Nynke Brouwer

byldzjend wurk – paintings – beeldend werk

Sjoch: Genealogy Brouwer I XIV.1.6

Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.

1
Sûnder titel
Akwarel op papier
33 x 22 sm.
Sinjeard links ûnder: NB
1990
Kolleksje Erfgoed Fundaasje


2
Sûnder titel
Akwarel op papier
22 x 18 sm.
Sinjeard links ûnder: NB 2/90
1990
Partikulier besit


3
Sûnder titel
Akwarel op papier
26 x 30 sm.
Sinjeard links ûnder: NB ’91
1991
Kolleksje Erfgoed Fundaasje


4
Sûnder titel
Akwarel op papier
22 x 15 sm.
Sinjeard links ûnder: NB
Net dateard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje


5
Sûnder titel
Gouache op hurdboard
39,5 x 29,5 sm.
Sinjeard links ûnder: Nynke
Net dateard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje


6
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Net sinjeard
Net dateard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Skonken troch Nynke Brouwer oan har muoikesizzer Goasse Brouwer


7
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Sinjeard links ûnder: NB ’90
1990
Partikulier besit


8
Sûnder titel
Gouache op papier
65 x 45 sm.
Net sinjeard
Net dateard
Partikulier besit


9
De Gouden Boaiem ûnder Wâldsein
Akwarel op papier
57 x 35 sm.
Sinjeard links ûnder: NB 2’94
1994
Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Skonken troch Nynke Brouwer oan har broer Arjen Gerbens Brouwer


10
Sûnder titel
Akwarel op papier
47 x 35 sm.
Sinjeard links ûnder: NB ’94
1994
Kolleksje Erfgoed Fundaasje


11
Sûnder titel
Akwarel op papier
48 x 33 sm.
Sinjeard links: Nynke ’97
1997
Kolleksje Erfgoed Fundaasje