Home » Brouwer (St.-Anne/Bitgum) » Byldzjend wurk » Gerben R. Brouwer

Gerben R. Brouwer

byldzjend wurk – paintings – beeldend werk

Sjoch: Genealogy Brouwer I

Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.

1
Star-gate
Oaljeferve op doek
50×60 sm.
2010
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

2
Sylboaten
Oaljeferve op doek
60×80 sm.
2010
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

3
Figueren
Oaljeferve op doek
50×60 sm.
2014
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

4
Figueren
Oaljeferve op doek
50×60 sm.
2014
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

5
Dyk oan it Waad
Oaljeferve op doek
50×70 sm.
2016
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

6
Grand Kafee
Akryl op doek
50×60 sm.
2016
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

7
Seegesicht
Akryl op doek
40×50 sm.
2016
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

8
Beam yn lânskip
Oaljeferve op doek
40×50 sm.
2017
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

9
Seegesicht
Oaljeferve op doek
50×60 sm.
2018
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

10
Skilder oan ’t wurk
Akryl op doek
50×70 sm.
2019
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

11
Germanicus (15 f. Kr.-19 n. Kr.), Romeinsk fjildhear, mei drinkbeker
Mingde technyk, oaljeferve en akryl mei dito poeier op doek
75×90 sm.
2020
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

12
Seefûgel op peal
Akryl op doek
40×50 sm.
2020
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

13
Seegesicht mei bosk
Akryl op doek
40×50 sm.
2020
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

14
Lânskip mei twa manlju yn gesprek
Oaljeferve op doek
40×50 sm.
2020
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje

15
Skilderij sûnder titel
Akryl op doek
50×60 sm.
2021
Sinjeard rjochts ûnder: GB
Partikuliere kolleksje