GENEALOGY BRIMS-BREMS
fragminten

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?


GENERAASJE I

I.1 Jacob Willems Brims † De Brims op Easterbeintum ûnder Ferwert; boer dêr;
x Ternaard 8-5-1757 Lolkjen Jetses Brims † De Brims; by  de doop fan har dochter Gatske yn 1769 siet Lolkje te boek as: Lolkien Itses van de Brems; yn ’e stjerakte fan har soan Willem wurdt Lolkje mei de tanamme Brims neamd
Bern:
1 Willem Jacobs Brems, folget II.1
2 Gatske Jacobs ~ Hegebeintum 25-6-1769

§ IT HÛS DE BRIMS TE EASTERBEINTUM 

Yn ’e stjerakte fan Willem Jabiks Brims (II.1) stiet dat syn âlden ferstoarn binne yn it hûs ’De Brims’t te Easterbeintum, nûmer 120:

Op 6-5-1834 keapje Lamke Willems Brems (IV.1.5) en Willem Harings Huizinga fan Lieutske Fokkes Friesema, frou fan Jan Dirks Koopmans te Marrum, greide by de Brems ûnder Ferwert; keapsom: f 750,00; notaris Jan Hzn Albarda te Marrum; Notarieel Argyf, repertoire: 101054

 

GENERAASJE II
II.1 Willem Jacobs Brems; yn syn stjerakte wurdt Willem Brims neamd, * op de Brims, Easterbeintum ûnder Ferwert 12-7-1766 † ûnder Ferwert 31-3-1813, 46 jier; boer ûnder Ferwert;
x Tapke Rinses Rinsma * Hegebeintum 1765 † ûnder Ferwert 15-9-1843, nr 220, 78 jier; boerinne ûnder Ferwert, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f Rinse Sytses en Aaltje Sytses, arbeiders te Hegebeintum
Bern:
1 Lolkje Willems * Ferwert 9-3-1798 ~ dêr 8-4-1798 † foar 14-10-1801
2 Lolkje Willems Brems * Ferwert 14-10-1801 ~ dêr 15-11-1801 † dêr 3-10-1872, 70 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Ferwert; boerinne ûnder Ferwert;
x Ferwerteradiel 17-11-1825, 24 en 23 jier, Willem Harings Huizinga (yn berte-akten yn 1828: Huisinga, yn 1830: Huisenga) * Ljouwert 7-1-1802 † Ferwert 23-9-1843, 41 jier; molemakker yn ’e saak fan syn heit-en-dy ûnder Reitsum, yn 1828 boer ûnder Ferwert, yn 1830, ’36 dêr gernier, yn 1839, ’42 en by ferstjerren dêr wer boer; sn f. Haring Jeltes Huizinga, yn 1818 genier ûnder Reitsum, yn 1826, ’32 dêr molemakker, yn 1835 dêr Mr timmerman, yn 1835 dêr allyksa komelker, en Willemke Johannes, gernierske, molemakkerske
3 Rinse Willems Brems, folget III.1

GENERAASJE III
III.1 Rinse Willems Brems * Ferwert 20-4-1805 † Ginnum 4-5-1839, nr 16, 34 jier; bouboer ûnder Ferwert, letter ûnder Ginnum;
x Ferwerteradiel 9-7-1829, 24 en jier, Antje Watses Hoogland * Ferwert 9-10-1806 † Ginnum 6-12-1843, 37 jier; boerinne ûnder Ferwert, ûnder Ginnum en omstrings  Ferwert; dr f. Watze Pieters Hoogland, en Lieuwina Roelofs Olivier, bouboeren ûnder Ferwert;
Antsje x 2 Ferwerteradiel  27-5-1841, 34 en 29 jier, Sipke Lieuwes van Dijk * Blije 20-3-1812 † dêr 13-3-1857, nr 38, 44 jier; by trouwen arbeider ûnder Ginnum by de widdo-boerinne dy’t syn frou wurde sil, sûnt dêr boer; Sipke komt Alde Maaie 1851 yn St.-Anne te wenjen hy is dan sûnder berop, op Alde Maaie 1853 ferhuzet er dêrwei nei Blije, by ferstjerren dêr allyksa sûnder berop; sn f. Lieuwe Reitses van Dijk, yn 1765 boer te Blije (stiet dan al te boek mei de tanamme Van Dijk), by ferstjerren yn 1838 mei 73 jier turfmjitter te Blije, en Dieuwke Jans van der Meij, yn 1812, ’14, ’25, ’28 gernieren te Blije, yn 1827, 32 dêr winkellju;
 Sjoch: J.J. Feenstra, Het geslacht Hoogland, Genealogysk Jierboekje 1962, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1962
Bern:
1 Willem Rinses Brems, folget IV.1 
2 Watze Rinses Brems, folget IV.22
3 Tapke Rinses Brems
* ûnder Ferwert 18-3-1835 † ûnder Ginnum 10-6-1841; Tapke lit in saldo nei fan f 860,87
4 Lieuwina Rinses Brems (by de berte ynskreaun as: Luiwina) * Blije 7-3-1837 † ûnder Ferwert 20-4-1845, 8 jier; Liuwina lit in saldo nei fan f 2.326,73, fâd is har omke Pieter Watzes Hoogland, boer te Hegebeintum, earder te Ferwert
5 Jan Rinses Brems * ûnder Ferwert 24-4-1839 † dêr 1-11-1846, hûsnr 205, 7 jier; Jan lit in saldo nei fan f 3.125,90, fâd is syn omke Pieter Watzes Hoogland

GENERAASJE IV
IV.1 Willem Rinses Brems * ûnder Ferwert 21-9-1830 † Minnertsgea 11-2-1903, 72 jier; by trouwen sûnder berop te Hegebeintum; yn 1853 gernier te Ginnum; sûnt 1854 bouboer te Minnertsgea oan ’e Haitsmaleane 3;
x Ferwerteradiel 14-5-1853, 22 en 21 jier, Neeltje Johannes Douma * Ferwert 24-11-1831 † Minnertsgea 21-12-1902, 71 jier; dr f. Johannes Douwes Douma en Lamke Douwes Bosch, yn 1853 bouboeren te Ferwert
Bern:
1 Rinse Willems Brems, folget V.1
2 Antje Willems Brems * Minnertsgea 30-8-1855 † dêr 6-9-1855, hûsnr 109, 7 dagen
3 Deaberne jonkje Brems *- † Minnertsgea 20-10-1856
4 Antje Willems Brems * Minnertsgea 29-11-1857 † dêr 21-8-1925, 67 jier
x Barradiel 14-11-1878, 20 en 26 jier, Cornelis Ysbrands Jelgerhuis * Minnertsgea 8-8-1852 † 3-1-1927; by trouwen sûnder berop te Minnertsgea; yn 1879, ’81 dêr keapman; yn 1884 dêr koaltsjer; yn 1888, ’91 dêr winkelman; yn 1903 dêr frachtrider; yn 1909, ’11, ’17 dêr op ’e nij keapman; sn f. Ysbrand Cornelis Jelgerhuis, yn 1878 keapman te Minnertsgea, en Tettje Sybrands Ruygh (ek: Ruig, Ruijg)
5 Lamke Willems Brems * Minnertsgea 24-3-1861 † Frjentsjer 19-1-1937, 75 jier, by har dochter Dirkje x Jacob van der Goot;
x Menameradiel 15-5-1884, 23 en 28 jier, Gerrit Ymtes Greijdanus * Boksum 21-7-1855 † Gerkeskleaster 5-1-1916, 70 jier, [] Boksum; by trouwen sûnder berop te Boksum; boer op de Poelen ûnder Dronryp en te Gerkeskleaster; sn f. Ymte Jans Greijdanus en Dirkje Gerrits Miedema, sûnt 1852 bou- en greidboeren te Boksum, sûnt 1859 te Deinum
Sjoch: S. Kok-Draijer, Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Deel I, Drachten 1993 ISBN 90-9006206-8, NUGI 647
6 Johannes Willems Brems * Minnertsgea 23-7-1863 † 21-10-1927, 64 jier; Grifformeard; by trouwen boer te Minnertsgea; de húshâlding ferfart 5-5-1913 nei Berltsum en 8-4-1916 wer nei Minnertsgea; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Menameradiel 23-7-1907, 44 en 42 jier, Renske Pieters Boonstra * Westernijtsjerk; by trouwen sûnder berop te Minnertsgea; dr f. Pieter Feikes Boonstra en Trijntje Jans Burmania, yn 1907 gerniers te Westernijtsjerk;
Renske x 1 Gaele Stienstra
7 Pietje Willems Brems * Minnertsgea 28-6-1867 † dêr 13-6-1869
8 Pietje Willems Brems * Minnertsgea 19-5-1870;
x Barradiel 21-1-1899, 28 en 31 jier, Ane Sjoerds de Groot * Minnertsgea; by trouwen genier te Minnertsgea; sn f. Sjoerd Thomas de Groot en Andrieske Anes Kuiken, yn 1899 gernieren te Minnertsgea
Sjoch: S. Kok-Draijer, Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Deel II, Drachten 1993 ISBN 90-9006206-8, NUGI 647
8 Saakje Willems Brems * Minnertsgea 30-7-1872 † Drachten 22-1-1951, 78 jier;
x Andries Reitsma *
x 16-5-1893 Andries Pieters Reitsma * 30-7-1872,
9 Lewina Catharina Willems Brems * Minnertsgea 19-6-1865 † Bûtenpost 11-11-1945, 80 jier; Grifformeard; by twadde houlik sûnder berop te St.-Jabik; komt op 10-5-1904 út Kleaster Lidlum yn St.-Jabik (nr 198a); ferhuzet dêrwei op 3-2-1906 nei Achlum; Lewina ferfart mei har twadde man gauris, se wenje ûnder oaren yn 1908, ’09 yn Feanwâlden, yn 1915 te Surhústerfean; dr f. Willem Rinses Brems en Neeltje Johannes Douma, boeren te Minnertsgea;
x 1 Barradiel 11-10-1883, 18 en 21 jier, Sjoerd Johannes Zijlstra * Easterbierrum 18-9-1862 † dêr 8-2-1904, 41 jier; Grifformeard; yn 1884, ’87, ’88 boer te Easterbierrum; yn 1891 arbeider te Minnertsgea; yn 1894 dêr sûnder berop; yn 1897 dêr arbeider en gernier; yn 1899 koaltsjer te Minnertsgea; yn 1904 boer op Kleaster Lidlum;
Lewina x 2 It Bilt 1-2-1906, 40 en 46 jier, Diemer Klazes Ystra * Bûtenpost 5-7-1859 † Bûtenpost 11-9-1926, 67 jier; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen yn 1906 kastlein te Achlum; yn 1906 arbeider te Lekkum; sûnt 12-7-1906 kastlein te Lekkum (hûsnr 14); ferfart 9-12-1906 nei Ljouwert is dêr arbeider, winkelman en ierdappelkeapman (Weaze D28, Fabriekssteeg V25); om 1907 hinne keapman te Burgum (hûsnr 721a); ferfart 1-6-1908 nei Feanwâlden; ferhuzet op 31-7-1909 út Feanwâlden mooglik wer nei Burgum; ferfart 16-4-1910 dêrwei op 16-4-1916 nei De Harkema-De Pein; ferhuzet 14-5-1918 nei Westergeast, Kollumerlân; ferhuzet op 2-8-1920 nei Bûtenpost, as er dêr ferstjert is er sûnder berop; sn f. Klaas Luitzens Ystra en Tjitske Diemers Feenstra, bouboeren (akkerbouwers) te Bûtenpost;
Op 23-12-1905 is der in boedelskieding oangeande de widdo fan Sjoerd Johannes Zijlstra, neamd wurde Lewina Brems en har bern Johannes en Rinze; in giet om in hûs en hiem te Easterbierrum; opbringst: f 1.550,00* 1865
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Zijlstra

IV.2 Watze Rinses Brems * ûnder Ferwert 27-2-1833; by trouwen sûnder berop te Hegebeintum; dêrnei bouboer te Feinsum; de húshâlding ferfart Alde Maaie 1867 nei Tsjummearum en hawwe dêr allyksa boubuorkerij;
x Westdongeradiel 7-5-1857, 24 en 23 jier, Petronella Geertruida Geerts Wierenga (ek: Wieringa) * Holwert; boerinne te Tsjummearum; dr f. Geert Riewerts Wieringa, yn 1857 Nederlâns Herfoarmd dûmeny te Holwert, en Esse Alberts Buiskool
Bern:
1 Rinse Watzes Brems, folget V.2 
2 Geert Watzes Brems, folget V.3
3 Antje Watzes Brems * Feinsum 28-10-1861 † 30-5-1936, 74 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen sûnder berop te Tsjummearum;
x Barradiel 7-7-1910, op houlikse betingsten, beide 48 jier, Sybe Gerrits Deinema * St.-Jabik 13-12-1861 † Ljouwert 23-6-1924, 62 jier; Nederlâns Herfoarmd; yn 1888 boer te; by twadde houlik bouboer te Winaam; komt 23-3-1923 út Tsjummearum yn Ljouwert; dêr oant syn ferstjerren sûnder berop; sn f. Gerrit Deinema en Elisabeth Metteken Wieringa;
Sybe x 1 Hittje Pieters Hiemstra
4 Riewerd Watzes Brems * Feinsum 19-12-1863
5 Willem Watzes Brems * Tsjummearum 5-9-1868
6 Esse Watzes Brems * Tsjummearum 7-2-1872 † St.-Jabik 20-3-1967, 95 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak;
x Ype Beintema * 24-3-1865 † 26-3-1942, 77 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak

GENERAASJE V
V.1 Rinse Willems Brems * Ginnum 25-11-1853 † Tytsjerk, wenjend te Ljouwert 17-10-1916, 62 jier; Rinse en Gryt gean mei mei de Ofskieding, letter Grifformeard; Rinse is by trouwen boer te Minnertsgea; hy en Gryt gernierkje sûnt har boaskjen te Froubuorren (nr 101); sûnt Alde Maaie 1882 binne se bouboer oan ’e Westerdyk 361 ûnder St.-Jabik (dan nrs 453, 197); op 23-5-1907 ferfarre hja dêrwei nei Ljouwert (Cornelis Botes Balckstrjiite U7); dêrwei ferhúzje se op 3-5-1910 nei Grins, Rinse Willems is dêr yn 1913 sûnder berop; op 27-4-1914 komme se dêrwei wer yn Ljouwert (Willem Lodewijkstrjitte U81), se rinteniere dêr oant har ferstjerren;
x It Bilt 14-5-1878, 24 en 25 jier, Margaretha Arjens Lont * St.-Anne 16-4-1853 † Ljouwert 3-10-1925, 72 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; ferfart op 14-5-1878 dêrwei nei Froubuorren; dr f. Arjen Dirks Lont en Akke Jacobs Jonk, bou- en greidboeren te St.-Anne (nrs 312, 431NK);
Margaretha x 2 Ljouwert 8-4-1920, op houlikse betingsten, beide 66 jier, Wybe Alberts van der Meer * Ljouwert † dêr 10-2-1930, 75 jier; by earste houlik slachter te Ljouwert, letter dêr greidboer en feekeapman oan ’e Spanjertsleane (súdkant Y31); by twadde boask greidboer, neamd ‘agrariër’ te Ljouwert, Wybe is dat by syn ferstjerren mei 75 jier noch; sn f. Albert Douwes van der Meer en Meindertje Wybes Wever (ek: Weever);
Wybe x 1 Ljouwerteradiel 20-4-1879 Gerbrigje Thijsses Rienks * Feinsum 18-11-1851 † Ljouwert 24-3-1915, 63 jier; ferfart op 24-4-1879 út Feinsum nei Ljouwert;  dr f. Thys Rienks Rienks en Meiltje Harmens de Vries, bouboeren  op Nijenhús ûnder Feinsum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Rienks
Bern:
1 Akke Rinses Brems
* Froubuorren 12-1-1880;
x Tjeerd Janzen *
2 Willem Rinses Brems, folget VI
3 Neeltje Rinses Brems (Nele) * St.-Jabik 22-3-1894 † Grins 21-10-1913

De pleats oan ’e Westerdyk 361 dêr’t Rinse en Gryt Brems-Lont buorkje fan 1882 oant 1907. Fotograaf: Lucht Foto Nederland:

Hjirûnder in portret fan Nele Brems. Fotograaf: J. Dwinger, Grêftswâl 9, Ljouwert. Foto: Kolleksje Offringa.
Dizze foto is yn it foto-album fan Geertruida Offringa telâne kommen omdat Nele in kammeraatske wie fan Trui en Nine Offringa
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Offringa XI.2.1

V.2 Rinse Watzes Brems * Feinsum 10-6-1858; foar Rinse hat op 12-4-1878 nûmerferwikseling plak en giet Christiaan van der Veer te Snits as pleatsferfanger foar him yn militêre tsjinst; by trouwen sûnder berop te Tsjummearum; yn 1882, bouboer te St.-Jabik; yn 1883 idem te Minnertsgea; yn 1899 idem te Arum; wennet yn 1916 te Kimswert;
x Menameradiel 3-5-1883, 24 en 21 jier, Antje Arjens Roorda * Kleaster Anjum; dr f. Arjen Baukes Roorda en Jannigje Wiltjes de Vries, bouboeren te Kleaster Anjum
Bern:
1 Anna Cristina Revardina Rinses Brems * Tsjummearum † dêr 25-5-1883, 4 jier
Anna Cristina Revardina Rinses Brems
* Minnertsgea 25-9-1883 † Kimswert 20-5-1958, 74 jier
2 Jannigje Rinses Brems * 14-11-1885 † 27-2-1968, 82 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafolak
3 Petronella Geertruida Rinses Brems * Minnertsgea 8-6-1887 † 20-11-1951, 64 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak
4 Trijntje Rinses Brems * Minnertsgea 6-4-1889
5 Antje Rinses Brems * Minnertsgea 19-8-1893
6 Baukje Rinses Brems * Minnertsgea 28-8-1894
7 Esse Rinses Brems * Arum 13-2-1899

V.3 Geert Watzes Brems * Feinsum 19-10-1859; by trouwen boer te Tsjummearum; yn 1882 sûnder berop te Easterbierrum; sûnt omstrings 1883 dêr bouboer; wenje yn 1922, ’27 te Ljouwert; Geart is op 14-5 1885 mei-oprjochter De Coöp. Stoomzuivelfabriek Sexbierum;
x Barradiel 26-5-1881, op houlikse betingsten, 21 en 19 jier, Neeltje Feddes Viersen * Easterbierrum † Ljouwert 12-11-1944, 83 jier; by trouwen sûnder berop te Bitgum, ferbliuwende te Easterbierrum; dr f. Fedde Jacobs Viersen en Pietje Pieters Post
Neeltsje is wees en hat as fâd har omke Jacob Dirks Koopmans, sûnder berop te Bitgum, dêr earder bakker, troud mei Trijntje Jacobs Viersen, en as tasjend fâd Eeltje Fennema, arbeider te Froubuorren; 
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal-Koopmans
Bern:
1 Fedde Geerts Brems, folget VI

2 Watze Geerts Brems
* Easterbierrum 9-7-1885 † Ljouwert 5-12-1961, 76 jier; by trouwen arbeider te Easterbierrum;
x Ljouwert 13-10-1920, 35 en 30 jier, Janna Babois * Burum; by earste boask tsjinstfaam te Ljouwert, by twadde houlik dêr winkelfrou; dr f. Jacobus Babois en Ytje Kloosterman
Janna x 1 Ljouwert 21-5-1913, beide 23 jier, Hans de Groot * Boksum; by trouwen hannelsreizger te Ljouwert; sn f. Dirk de Groot, yn 1913 skuonmakker te Ljouwert, en Corneliske Roest, yn 1913 wurkster te Ljouwert
3 Petronellla Geertruida Geerts Brems * Easterbierrum 28-4-1887
4 Pietje Geerts Brems * Easterbierrum  16-7-1890 † Ljouwert 18-12-1953, 63 jier;

GENERAASJE VI
VI.1 Willem Rinses Brems * St.-Jabik 5-6-1882 Meppel 7-3-1913, 30 jier; foar syn boaskjen slachtersfeint, by trouwen slachter te St.-Jabik; komt op 26-12-1903 út Ljouwert by syn heit-en-mem yn St.-Jabik; ferhuzet dêrwei op 16-11-1908 nei Swolle; by ferstjerren slachter en winkelman te Meppel
By de keuring foar de militêre tsjinst op 10-12-1901 wurdt Willem syn sinjalemint as folget omskreaun: Lengte: 1 meter, 788 mm; Aangezicht: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: blaauw; Neus: spits; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbrauwen: id. Willem is frijsteld fan tsjinstplicht  fawegen ‘enige wettige zoon’
x Snits 30-10-1905, 23 en 24 jier, Grietje Sikkes Sybrandy * Warkum 2-12-1880 † Den Haach 18-8-1961, 80 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; by earste boask sûnder berop te Snits; komt dêrwei op 2-4-1917 yn te wenjen by har skoanâlden; by twadde houlik sûnder berop te Ljouwert; dr f. Sikke Franses Sybrandy, yn 1871 beurtskipper te Warkum, yn 1872 dêr feanskipper, yn 1875, ’77 dêr skipper, yn 1884 skipper te Snits, yn 1888, ’93, 1905 dêr stoomboatkaptein, en Aukje Ymes de Jong, yn 1919 beide sûnder berop te Den Haach
Gryt x Ljouwert 14-8-1919, 38 en 34 jier, Ernst Mijntjes Janzen * Seisbierrum 17-7-1885 † Ljouwert 22-7-1959, 74 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; by trouwen yn 1919 learaar oan ’e Christelijke Hogere Burger School te Ljouwert; sn f. Mijntje Sjoerds Janzen, yn 1872 kommisjonêr te Seisbierrum, yn 1872, ’73 dêr keapman, yn 1877, ’79, ’82 ’88 ’99 dêr boer, yn 1919 dêr wer keapman, en Pietje Tjeerds Viersen, boerinne te Seisbierrum
Bern:
1 Renze Willems Brems * Zwolle 3-4-1907

VI Fedde Geerts Brems * Easterbierrum 23-1-1882 † Kanada 1977; by trouwen boer te Easterbierrum; yn 1908 bouboer te Lutjegast (Stationsweg 6, sjoch de foto hjirûnder), gemeente Gruttegast, Grinslân; yn 1914, ’16, ’22, ’23 idem op Westerhorn, gemeente Grypstsjerk; letter idem te Stoughton, Saskatchewan, Kanada;
By de keuring foar de militêre tsjinst op 14-12-1901 wurdt Fedde syn sinjalemint as folget omskreaun: Lengte: 1 meter, 804 mm; Aangezicht: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: grijs; Neus: ord[inair=gewoan]; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbrauwen: id. Fedde hat tsjinstplicht
x Barradiel 9-5-1907, beide 25 jier, Trijntje Botes Zijlstra * Seisbierrum 17-6-1881 † Kanada 1946, 64 jier, [] Stoughton Cemetery, Stoughton, Saskatchewan, Kanada; de húshâlding ferfart nei Stoughton, Saskatchewan, Kanada; dr f. Bote Pieters Zijlstra en Riemke Hermanus Out Bakker, boeren te Seisbierrum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Zijlstra

Bern:
1 Riemke Feddes Brems * Lutjegast, gemeente Grootegast 11-2-1908
2 Geert Feddes Brems
* Lutjegast, gemeente Grootegast, 30-3-1909
3 Bote Feddes Brems (Bob) * Lutjegast, gemeente Grootegast, 11-8-1910 † Kanada 1996
x Mathilde (Tilly) 1907-†  Kanada .1997
4 Neeltje Feddes Brems * Westerhorn, gemeente Grijpskerk 28-8-1914
5 Watze Feddes Brems * Westerhorn, gemeente Grijpskerk 25-10-1916