Nynke Brouwer

byldzjend wurk – paintings – beeldend werk

Sjoch: Genealogy Brouwer I XIV.1.6

Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.

1
Sûnder titel
Akwarel op papier
33 x 22 sm.
Sinjeard links ûnder: NB
1990
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

2
Sûnder titel
Akwarel op papier
22 x 18 sm.
Sinjeard links ûnder: NB 2/90
1990
Partikulier besit

3
Sûnder titel
Akwarel op papier
22 x 18 sm.
Sinjeard links ûnder: NB 2/90
1990
Partikulier besit

4
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Net sinjeard
Net dateard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

5
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Sinjeard links ûnder: NB ’90
1990
Partikulier besit

6
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Net sinjeard
Net dateard
Pasrtikulier besit