Hjirboppe in fotoalbum út de kolleksje fan Rindertje Bouma te Ljouwert,
oanbelangjende famyljes Boelstra, Bouma, Dijkstra (Menaam), Haadsma, Van der Werff,
ensfh.
1 Jetske van der Werff
Obbema & De Bruin
2 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: 0bbema & De Bruin, Ljouwert .
3 Joute Ytzens van der Werff en Rindertje Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Trijntje Miedema
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Ytzen Dirks van der Werff
Fotograaf net fermeld
3 Jetske Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Gerben Lammerts Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Jetske Ages Haadsma
C. Fotograaf: Halbertsma, Ljouwert, Ljouwert
3 Ytzen en Jetske Joutes van der Werff
Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
1 Rindertje Sybes Osinga
C. Fotograaf: Halbertsma, Ljouwert, Ljouwert
2 Age Rinses Haadsma
Unbekend
3 Grietje Pieters van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Klaaske Gerbens Gerbens
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Dokter Iest
Fotographische Kunstinrichting C.B. Broersma, Ljouwert
3 Sietske Smeding, Dirk en Ytzen Dirks van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Elizabeth Douwes Schat
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Klaas Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Grietje Pieters van der Werff
Unbekend
1 Lammert Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Jeltje Oostra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Aukje Gerbens
Studio Leeuwarden, Gr. Heechstrj. 9, Ljouwert
4 Gosse Dirks Jensma
Fotograaf: Studio Leeuwarden
1 Catharina Elizabeth Roeda
Strüppert & Van Duyl, Korenmarkt 201, Ljouwert
2 Ytzen Dirks van der Werff
Fotograaf: Strüppert, Ljouwert
3 Ytzen Dirks van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Trijntje Pieters van der Werff (overl.)
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Ytzens Pieters van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Ytzen Dirks van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Ytzen Pieters van der Werff
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Dirk Ytzens van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Sytske Andries Smeding
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Pieter Ytzens van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Ytje Jans Keestra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Bavius Sipkes Bouma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Baukje Ytzens van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Joute Ytzens van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Rindertje Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Klaske van der Leij
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 Anna Jacobs Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Wytske Lettinga
Fotograaf: C. Fotograaf: Halbertsma, Ljouwert, Ljouwert
4 Rindertje Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Hinke Roelofs Oostra
Fotograaaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 Dirk Baukes Lettinga
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
3 Grietje Oostra
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
4 Trijntje Oostra
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Age Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Klaas Gerbens Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Sieds Boelstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Johannes Boelstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: W.C. Heijenberg, Utrecht
4 Arjen en Seerps Wassenaar
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Dieuwke, faam fan Trijntje Miedema
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Ina Port, faam fan Rindertje Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
4 Jantje
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Tjeerd Boelstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 Naeaentje Lettinga
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Wytske Baukes Lettinga
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
4 Age Rinses Haadsma
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Trijntje en Aukje Sijtsma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 Baukje Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Jacob Teitsma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
4 Gerben en Baukje Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Hieke Wobma
Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
2 Sjoerdje Wassenaar
Fotograaf: M. Th. J. van der Hoek, Nijstêd K 103, Ljouwert
3 Jetske Ages Haadsma, 4 jan. 1848-26 febr. 1922
Fotograaf: ûnbekend
4 Age Rinses Haadsma, 1811-1880
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Ytje Keestra en Sytske Smeding
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Rindertje Sybes Osinga, 1818-1891
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Tjip Fotograaf: De Jong, Ljouwert, ûngetider
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
4 Joute Ytzens van der Werff, 10-2-1869 - 14-10-1920
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Sjoerdje Klazes Wassenaar
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 Sipke Johannes Bouma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Jetske Rienks Wassenaar
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Froukje Bouma
Fotograaf: M.Th.J. van der Hoek, Ljouwert
1 Jetske Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Sjoerd Span
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Roel Span en Anna Kalma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Sipke Johannes Bouma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Rindertje (l.) en Klaaske Gerbens Dijkstra (rj)
Fotograaf: Halbertsma, Ljouwert
1 Namke P. Bouma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Tietje P. Bouma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Wytske Lettinga (l.), Rindertje Dijkstra en Klaske van der Leij
Fotograaf: Halbertsma, Ljouwert
1 Foekje en Jouke Miedema, arbeider
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 leech
3 Baukje Dijkstra
Fotograaf: ûnbekend
1 en 2 leech
3 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
1 leech, wie Jeltje Oostra
2 leech, wie Lammert Gerbens Dijkstra
3 Jacob Teitsma
Fotograaf: Van der Peijl, Nijstêd 6, Ljouwert