GENEALOGY BROUWER 2

NEITEAM FAN SIPKE GERBENS BROUWER
Foar foarteam sjoch:
Genealogy Brouwer 1

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy
?

GENERAASJE XI
XI.2 Sipke Gerbens Brouwer
x Akke Yntes van Donia
Bern:
1 Dirkje Sipkes Brouwer
x Æde Wybrands Feddema
2 Aukje Sipkes Brouwer
3 Aukje Sipkes Brouwer
4 Tætske Sipkes Brouwer
x Jacob Jacobs Kuijk
5 Ynskje Sipkes Brouwer
x Dooitze Jelles Nauta
6 Jeltje Sipkes Brouwer
7 Gerben Sipkes Brouwer, folget XII.3
x Cornelia Petronella van Huizen
8 Auke Sipkes Brouwer, folget XII.4
x 1 Baukje Lykles Algra
2 x Margaretha Alberts Kroeze

GENERAASJE XII
XII.3 Gerben Sipkes Brouwer
x Cornelia Petronella van Huizen
Bern:
1 Adriana Gerbens Brouwer
x Æde Ædes Postma
2 Johannes Gerbens Brouwer
3 Auke Gerbens Brouwer
x Sjoukje Freerks van Dijk
4 Durk Gerbens Brouwer
5 Durk Gerbens Brouwer
x Aaltje Petrus Feenstra
6 Johannes Gerardus Gerbens Brouwer, folget XIII.4
x Trijntje Sipkes Weiland

XII.4 Auke Sipkes Brouwer
x 1 Baukje Lykles Algra
2 x Margaretha Alberts Kroeze
Bern út it twadde houlik:
1 Albert Aukes Brouwer

GENERAASJE XIII
XIII.4 Johannes Gerardus Gerbens Brouwer
(Jan) * Bitgum 7-11-1886 † dêr 11-2-1949, 62 jier [] Bitgum; G; by trouwen arbeider te Bitgum, dêr sutelder en letter winkelman;
x Menameradiel 10-6-1909, Trijntje Sipkes Weiland * Berltsum 1-9-1885; by trouwen sûnder berop te Berltsum; dr fan Sipke Annes Weiland, skipper te Gersleat, arbeider te Berltsum, en Jantje Jans Bolding

Bern:
1 Gerben Brouwer, folget XX.5
2 Sipke Brouwer, folget XX.6
3 Jantje Aafje Brouwer
* Bitgum, Menamer doarpsgebiet, 25-11-1915; by trouwen sûnder berop te Bitgum;
x Menameradiel 8-5-1941, 25 en 24 jier, Jacob Laverman * Hijum; by trouwen smid te Rinsumageast, de lêste 6 moannen te Nijewier; smidsfeint te Bitgum by Meganisaasjebedriuw Gerrit Venema; sn fan Pieter Laverman, yn 1941 arbeider te Hijum, en Petrusje Bosma.
4 Anne Brouwer, folget XX.7
5 Auke Brouwer, folget XX.8
6 Dirk Brouwer, folget XX.9

GENERAASJE IX
XX.5 Gerben Jans Brouwer
* Bitgum (Menamer doarpsgebiet) 21-9-1911

GENEALOGY BROUWER 2

NEITEAM FAN SIPKE GERBENS BROUWER
Foar foarteam sjoch:
Genealogy Brouwer 1

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

GENERAASJE XI
XI.2 Sipke Gerbens Brouwer
x Akke Yntes van Donia
Bern:
1 Dirkje Sipkes Brouwer
x Æde Wybrands Feddema
2 Aukje Sipkes Brouwer
3 Aukje Sipkes Brouwer
4 Tætske Sipkes Brouwer
x Jacob Jacobs Kuijk
5 Ynskje Sipkes Brouwer
x Dooitze Jelles Nauta
Sjoch: Genealogy Jelle Dooitzes Nauta
6 Jeltje Sipkes Brouwer
7 Gerben Sipkes Brouwer, folget XII.3
x Cornelia Petronella van Huizen
8 Auke Sipkes Brouwer, folget XII.4
x 1 Baukje Lykles Algra
x 2 Margaretha Alberts Kroeze

GENERAASJE XII
XII.3 Gerben Sipkes Brouwer
x Cornelia Petronella van Huizen
Bern:
1 Adriana Gerbens Brouwer
x Æde Ædes Postma
2 Johannes Gerbens Brouwer
3 Auke Gerbens Brouwer
x Sjoukje Freerks van Dijk
4 Durk Gerbens Brouwer
5 Durk Gerbens Brouwer
x Aaltje Petrus Feenstra
6 Johannes Gerardus Gerbens Brouwer, folget XIII.4
x Trijntje Sipkes Weiland

XII.4 Auke Sipkes Brouwer
x 1 Baukje Lykles Algra
2 x Margaretha Alberts Kroeze
Bern út it twadde houlik:
1 Albert Aukes Brouwer

GENERAASJE XIII
XIII.4 Johannes Gerardus Gerbens Brouwer
(Jan) * Bitgum 7-11-1886 † dêr 11-2-1949, 62 jier [] Bitgum; G; by trouwen arbeider te Bitgum, dêr sutelder en letter winkelman;
x Menameradiel 10-6-1909, Trijntje Sipkes Weiland * Berltsum 1-9-1885; by trouwen sûnder berop te Berltsum; dr fan Sipke Annes Weiland, skipper te Gersleat, arbeider te Berltsum, en Jantje Jans Bolding
Bern:
1 Gerben Brouwer, folget XX.5
2 Sipke Brouwer, folget XX.6
3 Jantje Aafje Brouwer
* Bitgum, Menamer doarpsgebiet, 25-11-1915; by trouwen sûnder berop te Bitgum;
x Menameradiel 8-5-1941, 25 en 24 jier, Jacob Laverman * Hijum; by trouwen smid te Rinsumageast, de lêste 6 moannen te Nijewier; smidsfeint te Bitgum by Meganisaasjebedriuw Gerrit Venema; sn fan Pieter Laverman, yn 1941 arbeider te Hijum, en Petrusje Bosma.
4 Anne Brouwer, folget XX.7
5 Auke Brouwer, folget XX.8
6 Dirk Brouwer, folget XX.9

GENERAASJE IX
XX.5 Gerben Jans Brouwer
* Bitgum (Menamer doarpsgebiet) 21-9-1911 † 5-11-2003, 92 jier, [] Rozenburg, Molenweg 40; arbeider te Bitgum (hûsnrs 67, 140);
x Menameradiel 12-4-1934, 22 en 19 jier, Antje Hendriks de Jong * Rinsumageast 26-8-1914 † 25-10-2010, 92 jier, [] Rozenburg, Molenweg 40; by trouwen faam te Hallum (nr 470); dr fan Hendrik de Jong, yn 1914 arbeider te Rinsumageast, yn 1934 idem te Hallum, en Janke Vink (yn Boargerlike Stân ek: Fink, Antsje skriuwt sels: Vink).

XX.6 Sipke Jans Brouwer * Bitgum (Menaam) 5-1-1914 † 10-3-1995, 81 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; sutelder te Bitgum; by trouwen dêr keapman, dêr arbeider;
x Menameradiel 8-5-1941, 27 en 23 jier, Leentje Arendina Struiksma * De Grinzer Pein (Opeinde), Gemeente Gruttegast 23-12-1917 † 2012; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik, dr fan Andries Tækes Struiksma, yn 1917 keapman yn ’e Grinzer Pein, sûnt 10-5-1930 arbeider te St.-Jabik, dêr keapman yn plomfee, letter mûnersfeint, en Hendrikje Lieuwes Mellema.

XX.7 Anne Jans Brouwer * Bitgum (Menaam) 12-5-1921; by trouwen plysje te Jutphaas, de lêste 6 moannen te Diepenveen;
x It Bilt 17-6-1943, 22 en 21 jier, Antje van der Honing * Ketlik; dr fan Andries Meeuwes van der Honing, yn 1921 molkrider te Ketlik, yn 1943 arbeider te Froubuorren, en Wytske Koops Jansma.

XX.8 Auke Jans Brouwer * Bitgum 11-10-1918; by trouwen arbeider te Bitgum;
x Kollumerlân 24-5-1942, beide 23 jier, Sijtske Reitsma * Westergeast; by trouwen sûnder berop te Sânbulten; dr fan Hendrik Harmens Reitsma, yn 1906 arbeider te Feanwâlden, yn 1927 spoarweiwurker te Westergeast (hûsnrs 15, 73, letter idem te Kollumersweach (nrs 188, 134, 171, 41) en Jantje Wierds de Boer, yn 1942 beide sûnder berop te Sânbulten.

XX.9 Dirk Jans Brouwer * Bitgum 11-4-1923; arbeider te Bitgum;
x Menameradiel 22-5-1947 Dieuwke Lammerts Baron * Jorwert 16-3-1920; dr fan Lammert Wiebes Baron, by syn trouwen yn 1916 arbeider te Suwâld, sûnt 21-5-1917 te Jorwert (hûsnr 92), sûnt 22-5-1920 te Wurdum (nrs 4, 209), sûnt 17-8-1927 te Suwâld (nrs 121, 103, 111) dêr arbeider en winkelman, en Romkje Klazes Koop.