Bouma – dield: rjochts de Fryske earn; links trochsnien: boppe yn blau op in  griene grûn in gouden hok fan trije nôtskeaven; ûnder yn goud in reade ploege, in sulveren helm, fuorre fan read. Helmteken: trije gouden útkommende nôtskeaven. Wrong en dekkleden: goud  en blau.
Ynstjoerder: Pieter Sipke Bouma te Stiens. Untwerp: Carel Bouma te Emmeloard en Anton Bernard Dull tot Backenhagen te Ljouwert.
Wapenregistraasje Fryske Rie foar Heraldyk – Genealogysk Jierboekje 1977, Fryske Akademy, Ljouwert, 1977.

KERTIERSTEAT RINDERTJE BOUMA

Troch Rindertje Bouma

Foto’s út Kolleksje Pieter Sipke Bouma en Kolleksje Rindertje Bouma.
Sjoch: Erfgoed FundaasjeFotoalbum Bouma I,  Fotoalbum Bouma II,  Fotoalbum Bouma III

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried

1 Rindertje Bouma * Froubuorren 10-7-1931, meiwurker Ryksargyf Ljouwert

2 Sipke Johannes Bouma * Froubuurt 20-2-1904 † Luwt 3-5-1989 [] Koarnjum, boer yn ’e Súdhoek fan Froubuorren, x Ljouwert 15-5-1930
3 Jetske Joutes van der Werff * Koarnjum 23-11-1905 † Ljouwert 19-7-1998  [] Koarnjum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Van der Werff


Johannes Sipkes Bouma, Saapke Arjens Wassenaar mei Froukje en de earste Sipke (1897-1903, ferdronken yn ’e grêft). Kolleksje R. Bouma

Johannes Sipkes Bouma. Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Pieter Sipke Bouma


De pleats yn ’e Súdhoek fan Froubuorren dêr’t Jehannes en Saapke buorkje

Jehannes en Saapke foar de pleats. Kolleksje Pieter Sipke Bouma

Achterste rige: Jacob Broers Eekma (x Namke Sipkes Bouma), Saapke Arjens Wassenaar (x Johannes Sipkes Bouma), Bavius Sipkes Bouma (x Baukje Ytzens van der Werff);
sittend: Geertruida Sybes Boelstra (x Doede Sipkes Bouma), Namke Bouma, Baukje van der Werff, Ytje Meinderts Kooistra (x Klaas Sipkes Bouma), Fetje Johannes Binnema (x Pieter Sipkes Bouma);
dêrfoar: Doede Sipkes Bouma , Pieter Sipkes Bouma, Klaas Sipkes Bouma.
Foto: American Autom. Photo Cy. Guldenstr. 13 (in reizgjend fotograaf), nommen op ’e Ljouwerter merke. Kolleksje Pieter Sipke Bouma

4 Johannes Sipkes Bouma * Froubuurt 27-6-1868 † Luwt 24-9-1957, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, x ’t Bildt 17-5-1893.
Sjoch: Carel Bouma – Een Bildtse boerenfamilie – Parenteel van Klaas Sipkes Bouma (1765-1835), Genealogysk Jierboekje 1977, Fryske Akademy, Ljouwert, 1977, en: Carel Bouma – ûnderskate genealogiën
5 Saapke Arjens Wassenaar * Froubuurt 12-4-1871 † dêr 4-7-1929


6 Joute Ytzens van der Werff * Koarnjum 10-2-1869 † dêr 14-10-1920 [] Koarnjum, boer op Joussen ûnder Koarnjum, x Menameradiel 21-5-1898

7 Rindertje Gerbens Dijkstra * Menaam 4-8-1873 Ljouwert 9-1-1955 [] Koarnjum

Sipke Piters Bouma. Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Pieter Sipke Bouma
8 Sipke Pieters Bouma * Froubuurt 21-6-1821 † Luwt 12-3-1877, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, x Luwteradeel 20-5-1846


Pleats yn ’e Súdhoek fan Froubuorren dêr’t Sipke Piters Bouma en Rinske Doedes Span op buorkje. De pleats is mei arbeidershûs (ôfbrutsen jierren ’60 foarige ieu) yn 1827 boud, op in kâld stee foar f 5.000,00. Meidieling Pieter Sipke Bouma te Stiens

Rinske Doedes Span. Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Pieter Sipke Bouma
9 Rinske (ek: Renske) Doedes Span * Britsum 29-11-1826 † Stiens 14-1-1900
10 Arjen Klazes Wassenaar * Froubuurt 5-10-1835 † dêr 27-9-1893, boer an ’e Attesweg onder Froubuurt, x Ferwerteradeel 6-5-1862
11 Froukje Klazes Osinga * Marrum 10-6-1837 † Ljouwert 5-5-1920


12 Ytzen Dirks van der Werff *Stiens 26-8-1826 † Koarnjum 19-4-1895; boer te Stiens; útlotte foar militêre tsjinst; doopsgesind, letter Ned. Herf., x Ljouwerteradiel 7-5-1857


13 Trijntje Pieters Miedema * Miedum 21-1-1831 † Ljouwert 10-5-1911

14 Gerben Lammerts Dijkstra * Menaam 18-7-1844 † dêr 15-4-1890, boer op Lyts Fellingwurd ûnder Menaam, x Menameradiel 13-5-1868

15 Jetske Ages Haadsma * Bitgum 4-1-1848 † Menaam 26-2-1922 [] Koarnjum.
Sjoch: Goasse Brouwer, Genealogy Haadsma
16 Pieter Klazes Bouma * Froubuurt 16-7-1797 † dêr 21-2-1868, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt (de plaats is boud in 1827), folmacht fan Froubuurt 1846-1852, kerkfoogd 1838-1846, x 2 ’t Bildt 17-7-1856 Grietje Aukes Tolsma * Marsum 14-4-1811 † Stiens 13-8-1877, dr f. Auke Aukes Tolsma, boer te Marsum, en Aaltje Jacobs Namminga; widdo fan Gerrit Jans Nammensma en Dirk Jans Bruinsma
Sjoch: Goasse Brouwer, Genealogy Nammensma – IX.3
Kurieus: de folksskriuwer Waling Dykstra (Froubuorren 1821-Holwert 1914) hellet Piter Klazes oan yn syn Uit Friesland’s Volksleven (1895-1896) as er it oer achternammen hat (side 218): Ik heb in mijne jeugd een man gekend, die door de dorpelingen meest altijd Piter Klaas Sipkes werd genoemd, hoewel zijn ‘van’ Bouma was. Hij was een zoon van Klaas Sipkes, zijn grootvader heette Sipke. Meidieling Pieter Sipke Bouma te Stiens.
17 Namke Lieuwes Toomsma * Ænjum 18-3-1799 † Froubuurt 4-6-1854
18 Doede Bavius Span * Ljouwert (bûten de wâlen) 18-10-1793 ~ Jakobiner tsjerke † Stiens 16-12-1854, boer, x Ljouwerteradiel 8-1-1818
19 Tytje Johannes Boelstra * Stiens 16-7-1788 † dêr 15-1-1856, boerinne te Koarnjum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra
20 Klaas Arjens Wassenaar * Froubuorren 14-2-1795 † dêr 24-11-1858, boer an ’e Attesweg onder Froubuurt; gemeenteraadslid fan ’t Bildt, x ’t Bildt 3-9-1826
21 Saapke Rienks Rienks * Froubuurt 6-2-1799 † dêr 9-4-1861; doopsgesind, later Ned. Herformd
22 Klaas Klazes Osinga * Berltsum 16-4-1803 † Westernijtsjerk 17-11-1877, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 34-5-1827
23 Renske Douwes Bosch * Westernijtsjerk 6-11-1806 † dêr 5-5-1876
24 Dirk Joutes van der Werff * Stiens 10-11-1792 (neffens famyljebibel) † Koarnjum 10-10-1875; doopsgesind, letter Ned. Herfoarme; boer te Stiens; útlotte foar militêre tsjinst, x Ljouwerteradiel 25-11-1819
25 Baukje Brandts de Jong * Koarnjum 13-3-1798 † dêr 24-3-1846
26 Pieter Meiles Miedema * Stiens op it Tichelwurk 20-5-1795 † Miedum 6-10-1845, boer te Wyns, yn 1845 te Miedum, x Ljouwerteradiel 24-5-1828
27 Antje Jitses Boeles * Ferwert 28-4-1799 † Miedum 6-5-1845
Sjoch: Rindertje Bouma – Boelens/Boeles III- It foargeslacht fan ds. Pieter Jitses Boeles (1795-1875)Genealogysk Jierboek 2008 – Fryske Akademy 2008 (N.B. in oersicht dat by útsûndering begjint mei in stammem, ynstee fan in stamheit)


28 Lammert Jacobs Dijkstra * Menaam 29-5-1812 † dêr 27-7-1859 [] Menaam, boer te Menaam, gemeenteriedslid fan Menameradiel, frijsteld fan militere tsjinst fanwegen gebreken, x Menameradiel 5-5-1836

29 Klaaske Gerbens Gerbens * Seisbierrum 16-6-1812 † Menaam 28-5-1895 [] Menaam

30 Age Rinses Haadsma * Minnertsgea 30-9-1812 † Bitgum 9-1-1880 [] Bitgum, boer op Donia state te Bitgum, hat in remplesant foar militêre tsjinst, x Menameradiel 13-5-1843

31 Rindertje Sybes Osinga * Menaam 29-8-1818 † Bitgum 17-6-1891
32 Klaas Sipkes Bouma * Froubuurt 5-8-1765 † dêr 18-11-1835, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, x Froubuurt 15-5-1796
33 Geertje Wybrens * Stiens 28-4-1765 † Froubuurt 10-9-1831
34 Lieuwe Tækes * Ænjum 28-3-1765 † dêr nei 12-9-1802, timmerman te Ænjum, x Ænjum 20-5-1792
35 Pietje Doedes * Stiens 11-1-1771 † Ænjum 27-7-1808
36 Bavius Ruurds Span * Miedum 10-5-1761 † Ljouwert 16-1-1828, boer ûnder Ljouwert, x Lekkum 9-4-1787
37 Rinske Doedes de Jong * Koarnjum 26-2-1766 † Jislum 25-3-1837
38 Johannes Sijdses Boelstra * Stiens 29-1-1754 † dêr 12-3-1811 boer te Stiens, x Stiens 1-7-1787
39 Tietje Pieters * Stiens 20-11-1765 † dêr 8-5-1857
40 Arjen Klazes Wassenaar * St.-Anne 23-6-1771  † Froubuurt 7-8-1802, boer an ’e Attesweg onder Froubuurt, x Froubuurt 24-6-1792
41 Aaltje Pieters Wassenaar * St.-Jabik 18-5-1768 † St.-Anne 20-7-1808
42 Rienk Tysses Rienks * Marrum 12-5-1777 † Hallum 29-12-1831; doopsgesind, einierd boer yn ’e Hallumerhoek; by syn ferstjerren hat Rienk fjouwer pleatsen en twa huzen  mei in wearde fan f 99.520,-, it totaal aktyf is f 126.807,-; syn neilittenskip nei ôftrek fan ’e kosten berint f 54.915,-; administrearend folmacht fan it Nij-Muontsebilt, x 2 Hallum  12-12-1812 Sytske Johannes Rynks (Rienks) *1796 † 1846, dr f. Johannes Rienks Rienks en Aukje Siedses Boersma; Rienk x 1 (attestaasje fan Froubuorren  14-11-1798 nei de minnistegemeente Hallum), Aldebiltsyl 18-11-1798
Sjoch: Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra – Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer stagen út itselde laach – Genealogysk Jierboek 2012, Fryske Akademy, Ljouwert, 2012
43 Klaaske Gerbens de Jong * Hallum 1772 † dêr 8-2-1812; doopsgesind
44 Klaas Klazes Osinga ~ Menaam 14-4-1771 † Stiens 16-2-1831, yn 1827 boer te Stiens, x Berltsum  4-7-1802
45 Froukje Eelkes (van der Meer) * Lekkum 14-1-1779 † Berltsum 16-7-1807
46 Douwe Lieuwes Bosch ~ Hallum 19-7-1767 † Marrum 22-9-1842, boer te Westernijtsjerk, frederjochter Kanton Hallum, x Marrum 14-5-1797
47 Lieuwina Jans van der Meij * Westernijtsjerk 13-8-1778 † dêr 30-1-1810
48 Joute Ruurds van der Werff * Stiens 1754 † dêr 20-10-1825; doopsgesind, húsman te Stiens, x Bears 20-5-1782
49 Ytje Durks * Huzum 1754 † Stiens 15-10-1825
50 Brandt Doedes de Jong * Koarnjum 1-3-1768 † dêr 7-6-1859, boer te Koarnjum, x dêr 17-5-1787
51 Gerlantje Wopkes Tolsma * Jelsum 6-5-1770 † Koarnjum 8-10-1831
52 Meile Martens Miedema * Wânswert 26-10-1761 † Wyns 6-2-1850, komelker, letter boer te Wyns, x Wyns 3-2-1793
53 Jifke Pieters Wagenaar * Wyns 24-3-1768 † dêr 22-2-1855
54 Jetse (ek: Jitse) Boeles Boeles * Ferwert 24-6-1751 † Miedum 18-9-1826, docht belidenis te Ferwert 9-5-1783, boer te Miedum (no Wynzerbinnenpaad 13), x Ferwert 8-6-1796
55 Trijntje Pieters Hiemstra * Suwâld 28-3-1767 † Snakkerbuorren te Lekkum 2-4-1848
56 Jacob Lammerts Dijkstra * Menaam 2-2-1775 † dêr 15-9-1861, boer te Menaam, x Menaam 11-5-1806
57 Berber Minnes Cuperus (ek: Kuperus) * Deinum 1779 † Menaam 2-9-1823; doopsgesind
58 Gerben Andries Gerbens * Menaam 22-11-1781 † Seisbierrum 10-2-1859, Seisbierrum 17-4-1808, x
59 Noentje Klazes * Seisbierrum 12-6-1787 † dêr 14-4-1864
60 Rinse Ages Haadsma * Easterbierrum 26-6-1776 † Menaam op Doniasate ûnder Bitgum 8-9-1826, boer te Easterbierrum, Minnertsgea en op Donia state te Menaam ûnder Bitgum, x Easterbierrum 27-5-1804
61 Botje Tanes Faber * Easterbierrum 21-2-1775 † Menaam 24-12-1835
62 Sybe Klazes Osinga * Menaam 13-5-1774 † Berltsum 14-2-1832, boer te Berltsum, x Menameradiel 12-5-1813
63 Jetske Nannes Cuperus * Marsum 1791 † Berltsum 16-7-1864, 73 jier en 7 moanne


De plaats in ’e Súdhoek fan Froubuurt dêr’t in 1753 Sipke Pytters en Gooikje Pytter op komme.
Bron: Eekhoff-atlas, 1850

64 Sipke Pytters Bouma ~ Wier 22-1-1724, sont 1753 boer in ’e Súdhoek, † nei 1798, x Stiens 3-12-1747
65 Gooikje Pytters, fan Stiens
66 Wybren Sierds * Stiens ~ dêr 9-6-1730 † 1805-1811, x; foarâlden ek: 132, 133, 134, 135, 266, 267
67 Hendrikje Douwes * Britsum -5-1740 † Stiens 26-1-1823
68 Tæke Sapes * Ænjum ~ dêr 17-4-1740 † dêr omstr. 1806, x Ænjum 13-5-1760; foarâlden ek: 136, 138, 272, 274 276
69 Renske Lieuwes * Ænjum ~ dêr 10-7-1740 † dêr omstr. 1812
70 Doede Willems * Stiens ~ dêr 26-3-1719 † 16-10-1780, x; foarâlden ek: 144, 146, 147, 292, 293, 294, 295
71 Namke Piers * 22-2-1767 † Jelsum 21-10-1810
72 Ruurd Sjoerds * Lekkum omstr. 1733 † Lekkum 26-2-1813, x
73 Berber Bavius Span * Ljouwert ~ dêr 29-10-1737 † Miedum 11-9-1819; foarâlden e: 144, 146, 147, 292, 293, 294, 295
74 Doede Doedes de Jong, x
75 Baukje Rinzes † Koarnjum 10-8-1815, 83 jier; 1753 te Lekkum; sûnt 1758 boer en boerinne te Koarnjum; foarâlden ek: 148, 149
76 Syds Johannes Boelstra ~ Koarnjum 1-9-1720 † [Stiens] 1782/83, mr smid te Bitgum [1742-] 1744-1753, kastelein yn ’t Wapen van Leeuwarderdeel te Stiens 1753-1765, x 1e Koarnjum 17-6-1742 Grietje Tieerds * Koarnjum † Beetgum 1751/52 [Speesje Kohier], x 2e Bitgum 11-7-1751
77 Tyttie Tjeerds * Stiens (in wike ‘na Pinksteren’, mar Pinkster foel yn 1721 op snein 1 juny. Dat Tytsje is òf in wike fóár Pinkster geboaren (omstr. 25 maaie), òf in wike nei Pinkster doopt (8 juny) † dêr 12-5-1811; foarâlden 152, 153, 154, 155, 304, 305, 307, 310, 311
78 Pieter Reiners * Feinsum ~ dêr 16-11-1721, x Stiens 23-2-1766
79 Tytje Piers  † foar 1793; foarâlden  156, 157, 158, 159, 314, 315, 316, 317, 318, 319
80 Klaas Aarts Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1720 † Froubuurt 1774, boer, seer welgesteld, ontfanger te Froubuurt, in 1773 folmacht foor ’t Noorderkertier fan St.-Anne, x St.-Anne 10-11-1754
81 Maartje Bentes Proost ~ St.-Anne 18-9-1734 † dêr 1801
82 Pieter Sjoerds Wassenaar * St.-Jabik 13-1-1726 † dêr 28-1-1798, bierbrouwer in St.-Jabik, x dêr 7-1-1753
83 Antje Jarigs Schenkius * St.-Jabik -2-1728 † dêr 28-8-1809
84 Thys Rienks Rienks * Ferwert omstr. 1751 [10 sept.?] † Aldebiltsyl  10-9-1829; x 2 Hallum 20-5-1787 Tryntje Klazes van Egten ~ Ferwert 3-6-1759 † Hallum 1800, dr f. Claas Jilderts van Egten en Gerlske Thyssen; x 3 Aldebiltsyl (minnistegemeente) 15-3-1801 Ytje Bienses (Hoogland) * Ferwert begjin 1758 ~ dêr  14-10-1759 † Aldebiltsyl 10-8-1829, boerinne op Eelsmastate te Ferwert 1797-1801, dr f. Biense Johannes en Sytske Sytses, widdo fan Pieter Watses * 1755 † 1797, boer op Heringastate, alias Eelsmastate te Ferwert (stim 31), stamheit fan it slachte Hoogland; Thys x 1 Westernijtsjerk 29-9-1776 , boer te Marrum, op Feitsmastate te Hallum 1788/98, einierd boer op Zeldenrust te Aldebiltsyl ûnder Froubuorren; 1813; folmacht fan ’e Biltpollen
Sjoch foar stamrige Hoogland: Erfgoed Fundaasje Genealogy Brouwer
85 Saapke Siedses ~ Westernijtsjerk 7-4-1754 † Marrum 1781
86 Gerben Gosses de Jong
87 Sjoerdtje Reijens
88 Klaas Klazes Osinga * 1748 † 1824, boer te Menaam, x Menaam 1769
89 Lolkje Gerlofs Baarda * 1748
90 Eelke Sytses
91 Antje Keimpes
92 Lieuwe Jans Bosch
93 Rinske Douwes
94 Jan Jans van der Meij
95 Nænts Foppes Wijmstra
96 Ruurd Melis van der Werff * Gytsjerk 1720
97 Grietje Joutes * 1729 † Stiens 15-6-1819
98 Durk Geerts
99 Jetske Tækes
100 Doede Doedes de Jong = 74
101 Baukje Rinzes = 75
102 Wopke Oenes Tolsma
103 Gerlandtje Gæles Faber † Jelsum 24-4-1770
104 Marten Sijbes
106 Pieter Willems
107 Neeltje Sijes
108 Boele Jitzes ~ Boarnwert 27-9-1716 † Ferwert 1796, giet op 22-9-1775 mei attestaasje fan Wânswert nei Ferwert, x Wânswert 13-11-1740, syn nicht
109 Antje Jans (Sinnema) ~ Aldtsjerk 1-9-1715 † Ferwert 14-6-1793
110 Pieter Willems † 1790, arbeider te Suwâld, x Seisbierrum 22-6-1766
111 Dieuwke Douwes † Suwâld 3-2-1819, docht belidenis te Doanjum 6-5-1764, arbeidster en winkelfrou
112 Lammert Jacobs * Menaam 17-7-1745 † dêr 28-12-1835, boer, wol- en feekeapman en ierdappelhanneler op Dyksterbuorren dêr, x Menaam  19-12-1773
Sjoch: Osinga – Kwartierstaat Douwe Arjens Wassenaar – Genealogie 503, side 358 en 381
113 Baukje Gerbens * 1750 † Menaam 18-7-1810
114 Minne Jacobs Kuperus * Marsum 1750 † Boksum 5-6-1831, húsman te Boksum, x (achter neef en nicht)
115 Trijntje Sybes (Veeman) * Boksum 1753 † Deinum 29-5-1817
Sjoch: Genealogysk Jierboek(je) 1967 en –2004
116 Andries Gerbens
117 Trijntje Franses
118 Klaas Dirks
119 Klaaske Jacobs
120 Age Andries * 1736 † 1809
Sjoch foarteam: Erfgoed Fundaasje Genealogy Haadsma, en Frysk Kertiersteateboek – Brouwer-Damsma
121 Jantje Jans * 1737 † 1779
122 Tane Gerrijts * 1733; sjoch: as boppe
123 Froukje Pieters * 1733
124 Klaas Klazes Osinga = 88
125 Lolkje Gerlofs Baarda = 89
126 Nanne Sjoerds Kuperus, * 1756 † 1837, boer te Marsum, x Boksum 18-4-1784
127 Rindertje Sybes Veeman * Boksum omstr. 1758/59 † Marsum 1823; doopsgesind
Sjoch: Jolt Oostra –Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra, Genealogysk Jierboek 2004, Fryske Akademy 2004
128 Pieter Sipkes ~ Stiens 13-12-1696
129 Tjeerdje Hendriks
152 Johannes Sydses ~ Stiens 3-8-1690 † 1780/81, mr smid te Stiens oant 1-5-1717, te Koarnjum 1717-1772, dêrnei wenjend te Jelsum, x 1e (1e proklamaasje Stiens 28 juny, ûndertrou Ryptsjerk 28 juny, attestaasje nei Stiens 17 july) 1716 Reinou Sakes * te Ryptsjerk † foar 1717; x 2e Stiens 28-2-1717 Fokeltje Jans * Holwert † foar 1719, widdo fan Dirck Wygers;  x 4e Koarnjum 3-7-1763 Antje Pytters * Koarnjum † nei 1774; x 3e Koarnjum 12-11-1719 153 Sjuwke Bouwes ~ Britsum 29-3-1700
154 Tjeerd Pytters, skuonmakker te Stiens
155 Janke Pyters
168 Rienk Johannes * Ferwert omstr. 1708 † Westernijtsjerk  omstr. 1774, boer op Tsigerastate (ek: Tjaarda) op Medwerterbuorren ûnder Holwert 1735-1742, op Grut Kahoal te Ferwert 1742-1752, ferfart tusken 1752 en 1757 nei Westernijtsjerk, x 1 [wierskynlik omstr. 1734/35] N.N.; x 2 [maityd 1737 (foar 14 juny)] 
169 Claaske Claassen
* Hallum omstr. 1712 ~ minnistegemeente Hijum  inkelde jierren foar 1740 † Westernijtsjerk 1779, boerinne te Westernijtsjerk yn 1775
170 Sieds (Syds) Pieters
, boer te Ferwert, sûnt 1744 op Reinaldastate te Westernijtsjerk
171 Antje Dirks
180 Sytse Jelles

181 Froukje Jans
182 Keimpe Feitses
183 Tætske Jans
218 Jan Pieters (Sinnema), † Aldtsjerk foar 1726, x Aldtsjerk 6-3-1707
219 Trijntje Sipkes ~ Rinsumageast 21-9-1686† nei 1746; x 2 omstr. 1725 Cornelis Annes, sn f. Anne Cornelis en Rixtje Jetses; x 3 omstr. 1735 Willem Aukes ~ Gytsjerk 20-3-1681 † omstr 1750, boer, ûntfanger, diaken en âlderling te Gytsjerk en Readtsjerk, sn f. Auke Pieters en Eelkje Willems, widner fan Tietje Cornelis Sikma
224 Jacob Lammerts
, wennet te Menaam, x dêr 31-7-1739
225 Antje Klazes
230 Sijbe Sjoerds Veeman
† Boksum 1799, boer dêr op Hyntsema (1788), x 1 Boksum 29-4-1752 Trijntje Andeles Kuperus † fóár 1755, dr f. Andele Klazes Kuperus, boer te Deinum op stimmen 32 en 33, en Antje Scheltes; x 2 Boksum 22-4-1758
231 Pietje Rinnerts Oetsma
* omstr. 1733 † Boksum 1804
254=230
255=231
256 Sipke Pytters * omstr. 1667, x Stiens 25-5-1692 (Sipke wurdt, 14 jier, wurdt mei syn suster Tjetske, 19 jier, neamd yn Autoriaasjeboek Ljouwerteradiel 22-3-1701 (RA LWD L3)
257 Martje Fransen  
~ (as Martzen) Stiens 9-1-1670
304 Syds Tjeerds
† nei 1708, mr smid te Stiens, keapet yn 1688 in smidte dêr (keapsom 250,- goudgûnen); x Stiens 5-7-1685
305 Grietje Pyters
*[Lekkum?] omstr. 1663 † [Jelsum?] 26-12-1759, yn it Lidmateboek fan Jelsum stiet:
Grietje Pieters moeder van Johannes smid te Cornjum, een vrou van hoogen ouderdom, sijnde in haar 97ste jaar. Sij wierd, wijlse leedemaat was, onderhouden van de Diaconiegoederen alhier. Stierf eindelijk den 26 December.
306 Bouwe Gerrits
307 Grietje Binnes
336 Johannes Riencks
* omstr. 1680 † [Ferwert]1751/1752,  boer op It Heech te Ferwert (1708/1718, brûker stim 52), letter op Jansmastate dêr (1728/1748, brûker stim 53), yn 1749 ‘redelijk welgesteld boer’, x [maityd 1707] 337 Sytske Symens * omstr. 1689 † wierskynlik foar 1768, as widdo boerinne op Jansmastate 1758
338 Claes Joukes, boer te Hallum
339 Baukjen Sapes
364 Feitse Gæles

365 Dieuwke Hedzers
366 Jan Heeres Cock
367 Janke Mients
Sjoch: Genealogysk Jierboek 2003 (side 18) en idem 2009 (side 107)
436 Pieter Jans
437 Antje Ydes Sinnema
438 Sipke Boeles
* Ikkerwâld foar 1643 † Rinsumageast tusken 1700 en 1708, boer te Rinsumageast (stim 11), x foar 1663
439 Yttje Jeltes 
* Feanwâlden † Rinsumageast foar 12-3-1709
460 Sjoerd Sijbes Veeman  
* Easterlittens 5-1-1688 † nei 1769, letter minnist, boer te Boksum (1726, 1768)
461 Rinnertje Jacobs Oetsma
* 1694 † nei maaie 1753, minnist
512 Pytter Sipkes
* omstr. 1640 † Jelsum fóár 1705, timmerman, (Pytter Sijpkes mei Eelck Ymes neamd as ferstoarne âlden fan Tjetske en Sijpke Pytters yn Autoriaasjeboek Ljouwerteradiel 22-3-1701, RA LWD L3)
513 Eelck Ymes † Jelsum tusken 1686 en 1689; beide belidenis te Stiens op 1-11-1696
514 Frans Claessen
515 Auck Gerrits
610 Pyter Tædes
611 Tziets Willems
672 Rienck Jacobs
* [omstr. 1642] † 1701/08 boer op Cleffens ûnder Raard (1667), Medwert ûnder Holwert (1674), op Mockema yn De Ryp ûnder Ferwert (1698/1700, brûker stim 33), x 1 Frouck Jacobs †[Holwert] 1673, fan Ternaard; x 2 [1674]  
673 Ytie Bienses
* [Eastrum] 1644/45, as widdo boerinne op Mockemastate 1708/1718; x 1  omstr. 1662 Pyter Sioertds; x 2 1666 Gerben Sippes
674 Symen Clases
, boer te Ternaard
675 Geertje Clases
876 Boele Reitses
* Ikkerwâld † dêr foar 16-1-1658, x yn ’e snuorje 1625-1630
877 Trijntje Sipkes  
* Rinsumageast † nei 1648 
878 Jelte Ubles
, kastlein
879 Juliana Hayes
920 Sijbe Jacobs
† Easterlittens  foar 1718, boer op Langwert dêr (stim 6, 1682, 1700) en te Boazum (1700-1702), x omstr. 1682
921 Akke Reijnerts
† 1725
922 Jacob Rinnerts Oetsma
* Huzum 1650/51 † Boksum 8-7-1709 [] dêr, boer op Scheltema te Boksum (mei grêft en poarte), x omstr. 1690
923 Aafke Fransen * 1659/60 † Boksum 22-9-1718 [] dêr
Op it hôf te Boksum:
Anno 1709 den 8 Iuly is Christelijk in den Heere Ontslapen den Eersamen Japijk Rinnerts Huisman tot Boxsum out int 59ste Iaar en leit alhier begrave, en
Anno 1718 den 22 September is in den Heere ontslapen Aafke Fransen in leven geweest echte HuisFrou van Iapijk Rinnerts out in haar 59ste Iaar en leit alhier begraven
1028 Yme N.
1029 Tietske Willems
1344 Jacob Johannes
† wierskynlik nei 1688, boer op Holewey te Ternaard (1640, brûker stim 8), ferfart 1641 en wennet 1643 te Blije, betsjinner 1681 en foarstander 1688 fan ’e minnistegemeente te Blije, x 1 [foar of yn 1632] Antie Bockes * omstr. 1614 † foar 23-4-1641; x 2 [foar 23-4-1641] 1345 Siouck Siuerdts * [omstr. 1600/03], boerinne te Blije (1640, stim 7), x 1 1620 Rienck Jackles
1346 Biense Sapes, boer op ’e pastorijpleats te Eastrum (1640, brûker stim 5)
1347 Martien Foekes
1752 Reitse Hinnes
 † foar 28-4-1625, besit mei frou en bern in hûs mei sate en lannen te Ikkerwâld
1753 Jouck Boeles
1754 Sipke Andries
1755 Wyts Gerlofs
1840 Jacob Reins
, x omstr. 1650
1841 Pijtrick Sijbes
, yn 1693 widdo
1844 Rinnert Ritskes * Huzum 1616 † foar 1663, boer dêr op Rijsens (1650)
1845 Aaltje Jacobs * Readtsjerk 1626; x 2 [1663] Douwe Heeres
2688 Johannes Fopckes † foar 1625, neamd te Lytse Leard 1612-1614
2689 Foeck Jacobs * omstr. 1570 † [Dokkum] 1648, wennet as widdo te Dokkum 1625
3688 Ritske Rinnerts 
3689 Hylck Bauckes

Graach oanfullingen, sjoch: formulier. Wurdt fuortset.