Durk Brouwer

byldzjend wurk – paintings and sculptures – beeldend werk

Sjoch: Genealogy Brouwer I XV.1.8

Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.

Durk Brouwer Sûnder titel wasko-kryt

1
Sûnder titel
Wasko-kryt
70 x 60 sm.;
Plm. 1980;
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

2
Sûnder titel
Mingde technyk: druk fan papier op papier; oastindise inkt, ekoline en wetterferve
45 x 60 sm.
Plm. 1985
Net sinjeard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Durk Brouwer bylzjend wurk - beamstam mei klaaipunt

3
Sûnder titel
Wetterferve op hout; klaai
Objekt: beamstam mei klaaipunt
1,5 meter heech
2009
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

Durk Brouwer byldjend wurk - oppikte skoarstienmantel

4
Sûnder titel
Kryt en ekoline op papier
Objekt: opmakke skoarstienmantel
Omfang: 1,5 x 1,5 meter
2014
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

Durk Reimers Brouwer 4

5
Sûnder titel
Ekoline op karton; izer
Objekt: ynstallaasje fan betonizer mei karton
2 meter heech; omfang: 80 x 80 sm
2015; ôfbrutsen 2020
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

6
Sûnder titel
Izertried, tou, plestik en papier; ek op fideo mei ljochtbylden
Objekt: https://vimeo.com/507456538
Omfang: sjoch fideo
2021
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje
https://vimeo.com/507456538

Durk Reimers Brouwer 7 Eksploazje fan hout

7
Eksploazje fan hout
Izeren speaken en hout
2 x 3 x 2,5 meter
2021
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje; op hiem, Buorren 3, Blessum

8
Sûnder titel
Ekoline, oaljeferve en oastindise inkt op papier
53 x 73 sm
2021
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

9
Knypeach nei Mondriaan
Hout, glânsferve
3 meter heech; breedste omfang 1,5 x 1,5 meter
2022
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje; op hiem, Buorren 3, Blessum

10
Marslânskip mei ferskroeiende ierde
Oastindise inkt
80 x 60 sm
2022
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

11
De hillige faam Maria yn ferplichte bûrkadracht
Hout, tried, papier, kwabzen Latex-muorreferve
35 sm heech; houten plaatsje: 25 x 25 sm
2022
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

12
Ljocht yn finzenis fêstbûn
Lamp, hout, plestyk, ductape
3 meter heech; omfang: 1,5 x 1,5 sm
2022
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje