KERTIERSTEAT
JOHANNES EN AGE BRANDSMA

Wat is in kertiersteat?
 * = berne
~ = doopt
x = troud
w.m. = wennet mei
† = ferstoarn
[] = begroeven
As net oars oanjûn is, is it  tsjerkelidmaatskip Nederlâns Herfoarmd (NH).

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset. Foar oanfullingen en ferbetteringen, foto’s en oare yllustraasjes, sjoch formulier

Foar ynformaasje oer Firma Brandsma, sjoch Bedriuw

1
Johannes Hilbrands BRANDSMA * Stiens 15-12-1917 † dêr 13-6-1993, 75 jier, [] Stiens; ierdappelhanneler te Stiens; lid Firma H.J. Brandsma & Zn.; by ferstjerren sûnder berop; (hûsnr 217, 253, 243A); tsjerke: gjin;
x Ljouwerteradiel 24-12-1941, 24 en 22 jier

Hiltje Anna DIJKSTRA * Stiens 7-11-1918 † dêr 1-12-2015, 96 jier, [] Stiens; dr f. Hillebrand Dijkstra, manufakturier te Stiens, en Geertje Schottmans
Ljouwerter Krante, 17-12-1941:

Age BRANDSMA * Stiens 7-7-1925 † dêr 18-2-2014, 88 jier, [] Stiens; ierdappelhanneler te Stiens; lid Firma H.J. Brandsma & Zn.; tsjerke: gjin, wol tsjerkegonger;
x
Adriaantje VAN SIJEN
(Zus) * Stiens † dêr 29-12-2022, 95 jier, [] Stiens; dr f. Jan Sietzes van Sijen, elektrisien te Frjentsjer, eigner elektrisiteitssaak Stiens, en Antje Reinders Smeding
Age is ferneamd nei de twadde heit fan syn mem: Age Haarsma (sjoch by 7)
Bern:
1 Anneke Brandsma
, w.m. Ger Wubs
2 Joke Brandsma

Johanna Osinga. Foto: De Jong, Nijstêd 53, Ljouwert – It Hearrenfean – Snits

2 Hilbrand Johannes BRANDSMA * Stiens 7-9-1884 † dêr 21-12-1950, 66 jier, [] Stiens; ierdappelhanneler te Stiens; oprjochter en firmant Firma H.J. Brandsma & Zn.; tsjerke: frijsinnich Nederlâns Herfoarmd;
x Ljouwerteradiel 9-5-1904, 29 en 25 jier
3 Johanna Klazes OSINGA * Stiens 19-5-1888 † dêr 26-3-1935, [] Stiens; trout út it hûs fan Age Haarsma te Stiens (hûsnr 217); tsjerke: frijsinnich Nederlâns Herfoarmd
Ljouwerter Krante, 27-3-1935:

4 Johannes Hilbrands BRANDSMA * Stiens 12-10-1861 † dêr 5-8-1928, 66 jier; yn 1882, ’84, ’93, ’94, ’96 arbeider te Stiens; yn 1901 dêr – opmerklik – sûnder berop; dêr ek deagraver; yn 1914, ’18, ’23 dêr gernier; by ferstjerren sûnder berop
x Ljouwerteradiel 14-9-1882, 20 en 26 jier
5 Tjitske Sjoerds DIJKSTRA * Stiens 16-6-1856 † dêr 3-11-1923, 67 jier

6 Klaas Gerrits OSINGA * Marrum 26-1-1856 † Stiens 10-1-1893, 36 jier, hûsnr 163; by trouwen fuormansfeint te Stiens, koart dêrfoar te Hallum; arbeider en frachtrider; ferfart 16-5-1876 út Hallum nei Marrum; wennet yn 1879 te Hallum en ferhuzet dêrwei op 15-5-1879 wer nei Marrum; yn 1879, ’80 arbeider te Stiens; yn 1881, ’82, ’88 en by syn ferstjerren dêr besteller;
x Ljouwerteradiel 15-5-1879, 23 en 21 jier
7  Tetje Roelofs BROLSMA * Stiens 13-9-1857 † Ljouwert 25-5-1927, 69 jier; faam, ûnder har houlikken sûnder berop; ferfart 19-1-1874 út Stiens nei Froubuorren; komt 19-7-1875 dêrwei yn Stiens
x 2 Ljouwerteradiel 19-11-1898, 41 en 36 jier
Age Dirks Haarsma * Stiens 7-6-1862 † dêr 8-5-1950, 87 jier; Kristlik Grifformeard, letter Nederlâns Herfoarme; arbeider te Stiens; sn f. Dirk Baukes Haarsma, arbeider te Stiens, en Grietje Wybes van der Weij
Age x 2 Ljouwerteradiel 16-5-1891, 28 en 29 jier
Trijntje Pieters van der Wey * Ljouwert 1-3-1862 † Stiens 1-4-1896; by  trouwen faam te Wurdum; dr f. Piter van der Wey en Antje Viersen, yn 1891 húshâldster te Sumar

8 Hilbrand Jans BRANDSMA
 * Stiens 3-6-1816 † dêr 9-3-1877, 60 jier; by trouwen boerefeint  te Stiens; ferfart mei de húshâlding op 2-6-1863 út Froubuorren nei Stiens; yn 1867, ’71, ’80 dêr arbeider; by ferstjerren dêr winkelman (hûsnrs 35, B49, 52, 130K);
x Ljouwerteradiel 4-6-1840, 23 en 20 jier
9 Pietje Johannes POSTMA * Stiens 7-2-1820 † dêr 2-5-1884, 64 jier; wurkster en winkelfrou te Stiens
Hilbrand wurdt yn 1842 yn in berte-akte Hillebrand neamd; inkeld ek: Hilbrant, en: Brantsma

10 Sjoerd Johannes DIJKSTRA * Froubuorren 1814 † dêr 19-11-1867; yn 1840, ’43, ’45, ’48, ’53, ’55 arbeider te Stiens; ferfart mei de húshâlding op 12-5-1855 dêrwei nei Froubuorren, wennet sa’t skynt letter wer te Stiens, want it gesin ferhuzet op 22-5-1863 wer út Stiens (nr 136A) nei Froubuorren (nr 125A), dêr arbeider
x Ljouwerteradiel 30-4-1840, beide 26 jier
11 Sara Wytzes KLIJNSTRA * Hurdegaryp 25-4-1813 † Ljouwert 20-9-1887, 74 jier; yn 1839 wurkboade te Stiens; ferfart op 12-6-1868 út Froubuorren nei Stiens; yn 1869, ’73, ’82, ’83, ’84 dêr sûnder (hûsnrs 213, 318K); yn 1881 dêr winkelfrou; ferfart op 13-7-1886 út Stiens nei Ljouwert; by ferstjerren dêr wenjend sûnder berop

12 Gerrit Klazes OSINGA * Berltsum 10-4-1819 † Marrum 15-11-1870, 51 jier; by syn boask arbeider te Hallum; yn 1841, ’42, ’47, ’52, ’61, ’63 arbeider te Stiens; yn 1849 dêr gernier (hûsnrs 229, 231, 282, 192); yn 1858, ’60 gernier te Marrum; yn 1864 dêr arbeider; yn 1868 arbeider te Hallum; by ferstjerren fuorman;
x Ferwerteradiel 5-5-1855, 36 en 20 jier

13 Sytske Kornelis OLIVIER * Hallum 4-7-1834 † Marrum 13-8-1871, 37 jier
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1967 – Jhr M.J. van Lennep – Olivier, side 51

14 Roelof Pieters BROLSMA * Feinsum 9-4-1818 † dêr 28-10-1899, hûsnr 140, 81 jier; yn 1852, ’53 keapman te Stiens; yn 1855 en dêrnei slachter (’vleeschhouwer’) te Stiens, hûsnrs 52, 358
x Ljouwerteradiel 13-5-1852, 34 en 26 jier
15 Johanna Johannes KUIPERS (neamd nei har heit dy’t by har berte al ferstoarn is) * Stiens 6-3-1826 † dêr 19-3-1899, hûsnr 187, 73 jier

16 Jan Hillebrands BRANDSMA * Stiens 29-4-1790 ~ dêr 27-6-1790 † dêr 20-9-1872, 82 jier; yn 1816, ’19 gernier te Stiens; yn 1840 dêr arbeider
x Stiens 23-9-1819, 30 en 28 jier
17 Folkje Jacobs VAN DER PLAATS * Stiens 1-8-1782 † dêr 18-10-1854, 72 jier
Jan Hillebrands nimt yn 1811 de namme Brandsma oan, grif nei syn heit Hilbrand

Hantekening fan Jan Hilbrands Brandsma. Hy tekenet bransma – dat komt tichteby de útspraak

18 Johannes Johannes POSTMA; * Froubuorren 8-10-1782 ~ dêr 3-11-1782 † Stiens 15-10-1850, 68 jier; yn 1840 gernier te Stiens
x Stiens 29-1-1804
19 Antje Pieters DIJKSTRA * Stiens 7-7-1783 † dêr 5-11-1850, 67 jier

20 Johannes Sjoerds DIJKSTRA * Burgum omstrings 1782 † Stiens 19-4-1837, hûsnr 144, 55 jier; yn 1813 arbeider ûnder Froubuorren; yn 1823 gernier te Hegebeintum; yn 1817, ’20, ’28, ’31 arbeider te Stiens
x
21 Saakje Willems HOITSMA; * Stiens omstrings 1792 † Froubuorren 20-9-1861; yn 1840, ’43, ’49 sûnder berop te Stiens; yn 1843 dêr wurkfrou; yn 1856, ’61 sûnder berop te Froubuorren 

22 Wytze Heines KLIJNSTRA * Suwâld 30-8-1769 ~ dêr 10-9-1769 † Hurdegaryp 1-7-1830, 60 jier; yn 1813, ’16, ’19, ’22 arbeider te Hurdegaryp
x Hurdegaryp 23-7-1797 (Wytze is in broer fan Tryntsje har styfmem)
23 Trijntje Sjoerds LANDHEER
; * Tytsjerk (neffens stjerakte is se berne te Hurdegaryp, dat sil in fersin wêze) omstrings 1775 † Ljouwert 15-12-1842, 67 jier; wennet sûnt 1782 te Hurdegaryp; yn 1836 dêr wurkfrou; yn 1839 dêr arbeidster; by ferstjerren sûnder berop te Ljouwert

24 Klaas Klazes OSINGA ~ Menaam 14-4-1771 † 1831; boer te Stiens
x 1 Berltsum 4-7-1802 Froukje Eelkes (postúm Van der Meer) * Lekkum 14-3-1779 ~ dêr 11-4-1779 † Berltsum 4-7-1807, 28 jier; dr. f. Eelke Sytses van der Meer en Antje Keimpes
x 2 6-4-1817
25 Tyttje Gerryts WENSELAAR * omstrings 1783 † Stiens 28-12-1829

26 Kornelis Lourens OLIVIER * Jelsum 20-10-1790 ~ dêr (as Cornelis) 21-11-1790 † ûnder Hallum 13-6-1853: boer op ’e Hallumer Mieden (hûsnr 161)
x 1 Ljouwerteradiel 7-5-1818 Antje Botes Hiemstra * Jelsum 8-1-1796 ~ dêr 7-2-1796 † ûnder Hallum 16-1-1828, dr f. Bote Wytses, boer te Jelsum, en Sytske Willems Ypey; 

x 2 Ferwerteradiel 21-10-1830
27 Johanna Oenses STRAATSMA; * Jislum 5-9-1804  ~ dêr 28-10-1804 † Hallum 23-9-1870, hûsnr 120; as widdo boerinne te Hallum

28 Pieter Johannes BROLSMA * Hallum omstrings 1771 † Koarnjum 24-8-1837; postrinner;
x Hallum, doopsgesind, ûndertrou Feinsum, 28-0-1800 
29 Tjitske Hessels HOMMEMA * Feinsum 28-8-1778 ~ dêr 22-9-1778 † Stiens 24-9-1846
Sjoch: genealogy Hommema, nr 6.7

30 Johannes Jacobs KUIPER * ûnder Ljouwert 1802 † Stiens 17-6-1825, hûsnr 47, 23 jier; by trouwen arbeider te Jelsum, by ferstjerren idem te Stiens
x Ljouwerterdiel 19-5-1825, 23 en 26 jier
31 Tetje Aans FERWERDA * Stiens omstrings 1799 † dêr 29-11-1833, hûsnr 46, 35 jier; by trouwen arbeidster te Stiens; yn 1827 dêr gernierske;
Tetsy x 2 Ljouwerteradiel 17-5-1827 Jurjen Lieuwes van der Ploeg * Feinsum; sn f. Lieuwe Pieters en Lijsbeth Jurjens
Jehannes en Tetsy kinne net skriuwe

32 Hillebrand Ytsens ~ Marrum 30-5-1756 † Stiens 14-4-1811 
Syn broer Pieter * 1749 en suster Grietje * 1752 neame har Terwal
x
33 Romkje Wopkes * Stiens 2-11-1757 † dêr 5-1-1836, 78 jier;
Romkje Wopkes hat yn 1832 in hûs, hiem en moestún te Hijum yn eigendom

34 Jacob Wybes VAN DER PLAATS ~ Rinsumageast 19-2-1741 † Stiens 3-4-1813;
x 2 Stiens 31-7-1785 Grietje Tjeerds
x 1 Stiens 24-5-1781
35 Antje Clases
† 1784

36 Johannes Cornelis POSTMA † Froubuorren omstrings 1782 
x Froubuorren 13-3-1774                 
37 Elisabeth Jochums BARTELS * Froubuorren omstrings 1754 † dêr 24-1-1829, 75 jier;
x 2 Froubuorren 24-5-1789 Pieter Piers (neiteam: Elzinga)

38 Pieter Piers (postúm: DIJKSTRA)
x Stiens 4-5-1777
39 Renske Lieuwes * Stiens 14-4-1753 ~ dêr 20-4-1753 † dêr  9-12-1833, 80 jier;
x 2 Stiens 26-3-1797 Symen Symens Postma * Stiens 7-5-1750 † dêr 5-7-1824, 74 jier; sn f. Symen Rommerts en Jansen Nannes

40 Sjoerd DIJKSTRA
x
41

42 Willem Hoites HOITSMA
x
43 Gelske Lieuwes KROODSMA

44 Heine Sipkes KLIJNSTRA
x
45 Eelkjen Paulus

46 Sjoerd Idzerts LANDHEER
x
47 Froukje Tijssens DE VRIES

Boarne:
Tietjerksteradeel e.o.
Soart registraasje: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen

Bysûnderheden:
Sjoerd Idzerts Landheer; boer te Tietjerk (1778), Hardegarijp (1782, 1818), laatst arbeider ald., overl. Hardegarijp 27 jan. 1829 (huis nr. 87, arbeider, 91 jaar); tr. 1. Hardegarijp 4 april 1774 Froukje Thijsses (v Hardeg., hij v Tietjerk); tr. 2. Hardeg. 19 feb. 1797 Sjoukje Heines (Klijnstra), v Bergum; zij is 1829 tapperse, huis nr. 88); stemkohier: 1778 gebr. Tietjerk 36; speciekoh.: 1782 v Tietjerk 50 naar Hardegarijp 69 (1796: vrouw overleden); ald. nog 1805; floreenkoh.: 1778 gebr. Hardeg. nr. 23, 1788-1818 nr. 33; volkstell. 1796: 8 pers., geref., boer; lijst burgerwapening 1797: nr. 29, 60 jaar, niet verplicht, wel contribuabel; TIE S26 152; S27 359; S30 448; rég. civ. Hardeg. nr. 1021, cultivateur, geb. 1738; notulen Gedep. Best. 1 april 1806/2: mondeling verzoek van Sjoerd Idzerts, huisman te Hardegarijp, voorzien van een certificaat van Drost en Gerecht; door een hevige brand is op 14 februari jl. zijn huizinge en schuur verwoest, waardoor betrokkene van al zijn bezittingen is beroofd en met zijn talrijk huisgezin in armoede is vervallen; verzoekt en verkrijgt consent om tot 1 juni a.s. aalmoezen te verzoeken; ki., ex 1: Trijntje, geb. Tietjerk 1775; Janke, geb. ald. 14 sept. 1776; verder geb. Hardegarijp: Sara, 3 sept. 1783; Idzert, 16 okt. 1785 (alle drie ged. Hardeg. 17 juni 1787, allen overleden, Idzert 17 juni 1807); Thijs, 15 juli 1787 (overl.); Tietje, 2 sept. 1791 (overl. Hardeg. 2 juni 1808), Froukje, 27 okt. 1795 (Antje Wierds doopgetuige, vader ongedoopt); ex 2: Heine, 20 feb. 1798; Ykje, 12 juni 1801

48 Klaas Klazes OSINGA
x
49 Lolkje Gerlofs BAARDA

50 Gerrit Jarigs WENSELAAR (by ferstjerren Winselaar) † Dronryp 5-7-1832
x
51 Jetske Arjens ZIJLSTRA

52 Lourens Lourens OLIVIER
x
53 Antje Jans POELSTRA

54 Oense Tjeerds; arbeider te Jannum
x
55 Klaaske Jans BUMA

56 Jan Jans BROLSMA
x
57 Aafke Pieters ROORDA

58 Hessel Lolkes HOMMEMA ~ Dronryp 29-3-1733 † Feinsum 14-5-1792; boer en ûntfanger te Feinsum;
x 2 Feinsum 10-11-1771 Lijsbeth Roelofs Roelofs * Hijum ~ Feinsum 19-5-1748 † Hijum 23-5-1828, dr f. Roelof Pieters, boer op Hommema state te Hijum, en Neeltje Alberts; suster fan Arjen Roelofs Roelofs 1754-828
x 1 Feinsum 24-5-1761
59 Cuniera HANECROOT
~ Feinsum (troch har heit) 26-6-1744 † dêr (yn ’e kream) 6-5-1765 [] Feinsum (grêfstien yn wêzen)

60 Jacob Heeres KUIPERS
x
61 Wytske Hendriks

62 Aan Dirks FERWERDA
x
63 Trijntje Jans KLINKERT

64 Ytzen Pieters
x Marrum-Westernijtsjerk 1749
65 Ytje Abes ~ Marrum-Westernijtsjerk  2-10-1712; x 1 Marrum-Westernijtsjerk Krijn Gerbens

66 Wopke Tækes
x Stiens 6-6-1756
67 Hiske Geerts

68 Wybe Gerbens
x Grou 27-1-1732
69 Janke Hendriks

74 Jochum Johans BARTELS
x Froubuorren 12-7-1750
75 Mintje Worps ~ Froubuorren 4-11-1725;
x 1 St.-Anne 1743 Sjouke Hendriks
x 3 N.N.
x 4 omstrings 1765 Geert Oosten
x 5 Froubuorren 2-2-1783 Harmen Lubberts

78 Lieuwe Hessels ~ Marrum-Westernijtsjerk 14-5-1730
x Stiens 28-1-1753
79 Grytje Gosses * Stiens 2-2-1730 ~dêr 6-2-1730

88 Sipke Hanses
x
89 Tjitske Gabes

96 Klaas Hendriks OSINGA ~ Menaam 8-10-1699 † dêr 20-3-1754
x
97 Saapke Klazes ~ Menaam 9-2-1716 † dêr 9-12-1748

98 Gerlof Sybes BAARDA
x
99 Geertje Lolkes FOPMA

118 Gerardus HANECROOT * Koarnjum 1697 † Feinsum 4-4-1776, 79 jier [] tsjerke Feinsum (grêfstien yn wêzen); 47 jier Herfoarmd dûmeny te Feinsum; boer op in sate yn de Poelen
x
119 Aaltje Feijkes

130 Abe Claesens † omstrings 1726
x 1704
131 N.N.

150 Worp Clasen ~ Froubuorren 5-9-1697
x Froubuorren 3-4-1718
151 Antje Doens

156 Hessel Leeuwes
x Marrum-Westernijtsjerk 1727
157 Hiltje Heebles

158 Gosse Gerbens ~ Stiens 20-6-1697
x Stiens 1-3-1722
159 Rinske Meintes

192 Hendrik Jans OSINGA
x
193 Metje Johannes

194 Claas Jelles
x
195 Aafke Sapes

196 Sybe Gerlofs BAARDA
x
197 Gerlantje Jacobus HESLINGA

198 Lolke Folkerts FOPMA
x
199 Baukje Agges POELSTRA

300 Claas Minnes ~ Froubuorren 23-9-1660
x Froubuorren 1682
301 Rixt Worps

316 Gerben Gosses
x Stiens 2-2-1696
317 Grytje Gerryts

600 Minne Aerts * Froubuorren omstrings 1635 ~ dêr 12-2-1665
x Froubuorren 1659
601 Jisck Clases