern op it portret hjirûnder binne nei alle gedachten Tryntsje en Gerrit Sakes Botma, makke mooglik yn 1746. Se hawwe in saneamde falhoed op, tsjin ûngelukken. De hûntsjes stean foar trou. Op ’e sulveren rinkelbel fan Tryntsjes pronket in seemearmin. Op ’e foargrûn in wapen Botma, oan wjerskanten dêrfan stiet: C.F.B. 3 Jr 30 Weeken en R F: B. 1 Jr 9 Weeken.
It kin hjir ek gean om bern fan Tryntsje: Cornelis Folkerts Botma en Rinske Folkerts Botma, dat komt ek út mei har bertejierren en dan soe it makke wêze yn 1776, mar Rienk Keyert is dan al ferstoarn. Yn dat gefal is de tekst letter tafoege
Skilder: Rienk Keyert, oaljeferve op doek, 125×9; partikuliere kolleksje. Sjoch: M. Brouwer – Friese kinderportretten, 2014


De wapens fan Tryntsje (rjochts) en Folkert binne úthoud yn har hearebank te Ljussens – se binne yn ’e Frânse tiid net útkappe. Inisjalen: F K – T B:
FK TB

Boarne: Hessel de Walle-Friezen uit vroeger eeuwen/Walmar
Bern:
1 Sake Folkerts Botma, folget V.2

2 Cornelis Folkerts Botma, folget V.3
3 Rinske Folkerts Botma
* 1775
2 Dieuwke Folkerts Botma
* 1783 † 1808

Ænjum om 1785 hinne. Tekening: H. Tavenier

GENERAASJE V
V.1 Grietje Hermanus Botma
* Moarre 1748 † Ænjum 8-3-1840, 91 jier; boerinne op Adson (ek: Adsen, komt mooglik fan Alde Finne) benoarden Ænjum, yn 1814 boerinne te Iezumasyl, letter wer te Ænjum
x Ænjum 1-7-1770 Engbert Lieuwes ~ Ænjum 10-5-1744 † Iezumasyl 1804; docht belidenis te Iezumasyl op 25-10-1782; keapman te Iezumasyl
Ut de boedel fan Gryt ferkeapje de bernsbern op 6-2-1841 in sate en lân te Moarre, keapsom: f 24.337,00; op 9-2-1841 idem ûnreplik guod te Iezumasul en Ænjum, keapsom f 23.424,00; op 3-7-1844 is der boedelskieding fan replik guod oanbelangjende Ype Engberts Botma, Grietje Hermanus Botma, Bortzen, Grietje en Martha Jans Botma, Moeder Annes Wiersma (dr f. Anne Klazes Wiersma x Martha Jacobs Reitsma, sjoch V.1.3); wearde: f 107.725,00 
Bern:
1 Hermanus Engberts Botma (ek: Harmanus) ~ Ænjum 5-5-1771 † dêr 1803; boer te Moarre en Ænjum
x 25-3-1797, 26 en 16 jier, Sjoukje Klazes Haaksma * Ænjum omstrings 1771 † dêr 16-11-1854, 83 jier; lidmaat te Ænjum 1816, docht dêr op 22-7-1821 belidenis; boerinne te Ænjum; dr f. Klaas Feikes en Trijntje Uilkes
Sjoukje x 2  Sikke Lieuwes Nicolai * Ryptsjerk omstrings 1764 † Ænjum 14-7-1833, 69 jier; by ferstjerren boer te Ænjum; sn f. Lieuwe Klazes en Trijntje Sikkes
Sjoukje tekenet sels net mei de namme Haaksma, yn akten komt se wol mei dy fan foar; allyksa yn it lidmateboek fan Ænjum. Eins wol apart dat se harsels net Haaksma neamt en oaren wol  
Bern út it earste houlik:
1 Grietje Hermanus Botma
* Ænjum 1803 † dêr 17-3-1883, 79 jier; by ferstjerren rintenierske te Ænjum
x 1 Eastdongeradiel 14-10-1819, 16 en 24 jier, Pieter Kornelis Wobma * Ænjum omstrings 1795 † dêr 10-7-1866, 71 jier; by trouwen sûnder berop te Ænjum, dêr letter boer; dykgraaf; sn f. Kornelis Reitzes Wobma en Wytske Pieters Wobma, boeren te Ænjum
Gryt ferkeapet 9-11-1829 in sate en lân te Ænjum oan Johannes Pieters Douma, keapsom: f 1.000,00; idem oan Ype Engberts Botma, keapsom f 1.010,00; by in boedelskieding bedraacht har replik en ûnreplik guod f 23.095,00
Bern:
1 Wytske Pieters Wobma * Ænjum 8-6-1820 † Easternijtsjerk 17-4-1853, 32 jier
x Eastdongeradiel 24-9-1841 Enneus Pieters Rijpma * Easternijtsjerk 27-10-1816 † dêr 14-4-1865, 48 jier; boer te Easternijtsjerk; sn f. Pieter Ennes Rijpma en Trijntje Pieters Idsinga, boeren te Easternijtsjerk
2 Hermanus Pieters Wobma * Ænjum 15-5-1825; x Eastdongeradiel 22-5-1858, 33 en 22 jier, Klaaske Pieters Dijkstra * Ænjum; dr f. Pieter Douwes Dijkstra en Klaaske Klazes van der Ploeg, boeren te Ænjum
3 Kornelis Pieters Wobma x Baukje Engberts Botma, sjoch: VII.1.4

2 Minne Engberts Botma * Iezumasyl 6‑2‑1773 ~ Ænjum 14‑2‑1773
3  Martha Engberts Botma * Ænjum 17‑3‑1775 ~ dêr 9‑4‑1775
x 9-6-1799 Jacob Reitzes Reitsma * Ænjum 2-3-1776 † dêr 26-1-1820; boer te Ænjum
Dochter:
Martha Jacobs Reitsma * Ænjum 1802; x Eastdongeradiel 3-5-1821, 19 en 22 jier, Anne Klazes Wiersma * Ænjum 1799; boer te Ænjum; sn f. Klaas Renderts en Moeder Jans Idskema, boeren te Ænjum;
dochter:
Moeder Annes Wiersma * Ænjum; x Eastdongeradiel 30-5-1851, 26 en 35 jier, Albert Douwes Beintema * Westergeast; boer te Westergeast, letter te Ænjum; dêr tsjerkfâd (sjoch VII.1, tinkstien oargel); sn f. Douwe Johannes Beintema en Trijntje Jans Bijker, boeren te Westergeast;
Moeder Annes Wiersma erft fan har beppe, sjoch by V.1
soan:
Douwe Alberts Beintema * Ænjum; boer te Ænjum; x Eastdongeradiel 26-9-1889, 37 en 38 jier, Yttje Jans Meinsma * Pæzens ; dr f. Jan Harmens Meinsma en Aaltje Douwes Stallinga, boeren te Pæzens
Douwe Alberts Beintema. Syn portret sit yn it Foto-album Botma I, dat hy sil frij nei mei achter-achterneven/nichten Botma omgongen wêze.
Fotograaf: Th.M. Staas, Firma E. Fuchs, Emmakade Súdside Let. W. 1, Ljouwert
 


4 Jan Engberts Botma * Iezumasyl 24-9-1779 ~ Ænjum 17-10-1779 † Ænjum 1-5-1831, 51 jier; skipstimmerman te Iezumasyl ûnder Ænjum; yn 1831 boer te Ænjum (yn ûnderskate akten wurdt syn wenplak en dat fan syn sibben òf Iezumasul neamd, òf Ænjum, òf Iezumasyl ûnder Ænjum)
x Ænjum 29-5-1808 Antje Melles Binnema (tekenet sels: Bennema) * Ingwierrum 21-10-1785 † Ingwierrum 20-10-1869, hûsnr 127, op ien dei nei 84 jier; boerinne te Ingwierrum, yn 1860 dêr sûnder berop; dr f. Melle Roelofs Binnema en Bortsen Jans, boeren te Ingwierrum
Op 6-4-1870 is der boedelskieding oanbelangjende de bern fan Jan Ingberts Botma oangeande bou- en greide te Ingwierrum en Nijewier; wearde: f 34.591,00
Bern:
1 Martha Jans Botma * Iezumasyl 5-11-1811 † dêr 26-6-1891, 79 jier;
x Kollumerlân en Nijkrúslân 22-12-1831, 20 en 24 jier, Douwe Jans van der Heide * Kollum 3-1-1807 † Aldwâld 29-6-1888; by trouwen keapman te Kollum; yn 1840, ’44 komelker te Aldwâld; sn f. Jan Douwes van der Heide en Trijntje Minnes Hayema
2 Bortzen Jans Botma * Ænjum 12-9-1813 † Ingwierrum 11-2-1860, 46 jier, hûsnr 75
x Achtkarspelen 29-9-1836, 23 en 28 jier, Wytze Alberts van Bruggen * Surhústerfean 12-8-1808 † Bûtenpost 1-4-1884, 75 jier; by trouwen keapman te Surhústerfean; yn 1843, ’65 keapman te Ingwierrum, yn 1876, ’78, ’82, ’84 te Bûtenpost; yn 1870 neamd as lâneigner te Bûtenpost; sn f. Albert Wytses van Bruggen en Willemke Durks van der Schans, keaplju te Surhústerfean
3 Grietje Jans Botma * Iezumasyl 1818 † Kollum 12-3-1902, 84 jier
x Kollumerlân en Nijkrúslân 26-9-1837, 20 en 25 jier, Hylle Harkes Gorter, (by de geboarte oanjûn as: Hylke; yn oare akten: Hylle) * Kollum 22-9-1811 † dêr 10-5-1899, 87 jier; boer te Kollum, by ferstjerren stiet er dêr te boek as rintenier; sn f. Harke Klazes Gorter en Lutske Willems Zwart, groatmakkers en keaplju te Kollum
5 Ype Engberts Botma, folget VI.1o

Jagers, mooglik Hylle Gorter c.s.; de foto sit los achteryn it Foto-album Botma I. Fotograaf: Beidschat, Kollum

V.2 Sake Folkerts Botma ~ Moarre 14-5-1769 † dêr 26-1-1847; yn 1811 neamd as húsman te Moarre, yn 1814, ’20 dêr boer, yn 1827 dêr gernier, yn 1821, ’45 dêr komelker
x 1 1788 Klaaske Douwes Vlieg
x 2 Moarre 6-12-1795, beide fan Moarre, Aaltje Ælzes Kingma * Moarre omstrings 1777 † dêr 29-4-1821, 44 jier, hûsnr 43; docht 27-4-1815 belidenis te Moarre; dr f. Eelze Gerrits Kingma, boer, letter rintenier te Moarre, en Grietje Jans
x 3 Eastdongeradiel 24-4-1824, 54 en 34 jier, Trijntje Johannes Veldhuizen * Dokkum 25-1-1789; arbeidster te Moarre, yn 1850 dêr genierske; kin net skriuwe; dr f. Baukjen Gerrits, naaister te Dokkum
Tryntsje x 1 Eastdongeradiel 9-5-1811 Bauke Joukes Triemstra * De Triemen 14-4-1779 ~ dêr 11-4-1779 † Moarre 18-7-1819, 40 jier; sn f Jouke Roels Triemstra en Tjitske Baukes
Op 23-9-1820 is der boedelskieding oanbelangjende Aaltje, Arjen en Gerrit Eelzes Kingma oangeande ûnreplik guod te Ænjum, Moarre en Ljussens; wearde: f 24.900,00.
Binne Sake syn âlden geletterde en begoedige eigenerfden, hysels is op ’t lêst komelker en syn tredde frou arbeidster en analfabeet
Bern út it twadde boask:
1 Trijntje Sakes Botma * Moarre omstrings 1797 † 1873; by trouwen sûnder berop te Moarre
x Eastdongeradiel 21-6-1816, 19 en 22 jier, Lieuwe Folkerts Sytsma * Moarre; boer te Moarre; sn f. Folkert Lieuwes en Sijke Sydses, boeren te Moarre
2 Dieuwke Sakes Botma * Ænjum 5-8-1801 ~ dêr 30-8-1801 † jong
3 Folkert Sakes Botma
* Ænjum 11-1-1806 ~ dêr 2-2-1806; by trouwen yn 1827 koekebakkersfeint te Dokkum, yn 1837 dêr winkelman
1 x Dokkum 15-11-1827, 21 en 25 jier, Lysbeth Joukes Reneman * Dokkum; dr f. Jouke Johannes Renema en Tytje Hiddes van der Werff
x 2 Eastdongeradiel 21-5-1837, 31 en 22 jier, Alida Sjoerdsma * Dokkum; by trouwen sûnder berop te Dokkum; dr. f. Minke Feddes, troud mei Pieter Foeke Sjoerdsma, saakwaarnimmer te Dokkum
4 Grietje Sakes Botma * Moarre 22-7 1811; by trouwen arbeidster te Moarre
x Eastdongeradiel 29-5-1845, 33 en 25 jier, Jan Gerhardus van der Ploeg * Ljussens; arbeider te Ljussens; kin net skriuwe; sn f. Gerhardus Suyses van der Ploeg en Grietje Kornelis Buwalda, arbeiders te Ljussens; Grietje kin net skriuwe
5 Aaltje Sakes Botma * Moarre 1-5-1814
x Easterbierrum 5-10-1848, 34 en 26 jier, Yme Dirks Sloterdijk * Ingwierrum; arbeider te Ingwierrum; sn f. Dirk Douwes Sloterdijk en Trijntje Pieters Gras, arbeiders te Ingwierrum
Ut it tredde houlik:
6 Renske Sakes Botma * Moarre 1825; by trouwen sûnder berop te Moarre
x Eastdongeradiel 11-5-1850, 27 en 24 jier, Kornelis Jacobs Hofman * Ljussens; by trouwen arbeider te Moarre; kin net skriuwe; sn f. Jacob Lieuwes Hofman en Dieuwke Kornelis Buwalda, arbeiders te Ljussens

V.3 Cornelis Folkerts Botma ~ Moarre 18-8-1771 † dêr 25-4-1809; boer te Ie en sûnt om ende by 1805 te Moarre
x Moarre 13-1-1793 Lysbeth Ypes Humalda * Ie 1770 † 1834; docht belidenis te Ie op 7-2-1794; ferhuzet 26-7-1806 fan Ie nei Moarre en 11-3-1831 fan Moarre nei Grypstsjerk (Grinslân); boerinne te Moarre, sûnt 1831 te Grypstsjerk; dr f. Ype Jacobs Humalda en Eelkje Jans, boeren te Ie
Lysbeth x 2 Moarre 10-2-1811 Jan Justus Crans, boer te Moarre, sûnt 1831 te Grypstsjerk
Jan Justus Crans hat op 16-6-1830 in skuld fan f 6.000,00 by Grietje Hermanus Botma, sjoch: V.1.2 
Bern:
1 Folkert Kornelis Botma, folget VI.2
2 Ype Kornelis Botma, folget VI.3

3 Sake Kornelis Botma 
* Ie 27-10-1798 ~ dêr 11-2-1798 † 1861
4 Gertje Kornelis Botma 
* Ie 18-10-1801 ~ dêr 9-11-1801  † 1858
5 Jacob Kornelis Botma
* Ie 11-10-1802 ~ dêr 31-10-1802 † 1824
6 Rinske Kornelis Botma * Moarre 22-8-1805 ~ dêr 15-9-1805 † 1851GENERAASJE VI
VI.1 Ype Engberts Botma
 * Iezumasyl 1-5-1782 dêr 26-5-1782 † Ænjum 1-6-1848, 66 jier; boer op Adson ûnder Ænjum; dykgraaf, kommittearde en bestjoerslid dyksbestjoer Eastdongeradiel
x Mitselwier 24-5-1807 Aaltje Jans Inia (ek: Ynia) * Mitselwier 14-10-1785 dêr 30-10-1785 † Ænjum 17-11-1852, hûsnr 1, 67 jier; dr f. Jan Sybrens Inia en Tjitske Jacobus Inia, boeren te Mitselwier
Nachthimd nei alle gedachten fan Ype Engberts Botma, inisjalen Y E; jiertal: 1796

Bern:
1 Engbert Ypes Botma, folget VII.1
2 Tjitske Ypes Botma * 1812
3 Grytje Ypes Botma * 1814 † 1814
4 Jan Ypes Botma, folget VII.2 
5 Harmanus Ypes Botma * 1818 † 1829
6 Minne Ypes Botma * 1821 † 1826
7 Grietje Ypes Botma * 1825 † 1858

VI.2 Folkert Kornelis Botma * Ie 8-10-1793 † Moarre 15-11-1847, 54 jier; boer op Botma state te Moarre, sûnt 1828 op sate De Wrok dêre
x Kollumerlân en Nijkrúslân 11-5-1817 Berber Pieters Teernstra (ek: Barber, en: Teerenstra, Terenstra) * Westergeast omstrings 1792 † Moarre 21-3-1875, 82 jier; boerinne ûnder Moarre; dr f. Pieter Æsges Teernstra (ek: Æsgers, Edsges, Eesges) en Janke Klazes Monsma, boeren te Westergeast
As widdo keapet en ferkeapet Berber gauris lân, en lient se sinten. Op 20-9-1848 keapet se in sate en lannen te Moarre en Ljussens fan Juliana Dorothea van Unia barones Rengers, frou fan Jan Willem Engelbert de Man, te Breda; keapsom: f 20.588.00; dat is de pleats Op de Velde. Berber buorket dêr mei har seis bern. Se fernijt de pleats yn 1858. De pleats wy
Bern:
1 Kornelis Folkerts Botma, folget VII.3

2 Janke Folkerts Botma * Moarre 17-12 1819 † 5-5-1898, 78 jier
x Eastdongeradiel 15-5-1851 Tomas Gerrits Sinia * Moarre 8-6-1824 † 18-8-1858, 34 jier; sn f. Gerrit Jacobs Sinia en Aukje Thomas Dijkstra
3 Pieter Folkerts Botma * Moarre 29-12-1821 † 1858
4 Æsge Folkerts Botma, folget VII.4 
5 Jacob Folkerts Botma, folget VII.5
6 Sake Folkerts Botma * Moarre 25-3-1831 † 1846

Hjirûnder sate De Wrok dy’t Folkert en Berber yn 1828 keapje en dêr sûnt op buorkje. Yn 1835 fernije se de pleats; de earste stien fan ’e foarein wurdt lein troch har dochter Janke, dy fan ’e skuorre troch de jongste soan Sake. It is gebrûk dat it jongste bern de earste stien leit, dat stiet foar de takomst. En: elk syn eigen plak, de frou foar, de boer achter.
Wrok komt wierskynlik fan wrotte

VI.3 Ype Kornelis Botma * Ie 18-9-10-1795 ~ dêr 18-10-1795 † Dokkum 7-1-1884; yn 1818 gernier te Ie, letter boer ûnder Hantum, rintenier te Dokkum
x Kollumerlân en Nijkrúslân 6-6-1818, 22 en 25 jier, Aaltje Jans Helder * Westergeast 20-2-1793 † Hantum 9-8-1868, 75 jier; by trouwen boerinne ûnder Westergeast, sûnt boerinne te Ie en Hantum; dr f. Jan Jans Helder en Grietje Wepkes (ek: Wopkes), boeren te Westergeast
Bern:
1 Jan Ypes Botma, folget VII.6
2 Trijntje Ypes Botma
* Hantum 17-10-1835 † Dokkum 19-1-1920, 84 jier; by trouwen sûnder berop te Hantum; yn ’e trou-akter wurdt oantekene: Trijntje Kingma, zegge Botma
x Eastdongeradiel 16-5-1865, 29 en 27 jier, Wytze Broers Terpstra * Eastrum 9-9-1837 † dêr 18-2-1886, 49 jier; by trouwen en sûnt boer ûnder Eastrum; sn f. Broer Wytzes Terpstra en Antje Boeles Mellema, boeren ûnder Eastrum

GENERAASJE VII
VII.1 Engbert Ypes Botma
* Ænjum 1-3-1808 ~ dêr 27-3-1808 † dêr 18-4-1876, 68 jier; boer te Ænjum; tsjerkfâd; gemeenteriedslid fan Eastdongeradiel; dykgraaf; yn 1808 vise-sekretaris Hulpvereniging Christelijk Nationale School Anjum (syn broer Jan is presidint)
x 1 Eastdongeradiel 8-4-1833 Wytske Doedes Boitsma * Nes (D.) 16-3-1809 ~ dêr 16-4-1809 † Ænjum 19-5-1847; dr f. Doede Johannes Boitsma, boer te Nes, en Sijke Pieters
x 2 Eastdongeradiel 23-1-1851 Grietje Rinzes Sinia * Ljussens 30-6-1816 † Ænjum 29-9-1874; dr f. Rinse Gerrits Sinia, boer ûnder Ljussens, kommittearde en bestjoerslid dyksbestjoer Eastdongeradiel, en Jifke Thomas Helder
x 3 Eastdongeradiel 2-12-1875 Stijntje Wepkes Miedema * Wetsens 28-1-1822 † Ælsum 17-1-1889, 66 jier; dr f. Wepke Franses Miedema en Minke Aarnts Bosch, boeren te Wetsens
Styntsje x 1 Eastdongeradiel 4-3-1852 Folkert Uilkes Dijkstra * Mitselwier 15-6-1819 † Ælsum 14-11-1873, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Mitselwier, letter boer te Ælsum, en Berber Harmens Rijpersma
By de boedelskieding op 27-7-1876 te Ænjum is der oan replik en ûnreplik guod foar in wearde fan 330.104,00

Ingbert wurdt neamd op ’e tinkplaat by de oanskaf fan it nije Van Dam-oargel yn 1875:

DIT ORGEL,
vervaardigd door de H.H. L. van DAM & ZONEN,
Orgelmakers te LEEUWARDEN,
is den 16den FEBRUARI 1875 kerkelijk ingewijd onder de leiding van Ds H.A. Leenmans,
Predikant te ANJUM,
en bespeeld door J. ROORDA Jr, koster, organist en secretaris der kerkvoogdij te ANJUM,
door toedoen der kerkvoogden E.Y. BOTMA, adm. A.D. BEINTEMA, pres. en P.D. DIJKSTRA
dient deze plaat tot eene gedachtenis der gemelde inwijding en bespeling.

Bern út it earste houlik:
1 Aaltje Engberts Botma
* 1834
x Douwe Johannes de Groot; boer te Nes
2 Ype Engberts Botma, folget VIII.1
2 Sijke Engberts Botma, folget VIII.2
4 Baukje Engberts Botma
*  Ænjum 1-3-1840 † dêr 1-11-1893, 53 jier
x Eastdongeradiel 17-5-1860 Kornelis Pieters Wobma * Ænjum 14-12-1837 † dêr 2-3-1916, 78 jier; boer te Ænjum; sn f. Pieter Kornelis Wobma en Grietje Hermanus Botma
Bern:
1 Pieter Kornelis Wobma * Ænjum 19-2-1863 † dêr 9-9-1869, 6 jier
2 Wytske Kornelis Wobma * Ænjum 20-7-1866 † 23-9-1946
x Eastdongeradiel 23-5-1889 Fetze Pieters Meindersma * Ie 22-2-1859 † dêr 9-11-1921, 62 jier; boer te Ie; sn f. Pieter Fetses Meindersma en Petronella Idses Idsinga, boeren te Ie
3 Grietje Kornelis Wobma * Ænjum 1-8-1868 † dêr 10-2-1956, 87 jier, [] Ænjum
x Eastdongeradiel 13-5-1892 Jacob Jacobs Dijkstra * Westergeast 5-10-1865; boer te Westergeast; sn f. Jacob Jacobs Dijkstra en Jantje Eelkes van Kleffens, boeren te Westergeast, sjoch: VIII.2.4
Grietje Kornelis Wobma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert


5 Doetje Engberts Botma
* 18-4-1840 † 5-4-1908
x 21-5-1863 Mame Douwes Hiemstra * Hantum 12-5-1841 † 23-4-1929
[wpanchor id=”vii.1.6″]6 Doede Engberts Botma * 1842 † 1908; boer te Ænjum

7 Grietje Engberts Botma
 * Ænjum 12-1-1847 † dêr 1-2-1913, boerinne dêr
x 1 x Eastdongeradiel 31-5-1867 Lieuwe Sydses Sytsma * Pæzens 16-3-1844 † Ænjum 19-7-1873, boer ûnder Ænjum, lid fan ’e Rederij (= in maatskip oprjochte yn 1797 mei as doel de troch de oerheid ôftwongen ferkeap fan tsjerke- en diakonygoed yn ’e winske banen te lieden); sn f. Syds Lieuwes Sytsma, boer te Ænjum, 1850-1864 tsjerkfâd, en Menke Tækes van der Herberg
x 2 Eastdongeradiel 3-4-1876 Pieter Tækes van der Herberg * Ænjum 2-3-1854 † dêr 16-9- 1904 [] dêr, boer dêr op Rypersma sate, lâneigner, sn f. Tæke Pieters van der Herberg, 1876 hospes te Ænjum, boer dêr op Rypersma sate, en Antje Jacobs Holwerda
sjoch: Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Piter van Tuinen

VII.2 Jan Ypes Botma * 1815 † 1881; boer op Adson ûnder Ænjum; bestjoerslid wetterskip, kommittearde Polderbestjoer East- en Westdongeradiel; kommittearde Anjumer en Lioessenserpolder
x Antje Lieuwes Rijpma; dr f. Lieuwe Ennes Rijpma, boer op sate Healwei, healwei Nijewier en Easternijtsjerk oant 1815, en Antje Lieuwes Sytsma
Bern:
Antje Jans Botma
x Ids Pieters Meindersma, sjoch: Antje Jans Botma

Jan Ypes Botma wurdt as kommittearde neamd op ’e tinkstien yn it slúsgebou te Iezumasyl


Den tienden Mei 1871 is de eerste steen gelegd door den heer J.[]. WITTEVEEN te Metslawier, Voorzitter van het polderbestuur van Oost en Westdongeradeel in tegenwoordigheid van de Heeren J.W. IDSARDI TE TERNAARD, P.J. IDSARDI TE BETTERWIRD, IJ.P. DOUMA TE NES, J.IJ. BOTMA TE ANJUM EN A. SIJBENGA TE NIJKERK, gecommitteerden, benevens de Heer GATSONIDES TE METSLAWIER, Secretaris-boekhouder des bestuurs, voorts van den architect den Heer R. KIELSTRA TE LEEUWARDEN EN DEN AANNEMER A. BOSCH JR. ALDAAR
As kommittearde fan ’e Anjumer en Lioessenserpolder, neamt in tinkstien yn it Dykshûs – Banthûs – syn namme:
In den jare 1864 is dit
gebouw gesticht onder
beheer van het Polder
bestuur
Pieter Wobma Dijkgraaf
Jan Y. Botma en
Taeke P. Klimstra
Gecommitterden

VII.3 Kornelis Folkerts Botma * Moarre 12-2-1818 † 1901, 83 jier; boer op sate Op de Velde te Moarre
x Eastdongeradiel 22-5-1849, 31 en 26 jier, Tjitske Willems Terpstra * Ie 3-10-1822 † Moarre 9-11-1872, 50 jier; dr f. Willem Beerends Terpstra (ek: Beernts) en Hittje Pieters Dijkstra, boeren te Ie
Bern:
1 Folkert Kornelis Botma * Moarre 1850 † Moarmwâld 2-6-1924, 74 jier; by trouwen boer te Moarre; yn 1878, ’83 boer te Mitselwier; ferfuzet 12-5 (Alde Maaie) 1884 fan Mitselwier nei Burum; ferfart op 18-5-1914 mei de húshâlding út Muntsjesyl nei Grypstsjerk (Grinslân); by ferstjerren sûnder berop te Moarmwâld
x 1877, 27 en 21 jier, Maaike Jans Polstra * Froubuorren 7-11-1855 † Moarmwâld 29-6-1920, 64 jier; by trouwen sûnder berop ferbliuwend te Hantumhuzen, wenjend te Froubuorren; dr f. Johannes Tjeerds Polstra, yn 1855 sliter yn sterke drank te Froubuorren, letter boer te Aldsyl ûnder Froubuorren, en Trijntje Lieuwes Banga
Folkert en Maaike hawwe 5-5-1886 in skuld fan f 12,000,00 by Hendrik van der Veen te Mitselwier
Bern:
1 Kornelis Folkerts Botma * Mitselwier 31-3-1878 † U.S.A. 1902 [?]; ferhuzet 8-8-1896 út Burum nei Amersfoort; ferhuzet 24-4-1900 út Burum nei Ljouwert; ferfart 21-4-1902 nei Noard Amearika
2 Johannes Folkerts Botma * Mitselwier 19-4-1879 † 1945, 66 jier; ferhuzet 24-6-1904 nei Oldehove; by trouwen boer te Muntsjesyl
x Kollumerlân 14-5-1904, 25 en 28 jier, Jantje de Vries * Burum 1875; dr f. Repke Hennes de Vries en Hinke Wiegers van Dijk (ek: Henke), boeren te Burum
3 Willem Folkerts Botma * Mitselwier 27-12-1882; by trouwen boer te Muntsjesyl; ferhuzet 6-5-1910 nei Middelstum
x Achtkarspelen 30-4-1910, 27 en 23 jier, troch echtskieding ûntbûn by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Grins 12-4-1914, Willemke Krol * Garyp 16-9-1886 † Twizel 25-6-1959, 72 jier; by trouwen sûnder berop te Twizel; dr f. Hendrik Minzes Krol en Maaike Liebbes Boonstra, boeren te Garyp, letter te Twizel
4 Trijntje Folkerts Botma * Muntsjesyl ûnder Burum 23-3- 1887 † dêr 3-7-1888, hûsnr 60, 1 jier
5 Katharinus Folkerts Botma * Muntsjesyl ûnder Burum 13-10-1888
6 Tjitske Folkerts Botma * Muntsjesyl ûnder Burum 4-1-1892

2 Willem Kornelis Botma
* Moarre 1858 † dêr 23-3-1858, 1 moanne
3 Willem Kornelis Botma * Moarre 1859 † dêr 5-1-1888, 29 jier; by ferstjerren boer te Moarre
x Eastdongeradiel 6-5-1884 Sijke Bierma * Ingwierrum; by beide houliken sûnder berop te Easternijtsjerk; dr f. Reitze Idses Bierma en Froukje Feyes Dijkstra, boeren te Ingwierrum, letter te Easternijtsjerk
Sijke x 2 Eastdongeradiel 13-9-1893, 31 en 34 jier, Hendrik Klazes Rispens * Kollum; yn 1893 boer te Niehove (gemeente Oldehove); sn f. Klaas Rinzes Rispens en Antje Engberts Buma, boeren te Kollum, yn 1893 rintenieren te Niezijl (gemeente Grypstsjerk)
Hendrik x 1 Reinschtje Kiestra

VII.4 Æsge Folkerts Botma (ek: Eesge) * Moarre 27-2-1824 † 27-2-1911, 87 jier
x Eastdongeradiel 15-5-1851 Yttje Gerrits Sinia * Moarre 7-10-1822; dr f. Gerrit Jacobs Sinia en Aukje Thomas Dijkstra
Bern:
1 Folkert Æsges Botma, folget VIII.2

VII.5 Jacob Folkerts Botma * Moarre 2-2-1826 † Ingwierrum 27-3-1907; boer te Moarre en Ingwierrum
x Westdongeradiel 27-5-1856 Eelkje Sybes Jousma (ek: Jouwsma) * Nes (Westdongeradiel) 7-1-1829 †  Ingwierrum 7-1-1906, 76 jier; dr f. Sybe Hilles Jousma en Pietje Tjallings Meindertsma, boeren ûnder te Nes
Eelkje Sybes Jousma, ‘beppe Botma’ neffens it hanskrift ûnder dizze foto yn it Foto-album Botma I

Bern:
1 Sybe Jacobs Botma, folget VIII.3

2 Berber Jacobs Botma
* Ingwierrum 10-9-1860 † dêr 28-7-1863, 2 jier
3 Folkert Jacobs Botma, folget VIII.4
4 Pieter Jacobs Botma, folget VIII.5
5 Hille Jacobs Botma
* Ingwierrum 13-1-1870 † dêr 24-1-1896, 26 jier; boer te Ingwierrum;
ferloofd mei T.B. van der Kooi
Hille Jacobs Botma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

VII.6 Jan Ypes Botma * Ie 21-10-1821 † Hantumhuzen 29-3-1893, 71 jier; boer te Hantumhuzen; by trouwen boer te Easternijtsjerk, letter te Hantumhuzen, oant syn ferstjerren;
x Eastdongeradiel 15-5-1855, 33 en 28 jier, Froukjen Hendriks Zijlstra * Optwizel 2-2-1827 † Hantumhuzen 7-2-1921, 94 jier; by trouwen sûnder berop te Optwizel; boerinne te Easternijtsjerk en Hantumhuzen; dr f. Hendrik Roels Zijlstra en Trijntje Heinzes van Warners; boeren te Optwizel
Bern:
1 Ype Jans Botma, folget VIII.6
2 Grietje Jans Botma * Hantumhuzen 16-1-1867 † Dokkum 9-7-1930, 63 jier;
x Westdongeradiel 24-5-1888, 21 en 24 jier, Pier Siedses Prins * Sybrandahûs 31-5-1863 † Dokkum 15-4-1939; boer te Sybrandahûs; sn f. Sieds Pieters Prins en Froukje Rienks Spriensma, boeren te Sybrandahûs
Gryt Jans Botma en Pier Sydses Prins. Kolleksje Erfskip Terpdoarpen:


GENERAASJE VIII
VIII.1 Ype Engberts Botma
*Ænjum 24-7-1836 † dêr 5-12-1901, 65 jier; boer te Ænjum; folget syn heit op as tsjerkfâd en dykgraaf
x Eastdongeradiel 22-5-1862, neef en nicht, Aaltje Jans Botma * Ænjum 25-3-1839 † dêr 2-7-1914, 75 jier; dr f. Jan Ypes Botma (VI.1.4) en Antje Lieuwes Rijpma, boeren te Ænjum
Bern:
1 Jan Ypes Botma, folget VIII.7
* Ænjum 19-4-1863 † dêr 12-1-1899
x Ferwerteradiel 3-7-1884 Antje Jans Hoogland * Ferwert 10-10-1863 † Ænjum 14-10-1912; dr f. Jan Pieters Hoogland, nôthanneler te Ferwert, en Jantje Baukes Roorda 
2 Wytske Ypes Botma
* Ænjum 19-4-1866 † dêr 2-10-1887, 21 jier
Jan Ypes Botma. Fotograaf: Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Antje Jans Hoogland. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert 

VIII.2 Folkert Æsges Botma * Nes 3-10-1852 † Grins 17-7-1920, 67 jier; boer te Nes; foarsitter Afdeling Oostongeradeel Friesche Maatschappij van Landbouw en veeteelt, oant 22-4-1897
x Tjamke Harmens Douma * 1855
Bern:
1 Eesge Folkerts Botma, folget IX.1
Folkert Æsges Botma. Op ’e achterkant fan syn portret stiet in tankbetsjûging oangeande syn ôfskie as foarsitter fan ’e Friesche Mij. Fotograaf: net bekend


VIII.2 Sijke Engberts Botma * Ænjum 30-3-1838 † dêr 24-5-1910, 72 jier
x Eastdongeradiel 18-5-1860, 22 en 37 jier, Ids Kornelis van Eizinga * Ænjum 12-12-1822 † dêr  9-12-1887, 64 jier; sn f. Kornelis Idses van Eizinga en Hyke Kornelis Wobma, boeren ûnder Ænjum
Ids Kornelis van Eizinga en Sijke Engberts Botma, mei juwielen fearren oer de foarholle, as teken fan stand. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Bern:
1 Wytske Idses van Eizinga
* Ænjum 22-2-1861 † Dokkum 16-2-1927, 65 jier; boerinne, rintenierske te Ælsum
x Eastdongeradiel 19-5-1881 Jacob Eelkes Holwerda * Mitselwier 16-10-1858 † Dokkum 4-4-1949, 90 jier; by trouwen boer te Nijewier, yn 1883, ’85 te Ænjum, yn 1894, 1901 te Easternijtsjerk, yn 1894 rintenier te Ælsum; sn f. Eelke Jacobs Holwerda en Trijntje Pieters Bakker, boeren te Mitselwier, letter te Nijewier
Wytske Idses van Eizinga, toaid mei breed gouden earzier anneks juwielen fearren. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert


Jacob Eelkes Holwerda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Bern:
1 libbenleas soantsje * Ænjum 6-6-1883
2 Eelke Jacobs Holwerda * Ænjum 12-6-1885 † Ljouwert (wenjend te Moarre) 30-5-1953, 67 jier; by earste houlik boer te Nijewier, by twadde te Mitselwier, by ferstjerren te Moarre
x 1 Eastdongeradiel 5-5-1909, skieding Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 24-3-1921, Dieuwke Pieters Hoogland * Mitselwier; dr f. Pieter Wadzes Hoogland en Trijntje Eeuwes Kooi, boeren te Mitselwier
x 2 Eastdongeradiel 13-5-1921 Trijntje Dijkstra * Mitselwier; by trouwen húshâldster te Mitselwier; dr f. Hans Dijkstra, timmerman te Mitselwier, en Saapke de Boer
Eelke Jacobs Holwerda. Fotograaf: W. en K. Heeringa, Hoogstraat 22, Dokkum

3 Sijke Jacobs Holwerda * 2-5-1887
4 Ids Kornelis Holwerda * 8-6-1888; by trouwen boer te Nijewier
x Westdongeradiel 26-5-1911 Aukje Douwes Memerda * Waaksens; dr f. Douwe Martens Memerda en Fokelina Watzes Bierma, boeren te Waaksens
Ids Kornelis Holwerda. Fotograaf: Obbema en De Bruin, Ljouwert, Snits

5 Sijke Jacobs Holwerda * Easternijtsjerk 24-1-1894; by trouwen sûnder berop te Ælsum
x Eastdongeradiel 1-15-1915 Jacob Wytzes Terpstra * Ternaard; by trouwen boer te Ternaard; sn f. Wytze Jacobs Terpstra en Janke Goffes Jensma, boeren te Ternaard
Dit is mooglik Sijke Jacobs Holwerda. Fotograaf: W. en K. Heeringa, Hoogstraat 22, Dokkum

Sijke Jacobs Holwerda. Fotograaf:
J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

6 Trijntje Jacobs Holwerda (Nynke) * Easternijtsjerk 10-2-1901
x Eastdongeradiel 26-5-1921 Rienk Tjerks Spriensma * Brantgum; by trouwen izerhanneler te Ælsum; sn f. Tjerk Rienks Spriensma en Sybrigje Beetsma
Trijntje Jacobs Holwerda. Fotograaf: W. en K. Heeringa, Hoogstraat 22, Dokkum

2 Hyke Idses van Eizinga
* Ænjum 20-6-1865 † Ternaard 9-1-1901, 35 jier
x Eastdongeradiel 13-5-1885 Klaas Johannes Huizinga * Ie 9-3-1861; by trouwen mûnder te Ie, yn 1889. ’98 nôt- en pelmûnder te Ternaard; wennet yn 1908 te Weidum; sn f. Johannes Klazes Huizinga, mûnder te Ie, en Tietje Jans Keestra
Hyke Idses Van Eizinga. Fotograaf: Net bekend

3 Kornelie Idses van Eizinga, sjoch by VIII.5
4 Engberta Idses van Eizinga
(Bertha) * Ænjum 15-1-1873 † Ljouwert 28-3-1956, 83 jier
x Eastdongeradiel 7-5-1896 Eelke Jacobs Dijkstra * Westergeast 17-5-1870 † Moarmwâld 10-11-1924, 54 jier; by trouwen boer te Westergeast, letter greidboer te Moarmwâld; sn f. Jacob Jacobs Dijkstra en Jantje Eelkes van Kleffens, boeren te Westergeast
Engberta Idses van Eizinga. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert 

Eelke Jacobs Dijkstra. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Bern:
1 Jantje Eelkes Dijkstra * Moarmwâld 6-2-1897 † Ternaard 30-11-1978, 81 jier
x Dantumadiel 10-5-1918 Watse Franses Hoogland * Ternaard 23-4-1890; boer op Gerroltsma state te Ternaard; sn f. Frans Pieters Hoogland en Neeltje Jentjes Hoogenhuis, boeren te St.-Jabik, letter op Gerroltsma state te Ternaard
2 Ids Kornelis Dijkstra * Moarmwâld 13-2-1900 † Twizelerheide 12-8-1941, 41 jier; boer te Moarmwâld
x Eastdongeradiel 27-9-1923 Jantje Feijes Bierma * Ie 22-6-1900 † Kollum 16-1-1990, 89 jier; by trouwen sûnder berop te Ælsum; dr f. Feije Annes Bierma en Albertje Kornelis Jansma, boeren te Ie
3 Jakob Eelkes Dijkstra (ek: Jacob, by de berte ynskreaun mei in k) * Moarmwâld 20-4-1909 † Carterton 2-1-2001, 91 jier
x Jannie Verweij * 1912 † Carterton 1-5-1990, 78 jier
Ids Kornelis en Jakob Dijkstra. Fotograaf: W. en K. Heeringa, Hoogstraat 22, Dokkum

VIII.3 Sybe Jacobs Botma * Moarre 27-3-1857 † Huzum 15-12-1932, 75 jier; yn 1886, ’90 boer te Holwert, yn 1892 te Brantgum, yn 1893 te Foudgum; ferhuzet 23-5-1914 dêrwei nei Huzum (hûsnrs E201, 253); wennet yn 1915, ’16 te Ljouwert, letter wer te Huzum
x Westdongeradiel 15-5-1884 Yttje Jacobs Terpstra * Brantgum 12-4-1856 † Huzum, Ferlingde Skrâns 88, 4-10-1929, 73 jier; dr f. Jacob Wytzes Terpstra en Japke Idses Kuipers, boeren te Brantgum
Bern:
1 Jacob Sybes Botma * Holwert 13-12-1888; by trouwen boer te Foudgum
x 1 Kollumerlân 14-5-1914 Antje Poortinga * Kollum 24-8-1893 † Dokkum 9-2-1963, 69 jier; dr f. Jacob Iebes Poortinga, boer te Hantum, letter te Kollum, en Aaltje Goffes Jaarsma
Jacob Sybes Botma as bûkemantsje. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert 

Jacob as jongfeintsje. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

VIII.4 Folkert Jacobs Botma * Ingwierrum 11-2-1864 † dêr 4-5-1947, 83 jier; boer te Ingwierrum
x 1 Achtkarspelen 13-5-1893 Antje Jacobs van der Ploeg * Koaten 2-4-1870 † Ingwierrum 22-2-1897, 26 jier; dr f. Jakob Foppes van der Ploeg en Grietje Tædes van der Werf, boeren te Koaten
x 2 Ljouwerteradiel 22-4-1930, 66 en 45 jier, Riemke Kornelis Jeltema * Ingwierrum 21-2-1885 † dêr 10-5-1960, 75 jier; by trouwen húdhâldster te Huzum; dr f. Kornelis Klazes Jeltema, arbeider, letter genier te Ingwierrum, en Korneliske Jetzes Hoekstra
Antje Jacobs van der PLoeg. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Folkert Jacobs Botma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert 
Bern:

1 Jacob Folkerts Botma * Ingwierrum 4-2-1894
x 9-5-1923 Janke Eke van der Staag * Hjelbeam 7-12-1902; by trouwen sûnder berop te Ælsum; dr f. Seerp Douwes van der Staag en Jantje Selius Timmenga, boeren te Hjelbeam, rintenieren te Ælsum
Jacob Folkerts Botma. Fotograaf: C.B. Broersma, Willemskade Noard Side F 12, Ljouwert

2 Antje Folkerts Botma (Anne) * Ingwierrum 14-2-1897; by trouwen sûnder berop te Twizel
x Achtkarspelen 15-5-1925 Ate Folkert Ypeus Oostenbrug * Huzum 1-12-1891; ferhuzet 22-12-1916 út Huzum nei Drachten en 7-8-1918 út Drachten nei Burgum; syn earste houlik hotelhâlder te Drachten, de lêste seis moanne te Burgum; by trouwen yn 1925 dêr greidboer; letter feehanneler; ferfart 11-5-1936 nei Twizel; sn f. Theunes Ates Oostenbrug, opsichter, amtner Ryks Wettersteat yn ’e Skrâns te Huzum, ferfart yn 1893 nei Den Haach, en Jitske Folkerts van der Meulen
Ate x 1 Smellingerlân 4-5-1917 Houkje Hofma * Westernijtsjerk 9-12-1897 † Burgum 21-2-1919, 21 jier; by trouwen sûnder berop te Drachten; dr f. Fokke Grietus Minus Hofma en Grietje Hoekstra, hotelhâlders te Drachten

Antsje har mem, Antje Jacobs van der Ploeg, ferstjert acht dagen nei Antsje har geboarte. Antje is oanjûn as Grietje, mar har heit wol har nei it fertigen fan syn frou nei har ferneame. Dat krijt in moanne nei de berte syn beslach op 15-3-1897 by de Riedskeamer fan ’e Arrondissemintsrjochtbank te Ljouwert:

Antje Folkerts Botma. Fotograaf: Gevaert

Antje Folkerts Botma en Ate Folkert Ypeus Oostenbrug, 9-12-1924


VIII.5 Pieter Jacobs Botma
* Ingwierrum 23-12-1867 † Damwâld 18-12-1950, 82 jier; boer te Ænjum
x Eastdongeradiel 16-5-1893 Kornelie Idses van Eizinga (ek: Cornelie en Cornelia, sels skriuwt se har namme mei in K) * Ænjum 26-10-1869 † Feanwâlden 6-9-1960, 90 jier; dr f. Ids Kornelis van Eizinga, boer te Ænjum, en Sijke Engberts Botma, sjoch VIII.2
Pieter Jacobs Botma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Kornelie Idses van Eizinga. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Pieter Jacobs Botma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Kornelie van Eizinga en Pieter Botma, yn it oarlochsjier 1941. De foto is brûkt foar de persoansbewizen. Foto: Gevaert

Undertroukaartsje. De namme Van Eizinga wurdt hjir skreaun mei in e, Eijzenga komt ek foar yn dit laach. Neffens de Boargerlike Stân is ’t twaris mei in i

By it simmerhúske yn ’e tún te Furdgum. Fan links nei rjochts: Albert Rienks, Pieter Botma, Hanny Rienks, Kornelie van Eizinga en Eke Botma.
Foto: Elsinga, Frjentsjer (útfergrutte)


Kornelie van Eizinga, 24 april 1952:


Op it hôf te Ænjum.  Neffens de Boargerlike stân is ’t Kornelie, sa tekenet se sels ek

Bern:

1 Eelkje Pieters Botma, folget IX.2
2 Sijke Pieters Botma * Ænjum 10-7-1895 † Huzum 29-8-1932, 37 jier, [] Ænjum
Sijke Pieters Botma. Fotograaf: net bekend

Sijke Botma mei?

Skoalfeest te Ænjum, Eke en Sijke Botma binne mei balpen oankrúst:


Psalm 103, fers 8, berime:
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat hooren,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

3 Hille Pieters Botma * Ænjum 11-11-1899 † 1986 ferhuzet 18-10-1917 nei Ljouwert (St. Jabiksstrjitte L19, by D.L. Deinema); giet 8-4-1918 wer nei Ænjum; dêr boer
x It Bilt 11-5-1926, op houlikse betingsten, Geertruida de Jong (Truus) * St.-Jabik 8-2-1927; dr f. Dirk Arjen Jentjes de Jong en Tjitske Doedes Bouma, boeren te St.-Jabik
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Hilarides
Bern:
1 Tjitske Botma
2 Cornelia Sijke Botma
(Corry) * Ænjum 11-12-1930 † 2-8-1997 [] Ænjum
x Eastdongeradiel 6-5-1952 Johannes Tækeles Hoogland * St.-Jabik 4-10-1923 † 21-1-2004 [] Ænjum; boer te Centreville Kanada; sn f. Tækele Wadzes Hoogland en Baukje Pieters Hoogland, boeren te St.-Jabik
3 Pieter Hilles Botma, folget IX.3

Hille Pieters Botma. Fotograaf: net bekend

Hille Pieters Botma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert

Hille Pieters Botma, yn syn Lânbouskoalletiid. Fotograaf: D.L. Deinema, Ljouwert

Geertruida de Jong. Fotograaf: F.O. Struppert, Ljouwert. Boarne foto: Argyf Erfgoed Fundaasje – Brouwer-Hilarides

Tjitske Botma, Hille Pieters Botma, Cornelia Sijke Botma, Pieter Hilles Botma en Geertruida de Jong. Fotograaf: Mellema, Ljouwert

VIII.6 Ype Jans Botma * Easternijtsjerk 12-3-1856 † Boerakker 13-10-1934, 78 jier, [] Blije;
x 8-8-1889 Trijntje Ruurds Bouma * 26-8-1869 † 9-4-1951, 71 jier, [] Blije; dr f. Ruurd Gelts Bouma en Mientje Hendriks Wagenaar
Grêven te Blije. Kolleksje Stichting Erfskip Terpdoarpen:


Bern:
1 Jan Ypes Botma, folget IX.4
2 Mientje Ypes Botma
* Ænjum 24-2-1891;
x Ferwerteradiel 20-6-1919, 28 en 29 jier, Eelke Berends Krol * Boarnwert 22-11-1860 † Betterwurd 4-9-1942; by trouwen opfiedend amtner te Amersfoart; sn f. Berend Eelkes Krol, yn 1889 ûnderwizer te Rinsumageast, yn 1919 skoallehaad te Blije, en Ytje Siedses Prins
3 Ruurd Ypes Botma, folget IX.5
4 Hendrik Ypes Botma, folget IX.6


VIII.7 Jan Ypes Botma * Ænjum 19-4-1863 † dêr 12-1-1899
x Ferwerteradiel 3-7-1884 Antje Jans Hoogland * Ferwert 10-10-1863 † Ænjum 14-10-1912; dr f. Jan Pieters Hoogland, nôthanneler te Ferwert, en Jantje Baukes Roorda 
Bern:
1 Ype Jans Botma
* Ænjum 1885 † 1956 ; boer te Ænjum;
x It Bilt 29-5-1912, bei de 27 jier, Tjitske Aukes Algera * Froubuorren; by trouwen sûnder berop te Froubuorren; dr fan Auke Piers Algera en Grietje Siebes Boelstra; sjoch Genealogy Boelstra IV.2.4 en Kolleksje Sulver Palsma-Kalma
2 Jantje Jans Botma * Ænjum 20-5-1886
3 Deaberne famke *-† Ænjum 28-11-1887
4 Jan Jans Botma, folget IX.7
5 Pieter Jans Botma * Ænjum 28-11-1890;
x Gasselte, Aa en Hunze, Drinte, Barbara Cornelia van der Gugten * Katwijk, Súd-Hollân; dr fan Dirk Martinus van der Gugten en Pietertje van Egmond
6 Aaltje Jans Botma * Ænjum 6-11-1893
7 Wietske Jans Botma * Ænjum 5-5-1897

GENERAASJE IX
IX.1 Eesge Folkert Botma * Mitselwier 1877; dir. N.V. Noord Nederlandsche Kunstmesthandel
x Neeltje ten Cate * 1-3-1876; dr f. A. ten Cate, nôt- en keunstdonghanneler Fa. A.J. ten Cate A.J.zn & Co

Bern:
1 Annie Botma * 20-7-1904; learares Skiednis Middel Underwiis
2 Folkert Eesge Botma * 24-9-1908; prokuraasjehâlder  N.V. Noord Nederlandsche KunstmesthandelXI

IX.2 Eelkje Pieters Botma
(Eke) * Ænjum 26-6-1894 † Ljouwert 9-8-1988, 94 jier, [] Furdgum; sûnt 1980 yn Sonnenborg te Ljouwert, dêr bestjoerslid fan ’t rêsthûs
x Eastdongeradiel 10-5-1919 Albert Rienks Rienks * Ænjum 21-1-1891 † 10-5-1980, 89 jier [] Furdgum; boer en feefokker op ’e Pôlepleats ûnder Furdgum; hy en syn frou rinteniere te Tsjummearum en Westeinflat oan it Europaplein te Ljouwert
Eelkje Pieters Botma. Fotograaf: net bekend

Eelkje Botma en Albert Rienks op har 60-jierrige troudei

IX.3 Pieter Hilles Botma

IX.4 Jan Ypes Botma * Ænjum 27-10-1889; by trouwen ûnderwizer te Twizel
x Ferwerteradiel 3-10-1917, 27 en 26 jier, Akke Johannes van der Weij * Blije 26-4-1891; by trouwen sûnder berop te Blije; dr f. Johannes Johannes van der Weij, feekeapman te Blije, en Geertje Hendriks van Huizen
Bern:

1 Ype Jans Botma * Twizelerheide 24-9-1918

IX.5 Ruurd Ypes Botma
* Ænjum 8-10-1892
x Ferwerteradiel 31-7-1919 Sytske Durks Offringa
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Offringa – X.10.3
Bern, ûnder oaren:
Durkje Botma * Blije 1920 † Australië 2010, 90 jier
Trijntje Botma (Tine) * 19-8-1921 † 29-4-2004, 82 jier, [] Westernijtsjerk;
x 1946 Benne Holwerda * Marrum 3-2-1916 † 12-9-1978, 62 jier, [] Westernijtsjerk; sn f. Eeltje Benderts Holwerda, arbeider te Marrum en Westernijtsjerk, en Jantje Klazes Bolhuis
Menne Jan Botma * Marrum 3-5-1929 † Westernijtsjerk 3-12-1929, 7 moanne
Sytske Botma * 21-9-1930 † 16-4-2004, 73 jier, [] Westernijtsjerk
Jantine Botma * Westernijtsjerk 1939 † Marrum 17-8-1948, 9 jier, [] Westernijtsjerk

IX.6 Hendrik Ypes Botma * Blije 13-1-1898 † Emmen 22-12-1968, 70 jier; by trouwen winkelman te Blije, dêr letter boer;
x Ferwerteradiel 26-9-1922, 24 en 22 jier, Sytske Klazes Dijkstra * Blije 25-5-1900; by trouwen sûnder berop te Blije; dr f. Klaas Kornelis Dijkstra en Sybrigje Jarigs Stuivenga, boeren te Blije

IX.7 Jan Jans Botma * Ænjum 24-3-1889 † dêr 9-6-1954, 65 jier; keapman te Ænjum;
x 1 Eastdongeradiel 13-8-1918, 29 en 24 jier, Baukje Fetzes Meindersma * Wierum 26-7-1894 † Ljouwert, wenjend te Ænjum, 29-4-1932, 37 jier; dr fan Fetze Pieters Meindersma en Wytske Kornelis Wobma, bouboeren te Wierum;
x 2 Grietje Hoekzema * Winsum, Grinslân, 25-6-1893 † Ljouwert, wenjend te Ænjum, 16-2-1967, 73 jier; partikulier ferpleechster; komt op 15-5-1929 út Almelo te Ljouwert, wennet dêr yn by J. Vermeulen, Oasterkade 18boppe; ferfart dêrwei op 14-5-1932 nei Ænjum; dr fan Heero Johannes Hoekzema, keapman te Winsum en Obergum, en Antje Ubels Krooijenga
Bern út it earste boask:
1 Wytske Jans Botma
* Ænjum; by trouwen sûnder berop te Ænjum;
x Eastedongeradiel 20-5-1941, 21 en 30 jier, Bokke Jakobs Boersma * Ingwierrum † Grins, wenjend te Ingwierrum, 28-2-1968, 57 jier; boer te Ingwierrum; sn fan Jakob Boersma en Trijntje de Jong, bouboeren te Ingwierrum


Wurdt fuortset