Tineke Lettinga-Brouwers te Marsum hat al heel lang niget oan har famyljeskiednis.
Se leit as fanke al boeken oan mei foto’s, advertinsjes, roubrieven en beskriuwingen fan famyljeferbannen. In kostlike samling. In behâld!
In kostbere boarne foar de genealooch.

Erfgoed Fundaasje wurket yn ’e mande mei gâns oaren de Genealogy Brouwers út.

Hjirûnder in greep út de kolleksje: Album I