GRUT ALSERT op ’e Pôle te Bitgummole


Hjir buorkje Gerben Piers en Wijke Scheltes Heslinga
Sjoch: Kertiersteat Anneke Bouma


SATE 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum

Hjir buorkje
-Klaas Gerbens Brouwer en Tætske Sipkes Heslinga
-Gerben Klazes Brouwer en Aukje Reimers Koopal
-Klaas, Reimer, Jelle en Wopke Gerbens Brouwer


Oerbliuwsel fan ’e terp SJOELEMA STATE op Koutum ûnder Menaam (by Paulus Tille)

Hjir buorkje Reimer Gerbens Brouwer en Jantje Rinses Haadsma
Sjoch:
Sulver – Reimer Gerbens Brouwer
Genealogy Haadsma


GRUT FELLINGWURD of FJOUWERHÛS op Fjouwerhûs ûnder Menaam
 
Hjir buorkje Reimer Gerbens Brouwer en Nynke Jacobs Gosliga


Bouke van der Sloot, oaljeferve op paniel


Goasse Brouwer, akryl op paniel


NIJ FELLINGWURD te Menaam ûnder Bitgum

Hjir buorkje
-Reimer Gerbens Brouwer en Trijntje Jacobs Gosliga
-Gerben Reimers Brouwer en Antje Dirks van der Schaaf
-Dirk Gerbens Brouwer en Baukje van Dokkumburg (húshâldster)
-Albrecht Reimers Wartena en Baukje Antje Anema


’t RINTENIERSHÛS, J.H. van Aismawe 73, Bitgummole

Hjir rinteniere
Reimer Gerbens Brouwer en Nynke Jacobs Gosliga
hjir wenje
-Hendrikje Reimers Brouwer en Sybren Arjens van der Schaaf, ierdappelkeapman en -kweker, oprjochter FOBEK
-Reimer van der Schaaf
-Durk van der Schaaf, ierdappelkweker en biologys boer, dir. FOBEK
Sjoch: Genealogy Gosliga


LYTS AYSMA op Dyksterhuzen under Bitgummole

Hjir buorkje
-Brechtje Reimers Brouwer en Harmen Sybes Andringa
-deselde en Rients Joukes Wartena
-Reimer Rientses Wartena en Baukje Gerbens Brouwer
-bewenne troch Gerben Reimers Wartena, bebuorke troch Albrecht en Jouke Wartena


WESTERDYK 361 – WESTERWEG 19 onder St.-Jabik

Hjir buorkje
-Doekele Gerbens Brouwer en Anna Hettema
-Pieter Gerbens Brouwer en Jacobje Graanstra
-Roymer Doekeles Brouwer


KLEIN MOLSWERD ûnder Skalsum


Schelte Heins Hilarides en Geertje Harmens van der Ploeg, widdo fan Reimer Rinses Brouwer, buorkje op Lyts Molswert ûnder Skalsum. Se litte de kop-hals-romp ôfbrekke en sette in nije stjelp op dat stee. De romp stie nei de dyk ta, de nije stjelp hat it sicht op ’e Ryksstrjitwei fan Ljouwert nei Frjentsjer, dêr’t de tram dan noch rydt.
Rinske Reimers Brouwer leit de earste stien.