FERNEAMING RINDERTJE


Betsjutting:
sterke riejouwer
of
riejouwer hoedzjende

Rindertje is in froulike foarm fan Rindert,
dy namme giet werom op Reinhard, twa-stammige Germaanse namme Reginhard of Reginward
regin = ried
hard = hurd, sterk, stevich
ward = hoeder, weitser


1
RINDERTJE Bouma
– Rinny –
meiwurker Ryksargyf Ljouwert
* Froubuorren 1931

|

beppe:
2
RINDERTJE Gerbens Dijkstra
– Rindertsje –

* Menaam 1873 † Koarnjum 1955
boerinne op Joussen ûnder Koarnjum
x
Joute Ytzens van der Werff
* Koarnjum 1869 † dêr 1920

nicht fan Rindertsje Dykstra:

|

3
RINDERTJE Rinses Haadsma
– Rinnie –
* Huzum 1906 † Assen 1943

|

beppe:
RINDERTJE Sybes Osinga
* Menaam 1818 † Bitgum 1891
boerinne op Donia state te Bitgum
x
Age Rinses Haadsma
* Minnertsgea 1812 † Bitgum 1880

|

beppe:
RINDERTJE Sybes Veeman
* Boksum 1758/’59 † Marsum 1823
boerinne te Marsum
x
Nanne Sjoerds Kuperus
* Deinum 1756 † Berltsum 1837

|

beppe:
RINNERTJE Jacobs Oetsma
* 1694 † nei maaie 1753
boerinne te Boksum
x
Sjoerd Sybes Veeman
* Easterlittens 1688 † nei 1769

|

pake:
RINNERT Ritskes
* Huzum 1616 † foar 1663
boer op Rysens ûnder Huzum
x
Aaltje Jacobs
* Readtsjerk 1626