1 Koaning Willem III
2 Koaningin Sophia Frederika Mathildis von Württenberg
1 Rinse Ages Haadsma * 1844
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Yttje Lettinga, earste frou, 1833-1888
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Jacob Lammerts Dijkstra, 1838-1924
Fotograaf: Th.M. Staas - Firma E. Fuchs, Ljouwert
2 Jitske Mulder van Leens, 1841-1927
Fotograaf: Th.M. Staas - Firma E. Fuchs, Ljouwert
1 Ds (Gellius Flieringa?, 1812-1888)
Mejuffrouw G.H. [? ûnlêsber troch in stikker fan Boekhannel H. Kuipers, Ljouwert] Gijssen, St. Jabiksstrjitte, Ljouwert
2 Mefrou (Catharina Margrieta van Belkum?, 1819-1909)
Fotograaf: ûnbekend
1 Klaaske Gerbens Gerbens, 1813-1895
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 Lammert Jacobs Dijkstra, 1812-1859
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
1 Rindertje Gerbens Dijkstra, 1873-1955
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Klaaske Gerbens Dijkstraje, 1875-1960
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Klaaske van der Leij, 1872-1926
Fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
2 leech
1 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Anna Margaretha Bierma, 1862-1915
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Lammert Jacobs Dijkstra, 1863-1917
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Age Gerbens Dijkstra, 1870-1947
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Gerben Lammerts Dijkstra, 1844-1890
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Jetske Ages Haadsma, 1848-1922
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Lammert Gerbens Dijkstra, 1869-1950
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Age Gerbens Dijkstra, 1870-1947
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Gerben Baukes Lettinga, 1878-1960
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Arjen Lettinga, 1876-1943
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Lolkje Haadsma en Jetske Haadsma?
Fotograaf: H.P.E. de la Roche Busé, Ljouwert, Bolswert
2 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Jitske Mulder van Leens, 1841-1927
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Jacob Lammerts Dijkstra, 1838-1924
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Metje van der Meij, 1854-1922
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Marten Lammerts Dijkstra, 1849-1905
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: H.J. Craije Azn, Firma Ringler, Skoalstrjitte 9, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: H.J. Craije Azn, Firma Ringler, Skoalstrjitte 9, Ljouwert
2 leech
1 Noentje Lettinga, * 1874
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Ytje Lettinga 1879-1948
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Anna Dijkstra, 1871-1953
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
2 Jan 1887-1968 en Jacob Dijkstra1887-1971
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 Trijntje Dijkstra, 1846-1914
Fotograaf: H.J. Craije Azn, Firma Ringler, Skoalstrjitte 9, Ljouwert
2 Jan Daams van der Leij, 1846-1915
Fotograaf: H.J. Craije Azn, Firma Ringler, Skoalstrjitte 9, Ljouwert
1 Antje
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
2 Klaas
Fotograaf: Staas en Fuchs, Ljouwert
1 Jetske Ages Haadsma, 1848-1922, moat wêze: KLaaske Gerbens Gerbens
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 Gerben Lammerts Dijkstra, 1844-1890, moat wêze: Lammert Jacobs Dijkstra
Fotograaf: ûnbekend
1 ?
Fotograaf: C.B. Halbertsma, Ljouwert
2 leech
1 leech
2 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 leech
2 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
1 ?
Fotograaf: Slaterus, Ljouwert
2 ?
Fotograaf: ûnbekend