Wurk yn útfiering.

BOX I
I Testaminten
1 Testamint Klaas Gerbens Brouwer, 17-11-1800, kopy

2 Testamint Tætske Sipkes Heslinga, 25-9-1825, kopy
3 Uiterste wil Brechtje Folkerts Damsma, 8-11-1909
4 Uiterste wil Gerben Reimers Brouwer I, 8-11-1909
5 Uiterste wil Brechtje Folkerts Damsma, 8-3-1910
6 Uiterste wil Gerben Reimers Brouwer I, 8-3-1910
7 Testamint Brechtje Folkerts Damsma, 13-8-1914

II Akten
1 Keapakte boulân Menaam Gerben Reimers Brouwer I (fâd Reimer en Feike Rinzes Brouwer), 6 & 20-10-1880

2 Keapakte Sânwei en ûnderhald opfeart Gerben Reimers Brouwer I,19-8-1893, kopy
3 Keapakte boulân en greide Menaam Gerben Reimers Brouwer I, 19-8 & 2-9-1893
4 Fergunning Tramwei fan Marsum nei Bitgum, gemeente St.-Anne, 2-2-1899
5 Keapakte boulân Bitgum Gerben Reimers Brouwer I, 13 & 27-11-1917
6 Afschrift Scheiding der huwelijksgemeenschap Gerben Reimers Brouwer I en Brechtje Folkerts Damsma, 26-7-1921
7 Uittreksel Scheiding der huwelijksgemeenschap Gerben Reimers Brouwer I en Brechtje Folkerts Damsma, 26-7-1921

III Boekhâlding
Nota hypoteekakte notaris H.A. Nammensma, Berltsum, grut ƒ 6000,00 [ƒ 6000,00 is yn 2020 € 22084,71], 11-5-1956*
+ 5 kwitânsjes, etc.*

Sjoch: CBS – Prijzen toen en nu

IV Bedriuwsdokuminten
Katalogus ferkeap lân en huzen erven Trijntje Jacobs Gosliga, 21-10-1936*
Berjochten ierdappelwurgens, N.A.K., 1949*
Berjochten ierdappelwurgens, N.A.K., 25-1-1950*
Berjochten ierdappelwurgens, ministeriële beschikking, 4-4-1955*
Finansjele stikken Gerben Reimers Brouwer II, 1955*

V Kaarten
Sleeswijk’s kaart van Friesland, Bussum, n.d.*

Sjoch: Fries Scheepvaartmuseum – Sleeswijk’s kaart van Friesland

VI Brieven
Gerben Reimers Brouwer II oan dr C. van der Woude, 6-3-1933*
Sjoch:
Cornelis van der Woude
Kertiersteat Cornelis van der Woude
Collectie Prof. Dr. C. van der Woude

Gerben Reimers Brouwer II oan A.R.P. Kiesferiening, 22-1-1936*
Konseptbrief Gerben Reimers Brouwer II oan hierders: famyljes Anne Jisses Dijkstra, Anne Meinderts Hofstra, Oenze Dirks Pietersma en Saapke Wierstra-van der Leest, 12-5-1936*
Sjoch:
Hierders ek dupeard troch krisis
Genealogie van het geslacht Wierstra uit Menaldumadeel – IX-n
Gerben Reimers Brouwer II oan A.R.P. Kiesferiening, 9-6-1945*

Gerben Reimers Brouwer II oan A.R.P. Kiesferiening, 10-7-1945*
Gerben Reimers Brouwer II oan Friesch Dagblad oangeande A.R.P., n.d. (net opnommen)*
Gerben Reimers Brouwer II oan Daniël van der Meulen (skûlnamme Uddo), n.d. (± 1930)*
Gerben Reimers Brouwer II oan Daniël van der Meulen (skûlnamme Uddo), n.d. (± 1930)*
Sjoch:
Genealogy Van der Meulen
Genealogy Van der Meulen – Daniël van der Meulen
Friesch Dagblad, 1926: Uddo
Gerben Reimers Brouwer II oan Ype Poortinga, n.d.*
Sjoch:
Ype Poortinga Wikipedia
Ype Poortinga Sirkwy
Gerben Reimers Brouwer II oan in Heegachte Hear en Frjeon, n.d.* – by gelegenheid fan in besite oan de iepening fan de Twadde Keamer. In koarte en in langere ferzy. De geadressearde en kontekst wurdt noch ûndersocht.

Gerben Reimers Brouwer II oan ds Johannes Christiaan Aalders, 1952* – n.o.f. Aalders syn 45-jierrich amtsjubileum.
Konseptbrieven Gerben Reimers Brouwer II oan Belestingtsjinst, N.C.R.V. en Vrij Nederland, 27-7-1949*

VII Roubrieven, troukaarten, etc.

VIII Karbrieven, etc.
Distributiewet 1916 – gemeente Menaldumadeel, fan Reimer Gerbens Brouwer II*
Reglement van de begrafenis-vereeniging “De Laatste Eer” te Beetgum, 10-1-1921*

Utnûging fergadering Friesche Maatschappij van Landbouw, 21-2-1927*
Haedkarbrief en Hûshâldlik karbrief fen it Kristlik Frysk Selskip, 23-5-1927*
Huishoudelijk reglement der Coöperatieve Boerenleenbank te Beetgum, 3-3-1939*
Brosjuere De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding, 1946*
Kristlik Frysk Selskip – Finansjeel forslach oer it jier 1951*

IX Kritestikken
M.S.E. Visser – Bistek kriteynliedings nrs. I-VI, ± 1938*
Wurklist, hânskrift op slúf, n.d.*

X Ynliedings en skôgingen
Gerben Reimers Brouwer II, fragmint oer Malthus, n.d.*
Sjoch: Wikipedia – Thomas Malthus
Gerben Reimers Brouwer II, oantekening oer Kristlik Fryske striid, n.d.*
Gerben Reimers Brouwer II, ûnderwerp Frysk Nasjonalisme, siden 9-16, (Friesch Dagblad; Karel Roarda; Haring Tjittes Piebenga) n.d.*
Sjoch: Wikipedia – Haring Tjittes Piebenga

XI Toniel, optochten, etc.
Feestlieten fen it to halden Keninginnefeest to Bitgum op 3 septimber 1929*
R.S. Roarda – Kofjehûs De Fryske Flagge fen Sijtse Bultstra, poststempel 1930*
Liet to sjongen troch jonges en famkes to Bitgum ta eare fen de hear Brouwer, 11-5-1913

Sjoch: Genealogy Brouwer I – §Skinkers Nije Gripe

XII Krantestikken

XIII Lesmateriaal

XIV Ferskaat
Catechismus, Nederl. Gereformeerde Kerken, 1904*
A.R.P. Fryske kandidatelisten, hanskrift fan Gerben Reimers Brouwer II, 1929*
Programma Greatfryske Lângeanne te Medemblik, (mei Gerben Reimers Brouwer II as meidogger), 29-31 jul 1931*
Sjoch: Sjoerd van der Schaaf, Skiednis de Fryske beweging – Greatfryske lângeanne , side 300

XV Foto’s
1 Brouwer, Froukje Reimers en Æsge Ypes de Vries
2 Brouwer, Gerben Reimers I en Brechtje Folkerts Damsma
3 Damsma, Brechtje Folkerts en Gerben Reimers Brouwer I
4 Sate 3, Súdhoek St.-Anne
5 Sjoelema state, op Koutum
6 Vries de, Æsge Ypes en Froukje Reimers Brouwer

XVI Ansichtkaarten

XVII Tekstyl
Matroazepakje fan Gerben Reimers Brouwer II
Troustrikje fan Gerben Reimers Brouwer II

XVIII Realia
1 Hazzesprong Reimer Gerbens Brouwer I
2 Hazzesprong Gerben Reimers Brouwer I