GENEALOGY BROUWER 3

Gryt Wops Brouwer XI.3.1

NAGESLACHT FAN WOPKE GERBENS BROUWER
Sien foor foorgeslacht: Genealogy Brouwer 1
Wopke Gerbens Brouwer is nr XI.2 in ’e Genealogy Brouwer 1.
In deuze genealogy wort de nummering fan ’e generasys fortset, mar bij ’t nageslacht fan Wopke wort opnij begongen met nummering in de generasy, soadoende krijt Gerben Wopkes Brouwer ’t nummer XII.1, Meindert Wopkes Brouwer ’t nummer XII.2, ensfh.

Leginde/Legend
* = geboren/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= weunt met/living together
sk = skaiden/divorced
† = fersturven/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/Mennonite
FE = Frij Evangelys/Free Evangelical
G = Griffermeerd/Reformed
GK = Gyn kerkgenoatskip/No denomination
KG = Kristlik Griffermeerd/Christian Reformed
KO= Kristlik Ofskaiden/Christian Seperation
NH = Nederlâns Herformd/Dutch Reformed
RE = Remonstrants
RK=Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is ’n stamboom?
Wat is ’n genealogy?
Wat is ’n stamreeks?

GENERASY XI
XI.3 Wopke Gerbens Brouwer * St.-Anne, Sate 3 in ’e Súdhoek onder Beetgum, 2-9-1812 ~ Beetgum 29-3-1812 † St.-Anne, Ouwedyk, 25-12-1893, 81 jaar, [] St.-Anne, rij 7; NH; nadat hij fan ’e plaats in ’e Súdhoek gaat, is Wop in 1832 met twintig jaar gernier te Menaam (dorpsgebied Beetgum); hij het dan in besit 21460 m² boulând onder Froubuurt (Minútplan Froubuurt E2 Seksy E Legger 45, perseelnr 104). In 1835 is-y met syn broer Jelle gernier te Beetgumermoln. Se hewwe onder St.-Anne in 1838 1 bunder en 16 roeden (rúm 1/4 morgen) in besit (Seksy A300); se brúkke dat sels.
In 1839, 40, ’50, ’55 (in dat jaar huusnr 109) is Wop gernier an ’e Ouwedyk onder St.-Anne. In 1853 staat-y dêr te boek as werkman. ’t Kin weze dat-y de gernierkerij der eerst nag bij deed. Wop staat tena inskreven as werkman in 1856, ’67, ’68, ’83 (181, 226b); in 1869 wort-y erbaaier noemd. D’r skynt ferskil te wezen tussen werkman en erbaaier, want in deselde akte wort betiden de één erbaaier en de ander werkman noemd. In 1876, ’79, ’80 is-y wegwerker (239), in 1889 en bij syn weggaan sonder beroep.
Sien foor Wop syn erfenissen: Bylage I: Ynboelbeskriuwingen – Erfgoed Fundaasje
x ’t Bildt 14-5-1840, 28 en 24 jaar, Antje Meinderts Dijkstra (ok noemd Anie, soa as in hur sterfakte) * Beetgum 23-9-1815 † St.-Anne, Ouwedyk, 19-9-1876, 60 jaar, [] St.-Anne, rij 7; NH; bij trouwen maid te Beetgum, bij fersterven sonder beroep te St.-Anne; dr fan Meindert Thomas Dijkstra, erbaaier en gernier te Beetgum, en Grietje Jans de Lang
Sien: Jan Dijkstra, FamiliepraatGenealogie Dijkstra –

Wopke Gerbens Brouwer grêfsark
Eerdere grâfserkys op ’t hôf te St.-Anne.
Fan Wop en Ântsy binne gyn rouadvertînsys fonnen.

Grâfskriften:
RUSTPLAATS/VAN/WOPKE G. BROUWER/ overleden te St. Anna Parochie/ den 25 Dec. 1895,/in den ouderdom/van bijna 82 jaren
RUSTPLAATS/VAN/ANTJE MEINDERTS DIJKSTRA/overleden den 19 September/1876, in den ouderdom van/bijna 61 jaren

-Wop staat op 4-7-1835 borg foor syn broer Reimer Gerbens Brouwer te Menaam; skuldaiser is Ane Oenes Ritsma te Luwt; borgsom: f 700,00; netaris: Pieter Tadema te Dronryp; Repertoire: 037020; op 13-11-1837 staat Wop weer borg foor Reimer
-Wop koopt op 30-11-1859 fan Jan Pieters Koning en Doeke Andries Andriessen, baide te St.-Anne, ’n huus met opstal te St.-Anne – ‘Huizinge, waarin ruim voorhuis, woonkamer en zolder, ruim achterhuis en afzonderlijk hok, staande en gelegen aan den ouden dijk onder Sint Annaparochie (B-591)’ ’n gerniershuus – ; koopsom: f 505,00; netaris: Abraham Wassenbergh te St.-Anne; Repertoire: 005057
-Wop het op 15-5-1860 ’n skuld bij Johannes Jacobs Faber te St.-Anne; kapitaal: f 400,00; selde netaris
Kines:
1 Gerben Wopkes Brouwer, folgt XII.1
2 Grietje Wopkes Brouwer
* St.-Anne 11-10-1843 † dêr 3-7-1933, 89 jaar, [] St.-Anne; NH, KG, G; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; wort Ouwe Maai 1868 út St.-Anne weg overskreven na Froubuurt; weunt sont Ouwe Maai 1871 met de húshouwing an ’e Ouwedyk onder St.-Anne (181b, 217, B546; sont 1-1-1931: nr 665); weunt fan maai 1923 ant 13-4-1927 in bij hur suster Auky; se ferhúst dêrweg op 13-4-1927 na hur seun Wop in Grunningen (Radijsstraat 44); op ’e ouwe dâg weunt Gryt in ’t aarmhuus te St.-Anne (10).
Gryt leart hur ’t skriven an at se 40 jaar is, om met de kines in Amerika te korresponderen.
x ’t Bildt 7-5-1868, 24 en 26 jaar, Klaas Berends Bruinsma * Froubuurt 13-4-1842 † St.-Anne 8-2-1917, 74 jaar, [] St.-Anne; NH, KG, G; bij trouwen werkman te Froubuurt, dêr erbaaier (277b), sont Ouwe Maai 1871 erbaaier en werkman an ’e Ouwedyk onder St.-Anne (181b, 217), dêr later wegwerker (248, 546); by syn wegraken dêr sonder beroep; sn fan Berend Jans Bruinsma, erbaaier te Froubuurt, en Wytske Sikkes Hempenius
Sien: A.L. Hempenius, Hempenius I IXf.1, Genealogysk Jierboekje 1973, Fryske Akademy, Ljouwert

Kines:
1 Wijtske Klazes Bruinsma * St.-Anne 10-2-1870 † dêr 14-6-1870, 4 maanden
2 Berend Klazes Bruinsma * St.-Anne 16-6-1871 † dêr 13-9-1871, 2 maanden
3 Berend Klazes Bruinsma (Ben) * St.-Anne 2-9-1872 † Lafayette, Tippecanoe Township, Marshall, Indiana, 20-1-1969, 96 jaar, [] Greenbush Cemetery, Lafayette, Tippecanoe, Indiana; bij trouwen werkman te St.-Anne; emigreert na Noord Amerika;
x ’t Bildt 9-5-1895, baide 22 jaar, Akke Jacobs Berkenpas (Agnes) * St.-Jabik 12-12-1872 † Lafayette, Tippecanoe, Indiana, 12-4-1961, 91 jaar, [] Greenbush Cemetery, Lafayette, Tippecanoe, Indiana; bij trouwen maid te St.-Jabik; dr fan Jacob Tyles Berkenpas en Fetje Luitjens Hofmans, gerniers te St.-Jabik
4 Wopke Klazes Bruinsma * St.-Anne 12-5-1875 † Grunningen 29-5-1941, 66 jaar; ferhúst op 5-9-1896 út St.-Anne na Súdlaren, later Grunningen; bij twede huwlik dêr sonder beroep;
x 1 Cornelia Wijma * Hoogkerk † Grunningen 15-5-1929, 56 jaar; G; foor hur trouwen inweunend maid bij Jacobus Lijbring, arts te St.-Anne (101, 185); dr fan Ietze Wijma en Antje Froentjes
x 2 ’t Bildt 5-6-1930, 55 en 47 jaar, Jiezeltje IJsbrands Boonstra * St.-Anne 19-1-1883 † Grunningen 29-5-1941, 66 jaar; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; dr fan IJsbrand Boonstra, erbaaier te St.-Anne (2c, 380i), en Tetje Roorda
5 Jan Klazes Bruinsma (John) * St.-Anne 10-5-1878 † Stickney, Aurora County, South Dakota 15-3-1966, 87 jaar, [] Aurora Center Cemetery; bij trouwen werkman te St.-Anne; emigreert na Noord Amerika;
x ’t Bildt 16-5-1901, baide 23 jaar, Dirkje Feijes Keizer (Dora) * St.-Anne 22-2-1878 † Stickney, Aurora County, South Dakota,18-9-1965, 87 jaar, [] Aurora Center Cemetery; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; dr fan Feije Jaspers Keizer, timmerfaint, later erbaaier te St.-Anne, en Jantje Pieters Stroosma
6 Anne Klazes Bruinsma (Andrew) * St.-Anne 8-12-1879 † Rochester, Monroe, New York -2-1970; bij trouwen werkman te St.-Anne; emigreart na Noord Amerika;
x ’t Bildt 11-10-1900, baide 20 jaar, Antje Klazes Krottje (Annie) * St.-Anne 13-10-1879 † 1917; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; dr fan Klaas Klazes Krottje, erbaaier te St.-Anne, en Maartje Pieters Spoelhof
7 Sikke Klazes Bruinsma * St.-Anne 6-12-1882 † dêr 27-4-1964, 81 jaar, [] St.-Anne; bij trouwen werkman te St.-Anne;
x ’t Bildt 4-5-1904, baide 22 jaar, Johanna Sjoerds Dijkstra * St.-Anne 18-10-1882 † 13-10-1949, 66 jar, [] St.-Anne; dr fan Sjoerd Hendriks Dijkstra, erbaaier te St.-Anne, en Aaltje Willems Wassenaar (suster fan Tæke XI.3.7)
Sien: W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, 1528, Wassenaar-Comité, 1963
8 Gerben Klazes Bruinsma * St.-Anne 5-6-1886 † dêr 29-12-1886, 6 maanden

Grietje Wopkes Brouwer
Klaas Berends Bruinsma
Klaas Beerns Brúnsma en Gryt Wops Brouwer
Gryt Wops op ’e ouwe dâg

3 Meindert Wopkes Brouwer, folgt XII.2
4 Aukje Wopkes Brouwer
* St.-Anne 21-3-1848 † dêr 27-3-1855, 7 jaar
5 Jelle Wopkes Brouwer, folgt XII.3

6 Reimer Wopkes Brouwer, folgt XII.4
7 Aukje Wopkes Brouwer
* St.-Anne 21-12-1856 † dêr 28-8-1934, 78 jaar, [] St.-Anne; NH; as wede fan Tæke Wassenaar weunt Auky sonder beroep te St.-Anne (239, B562; sont 1-1-131: is dat nr B682), dan weune hur moikesêgers Ântsy en Auky Roimers Brouwer, Auky in hur twede huwlik met Folkert ok nag; fan maai 1923 ant 13-4-1927 weunt hur suster Gryt dêr ok, at dy wede is fan Klaas Brúnsma; Auky bliift self kynderloas;
x 1 ’t Bildt 10-5-1883, 26 en 29 jaar, Tæke Willems Wassenaar * St.-Anne 5-5-1854 † dêr 6-5-1885, 31 jaar, [] St.-Anne; NH; erbaaier te St.-Anne (226); sn fan Willem Gerbens Wassenaar, erbaaier te St.-Anne, en Johanna Poppes van der Meulen;
x 2 ’t Bildt 31-10-1901, Folkert Tjerks Bouma * St.-Jabik 9-12-1859 † St.-Anne 23-4-1935, 76 jaar; NH; erbaaier te St,-Jabik; na ’t fersterven fan syn eerste frou weunt Folkert in bij syn skoanmim te St.-Jabik (476), later te St.-Anne (234), Froubuurt (195) en St.-Anne (488, 562); dêr later gernier, wort ok ‘landbouwer’ noemd; sn fan Tjerk Folkerts Bouma, erbaaier te St.-Jabik, en Jeltje Jelles Stapert;
Folkert x 1’t Bildt 15-5-1884, 24 en 27 jaar, Lysbert Reinders Bil * St.-Jabik 30-1-1857 † dêr 27-11-1891, 34 jaar; G; dr fan Reinder Kornelis Bil en Aafje Symons Dijkstra, erbaaiers te St.-Jabik; Lysbert en hur mim kinne niet skrive
Sien:
W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, 1527, Wassenaar-Comité, 1963
J. Visser, Stapert A Wommels, XIbis5, Genealogysk Jierboekje 1955, Fryske Akademy, Ljouwert

GENERASY XII
XII.1 Gerben Wopkes Brouwer
* St.-Anne 15-1-1841 † St.-Anne, dêr, rij7; erbaaier, later gernier an ’e Ouwedyk onder St.-Anne;
x ’t Bildt 2-5-1867 Elisabeth Jans Ket * St.-Jabik 18-1-1844 † St.-Anne 6-5-1904, 60 jaar, [] St.-Anne, rij 7; dr fan Jan Ket, erbaaier te St.-Jabik, en Trijntje Douwes Stapert
Sien: K. Visser, Stapert A Wommels XI.1, Genealogysk Jierboekje 1955, Fryske Akademy, Ljouwert
Kines:
1 Meindert Gerbens Brouwer, folgt XIII.1
2 Wopke Gerbens Brouwer, folgt XIII.2
3 Jan Gerbens Brouwer, folgt XIII.3
4 Douwe Gerbens Brouwer, folgt XIII.4
5 Levenloas jonky
6 Anne Gerbens Brouwer, folgt XIII.5

XII.2 Meindert Wopkes Brouwer * St.-Anne 4-12-1845 † Langowan 4-6-1912, 66 jaar; hulpreker te St.-Anne, sont 24-9-1863 hulppreker te Rotterdam; derna bij de Indische Christelijke kerk te Langowan, residînsy Menado, ôfdeling Tondano, in ’e Minahassa op Noord Celebes (Sulawesi) ; der ok planter; weunt fan 19-7-1888 ant 10-9-1889 bij syn skoanouders in ’e pastory te Menaam, dan noemd hulppreker; ridder in ’e Orde van Oranje-Nassau;
x 1 Menameradeel 29-6-1869, 23 en 28 jaar, Maria Martha Flieringa * Wommels 15-10-1840 † Langowan 8-1-1881, 40 jaar; dr fan Gellius Hendriks Flieringa; Nederlâns Herformd predikant, 1839-’46 te Wommels, 1846-’48 te Hallum, 1848-’88 te Menaam, en Catharina Margaretha van Belkum;
x 2 Wieringen 25-4-1889, 43 en 35 jaar, Victorine Florentine Henriette Eugenie Frackers * Maastricht 20-6-1853 † Langowan 7-1-1898, 44 jaar; dr fan Balthasar Hyacinthus Frackers, luitenant, luitenant-kolonel bij de infantery, drager fan ’t Metalen Krús, in 1840, ’53 te Maastricht, 1842 te Breda, 1870, ’76 te Heusden, en Johanna Maria Catharina Weijgers
Kines út ’t eerste huwlik:
1 Gellius Meindert Brouwer, folgt XIII.6
2 Catharina Margaretha Brouwer
x Abel Broers
3 Walther Gerard Brouwer
4 Anna Maria Brouwer
5 Anneus Marinus Brouwer, folgt XIII
x Bontje Boersma
6 Anna Maria Brouwer
x Hendrik Ritsma
7 Tine Cornelia Brouwer
x Daniël van der Paauw
Kines út ’t tweede huwlik:
8 Emile Balthasar Hyacinth Brouwer
9 Emile Eugene Victor Brouwer, folgt XIII
x Frederika Petronella Broers
10 Maria Martha Victorine Brouwer
x Jan Isaäc van Schaick
11 Victorine Florentine Henriette Brouwer
x Hendrik Rose

XII.3 Jelle Wopkes Brouwer * St.-Anne 17-1-1850 Beetgum 1928, 78 jaar, [] Beetgum, rij 10, grâf 1; tot syn trouwen inweunend erbaaier te St.-Anne (213, 268); na syn trouwen dêr erbaaier weunend op nr 334; ferhúst dêrweg op Ouwe Maai 1880 na St.-Jabik, der erbaaier tot Ouwe Maai 1881, ferhúst dan met frou en dochter na Beetgum, dêr winkelman; Jelle is later gernier op nr 387 bútten; in 1885 huurt-y lând fan Coroline Françoise Wolfeline barones Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg te Nijmegen; hij is soa ’t skynt sont Ouwe Maai 1906 weer winkelman te Beetgum op nr 463, later gernier op nr 468; sont Ouwe Maai 1920 dêr sonder beroep op nr 87;
x 1 ’t Bildt 5-6-1879, 29 en 35 jaar, Aaltje Lolkes Schaap * Marsum 6-3-1844 † Beetgum 1902, 58 jaar, [] Beetgum, rij 10, grâf 1; fan Ouwe Maai 1863 tot Ouwe Maai 1864 inweunend maid bij Gerrit Symens Terpstra en Trijntje Klazes Visser, bakkers te Ingelum (14); fort derna is se tot Ouwe Maai 1870 inweunend maid bij Symen Andries Nieuwland en Ymkje Ydes Miedema, timmerloi te Marsum (41); omstreeks dy tiid is se tot Ouwe Maai 1873 inweunend maid bij Kornelis Klazes Jepma en Meindertje Annes Kooistra, kooploi te Ingelum; derna idem te St.-Anne (167, 313, 84); bij trouwen is se der nag inweunend maid; dr fan Lolke Jelles Schaap en Geertje Gerbens Porte
De ouweloi fan Aaltsy binne boer te Marsum op nr 23; tussen 1850 en 1856 rake se fan ’e plaats en bij syn fersterven in 1856 is hur hait erbaaier te Fainsum; Lolke syn mim, Aaltje Sybes Visser, is bij hur wegraken rintenierske onder Marsum, dy het dus nag geld genôg; Geertsy weunt met hur seuven kines fan 2-2-1861 tot Ouwe Maai 1863 in ’t Aarmhuus te Marsum (63,4), in 1862, ’70 is se dêr erbaidster, dêrna sonder beroep.
x 2 ’t Bildt 10-5-1906, 56 en 42 jaar, op huwlikse foorwaarden, Klaaske Sierds Westra * Janum 4-6-1863 Driebergen-Rijssenburg 19-4-1945, 81 jaar; FE, later G; in 1885 maid te Froubuurt; in 1906 dêr sonder beroep; wort dêrweg op 7-9-1906 met hur seunen Ids en Sierd overskreven na Beetgum bij hur twede man; ferhúst op 16-4-1929 út Beetgum na hur seun Sierd van Dussen te Rijssenburg (Loolaan 15); dr fan Sierd Bonnes Westra, erbaaier, in 1861 te Sybrandahuus, in 1863 te Janum, 1865 te Hallum, sont 22-4-1867 te Froubuurt (165b, 164c, 165, 238b, 238, 264, sont Ouwe Maai 1891 te St.-Anne (314), en Tjitske Jans Haakma (ok: Haaksma), Tjitske kin niet skrive;
Klaske x 1 ’t Bildt 14-5-1885, 22 en 21 jaar, Dirk Idses van Dussen * St.-Anne 9-12-1862 † Froubuurt 19-9-1902, 39 jaar; erbaaier te Froubuurt en St.-Anne; sn fan Ids Dirks van Dussen, erbaaier te St.-Anne, en Martentje Aukes Oostringa
-Jelle koopt op 10-6-1903 fan Reinder Wassenaar te Wier, ’n huus en hiem te Menaam (dorpsgebied Beetgum); koopsom: f 977,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire: 066035
-Jelle koopt op 14-11-1908 fan Antje Lourens Baarda te Luwt, wede fan Aldrik Riemers Bekkers, 3 perselen lând te Beetgum; netaris: Hermanus Alma te Belkum; Repertoire: 015052
-fan 4-4-1882 tot 20-3-1886 weunt as kommensaal bij Jelle en Aaltsy in Lume Andreas de Glint (* Workum 12-6-1842), erbaaier, dy komt út Froubuurt en fertrekt na Drachten
Kines:
1 Geertje Jelles Brouwer
* St.-Anne 25-11-1879 † Beetgum 4-11-1967, 87 jaar, [] Beetgum; gernierske te Beetgum;
x Menameradeel 1-6-1905 Douwe Hommes Douma * Ingelum 5-3-1871 † Beetgum 21-5-1944, 73 jaar, [] Beetgum; gernier te Ingelum, ferhúst dêrweg op syn troudâg na syn frou en skoanhait te Beetgum op nr 463; dêr tena gernier, later op nr 87; sn fan Homme Douwes Douma, erbaaier, later gernier te Ingelum, en Christina Hayes van Dijk
2 Antje Jelles Brouwer * Beetgum 14-1-1883 † dêr 15-3-1884, 14 maanden

XII.4 Reimer Wopkes Brouwer
x Houkje Beerends Snijder
Bern:
1 Antje Reimers Brouwer
2 Antje Reimers Brouwer
3 Antje Reimers Brouwer
x Doeke Ritskes Tjepkema
5 Wopke Reimers Brouwer, folgt XIII.12
6 Grietje Reimers Brouwer
x Willem Jans Koehoorn
7 Aukje Reimers Brouwer
x Syds Pieters van Noord

XV.1 Meindert Gerbens Brouwer * St.-Anne 13-7-1930 † Burgum 4-9-2018, 88 jaar, [] Burgum, Nieuwstad 5;
x 28-8-1959 Johanna de Groot (Jeannette) * 13-4-1934; dr fan Gabe Hessels de Groot, bij syn trouwen in 1932 lânderbaaier te Lastour par Réalville, Frankryk, en Aaltje Sikkes Bruinsma
Meindert en Jeannette binne achter-achterneef-en-nicht: Aaltsy Brúnsma is ’n dochter fan Sikke Klazes Bruinsma (XI.1.3.2.7) en Johanna Sjoerds Dijkstra, Sikke is ’n seun fan Grietje Wopkes Brouwer, suster fan Gerben Wopkes Brouwer
Kines:
1 Aline C. Brouwer
*18-6-1961;
x Arjen Sprokkereef
2 Hilda M. Brouwer * 12-2-1964;
3 Gerdina J. Brouwer * 11-11-1965;
x Uwe Baldamus
4 Margriet G. Brouwer * 4-10-1973
x Stefan Andersson

XV.2 Sijbe Gerbens Brouwer * St.-Anne 6-5-1932;
x 20-5-1958 Maaike Balt * 14-3-1928; dr fan Klaas Jans Balt, bij syn trouwen in 1926 bakker te Froubuurt, en Trijntje Jelles Hoekstra
Kines:
1 Gerben Klaas Brouwer
* 31-7-1959
2 Christine P. Brouwer * 12-11-1962

Wort fortset