FAMYLJE-ALBUM BROUWERS I
Ynhâldsopjefte op alfabet

Tineke Lettinga-Brouwers te Marsum hat al heel lang niget oan har famyljeskiednis. Se leit as fanke albums oan mei foto’s, advertinsjes, roubrieven en beskriuwingen fan famyljeferbannen. Letter folgje mappen fol mei stambeamgegevens.
It giet benammen oer geseten boerefamyljes út de Klaaiboustreek: Andringa, Bierma, Binnema, Boelstra, Bouma, Brouwers, Deelstra, Dykstra (Menaam), Van der Hem, Hoogland, Jensma, Kalma, Keestra, Lettinga, Poortinga, Span, Stienstra, Terpstra, Tijmstra, De Wilde.
In kostlike samling. In behâld fan portretten en roubrieven.
In kostbere boarne foar de genealooch.

Hjirûnder in yndeks per side fan Brouwers Famylje-album I – klik op ’e pylkjes foar trochblêdzjen.
Dêrûnder in ynhâldsopjefte op achternamme-alfabet. Foar it kompleet meitsjen dêrfan siket Erfgoed Fundaasje frijwilligers, lykas ek foar it dokumintearen fan Album II.
Erfgoed Fundaasje wurket yn ’e mande mei gâns oaren de Genealogy Brouwers út. Spannend en nuttich.
Belangstelling om mei te wurkjen? Sjoch formulier.

BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-1
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-2
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-3
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-4
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-5
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-6
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-7
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-8
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-9
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-10
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-11
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-12
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-13
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-14
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-15
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-16
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-17
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-18 + mear poezy
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-19
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-20
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-21
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-22
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-23
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-24
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-25
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-26
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-27
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-28
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-29
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-30
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-31
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-32
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-33
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-34
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-35
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-36
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-37
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-38
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-39
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-40
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-41
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-42
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-43
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-44
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-45
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-46
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-47
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-48
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-49
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-50
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-51
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-52
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-53
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-54
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-55
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-56
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-57
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-58
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-59
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-59A
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-60
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-61
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-62
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-63
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-64
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-65
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-66
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-67
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-69
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-70
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-71
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-72
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-73
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-74
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-75
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-76
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-77
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-78
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-79
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-80
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-81
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-82
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-83
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-84
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-85
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-86
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-87
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-88
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-89
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-90
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-91
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-92
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-93
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-94
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-95
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-96
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-97
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-98
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-99
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-100
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-101
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-102
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-103
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-103A
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-104
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-105
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-106
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-107
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-108
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-109
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-110
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-111
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-112
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-113
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-114
BROUWERS FAMYLJE-ALBUM I-ADV

FAMYLJE-ALBUM BROUWERS I
Yndeks op de siden 2 o/m 56.
2 Brouwers-Stienstra Jitske, foto Koarnjum 1956
3 Stienstra Nanne S. x Hylkje Sierds de Wilde, troukaart, houliksoankundiging, rouadv.
4 Stienstra Jitske, Lieuwe Brouwers
5 Koarnjum pleats Breedyk, idem Skradyk
6 Stienstra Jitske har bertepleats, Sjouke Nannes Stienstra
7 Stienstra Sjouke Nannes x W.K. Boersma, soannen Klaas, Nanne
8 poesyalbumbledsjes Stienstra
9-12 idem
13 Brouwers Sybren Scheltes (skoalfoto), Aaltje Stienstra (foto)
14 Stienstra Sierd Nannes, dochter Aaltje (2 foto’s)
15 Stienstra, Sierd (rouadv.)
16 Stienstra, Nanne c.s (rouadv.)
17 Stienstra Sjouke, Jan, Lutske Jolts Oostra, Jeltje Bakker (4 foto’s)
18 Jolt J. Stienstra, T. Stienstra, poesyalbumferskes foiar Jitske Stienstra
19 Stienstra Jelle, Baukje Stienstra (2 foto’s)
20 Stienstra Jelle x Trijntje de Jong, fam. Brouwers, Herwaarden
21 Herwaarden van Jan (troukaart)
21 Nanne Stienstra (rouadv.)
22 Herwaarden van, Brouwers
23 Jensma, Lutske, Trijntje, Sytske Beerts Jensma (3 foto’s)
24 Jensma, Beert, Trijntje, poesyalbumferskes foar Jitske Stienstra
24A Jensma, Lutske Beerts (roubrief)
25 Keestra, Rindert, Beert, Jan Pieters (3 foto’s)
26 Keestra, Pieter (x Trijntje Jensma), Sybe en Lieuwkje van Dijk, Nanne Hovinga, Wytske Terpstra, Wybe Terpstra, Meintje Keestra-Terpstra, Pietje van Dijk-Hovinga
27-28 Oostra Lutsche Jolts, Stienstra J.S., Stienstra Jelle Sjoukes, Kuperus, Terpstra, Rienks (rouadv.)
29 Wilde de, Hiltje, Sierd Tjallings de Wilde, Jitske Joukes-Roeda (3 foto’s)
29A Wilde de Hiltje Sierds, Lieuwe Jansma, Tjalling Jansma (roubrieven)
30 Jansma-de Wilde Anna, Jitske de Wilde (1 foto)
31 Wilde de-Andringa Wytske, Hendrik Andringa en bern yn Amearika, Dirkje Andringa (2 foto’s)
32 idem (3 foto’s)
33 Salverda A. (x de Wilde) poesyalbumferske foar Jitske Stienstra
34 Wilde de-Sikma Wikje, Antje de Wilde-Salverda, Jitze de Wilde (3 foto’s)
35 Wilde de Jitze, Sierd, Froukje, Tjalling, Jouke, Jitske x Hendrik van der Haar, Wimmigje de Wilde-Buitinga (8 foto’s)
36 Haar van der Hendrik
37 Wilde de P. poesyalbumferske foar Jitske Stienstra
38 Wilde de Andries, Tjalling, Trijntje (3 foto’s)
39 Wilde de Pieter Sierds x Antje Braak (2 foto’s)
40 Brouwers Lieuwe Sybrens (roubrief)
41 Brouwers Lieuwe x Jitske Stienstra (2 foto’s)
42 Brouwers Sybren Scheltes x Jitske Stienstra en Lieuwe (1 foto)
43 Andringa Jitske (1 foto)
44 Brouwers Johannes Scheltes, Jitske, Tjitske x Wybe Terpstra (4 foto’s)
45 Brouwers Tjitske Johannes (foto + rouadv.)
46 Terpstra Jentje Wybes
47 Brouwers Tjitske x Wybe Terpstra, Tjitske Brouwers-Andringa mei Tjitske Brouwers
48 Burg van der Anna-Brouwers, Wintje Everts Siderius
49 Brouwers Aaan Scheltes en Anna van der Burg-Brouwer, Aan Scheltes Brouwers, Lena C. Kistemaker
50 Brouwers Schelte Aans x Sijke Wiersma; Sijke Aans Brouwers, Jantje van der Burg-Slauerhoff, Schelte L. van der Burg, Lena Brouwers-Kistemaker; Aan Scheltes Brouwers, Schelte Aans Brouwers, Schelte Aan Brouwers
51 Poortinga Sjieuwke
52 Brouwers Sybrens Scheltes, Baukje Roelofs Span, Tjitske Pieters Brouwers
53 Brouwers Yfke Schelte (x Pieter Roels Span), dochter: Tjitske Pieters Span
54 Lieuwe Sybrens Brouwers (x Jitske Nannes Stienstra), skoalfoto mei û.o. Lieuwe Brouwers, Piet Keestra, Roel Span
55 skoalfoto mei û.o. Lieuwe Sybrens Brouwers, Piet Keestra, Roel Sjoerds Span, Tjitske Johs. Brouwers; mobilisaasje (?) û.o. Lieuwe S. Brouwers, Nanne Hovinga
56 Brouwers Sybrens Scheltes Brouwers en Sjieuwke L. Poortinga: grêfstiennen
57 Jitske Brouwers Stienstra (foto), Lieuwe Sybrens Brouwers, Sybrens Scheltes Brouwers, foto pleats
58 Sybren Scheltes Brouwers x IJtje Jetzes Klama (foto’s)
59 Sybrens Scheltes Brouwers, Lieuwe en Janny (foto) + rouadv.
59A Gerritje Alberts van der Hem (roubrief)
60 Jitske Brouwers Stienstra + hûs (foto’s)
61 Tineke Brouwers en Bauke Lettinga (foto’s)
62 Sybrens Scheltes Brouwers j ren sr (foto’s)
63 Sijtsche Jacobs Bonga (roubrief)
64 Lieuwe Jacobs Poortinga, Sytske Bonga (foto’s)
65 Anne Tijmstra-Poortinga c.s (foto + rou-adv.)
66 Lieuwe Tijmstra (roubrief)
67 Sijbren Tijmstra (roubrief)
68 Sijbren Tijmstra (roubrief + tankbetsjûging)
69 S. Tijmstra c.s (tankbetsjûgings)
70 Sjieuwke, Sjoukje, Janke, Anne, Sytske Tijmstra (4 foto’s)
71 Jan Pooringa en Maartje de Vries (foto’s)
72 Poortinga (foto)
73 Maartje de Vries (roubrief)
74 Janke Poortinga x Pieter Hoogland, Jan Lieuwes Poortinga, Maartje de Vries, Lieuwe Poortinga, Pieter Hoogland, Jacob Poortinga (2 foto’s)
75 Maartje Hoogland x Sipke Sytsema (foto)
76 Jan Poortinga (roubrief)
77 Elisabeth A. Hiddema (roubrief)
78 Jan Poortinga x Maartje de Vries, Sytske Bonga (2 foto’s)
79 Ybe Poortinga x Antje Bouma, Lieuwe Poortinga (4 foto’s)
80 Lieuwe I. Poortinga (roubrief)
81 Jacob poortinga (roubrief)
82 Jacob Poortinga x Lysbeth Hiddema (3 foto’s)
83 Antje Pieters Bouma (roubrief)
84 Y.L. Poortinga (roubrief)
85 Gerritje Alberts van der Hem (kertiersteat)
86 Gerritje Alberts van der Hem (foto), IJtje Sjoerds Halbersma (rou-adv.)
87 Albert Bruins van der Hem x IJtje Sjoerds Halbersma (2 foto’s)
88 Albert Bruins van der Hem, hanskrift yn poesyalbum foar Gerritje van der Hem
89 Bruin Alberts van der Hem, Evert Alberts van der Hem (2 foto’s)
90 Marten Alberts van der Hem x Grietje Feiema (2 foto’s)
91A Ietje S. Halbersma, Saapke van der Hem, 2 hanskriften yn poesyalbum foar Gerritje van der Hem
91 Maaike A. van der Hem, Saapke A, van der Hem, Albert Bruins van der Hem, Yttje Sjoerds Halbesma (4 foto’s)
92 Sjoerd Alberts van der Hem, Gerritje Alberts van der Hem (2 foto’s)
92A Maaike Alberts van der Hem, hanskrift yn poesyalbum foar Gerritje van der Hem
93 Bruin, Marten en Sjoerd Alberts van der Hem (3 foto’s)
94 Anna (x Sjoerd van der Hem), Brechtje Hogenbrug en Jantje van der Hem (2 foto’s)
95 Anna Hogenbrug, Jantje van der Hem (3x), S. Bijlsma-Boersma (4 foto’s)
96 Albert van der Hem, Klaas van der Hem (2 foto’s)
97 I. Brouwers Kalma, S.s. Brouwers c.s. Jantje van der Hem x Tiede de Jong, (2 foto’s)
98 Gerritje Alberts van der Hem, Jetse Jacobs Kalma (2 foto’s)
99 Ytje Kalma (2x), Jacob Kalma (3 foto’s)
100 Gerritsje Alberts van der hem + rouadv. (foto)
101Yt Kalma, Jacob Jetses Kalma x Froukje Koops (2 foto’s)
102 Oene Tiedes de Jong, Maaike Alberts Everda (2 foto’s)
103 Gerritsje van der Hem, Jetse Jacobs Kalma (2 foto’s)
104 Reinder Nannes Kuperus x Hyke Tjitzes Koldijk (2 foto’s)
105 Reinder Nannes Kuperus x Hyke Tjitzes Koldijk (2 foto’s)
106 Maaike Reinders Kuperus x Harm Jongsma, Sjoerdje Kuperus x Rindert Keestra (4 foto’s)
107 Tjitze Reinders Kuperus, Jan Reinders Kuperus, N.N. (frou) Kuperus (3 foto’s)
108 Reinder Nannes Kuperus x Hyke Tjitzes Koldijk, Rinze Tjitzes Koldijk x Tjerkje Aukes Algera (4 foto’s)
108A P.J. Burenga, B.P. Burenga, poesyalbum ferskes foar Gerritsje van der Hem
109 Hendrik Melles Smeding x N.N., Popke Andries Smeding, Sytse Andries Smeding (4 foto’s)
109A-B-C tekst
109D Albert Burenga, poesyalbumferske foar Gerritje van der Hem
110 Tjitske Andeles Palsma (foto)
111 Baukje Sijtsma (x Albert van der Hem) (3 rouadv.)
112 Jacoba van der Hem (poesyalbumferske foar Gerritje van der Hem), Rieke van der Hem (foto)
112A P. van der Hem, poesyalbumferske foar Gerritje van der Hem
112B Y. van der Hem, poesyalbumferske foar Gerritje van der Hem
113 Y. van der Hem?, Jacoba van der Hem, Pietje van der Hem (3 foto’s)
114 Marten Albers van der Hem, Marten Alberts van der Hem mei soantsje Albert Martens van der Hem, Grietje Feiema (x Marten Alberts van der Hem)

Ynhâldsopjefte op alfabet Famylje-album Brouwers I
Jeltje Bakker 17
Hendrikje Klazes Boersma (rouadv) 16
Grietje Pieters Brouwers (rouadv) 14
J. Brouwers-Stienstra 2, 12 (poesy)
Lieuwe Brouwers 4
Sybren Scheltes Brouwers 13, 20
Tineke Brouwers 20
Wytske Dokter (X Terpstra) 26
Lieuwkje van Dijk (x Keestra) 26
Sybe van Dijk 26
Jan van Herwaarden 20, 22
Nanne Hovinga 26
Pietje Hovinga (x van Dijk) 26
Beert Jensma 24 (poesy)
Lutske Beerts Jensma (x P. de Groot) 23, 24A (roubrief)
Trijntje Beerts Jensma (x Pieter Keestra) 23, 24 (poesy)
Sytske Beerts Jensma (x Doede Bouma) 23
I. Kalma (x Brouwers) 20
Beert Keestra 25
Jan Keestra 25
Pieter Keestra 26
Rindert Keestra 25
Lutske Jolts Oostra 17
Jitske Joukes Roeda (x de Wilde) 29
Aaltje Stienstra 13 (berteadv.), 14
Baukje J. Stienstra 19
Betty Annie Stienstra 17
Fré Stienstra (x Van Herwaarden) 20, 22
Jan Stienstra 17
Jelle Stienstra 19, 20
Jitske Stienstra 4
Jitske Nannes Stienstra (poesy 1894) 8
Jolt J. Stienstra 18 (poesy)
Klaas en Nanne Stienstra 7
Nanne S. Stienstra x Hiltje de Wilde c.s. 3, 12, 16, 21 (rouadv.)
N. Stienstra, brief 11
Sjouke Nannes Stienstra 6, 9 (poesy), 15 (rouadv.), 16, 17
Sierd Stienstra 10 (poesy 1894), 13, 14, 15 (rouadv.), 16, 17
S.N. Stienstra x H.K. Boersma 7, 17
Stienstra 27, 28 (rouadv.)
Trijntje Stienstra (x De Jong) 20
Meintje Terpstra (x Keestra)
Wybe Terpstra 26
Hiltje de Wilde (x Stienstra) 29
Sierd Tjalling de Wilde 29

Pleatsen
Hallum 6
Breedyk, Koarnjum 5
Skradyk, Koarnjum 5