Ynboelbeskriuwingen 1

Fan Wijke Skeltes wurdt de ynventaris en skieding fan ’e neilittenskip opmakke op fersyk fan ’e bern en bernsbern (Weesboek Menameradiel nr 51, 21 maaie 1805).

Under de Profijtelijke Staat wurdt ûnder 1e Aan Contante Penningen in de Boedel bevonden   f 51-10-8

Een Huizinge en Hovinge Staande en geleegen in den dorpe Beetgum bij de erflaterse bewoond geweest-

Publieq bij strijkgeld verkogt waar van Klaas Arjens [Hellema] guardenier en Wijke Scheltes [Heslinga, beppesizzer] Echtelieden woonagtig onder Beetgum bij de eindelijke en finale Palmslag Copers zijn geworden na de deductie van Strijk en &hooggeld voor een Somme van   f 896,-

NB: wordende hier alzo zuiver voor Contanten gebragt::

Een oude Vriesche Landschaps Obligatie No 849 resolutie van den 25 April 1711 groot aan oud Capitaal 500 Caroly Guldens bij publieque Veiling gekogt door Aukes Bouwes Mr Bakker te Menaldum en heeft na deductie van strijkgeld zuiver opgebragt   f 173-10-

Een idem No 10 res: 26e Februarij 1681 groot aan oud Capitaal 500 Glds door deselve gekogt en zuiver bij Publieque Veiling na deductie van strijkgeld opgebragt…f 175-10

Een Handschrift waar bij Schuldig Zijn

ûnder oaren:

Teetske Sipkes wed:

Klaas Gerbens   100-“-

versch: intressen   3-16-   f 103-16-/…/

3e Een Handschrift in dato den 14e October 1801 renthende 3 ½ procent ten laste van Gerben Clazes Brouwer en Aukje Reimers onder St: Anna Parochie groot aan Capit   600-“-

versch: intress: van de 12 Maij 1804   21-   f 621,-/…/

8e Gerben Klazes is schuldig in de Boedel

Kussens   f 2-2-

Bed en Peul   f 20-“-   f 22-2-/…/

Het verkogte Zilver en Goud heeft opgebragt   216-11-/…/

De geheele Profijtelijke staat is   f 2633-1-8

Af dood en andere Boedelschulden   210-8-4

waar van ieder der dividenten   f 2622-13-4

1/10 Competerende ad   f 262-5-4/…/

By it oangean fan syn twadde houlik lit Klaas Gerbens de ynboel beskriuwe foar syn dochter Aaltsje (It Bilt Weesboeken R.A.-H 33):

Ynboelbeskriuwingen 2

Alzoo ik Claas Gerbens Mr. Brouwer in St Anna voornemens ben ten tweede huwelijk over te gaan, en bij mijn eerste vrouw Hendrikje Alberts kinderen in egte geprocreeert zijn, waarvan egter maar een Aaltje genaamd bij haar overlijden op den 31 October 1769 in leeven was en nog is leevende, welke derhalve enigste erfgenaam van haar wijlen moeder is geworden. Zoo is ’t dat ik overwogen hebbende de menigvuldige dispuiten die meermalen ontstaan als sulke gevallen, van een tussen Stie-ouderen en Kinderen jae ook zelvs tusschen Kinderen en Kinderen onder elkanderen over de Nalatenschap van de overledene Ouderen, te raade ben geworden, om volkoominge oplossinge te doen van de profijtelijke staat des boedels, zoo als dezelve sig geheel bevondt bij ’t overlijden van gemelde mijn eerste vrouw, om te strekken tot volkomen bewijs daar af ten welken eijnde ook deezen zal doen regestreeren in ’t weesboek van ’t Bildt ten Secretarie aldaar berustende en Copyen doen afgeven aan de naaste bloedvrienden van mijn Kind voornoemd.

Bestaande den na opregten bevindinge en tauxatie de boedel geheel, zoo volgt

De meubelen en huisgeraaden alles te zaamen in een getauxeerd op 380-:-

De mout en de turf 100-:-

De biezen in de kelders 60-:-

Alle te goede zijnde schulden zoo in ’t boek als anders 254-:-

Liggend geld in een bevonden 260-:-

Dus alles te zaamen f 1054-:-

Van welke summa moet gereduceerd worden de Doodschulden van de overledene door Claas Gerbens uit de gehele boedel betaalt, en na best onthoud wel te bedragen 54-:-

Dus dan de boedel geheel profijtelijk zijnde f 1000-:-

Waarvan de eerste helfte is voor ’t Kind als erfgenaam van haar wijlen moeder f 500-:-

Hier moet nog bij de zuivere opbreng van de verkogte vrouwen Klederen bij boelgoed van de Secretaris en de Boel ontvanger H. Andreae ontvangen 131-7-

Klederen uit de hand verkogt bedraagt in een        36-:-

Derhalve competeert ’t Kind 667-7-

Voorts heb ik Claas gerbens voor deselve nog in bewaaringe eenige linnen en wollen vrouwen kleederen van haar moeder afkoomstig, welke van tijd tot tijd aan haar zullen worden toegereikt tot kledinge,

Als meede ook een gouden oorijzer,

twee paar dubbele gouden knoopen,

twee gouden ringen,

twee paar dito haaken en oogen aan de kap,

een dito kroontje aan gitten Coralen,

een dito aan Coralinen Coralen,

een dito aan kleine zwarte Coralen,

een zilveren beugel,

een paar dito vrouwen schoengaspen,

een dito snuifdoosje,

een dito vingerhoed,

alles aan den moeder afkoomende en aan haar nagelaten.

Aldus gedaan in St Anna Parochie.

In Kennisse mijn vertekeninge ter praesentie van de Notaris Benjamin Brouwer als Getuig den 10 Julij 1770

(was getek.) Klaas Gerbens (en)

  1. Brouwer

 

Klaas Gerbens Brouwer en Tætske Sipkes Heslinga litte har testamint opmeitsje op 17 nov. 1800 (It Bilt – Notariële Archieven 559)

Ynboelbeskriuwingen 3

Reciproocq Testament van Klaas Gerbens Brouwer Cum Uxore onder Anna Parochie.

 

Alzo niet zeeker is als de dood, en in teegendeel niet onzeekerder als de tijd en uure van dien het welk overdenkende, hebben wij Klaas Gerbens Brouwer, en Teetske Sipkes Heslinga Echtelieden Huislieden woonagtig onder St Anna Parochie, gemaakt dit ons Recoproocq Testament, waarbij ik Testator Stelle en Institueere tot mijne eenige en universeele Erfgenamen, mijn voordochter Aaltje Klazes Brouwer bij mijn wijlen eerste huisvrouw Hendrikje Alberts in echte verwekt, mijn zoon Gerben Klazes Brouwer bij mijn teegenwoordige Huisvrouw Teetske Sipkes Heslinga in echte verwekt, en mijn Huisvrouw Teetske Sipkes Heslinga in een kindsportie; het erfportie van genoemden mijn voordogter zal bestaan in zes morgen en hondert en vier Roeden Losland, gelegen onder Anna Parochie, de helft van mijn aantrekkende kleederen zo Linnen als Wollen Zilver en goud aan mijn lichaam behorende, vier kussen sloopen Een peuldoek en Twee bedlakens, echter onder dese bepalingen, dat zij het even gemelde Land niet zal mogen verkopen, als uit noodzaaklijkheid, of tot aankoop van andere goederen ten voordele harer kostwinning te kunnen verstrekken; alle het welke zuiver na mijn overlijden aan haar zal worden uitgekeert zonder aftrek van Schulden; het overige van mijne nalatenschap zoo voordeelige als nadelige Staat, zal keeren aan mijn Zoon en Huisvrouw vorengemeld.

Ik Testatrice Teetske Sipkes Heslinga, Stelle en Institueere tot mijne universeele Erfgenamen, mijn zoon Gerben Klazes Brouwer, beneevens mijn man Klaas Gerbens Brouwer in een kindsportie van alle mijne geene uitgezonderde na te latene goederen om daar meede na mijn overlijden te kunnen handelen naar welgevallen.

Dit verklaren wij onse uitterste willen te zijn, die wij begeeren dat Effect zullen hebben, als een Solemneel Testament, minder Solemneel, Codicil, dispositie tusschen ouders en kinders, ofte op zodanige eene andere wijse als best na rechten, en Usantie deesen landschappe kan en mag bestaan, ten welken einde wij speciaal hebben doen bij een koomen de nagenoemde zeeven manspersonen, en deselve versogt deesen met ons als getuigen te willen bevestigen, het welk deselve ook gaaren hebben gedaan, na dat zij ons bij goede verstande hadden zien en horen verklaren, dat de inhoud deeses ons bekent was, en van woorde tot woorde ons klaar en duidelijk voorgelezen, en ons uitterste willen behelsde, zijnde het het begin en einde aan de getuigen voorgeleesen, waarop deesen door ons Testatoren, en door de getuigen in bijweezen en in aansien van elkanderen is verteekent zonder tusschen komen van vreemden handel, of dat den een van den anderen is afgescheiden, voordat alles was volbragt, de namen der getuigen zijn, Thomas Anskes, Jelle Johannes Kuik, Ares Anes, Klaas Johannes Kuik, Jacob Abes, Klaas Willems, alle woonagtig onder St Anna parochie, Vrouwen Parochie, Menaldum en Beetgum, en Wieger van Eijck Gesworen Clercq te Marssum.

Aldus gedaan ten huise van de Testatoren zelve onder St Anna op den  zeeventienden dag van de Maand November des Jaars Een duisend en agt honderd, zegge den 17e Novbr. 1800.

w.t.

K: G: Brouwer   Teetske Sipkes Heslinga

Tomas Anskes   Jelle Joh: Kuik

Aris Anes   Klaas Joh: Kuik

Jacob Abes   Klaas Willems

W:V:Eijck

 

Tætske Sipkes Heslinga testamintet as widdo op ’e nij op 31 july 1824. Nei har ferstjerren wurdt har ynboel ynventariseard en takseard yn it stjerhûs op 25 augustus en 24 septimber 1825 (It Bilt – Notariële Archieven 885)
Ynboelbeskriuwingen 4

Op heden den vijfentwintigsten der maand Augustus achttien honderd vijfentwintig, voormiddags tien uren, ten sterfhuize van Teetske Sipkes Heslinga, zonder beroep, weduw van Klaas Gerbens Brouwer, laatst gewoond hebbende en overleden op Zathe No drie, in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, op den twaalfden Augustus achttien honderd vijfentwintig, met achter lating van een testament gepasseerd voor mij ondergetekende Notaris in tegenwoordigheid van getuigen op den eenendertigsten Julij achttien honderd  vierentwintig, te Leeuwarden geregistreerd op den zeventiende Augustus achttien honderd vijf en twintig, houdende in Substantie:

“Ik herroepe alle vorige door mij gemaakte testamentaire beschikkingen, – ik wil dat dezelve van geene kragt of waarde zullen zijn en dat alleen mijne uiterste wils begeerte hierna volgende door mijne Erfgenamen en legatarissen zal worden opgevold.

Ik praelegateere aan mijne drie kleinzoons Sipke, Wopke en Jelle Gerbens Brouwer alle wonende te St Anna Parochie zekere een bunder en ruim drieëntachtig vierkante roeden oud Greidland in de Zuidhoek onder St Anna Parochie nabij de Zathe de Valbrug en ten Noorden van de Blikvaart, alzo mede een bunder en ruim drieentachtig vierkante roeden oud Greidland in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, onder kw [?kwij] ting van een gering aandeel aan wijlen mijn zoon Gerben Klazes Brouwer behorende, door mij aangekogt van de weduw van Jacob Baukes Heslinga, – verder aan ieder van gemelde mijne kleinzoons eene geldsom ad Vijfhonderd gulden, om, ingevalle zij tot den dienst der Militie mogten worden opgeroepen in eigener naam, zich daardoor tot den dienst voor een ander te laten vervangen en ingevalle zij zelf den dienst waarneemt of waarnemen, dat zij dan de daarvoor gestelde dan zelf zullen kunnen genieten, – ik wil dat zij dit praelegaat zullen genieten bij voor uitmaking en tot geene teruggaven aan den boedel gehouden zullen zijn.

Ik praelegattere bovendien aan mijn eerstgenoemde kleinzoon Sipke Gerbens Brouwer mijn laadtafel in mijn kabinet, benevens alle de goederen welke tijdens mijn overlijden zich in beiden mogten bevinden, – wijders mijn gouden oorijzer en kerkeboek met twee zilveren haken en zilver beslag, onder bepaling echter dat hij het gemelde oorijzer en kerkeboek met beslag niet zal mogen vervreemden, tenzij door hoge nood gedwongen, – ik wil mede dat hij deze voorwerpen zal genieten bij voor uitmaking en tot geene teruggave aan mijne boedel gehouden zal zijn.

Ik wil dat gemelde mijne legaten vrij en van Schulden onbezwaard binnen een jaar na mijn overlijden worden uitgekeerd.

Ik stelle tot Erfgenamen van alles wat ik bij mijn overlijden zal nalaten, nadat dervnSchrevene legaten vrij en zonder Schuld bezwaard zijn uitgekeerd, mijner vijf kleinzoons, Klaas, Reimer, Sipke, Wopke en Jelle Gerbens Brouwer alle wonende te St Anna Parochie, ieder in gelijke aandeelen en bij voor overlijden hunne kinderen of afkomelingen en ouders plaatse, – ik wil en begeere dat zodanige mijner Erfgenamen, die zich tegen dit mijn testament mogten verzetten, alleen geregtigd zullen zijn tot het door mij voor hen onbeschikbaar gedeelte mijner Nalatenschap en dat het overige de goedwillige onderhouders zal a[?ii]resaeeren.

Ik wil en begeere dat ingevalle mijne Legatarissen voor mij overlijden het gelegateerde aan de overlevende van hun zal overgaan en ingevalle zij met agterlating van kinderen of afkomelingen voor mij overlijden, in dat geval zal het aan hen gelegateerde op hunne kinderen of afkomelingen vererven.

Ik wil en begeere dat mijne voornoemde kleinzoons in vriendschap deze mijne beschikkingen zullen opvolgen.’’

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van 1e Aukje Reimers Koopal, zonder beroep, weduw van Gerben Klazes Brouwer, wonende te St Anna Parochie, in hoedanigheid als moeder en wettige voogdesse van hare drie minderjarige zoons Sipke Gerbens Brouwer, oud zeventien jaren, Bakkersknegt, Opke Gerbens Brouwer, oud dertien jaren, Boereknegt en Jelle Gerbens Brouwer, oud tien jaren zonder beroep, allen mede woonachtig te St Anna Parochie, bij haar wijlen man Gerben Klazes Brouwer in echte gewonnen, – 2e Klaas Gerbens Brouwer, Landbouwer, wonende in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, 3e Reimer Gerbens Brouwer, Boereknegt mede aldaar woonachtig, alle bevoegd om zich te gedragen als Erfgenamen van de overledene, doch welke voorals nog geene kwaliteit aannemen en daaromtrent hun regt geheel voorbehouden in het bijwezen van Wijbe Ates Slim, Rentenier wonende te Vrouwen Parochie, toeziende voogd van gemelde minderjarigen, en daartoe volgens zijne opgaaf benoemd bij besluit van den familieraad der minderjarigen vergaderd geweest  onder voorzitting van den Heere Vrederegter van het Canton Hallum, van den vijftienden Augustus achttien honderd en achttien en te Leeuwarden op den zeventienden van die maand naar vereisch geregistreerd.

Ben ik Jan Everhardus van Loon, Openbaar Notaris residerende te St Anna Parochie in het Canton Hallum, Arrondissement Leeuwarden en Provincie Vriesland, ten bijwezen van de twee nagenoemde getuigen, overgegaan tot de beschrijving en inventarisatie van alle de roerende en onroerende goederen en verdere Objecten, behorende tot en uitmakende de Nalatenschap van Tætske Sipkes Heslinga voorschreven, waarvan de waardeering zo veel verlangd wordt, zal geschieden door Johannes Geerts Santhuizen, Agent van Policie in de grietenij het Bildt wonende te St Anna Parochie, welke ten ein de zulks van zijn hart en geweten en met onpartijdigheid te verrigten, op den drie entwintigsten Augustus achttien honderd vijf en twintig in handen van den Vrederegter van het Canton Hallum den vereischten Eed heeft afgelegd.

De Comparanten  verzoekers hebben beloofd en zich verbonden om de goederen en voorwerpen tot der Nalatenschap behorende, zo veel hen bekend, getrouw te zullen op en aangeven, waarna ten fine voorschreven zijn aangegeven en in deze Inventaris beschreven de navolgende goederen en objecten als:

Voordeelige Staat

Roerende Goederen

 

In de Voorkamer

Een hangend hoekburet met een glasen trekpot, zes glasen stelten, een porceleine theebus, een dito kom, twee aarden hondjes, een zuikerpot en twee beelden, tezamen gewaardeerd op vier guldens vijftig cents   4.50

Een veldtafel, met drie borden, twee trekpotten een douzijn theegoed, een theebus, drie koppen alle porcelein en vier romers, tezamen geschat op zes guldens en vijftig cents   6.50

Twee en een half douzijn porceleine theegoed op zeven guldens en vijftig cents   7.50

Zestien porceleine kopjes en dertig porceleine schoteltjes op vier guldens en vijftig cents   4.50

Een theebus, een bord, vier glasen en een tobbigje op een gulden   1.-

Een en twintig porceleine kopjes, vier schoteltjes, drie glasen en twee verlakte blikjes, tezamen op drie guldens   3.-

Zes stoelen met rode zittingen op vier guldens vijftig cents   4.50

Een linnenpars, een spinwiel en een theekas, tezamen op vier guldens   4.-

Zeeventien bonte borden op een gulden en vijftig cents   1.50

Een tafel op twee guldens  vijftig cents   2.50

Vier trekpotten, vier vlesschen, twee melkkantjes, een tinnen vlessche raamt, een koffijkan, een oude bijbel, en een groene pot, tezamen op drie guldens   3.-

Vier glaskleeden op een gulden   1.-

 

In de Middelkamer

 

Drie bedlakens, een peulzak, twee kussenslopen, een witte schortdoek, vijf witte doeken en een plaskleed tezamen op tien gulden   10.-

Een geel vestje, twee borstrokken greinen, twee bonte jakken, een witte borstrok, twee bonte rokken, een witte rok, een boezelaar voorschoot, een blaauw toppen dito, een witte broek, tien bonte doeken, een wit sloop, en een paar kouzen, tezamen op elf guldens   11.-

Twee vrouwen hembden, een kussen sloop, een peuldoek, een bedlaken, twee witte doeken en een tipmuts tezamen op vijf guldens   5.-

Een peulzak, twee kussenslopen, twee bedlakens, tezamen vier guldens   4.-

Twee dekens op twee guldens   2.-

Een bed, een peluw en vier kussens op twintig guldens   20,-

Twee paar witte bedsgordijnen met de rabatten op vier guldens   4.-

Dertien bonte pannen, en tien dito tezamen drie en twintig op drie guldens   3.-

Een tinnen koffijkan  en twee tinnen kandelaars op twee guldens   2.-

Een koperen blaker, dito dompers twee, en vier koperen handsels tezamen op een gulden   1.-

Een groene comfoor, een stoofje, een zwarte trekpot, twee zwarte melkkantjes, tezamen op een gulden   1.-

Een boek, ‘Hubers regtsgeleerdheid’ op vijftig cents   -.50

Een koperen pot en diti bakerpan, tezamen op drie guldens   3.-

Zeven kleine schilderijen, vier houten bordjes tezamen op twee guldens   2.-

Twee glaskleeden en een schoorsteenkleed op een gulden   1.-

Een doek op de laadtafelen twee kistjes tezamen op een gulden   1.-

Een Vrouwen hoed met een gouden gespje op drie guldens   3.-

Vier stelten op een gulden en vijftig cents   1.5

Een zwart eiken kabinet op drie en twintig guldens   23.-

In het zelve

Drie kappen of zonhoeden op twee guldens   2.-

Een zwart jak en vier bonte jakken op acht guldens   8.-

Een zwarte een witte, een blaauw streepte en een rood streepte rokken op acht guldens   8.-

Drie bonte ondersten op een gulden   1.-

Zes toppen bedlakens op negen guldens   9.-

Drie vrouwen hembden, op vijf guldens   5.-

Tien witte tafeldoeken op vijf guldens   5.-

Drie kussenslopen op een gulden vijftig   1.50

Twee tafellakens, en een Peelzak op twee guldens   2.-

Twee witte ondersten, een wit schoorsteen kleed, en een ondergordijntje tezamen op een gulden   1.-

Een witte doek en een wit ondergordijntje op vijftig cents   -.50

Een rood oostindisch, een zwarte en een witte doeken op een gulden en vijftig cents   1.50

Een doos met in dezelve zes mutsen twee witte ondersten, benevens enge lapjes en linten tezamen op drie guldens   3.-

Vijf bonte en een witte kindermutsen, bevens onderscheidene bonte en witte lappen in een binnenlaad op een gulden   1.-

Twee paar groene gordijnen met rabatten op drie guldens   3.-

Vier kopere glasroeden, op een gulden en vijftig cents   1.50

Achttien oude boeken op een gulden   1.-

Contante Penningen , een Stuivertje, drie duiten en een halve cent, alzo zeven en een halve cent   7 ½

Een bruin eiken laadtafel op drie guldens   3.-

In dezelve

Een bont jak, een witte borstrok, een bonte rok, en twee peul zakken op drie guldens    3.-

Een paar blauwe moffen op vijftig cents   -.50

Een strijkijzer op vijftig cents   -.50

Eene partij bonte en witte lappen en een oud zwart schort en ronlingen tezamen op een gulden   1.-

Een kerkeboek met twee zilveren Haken en zilveren beslag, gemerkt op de bovenhaak T.S.H. en op de beneden haak 1783, gewaardeerd op vijftien guldens   15.-

Verder een gouden Oorijzer, gemerkt T.S.H. 1819, gewaardeerd op tachtig guldens   80.-

Bedragende alzo het kabinet en de laadtafel, met de goederen zich daarin bevindende, als mede  het kerkeboek met zilveren beslag en het gouden Oorijzer, afzonderlijk gelegateerd aan Sipke Gerbens Brouwer, eene waarde van een honderd tachtig guldens zeven en een halve cents   180.7 ½

 

In de Keuken

 

Een gouden kroon met steenen op vijf guldens   5.-

Een paar zilveren schoengespen op negen guldens   9.-

Een scheer met zilveren beslag, een speldekussen met zilveren beslag, met scheer keting en een haak, tezamen op zes guldens   6.-

Een zilveren knijfje met mes op twee guldens vijftig cents   2.50

Een zilveren theekistjeen en eijerlepel en naaldekoker op drie guldens vijftig cents   3.50

Een streng carolinen koralen en een streng bruine gitten op twee guldens   2.-

 

Vastigheden

 

1e Drie vierde gedeelte meene Zathe en Landen met gelijk aandeel en de huizinge en schuur No drie, waarvan het overige een vierde gedeelte behoort tot de Nalatenschap van wijlen Gerben Klazes Brouwer voornoemd in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, bij Klaas Gerbens Brouwer bewoond en in huur volgens notarieel en behoorlijk geregistreerd Huurcontract van den zevenden Januarij achttien honderd drie en twintig, tot Petri [eneker?] achttien honderd vijf en dertig of achttien honderd negen en twintig ter keuze van den Huurder jaarlijks voor acht honderd en veertig guldens onzuiver geld, in het geheel groot zesendertig bunders, vier en zeventig vierkante roeden en zes en dertig vierkante ellen, Bouw en Greidelanden, waarvan area dertien bunders Greidland  en het overige bouwland is, hebbende Naastlegen ten Oosten Antoon van Assen en Bauke Heslinga en andere, ten Zuiden Jacob Ydes Hiemstra, Bienze Hoogland en andere, ten Westen Bienze Hoogland, de Rijdweg en Jan Zwager weduw en ten Noorden Jan Zwager Erven en andere, voor dit aandeel gewaardeerd op negen duizend guldens   9,000.-

Zijnde van deze Zathe een gering aandeel nagenoeg een zesde gelegen onder Vrouwen Parochie.

2e Eene Huizinge en Schuurtje genoteerd No 269 met eene Hovinge groot een en negentig roeden vijf en tachtig ellen en een en negentig palmen vierkant in de gebuurte St Anna Parochie bij Aukje Reimers Koopal bewoond, hebbende ten Oosten Dirk Piers Tanja Erven, ten Zuiden de Vaart, ten Westen Lochnaar en ten Noorden Jan Dirks Tanja weduw, gewaardeerd op een duizend en acht honderd guldens   1,800.-

3e Drie vierde gedeelte van twee koescharren in de Beetgumer Buureweid onder St Anna Parochie, waarvan de overige een vierde behoort tot de Nalatenschap van wijlen Gerben Klazes Brouwer, voor dat aandeel gewaardeerd op twee honderd vijf en twintig guldens   225.-

4e Vijftien zestiende gedeelte in een stuk oude Greide, genaamd Aafke moeijs land, gelegen in de Zuidhoek onder St Anna Parochie nabij de voorschrevene Zathe, waarvan de overige een zestiende gedeelte behoort tot de Nalatenschap van wijlen (Klaas Gerbens, zegge) Gerben Klazes Brouwer, bij de overledene in eigen gebruik, hebbende ten Oosten Jan Zwager Erven, ten Zuiden de Zathe, ten Westen Jan Zwager Erven en ten Noorden Pieter Bokma zijnde in het geheel groot een bunder en ruim drie en tachtig vierkante roeden, doch voor dit aandeel gewaardeerd op vierhonderd en zeventig guldens   470.-

e Een stuk oud Greidland, groot een bunder en ruim drie en tachtig vierkante roeden, gelegen nabij de Valbrug, ten Noorden de blikvaart in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, bij de overleden gebruikt geweest, hebbende ten Oosten Dirk Arjens Lont, ten Zuiden Everhardus van Loon, ten Westen dezelve en Auke Bakker en ten Noorden de Diakonij van St Anna Parochiemgewaardeerd op elf honderd guldens   1,100.-

Nota. De beide Perceelen lands voor komende onder Nummer vier en vijf, behoren tot het praelegaat aan Sipke, Wopke en Jelle Gerbens Brouwer bij voorschreven testament gemaakt.

De Vastigheden belopen alzo gezamentlijk naar de taxatie een waarde van twaalf duizend vijf honderd vijf en negentig guldens – alles behoudens Partijen regt  omtrent de validiteit van voorschreven testament.

Gevaceerd hebbende tot des namiddags zes uur en also gedurende twee vaen[?]tien besteed tot het opmaken van al het vorenstaande hebben wij deze Zitting gesloten en de verdere inventarisatie uitgesteld en bepaald tot Saturdag den derden September aanstaande, voormiddags negen uur, ten Sterfhuize voorschreven, terwijl de moblaere goederen gelaten zijn in bewaring van den comparant Klaas Gerbens Brouwer, met uitzondering van de welke tot het legaat van Sipke Gerbens Brouwer behoren, als welke gesteld zijn in de bewaring van Aukje Reimers Koopal voorschreven.

Gedaan en gepasseerd op tijd en plaats voorschreven ter presentie van de ten dezen speciaal verzogte getuigen Pieter Ydes Hiemstra en Bienze Pieters Hoogland, beide Landbouwers en beide wonende in de Zuidhoek onder St Anna Parochie, die deze akte na gedane voorlezing met de comparanten ten Verzoekers, de toeziende Voogd, de Taxateur alle aan mij Notaris wel bekend, en mij Notaris alhier hebben geteekend.

 

w.t

Aukje Reimers Koop-al   Wybe Ates Slim

K.G. Brouwer   J.G.Santhuizen

R:G: Brouwer   P Y Hiemstra

B P Hoogland   JEvanLoon

 

Regt f 3.20

26 pt     83 ½

f 4.03 ½

 

Geregistreerd te Leeuwarden den tweden September 1825 deel 21 folio 31 Vr Case 3 enz. Ontvangen vier gulden drie en twede cent voor regt en verhogingen.

ADvan Limburg Stirum

 

 

Heden den vier en twintigsten September achttien honderd vijf en twintig voormiddags negen uuren, vermits op den derden September laatstleden deze inventarisatie ter oorzake van ziekte der comparante der comparante verzoekersche Aukje Reimers Koopal niet heeft kunnen worden vervolgd, heb ik Jan Everhardus van Loon, Openbaar Notaris residerende te St Anna Parochie in het Canton Hallum, Arrondissement Leeuwarden en Provincie Vriesland, mij begeven naar het Sterfhuis van de Overledene, en aldaar ten verzoeke en in tegenwoordigheid als voren, en ten bijwezen van de twee nagenoemde getuigen, de voorschrevene Inventarisatie vervolgd in manieren navolgende:

Opgaven van de Pretentien.

De comparanten verzoekers hebben ons Notaris aangegeven de hierna volgende pretentien ten voordeele van de Nalatenschap als:

Eene van den zevenden Januarij achttienhonderd drie en twintig, ten laste van Klaas Gerbens Brouwer te St Anna Parochie,

groot twee duizend guldens   f 2000.-

Intressen daarvan naar vijf percent in het jaar van den twaalfden Mei laatstleden tot de sterfdag   25.-

Het zuiver provenu van verkogt Hooij, Appels, en Aalbessen na aftrek van kosten vier honderdvier guldens en acht en dertig cents   404.38

Eene wegens restante huur van het fret Huis te St Anna Parochie ten laste van Aukje Reimers Koopal, groot vijf en zestig guldens dertig cents lopende tot den twaalfden Mei laatstleden   65.30

De huur was over twee jaren   150.-

Hieraf

Kostgeld gedurende tien weeken   25.-

Intresses van haar aan Hijlkje Sjoerds betaald   56.-

Uitschot aan Jenever en aan een Pomp   3.70

84,70

Also perreste vijf en zestig guldens dertig cents   65.30

Eene ten laste  van derzelve Aukje Reimers Koopal wegens huur van het  zelve Huis van den twaalfden Mei laatstleden tot den Sterfdag, achttien guldens en vijf en zeventig cents   18.75

2,513.43

 

Eene van den mede comparant Klaas Gerbens Brouwer uit krachte  van een notarieel en behoorlijk geregistreerd huurcontract  van den zevenden Januarij achttien honderd drie en twintig, ter zake Huur van het aandeel in de door hem bewoonde Zathe van den twaalfden Mei laatstleden tot den Sterfdag, bedragende  twee honderd en tien guldens   210.-

Hieraf hetgeen door hem op de huur Mei laatstleden verschenen geweest te veel is betaald   24.1 ½

bedragende also na aftrek daarvan een honderd vijf en tachtig guldens dertig en een halve cents   185.30 ½

De huur van het drie vierde gedeelte van de twee koescharren in de Beetgumer buure weide van den twaalfden Mei  laatstleden  tot de Sterfdag wordt begroot op drie guldens   3.-

De huur van de Hovinge te St Anna Parochie en van het weidland voorkomende onder No vier en vijf der Vastigheden is begrepen in het reeds aangebragt zuiver provenu van Hooij en andere vruchten voorkomende op de vorige pagina   2701.73 1/2

 

De comparanten Verzoekers hebben verder aangegeven na volgende schulden ten laste van de Nalatenschap, als:

a Tweeduizend guldens aan den Heer Pieter Feytema Tjalligii MedicinaeDoctot te Harlingen volgens notariële en behoorlijk geregistreerde  Obligatie van den zes en twintigsten Mei achttien honderd een en twintig ingeschreven ten kantore der hypotheken  te Leeuwarden den eersten Junij achttien honderd een en twintig   f 2000.-

Intressen nevens  vijf ten honderd in het jaar.

Van den zes en twintigsten Mei achttien honderd vier en twintig tot de Sterfdag, hondrd een en twintig guldens en elf cents   121.11

Een duizend guldens aan Dirk Martens Koopmans in leven Landbouwer te Beetgum, volgens notarieele en behoorlijke geregistreerde Obligatien van den achttiende October achttien honderd een en twintig, ingeschreven als voren den twaalfden November achttien honderd een en twintig   1000.-

Intresses nevens vier en een half ten honderd in het jaar van den twaalfden Mei laatstleden tot de Sterfdag elf guldens viif en twintig cents   11.25

c Drieduizend guldens aan Jonkheer Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, Grietman van Haskerland wonende te Joure volgens notarieele en behoorlijk geregistreerde Obligatien van den drie en twintigsten April achttien honderd twee en twintig ingeschreven als voren den zeven en twintigsten April  achttien honders twee en twintig   3000.-

Intresses nevens vijf ten honders in het jaar van den drie en twintigste April achttien honderd vier en twintig tot de Sterfdag een honderd vier en twintig tot de Sterfdag een honderd  vijf en negentig guldens twee en veertig cents   195.42

d Zes honderd guldens aan Hijlkje Broers vrouw van Jan Klazes van der Wal, te Wirdum en Socii, mede erfgenamen van Elbrig Alberts, weduw van Sierk Pieters te Roordahuizum, uit krachte van een contraduton Vonnis der regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden van den achttienden November  achttien honderd  drie en twintig gewezen op aequiscement, ingeschreven als voren den derden Januarij achttien honderd vier en twintig   600,-

Intresses nevens vijf ten honderd in het jaar van den eersten Januarij achttien honderd vijf en twintig tot de Sterfdag, altans zo veel bekend achttien guldens  vijftig cents   18.50

e Een duizend en vijf honderd guldens aan Lieuwe Gerbens Hilbeda, Boer te Tjummarum, uit krachte van een [Rever?]saal van den tweeden December achttien honderd en vijf met eene Cessie van den tweeden December achttien honderd en zes, ingeschreven als voren den zevenden Mei achttien honderd vier en twintig   1500.-

Intressen nevens vier en een half ten honderd in het jaar van den tweeden December achttien honderd twee en twintig tot de Sterfdag, althans zo veel bekend een honderd een en tachtig guldens zeven en tachtig en een halve cents   181.87 1/2

8628.16 ½

f Dat er bovendien ten laste van de overledene bestaat eene zelfschuldige borgtochte, ten behoeve van Gerben Klazes Brouwer overleden en van Aukje Reimers Koopal voorschreven en tot Seeuriteit van Jonkheer Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, Grietman van Haskerland wonende te Joure, laatst door haar aangegaan bij notarieele en behoorlijk geregistreerde borgakte van den drie en twintigste April achttien honderd twee en twintig, ingeschreven als voren den zeven en twintigsten April achttien honderd twee en twintig, groot tien duizend guldens, met de renten ad vier en een kwart gulden van rede honderd in het jaar, welke schuldig zijn van den eersten Mei achttien honderd vier en twintig tot de Sterfdag en bedragen tot dien tijd vijf honderd drie en veertig guldens en vijf cents, weshalve deze borgtochte op de Sterfdag belopende tien duizend vijf honderd drie en veertig gulden en vijf cents provisioneel  wordt uitgetrokken voor zullende hieromtrent later –memorie-

bij onderzoekvan het hypotheek der debiteuren, geblijken wat deswege door de overledene moet worden aangebragt

g Aan Bote Hanses Timstra te St Anna Parochie wegens timmermaterialen en arbeidsloon een honderd negen en tachtig guldens twee en dertig en een halve cents   89.32 ½

h Frederik Langwits aldaar wegens ijzer goederen elf guldens twintig cents   11.20

i Aan Jan Pattijs weduw aldaar wegens ijzer goederen acht guldens vijf en negentig cents   8.95

l Aan de doods en begrafenis kosten ten voordeele van onderscheidene Leveranciers te St Anna Parochie en elders, als

De Chirurgijn Hoogterp wegens medecinalia vijftien guldens   15.-

De Chirurgijn Noordenbos wegens medecinalia zes guldens   6.-

Klaas Gerbens Brouwer , wegens uitschotten van boter, kaas, bekleeden, omzeggen, begraven en kleine uitgaven, vier en twintig guldens en dertig cents   24.30

Feije Jans Reitsma wegens het Doodvat negen en twintig guldens   29.-

De kerkvoogden  voor huur van kistkleed en klokluiden na gissing een en een halve gulden   1.50

Klaas Aedes Hofstra wegens huur van tafels en banken na gissing een en een halve gulden   1.50

Klaas Obbes Wassenaar wegens leedbrood acht en twintig guldens twee en dertig en een halve cents   28.32

Hendrik Jelles de Vries wegens winkelwaren acht guldens en viftig cents   8.50

Jacob Cornelis Swart te Beetgum  wegens winkelwaren vijf guldens negen en tachtig cents   5.89

Jop Jans Andringa wegens bier volgens gissing tien guldens   10.-

130.01 1/2

m De gerechtskosten voor als nog niet bekend zijnde, zijn ook niet begroot

9,011.94 1/2

 

Actief

Dus verre gevorderd zijnde bevonden wij:

1e Het roerend goed voorkomende op pagina vier, vijf, zes, zeven en acht, gewaardeerd op    326.37 ½

2e Vastigheden voorkomende op pagina acht, negen en tien, gewaardeerd op 12595.-

3e De voordelige pretentien in deze Zitting beschreven   2701.73 1/2

Geheel Actief   15,623.31

 

Passief

De Hypotheekschulden, de en beroepsschulden hier voren omschrevengeheel   9011.94 ½

De comparanten verzoeken verklaarden den Post Passief nog vermeerderd moeste worden met de Rijks en dorpsbelastingentot den Sterfdag door de overledene verschuldigd, als

Personeelebelasting   8.30 ½

Grondbelastingen   213.47 ½

Oud Bildts Omslagen   35.-

256.78

tezamen twee honderd zes en vijftig guldens acht en zeventig cents   256.78

Geheel Passief   9268.72 ½

en dat mitsdien, onafgetrokken hetgeen op de borgtogte zal moeten worden bijbetaald, der Nalatenschap  een Saldo oplevert van zes duizend drie honderd vier en vijftig guldens acht en vijftig en een halve cents   6354.58 ½

 

De comparanten verzoeken tans te willende overgaan om uit te vinden wat door de overledene als solidaire borge uit kracht der vroeger aangehaalde Borg akte moet worden bijbetaald ten behoeve van der ongemelde [?] debiteuren Gerben Klazes Brouwer overleden en Aukje Reimers Koopal, echtelieden voor heen te St Anna Parochie hebben mij verzocht hier na te willen beschrijven de vastigheden behorende aan wijlen Gerben Klazes Brouwer en Aukje Reimers Koopal voorschreven, welke zij mij Notaris  hebben opgegeven  en die door de voornoemde deskundige zijn gewaardeerd, als

a Een stuk Bouwland zijnde Braak groot twee bunder en ruim vijf en zestig roeden, gewaardeerd op vijfhonderd en zeventig guldens   57.-

b Een stuk Bouwland met Garst en Vlas bebouwd geweest en met een greppel tusschen beide, groot vier bunders en nagenoeg zestig roeden; gewaardeerd op zeven honderd en vijtig guldens   750.-

c Een stuks Bouwland met Garst Vlas Erwten en Aardappels bebouwd geweest, en met en greppel tusschen beide, groot vier bunders en nagenoeg zestig roeden; gewaardeerd op zeven honderd en vijftig guldens   750

d Een stuk Bouwland met vlas bebouwd geweest groot nagenoeg zes en veertig roeden, gewaardeerd op vijftig guldens   50.-

e Een stuk Bouwland met Garst  bebouwd geweest groot een bunder en nagenoeg zestig roeden gewaardeerd op drie honderd vijftig guldens   350.-

f Een stuk bouwland met Garst en Vlas bebouwd geweest groot een bunder en nagenoeg zestig roeden gewaardeerd op drie honderd en zes guldens   306.-

Zijnde deze Landen aangebragt den achtentwintgsten April achttien honderd en elf en de hoofdschuld groot tien duizend guldens daarvan herkomstig, en alle gelegen onder Vrouwen Parochie

g Een stuk bouwland, met Aardappels bebouwd geweest, mede gelegen onder Vrouwen Parochie, inder tijd van Douwe Bruinsma geaequireerd, groot twee bunders en nagenoeg negen en twintig roeden geweaardeerd op vijf honderd vijf en twintig guldens   525.-

h Een stuk Bouwland, met Bonen bebouwd geweest mede aldaar, genaamd Koudenburg groot een bunder en nagenoeg zeven en dertig roeden, laatst geaequireerd van de Erven Jeltje Wopkes, en waarvan nog een  zesde behoort aan de Nalatenschap van Marten Reimers Koopal, gewaardeerd voor de vijf zesde gedeelte op een honderd vijf  en zeventig guldens   175

i Een stuk Bouwland met Garst bebouwd geweest in de Zuidhoek onder St Anna Parochie bij het Dievehuis, geaequireerd van Klaas Rienks Bouma, gewaardeerd op vijf en vijftig guldens   55.-

j Een stuk greidland, onder Vrouwen Parochie zijnde het westelijke stuk  en alleen aan Aukje Reimers Koopal behorende groot een bunder en nagenoeg drie en tachtig  roeden gewaardeerd op zes honderd en vijftig guldens  650.-

k Een stuk greidland ten oosten het voorgaande mede aldaar groot een bunder en nagenoeg drie en tachtig roeden gewaardeerd op zes honder veertig guldens   640.-

l Een stuk greidland in de Zuidhoek onder St Anna Parochie Keekboersweide, gewaardeerd op een duizend en twintig guldens   1020.-

Waarvan de helfte is bezwaard door Aukje Reimers Koopal ten voordeele van Broer Sierks Piersma en Vrouw te Wirdum uit krachte van eene notarieele en behoorlijk geregistreerde obligatie van den twee en twintig Mei achttien honderd twee en twintig, ingeschreven als voren den veertienden Augustus achttien honderd twee en twintig met een hoofdschuld van van vier honderd guldens f 400.-

Een jaar Intressen achttien guldens 18.-

418.-

blijft overig zes honderd en twee guldens   602.-

m Een vierde gedeelte in de Zathe en Landen met gelijke aandeel in de huizinge en schuure Nr drie, doch voor dit gedeelte niet verhuurd, breeder omschreven onder nummer een der vastigheden voorkomende in vorige zitting gewaardeerd op drie duizend guldens   3000.-

n Een vierde gedeelte van twee koescharren in de Beetgumer buureweide onder St Anna Parochie, zie nummer drie  der vastigheden van onze vorige zitting, gewaardeerd op vijf en zeventig guldens   75.-

o Een zestiende gedeelte in een stuk oude greide genaamd Aafke Moeijs land onder St Anna Parochie, zie nummer vier der vastigheden van onze vorige zitting gewaardeerd op dertig guldens   30.-

Geene meerdere vastigheden zijnde, hebben de verzoekers aangegeven dat de Landen voorkomende onder letters a tot f ingesloten zijn bezwaard met een privilegie groot tien duizend guldens volgens notarieel koopcontract van acht en twintig April achttien honderd en elf behoorlijk geregeld zijnde   f 10,000.-

Intressen tot den sterfdag vijf honderd drie en veertig guldens vijf cents   543.05

f 10,543.05

liggende ten voordeele van Jonkheer Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, – wijders dat die vastigheden, als mede die voorkomende onder nummer of letters g tot m ingesloten zijn bewaard met een hypotheekschuld volgens Notarieele en behoorlijke geregistreerde Obligatie van den vijfden Maart achttien honderd drie en twintig, ingeschreven als voren den zesden Junij daar aan volgende ten voordeele van den Heer Mr. Willem Albarda, te Leeuwarden, groot drie duizend en vijftig guldens   3,050.-

Intressen tegen vijftien honderd en het jaar van twaalf Mei achttien honderd vier en twintig tot achttien honderd vijf en twintig honderd twee en vijftig en een halve guldens 152.50

3,202.50

13,745.55

Deze beide schulden, en waarvan de eerste het laatst is ingeschreven als voren den een en twintigsten Junij achttien honderd en een en twintig belopen alzo dertien duizend zeven honderd en vijf en veertig guldens  vijf en viftig cents   f 5,067.55

Geblijkende daar uit dat op de vastigheden behorende aan Gerben Klazes Brouwer en Aukje Reimers Koopal, ter voldoening der schulden daar op liggende, een te kort is en door der Nalatenschap der Borge moet worden betaald vijf duizend zeven en zestig guldens en vij en vijftig cents, en dat diensvolgens het saldo der Nalatenschap, onafgetrokken de Borgtogte en voorkomende op pagina zeventien ad zes duizend drie honderd vier en vijftig guldens (acht en vijftig guldens en een h) zegge acht en vijftig en een halve cents, wordt verminderd tot een duizend twee honderd zeven en tachtig guldens drie en een halve cents   f 1,287.03 1/2

Na zulks gebleek het, dat het praelegaat door de overledenebij haar testament gemaakt aan Sipke Wopke en Jelle Gerbens Brouwer, de disponibele portie te boven ging; – dat zij, aangezien zij slechts één kind heeft gehad, over de helfte mogt beschikken, en dat daar om de dispositie van de overledene tot die portie behoorde te worden gereduceerd, overeenkomstig artikel negenhonderd twintig van het Burgerlijk Wetboek en de tien volgende artikelen, – verder dat, behoudens de reductie, niet aan de voorwaarden om de gelegateerde landen zonder schuldbezwaar aan de legetarissen uit te keeren kan worden voldaanen dat het eindelijk partijen als mest geschikt is voorgekomen om de praelegaten, voo zoverre aan dezelve kan worden voldaan, in geld te doen uitkeeren, zonder dienaangaande in een derdelijke overeenkomst te komen

Tot al het bovenstaande is gevaceerd tot namiddags negen uur en alzo gedurende drie vacatien.

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde om in dezen Inventaris te bevatten, of daarbij op te geven, nadat de verzoekers hadden verklaard dat alles zoveel hun bekend getrouw was aangegeven, en in dezen Inventaris is geännexeerd een reciprook testament van Klaas Gerbens Brouwer en Teetske Sipkes Heslinga indertijd Echtelieden huislieden te St Anna Parochie, van den zeventienden November achttien honderd, geschreven op een zegel van zes guldens, niet geregistreerd doch door de testator met de dood bekrachtigd kort daarna, zoveel bekend op den achttiende November achttien honderd, door hun de toeziende voogd de deskundige getuigen en mij Notaris na voorlezing geparapheerd, ten einde bij deze Papiere ter beschrijving waren aangegeven, – nadat de mede comparant Klaas Gerbens Brouwer, als bewoner van het sterfhuis zijnde, in handen van mij Notaris had afgelegd den Eed van niets te hebben weggenomen, noch gezien te hebben noch te weten, dat iets is weggemaakt van de goederen der nalatenschap ten dezen vermeld, en nadat de goederen zijn gesteld en gelaten in bewaring van de comparanten en Verzoekers Klaas Gerbens Brouwer en Aukje Reimers Koopal die zulks erkennen en zich belasten om dezelve weder te voorschijn te brengen of te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoren zal, – hebben wij deze Inventaris gesloten.

Gedaan en gepasseerd op tijd en plaats voorschreven te presentie van de ten dezen speciaal verzogte getuigen Pieter Ydes Hiemstra, Landbouwer en Willem Jans Spanjer, Gardenier beide wonende tot St Anna Parochie, die deze acte na voorlezing met de comparanten Verzoekers, de toeziende Voogd, de Deskundige en mij Notaris alhier hebben geteekend.

 

w.t.

A R Koop=al   Wijbe Ates Slim

K G, Brouwer,

R: G: Brouwer.

J G Santhuizen

P.Y. Hiemstra

W J Spanjer   JEvanLoon

 

 

Op 4 desimber 1825 wurdt troch de erfgenamten fersocht ta publike ferkeaping fan ’e huzinge, it lân en de ynboel omreden (neffens in oantekening by it ûndersteande stik):

Ynboelbeskriuwingen 5

Dat alle deze Vastigheden met Schulden zijn bezwaard, dat er onder de Schuldeischers zijn die afbetaling vorderen, dat zij daaraan niet kunnen voldoen als door de hypotheeken te verkoopen en het daarom voor hun belang meest dienstig oordeelen om zulks sucessivelijk te doen ten ware drang van omstandigheden deze maatregel gelijktijdig mogt vorderen./…/

 

Wij ondergetekenden Aukje Reimers Koopal, zonder beroep weduw van Gerben Klazes Brouwer, wonende te St Anna Parochie voor mij zelf, en als moeder en voogdesse van mijne drie minderjarige kinderen Sipke, Wopke en Jelle Gerbens Brouwer zonder beroep wonende te St Anna Parochie, – voorts Klaas Gerbens Brouwer, Landbouwer en Reimer Gerbens Brouwer, Gardenier, beide mede woonachtig te St Anna Parochie, verklaren bij dezen te constitureren den Heer Reitze Attema Prokureur bij de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden en aldaar woonachtig, ten einde in gemelde kwaliteit voor ons en in onzen naam aan welgemelde Regtbank bij behoorlijke requeste te verzoeken ordonnentie tot eene publieke verkooping van onze Vastigheden staande en gelegen te St Anna en Vrouwen Parochie, aan ons respectivelijk in eigen naam, en als Erfgenamen van wijlen Gerben Klazes Brouwer en Teetske Sipkes Heslinga, voormaals gewoond hebbende en overleden te St Anna Parochie, omschreven in den Inventaris van den 25 Augustus en 24 September 1825 gepasseerd voor en opgemaakt door J.E. van Loon Notaris te St Anna Parochie in tegenwoordigheid van getuigen, te Leeuwarden na vereisch geregistreerd, en voor de aandeelen daar in voorkomende in eigendom toebehorende, om dezelve te houden overeenkomstig de Wet door den Notaris J.E. van Loon residerende te St Anna Parochie, en ten fine voorschreven te verrigten wat onze ge[e]institueerde dienstig zal achten, met verband en submissie volgens de Wet.

Gedaan te St Anna Parochie den 4 December 1825.

w.t.

A R Koop=al

K.G. Brouwer

R:G: Brouwer