Goasse Brouwer

byldzjend wurk – paintings – beeldend werk

Sjoch: Genealogy Brouwer I XV.3.7

Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.

1
Noarderleech 1
Akryl op doek
115 × 75 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


2
Hoe bisto no by my
Akryl, kryt en ekoline op doek
70 x 50 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


3
Want yn dyn dagen binne wy
Akryl op doek
80 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2022
Partikuliere kolleksje


4
Hoe hearlik dat dyn wetter is
Akryl en kryt op doek
80 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2022
Partikuliere kolleksje


5
Dan wachtet alles
Sân mei stisel en akryl op doek
80 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


6
Sûnder titel
Akryl op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2022
Partikuliere kolleksje


7
Heanmar 1
Akryl en kryt op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2022
Partikuliere kolleksje
De stjelp yn ’e Heanmar fan ’e lêste bewenner Sikke Venema is yn 2021 ôfbrutsen.


8
Heanmar 2
Akryl en kryt op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2022
Partikuliere kolleksje


9
Simmer yn houten omskot heind
Oaljeferve op doek
38 x 20 sm.
Net sinjeard
1994
Partikuliere kolleksje


10
At it wêze kin
Akryl op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2019
Partikuliere kolleksje


11
Sûnder titel
Akryl op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2019
Partikuliere kolleksje


12
Algeheel fan tapassing
Lateks op doek
80 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2020
Partikuliere kolleksje


13
No’t sa ús oantlit is
Sân mei stisel, akryl, kryt en ekoline en sa op doek
115 x 75 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2019
Partikuliere kolleksje


14
Would Be Benner 1
Akryl op hurdboard
75 x 62,5 sm.
Net sinjeard
2008
Partikuliere kolleksje


15
Would Be Benner 2
Akryl op hurdboard
50 x 40 sm.
Net sinjeard
2008
Partikuliere kolleksje


16
Would Be Benner 3
Akryl op hurdboard
70 x 38 sm.
Net sinjeard
2008
Partikuliere kolleksje


17
Would Be Better
Akryl op hurdboard
70 x 50 sm.
Net sinjeard
2015
Partikuliere kolleksje


18
En dan noch
Akryl op doek
70 x 50 sm.
Net sinjeard
2018
Partikuliere kolleksje

19
It Warkumer törntsje
Akryl op doek
80 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse/maart 2010
Op ’e achterkant:
It Warkumer törntsje (Súdwesthoeks)/toarntsje (Warkumers)/tontsje (Hynljippers)/Woarkumer tuorke (Klaaifrysk)
2010
Partikuliere kolleksje

20
Sûnder titel
Akryl op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2020
Partikuliere kolleksje

21
Sûnder titel
Akryl op papier
15 x 10 sm.
Net sinjeard
2023
Partikuliere kolleksje


22
Winkelhaakplaats in ferdraaid perspektyf 3
Akryl op doek
70 x 80 sm.
Sinjeerd rechts onder: Goasse/septimber 2010
2010
Partikuliere kolleksy
Winkelhaakplaats met lykdeur, Westerdyk 361, in ’e Súdwesterpolder onder St.-Jabik.


23
Winkelhaakplaats 7
Akryl op hardboord
60 x 50 sm.
Niet sinjeerd
2018
Partikuliere kolleksy


24
Winkelhaakplaats 9
Akryl op hardboord
50 x 50 sm.
Niet sinjeerd
2018
Partikuliere kolleksy


25
Winkelhaakplaats 11
Akryl op doek
50 × 50 sm.
Sinjeerd rechts onder: Goasse
2020
Partikuliere kolleksy


26
Winkelhaakplaats 13
Akryl op doek
40 x 30 sm.
Niet sinjeerd
2020
Partikuliere kolleksy


27
Winkelhaakplaats 15
Akryl, kryt en oastindise inkt op papier
36 × 21 sm. 
Sinjeerd rechts onder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


28
Winkelhaakplaats 17
Akryl en kryt op doek
50 × 40 sm. 
Sinjeerd rechts onder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksy


29
Westhoek onder St.-Jabik
Akryl op doek
80 x 60 sm.
Sinjeerd rechts onder: Goasse
2017
Partikuliere kolleksy


30
De Boarne te Bitgummole, ein 19e iu
Akryl, kryt en kleurstift op karton
31 x 23 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


31
Sabeare Griene Dyk
Akryl op hurdboard
40 x 50 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse 1992
1992
Partikuliere kolleksje


32
En do soest komme, komme, komme
Plakkaatferve, kryt en ekoline op doek
50 x 70 sm.
Net sinjeard
2000
Partikuliere kolleksje


33
Kantoar oan hûs
Akryl en kleurstift op papier
14 x 19 sm.
Net sinjeard
2020
Partikuliere kolleksje


34
Ljochtmoanne op ’e Vredeman de Vriesstrjitte 59 te Ljouwert
Akryl en kleurstift op papier
10 x 15 sm.
Net sinjeard
2023
Partikuliere kolleksje

35
Sûnder titel
Akryl, kryt en kleurstift op papier
21,5 x 34 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2022
Partikuliere kolleksje


36
Ynterieur 1
Gouache op karton
50 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse Des. 1989
1989
Partikuliere kolleksje
Ynterieur Spoarstrjitte 132 boppe, Ljouwert


37
Ynterieur 2
Gouache op karton
38,5 x 49 sm.
Net sinjeard
1989
Partikuliere kolleksje
Ynterieur Spoarstrjitte 132 boppe, Ljouwert


38
Flip ferskildere yn har residinsy
Akryl kryt en kleurstift op papier
20,5 x 25,5 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2022
Partikuliere kolleksje
Kollazy


39
Sûnder titel
Akryl, plakkaatferve en ekoline op papier
21 × 26 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


40
Sûnder titel
Akryl en kryt op doek
50 x 60 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2022
Partikuliere kolleksje


41
Sûnder titel
Akryl en kryt op doek
40 x 50 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje


42
Sûnder titel
Akryl op doek
50 x 50 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2020
Partikuliere kolleksje


43
Sûnder titel
Akryl op hout
30 x 42 sm.
Net sinjeard; op ’e achterkant: Goasse Brouwer/16 augustus 1992
1992
Partikuliere kolleksje


44
Gysbert Japiks yn blinens
Akryl op papier
20,5 x 25 sm.
Net sinjeard
2000
Partikuliere kolleksje
Brûkt as yllustraasje op it omslach fan Do bliuwst wol do wol – Fryslân nei 2000 – Fersen; sammelbondel fan santich gedichten mei as tema Fryslân nei 2000; Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert, 2000, ISBN 90-73554-59-4


45
Gysbert Japiks 2
Akryl op papier
20 x 27 sm.
Net sinjeard
2003
Partikuliere kolleksje
Brûkt as yllustraasje op it stofomslach fan Myn hert dat trillet my – Gysbert Japiks 1603-2003 – 100 en 3 nije rymlerijen; Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert, 2003, ISBN 90-73554-86-I

46
Gysbert Japiks 3
Akryl op papier
20 x 23 sm.
Net sinjeard
2003
Partikuliere kolleksje
Brûkt as yllustraasje op it stofomslach fan Gysbert Japiks Trilogy – Piter Terpstra; Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert, 2003, ISBN 90-73554-85-3

Ier fertier – wurk oant 1980

1
Sûnder titel
Plakkaatferve op papier
18 x 27 sm.
Net sinjeard
1968
Partikuliere kolleksje


2
Sûnder titel
Oaljeferve op karton
32 x 39 sm.
Net sinjeard
1968
Partikuliere kolleksje


3
Sûnder titel
Oaljeferve op ovale spegel
21 x 39 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: GB
1968
Partikuliere kolleksje


4
Ginnum
Plakkaat- en wetterferve en oastindise inkt op papier
20 x 27 sm.
Net sinjeard; op ’e achterkant: Goasse Brouwer/1969
1969
Partikuliere kolleksje


5
Famke 2
Plakkaat- en wetterferve, ekoline en oastindise inkt op papier mei sân yn stisel, beplakt en dien op houten ramt
40 x 100 sm.
Net sinjeard; op ’e achterkant: Goasse Brouwer/de 15e fan ’e Simmermoanne /1970/(to Bitgum/‘‘Twa Damkes’’)
1970
Partikuliere kolleksje
Famke 1 is fallen yn har striid tsjin algehele koeienearing – Dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje –


6
Brokstikken fan portretten – beweging yn hersteld ferbân
Oaljeferve op papier
75 x 64 sm.
Net sinjeard
1970/ kollaazje: 2022
Partikuliere kolleksje


7
Trochtinkende frou
Oaljeferve op doek
50 x 65 sm.
Net sinjeard; op ’e achterkant: Goasse D. Brouwer/Bitgummole/Trochtinkende frou/Oktober 1971
1971
Partikuliere kolleksje


8
De freule
Plakkaatferve, kryt en oastindise inkt op papier
21,5 x 30 sm.
Net sinjeard
1972
Partikuliere kolleksje


9
Him dus
Plakkaatferve, kryt en oastindise inkt op papier
21,5 x 30 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse D/Brouwer/1972/Apr/
1972
Partikuliere kolleksje


10
Sûnder titel
Oaljeferve op karton
25,5 x 36 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse Brouwer 72
1972
Partikuliere kolleksje


11
Sûnder titel
Oaljeferve op doek
34 x 44,5 sm.
Net sinjeard; op ’e achterkant: Goasse D. Brouwer/de Twa Damkes/to Bitgum/ 13 july 1979
1979
Partikuliere kolleksje