Marcus de Lavaille, û.o. húsdokter te Ljouwert
Fotograaf: ûnbekend
Joute Ytzens van der Werff en Rindertje Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
Rindertje en Klaaske Gerbens Dijkstra
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
Jan en Jacob, soannen fan Marten Lammerts Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Jouke Swart
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Anna Osinga, frou fan Jouke Swart
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Johannes Swart
Jacob de Vries, Harlingen, Bolsward, Sneek
4 Sibe Age Haadsma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 Meindert Hibma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 leech
4 Jacob Lettinga (net troud)
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Lammert Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Age Gerbens Dijkstra (net troud)
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Cornelis Dirk Mulder van Leens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 leech
2 Naeaentje Lettinga
Fotograaf: Scheepstra, Ljouwert
3 Renske Doedes Bouma
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
Tjitske Doedes Bouma
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Age Rinses Haadsma
Fotograaf: Th.M. Staas, Willemskade W1, Ljouwert
2 Wytske Baukes Lettinga
Fotograaf: Scheepstra, Ljouwert
3 Rinse Ages Haadsma
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
4 Antje Cornelia Luurs
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Jeltje Roelofs Oostra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Lammert Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 en 4 leech
1Ytje Lettinga, troud mei Lammert Martens Dijkstra
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
2 leech
3 Janna Martens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Klaske Martens Dijkstra
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Froukje, faam fan Jetske Dijkstra-Haadsma, mei man
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 leech
3 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: J. Dwinger, Greftswâl 9, Ljouwert
4 Berber Lettinga-Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Gerrit Dirks de Boer
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: Meyer & Co, Gedempte Zuiderdiep S258, Grins
4 leech
1 Dirk Baukes Lettinga
Fotograaf: Broersma, Ljouwert
2 leech
3 Arjen Baukes Lettinga
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
4 Gerben Baukes Lettinga
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
1 leech, wie Lammert Gerbens Dijkstra
2 leech, wie Jeltje Roelofs Oostra
3 Wytske Baukes Lettinga
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
4 Age Rinses Haadsma
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Joute Ytzens van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Rindertje Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
3 Elizabeth Douwes Schat
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Klaas Gerbens Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Sybe Age Haadsma
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 Sybe Age Haadsma
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
4 Rindertje Haadsma
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
2 Jetske Joutes van der Werff
Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
3 Ytzen Joutes van der Werff
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
4 Gerben Klazes Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
1 Gerben Lammerts Dijkstra
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Jetske Ages Haadsma
Fotograaf: C. Halbertsma, Ljouwert
3 en 4 leech
1 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
3 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
4 ?
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
stiet by: liket op Trijntje Miedema en Ytzen van der Werff
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
Johannes Sipkes Bouma en Saapke Arjens Wassenaar
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
Froukje en Sipke Johannes Bouma, 1897-1903
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
f.l.n.rj.: Jetske Ages Haadsma, Rindertje en Klaaske Gerbens Dijkstra
Fotograaf: De Jong, Ljouwert
?
Obbema & De Bruin, Ljouwert