GENEALOGY
BROUWERS
Ljouwerteradiel

In genealogy fan it slachte Brouwers – oarsprong Ljouwerteradiel – wurdt hjir útbroud.
Hjirûnder alfêst in foarswolch. Dit smakket nei mear. Mar tink derom: ferslok dy net, der skûlet – noch – onfolkomen troebeligens yn dit brousel. Graach suveringen, bettermakkerij (gjin wetterterskerij) en smaaklike oanfullingen, sa as wederwarichheden en oantinkens. Hast alle eigenaardichheden en tongslaggen binne wolkom: sjoch kontaktformulier.
Undersyk, ûnder oaren: Tineke Lettinga-Brouwers (IX.2.4) en Erfgoed Fundaasje.
Foto’s en oare yllustraasjes: Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers (IX.2.4.) en Erfgoed Fundaasje.
Fan it parenteel gearstald troch Marianne Hoogma (sjoch bylage) wurdt hjir tankber gebrûk makke.
Mei tank oan Jan D. Hoekstra foar oanfullingen by de earste generaasjes.

Research and composition: Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation and Marianne Hoogma.
This genealogy is not yet complete, it’s being worked on. Do you have additions and/or enhancements? Please see our form.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried

brouwers-sytske-pieters-jj-kalma
Sytske Piters Brouwers
In hele skerpe foto fan foar 1856, lyts tweintich jier neidat in evalueard proses fan fotografy it ljocht sjocht -teminsten, neffens de metoade fan Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) dy’t yn 1837 – L’atelier de l’artiste – in nije technyk fan skerpere foto’s sjen lit: mear detail en koartere beljochting. Sa stiet Sytske Brouwers der ek op.

Ha jim ek sok kostber erfgoed? Of  brieven, geboarteleppels, it earizer, ensfh. Lit it ús witte, it bliuwt fan jimsels: Erfgoed Fundaasje: formulier. 

GENERAASJE I
I Jelte Scheltes * Hallum, x Hallum 1684 (ûndertrou Hallum 11-4-1684), x Naenck Jacobs * Jislum
Bern:
1 Yefke Jeltes ~ Hallum 24-5-1685
2 Schelte Jeltes, folget II.1
3 ? Jeltes
~ Hallum dêr 4-12-1687
4 Grietje Jeltes ~Hallum 27-12-1691 † fóár 1697, op syn heechst 6 jier âld
5 Uilkje Jeltes ~Hallum 26-11-1693 † fóár 1701, op syn heechst 8 jier âld
6 Jakob Jeltes ~Hallum 15-3-1696
7 Grietje Jeltes ~Hallum 28-3-1697
8 Grietje Jeltes ~Hallum 19-6-1698
9 Uilkje Jeltes ~Hallum 9-10-1701

GENERAASJE II
II.1 Schelte Jeltes ~ Hallum 2-5-1686; keapet yn 1712 as jongfeint de brouwerij en mouterij ynklsyf brouwersridskip oan ’e súdkant fan ’e feart achter de wâl yn Hallum fan Pieter Roelofs, Mr brouwer dêr, en Lijsbet Ariens; dêrneist yn 1728 eigner fan stim 45 en brûker fan stim 47 te Hallum,
x 1e Hallum 1716 (ûndertrou dêr 8-11-1716) Dieuwke Annes † foar 1720;
Skelte x 2e 1720 Geertje Willems
Geartsje x 2 1736 Jacob Lieuwes
Bern 1e houlik:
1 Jacob Scheltes ~ Hallum 15-8-1717 † fóár 1721
2 Ytje Scheltes  ~ Hallum 11-6-1719.
Bern 2e houlik:
3 Jacob Scheltes, folget III.1
4 Naantske Scheltes
 * Hallum 22-2-1723, ~ dêr 4-4-1723
5 Willem Scheltes * Hallum 22-2-1723 ~ dêr 4-4-1723 † fóár 1725, op syn heechst 2 jier âld
6 Willem Scheltes ~ Hallum 28-10-1725
7 Pieter Scheltes, folget III.2.
8 Jelte Scheltes, folget III.3
9 Naants Scheltes ~ Hallum 9-12-1731
10 Scheltje Scheltes, folget III.4.

TREDDE GENERAASJE
III .1 Jacob Scheltes * omstrings 1722; by de autorisaasje yn 1736 is er 14 jier; trk- en fearskipper op Hallum-Ljouwert; kastlein te Hallum;
x 1745 Aafke Willems.
Bern:
1 Schelte Jakobs * Hallum 23-1-1746 ~ dêr 22-2-1746.

III.2 Pieter Scheltes ~ Hallum 11-3-1727 † foar 1808, x Hallum 3-7-1757 Tjitske Pieters ~ Feinsum 31-10-1723 † Britsum 24-4-1809, dr f. Pieter Nammens.
Bern:
1 Schelte Pieters Brouwers (ek neamd Brouwer), folget IV.1
2 Pieter Pieters Brouwers
, folget IV.2
3 Antje Pieters Brouwers, folget IV.3

4 Willem Pieters Brouwers
, folget IV.4

III.3
Jelte Scheltes

III.4
Scheltje Scheltes

FJIRDE GENERAASJE
IV.1 Schelte Pieters Brouwer(s) ~ Hallum 10-9-1758 † Koarnjum 14-8-1835, x Britsum 20-4-1788
Grietje Piers Lettinga * Britsum 20-1-1764 † Koarnjum 29-7-1828, dr f. Pier Baukes Lettinga, boer te Britsum, en Rinske Dirks.
Bern:
1 Pieter Scheltes Brouwers, folget V.1

IV.2 Pieter Pieters Brouwers
x Janke Jochums Luxen
Bern:
1 Pieter
2 Jochum
3 Schelte
4 Jacob
5 Antje
6 Tjitske
7 Willem
8 Saake
9 Jelte
10 Tjitse
11 Symon
12 Tjitske

IV.3 Willem Pieters Brouwers
x Saapke Jochums Luxen
Bern:
1 Pieter, folget V
2 Tjitske
3 Jochem
4 Jochum
5 Jacob
6 Geertje
7 Saapke
8 Janke
9 Tjitske

FYFDE GENERAASJE
V.1 Pieter Scheltes Brouwers *Britsum 22-4-1789 ~ dêr 24-5-1789 Koarjum 15-1-1864, x 1e Koarnjum 9-12-1810
Baukje Johannes Binnema * Koarnjum 24-5-1786, dr f. Johannes Binnes Binnema, boer, en Trijntje Doedes de Jong.
Piter x 2e Ljouwerteradiel 7-5-1818
Baukje Simons van der Woude † Koarnjum 25-8-1822, dr f. Symen Jans van der Woude, boer, en Aaltje Eelkes.
Bern 1 e houlik:
1 Schelte Pieters Brouwers, folget VI.1
2 Johannes Pieters Brouwers * Koarnjum 1-6-1813 dêr 1-8-1862, net troud
3 Pier Pieters Brouwer
, folget VI.2
Bern 2e houlik:
4 Grietje Pieters Brouwers
* Koarnjum 28-2-1819 † dêr 31-1-1871, x Ljouwerteradiel 11-5-1843
Roelof Sjoerds Span
* Lekkum 4-10-1816 † Lj.dl 2-10-1888, boer, sn f. Sjoer Ruurds Span, boer, en Grietje Douwes de Vries
5 Simon Pieters Brouwers, folget VI.3 

V… Pieter Willems Brouwers * Stiens 5-5-1789 † dêr 25-6-1829, x Ljouwerteradiel 14-5-1814
Grietje Joutes van der Werff * Stiens, dr f. Joutes Ruurds van der Werff en Ytje Durks.
Bern:
1 Willem
2 Ytje
3 Saapke
4 Sytske Pieters Brouwers * Stiens 2-2-1822 † dêr 12-8-1856, x Ljouwerteradiel 11-5-1843
Jetze Jacobs Kalma * Marsum 27-6-1819 † Stiens 5-12-1898, boer te Stiens, sn f. Jacob Jetzes Kalma, boer te Stiens, en Fetje Sipkes Feikema (ek Feikens); Jetze x 2e Maayke Jitzes Sinnema * Hallum 4-4-1815 † dêr13-6-1905, dr f. Jitze Sijmens Sinnema en Jeltje Douwes van der Meer; Maaike is widdo fan Jochum Wybes Bil.
5 Joute
6 Joute

brouwers-sytske-pieters-jj-kalma

Sytske Pieters Brouwers (V…).
In foto nommen foar 1856, lyts tweintich jier neidat in evalueard proses fan fotografy it ljocht sjocht, teminsten neffens de metoade fan Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) dy’t yn 1837 – L’atelier de l’artiste – in nije technyk fan skerpere foto’s sjen lit: mear detail en koartere beljochting. Sa stiet Sytske Brouwers der ek op

brouwers-jetse-jacobs-kalma

Jetze Jabiks Kalma (V…)


SECHSDE GENERAASJE
VI.1 Schelte Pieters Brouwers * Koarnjum 16-3-1812 † dêr 3-10-1879, x Ljouwerteradiel 21-9-1837
Tjitske Aans Andringa * Jelsum 24-5-1816 † Koarnjum 21-5-1904 [] dêr, dr f. Aan Sybrens Andringa, boer te Koarnjum, en Trijntje Minnes Cuperus.
Bern:
1 Baukje Scheltes Brouwers * Koarnjum 8-12-1838 † Lj.diel 24-3-1875, x Ljouwerteradiel 10-5-1860
Sybe Hessels Rienks
* Hallum 16-2-1831, sn f. Hessel Symens Rienks, boer te Hallum, en Swopkje Sybes Sevenster.
2 Pieter Scheltes Brouwers
, folget VII.1
3 Trijntje Scheltes Brouwers
* Koarnjum 4-9-1843 † dêr 13-8-1865, x Ljouwerteradiel 30-4-1863
Nanne Gerrits Miedema
* Koarnjum 26-9-1840, sn f. Gerrit Ages Miedema en Antje Nannes Hovinga.
4 Aan Scheltes Brouwers, folget VII.2
5 Johannes Scheltes Brouwers, folget VII.3
6 Yfke Scheltes Brouwers * Koarnjum 1-2-1853 † dêr 22-10-1912, x Ljouwerteradiel 4-5-1875 (neef en nicht)
Pieter Roelofs Span * Stiens 26-10-1851 † Lj.dl 14-10-1929, sn f. Roelof Sjoerds Span, boer te Stiens, en Grietje Pieters Brouwers (V.1.4).
7 Sybren Scheltes Brouwers, folget VII.4

brouwers-tjitske-andringa-en-tjitske

Tsjitske Aans Andringa (VI.1) en har beppesizzer Tsjitske Jehannes Brouwers (VII.3.2)

img-20161008-wa0001

Ta oantinken oan Tsjitske Aans Andringa is dizze sulveren tinkleppel bewarre bleaun dy’t smeid is yn 1714.
Ynskripsje yn ’e râne rûnom:

Den 21 Mei 1904 is overleden Tjitske Aans Andringa in den ouderdom van 88 jaren 5 mnd 28 dagen.

Oerdwars dêryn graveard:
Eeke Jakobs/is Gebooren/den 5 October/1714
Boppe-oan de stâl: in ôfbylding fan in man mei twa berntsjes (ien op ’e earm en ien oan syn fuotten).
De leppel is fererfd oan Tineke Lettinga-Brouwers (IX.2.4), fia Sybren Skeltes Brouwers (VII.4), dy hat op syn beurt dy leppel yn eigendom – fansels – omdat er Sybren hyt: in Andringa-namme.
Eeke is doopt te Wurdum op 7-10-1714 as Eelkjen Jacobs, dochter fan Jacob Harings en Hiske Taekes.
Hjir even de famyljerelaasjes:
Eeke x Aucke Tyepckes, ~ Marsum 17-5-1708, boer en âlderling te Marsum en Koarnjum, sn f. Tyepcke Aukes, boer te Marsum, en Trijntje Sybrens.
Soan: Sybren Aukes Andringa ~ Koarnjum 19-9-1745 † dêr 24-3-1819, boer te Koarnjum, x Koarnjum 8-6-1777 Yfke Aans Postma ~ Koarnjum 14-10-1753 † dêr 20-12-1819.
Soan: Aan Sybrens Andringa * Koarnjum 30-4-1789 † dêr 13-5-1878, boer te Koarnjum, x Jelsum 24-6-1815 Trijntje Minnes Cuperus * Deinum jan. 1793 † Koarnjum 20-3-1871.
Dochter: Tjitske Aans Andringa (VI.1)
(Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers) 

VI.2 Pier Pieters Brouwers * Koarnjum 18-12-1814 † Lj.dl 4-2-1876, Ljouwerteradiel 15-5-1847
Grietje Hendriks Brinkman * Koarnjum 4-8-1820 † Lj.dl 27-2-1896, dr fv. Hendrik Freerks Brinkman en Frietzen Jacobs Pekel.
Bern:
1 Baukje Piers Brouwers *18-5-1850 †26-11-1914
2 Hendrik Piers Brouwers * Lj.dl 29-4-1852 † Lj.dl 26-2-1921, net troud
3 Pieter Piers Brouwers * Lj.dl 6-2-1854 † Lj.dl 24-10-1905, net troud
4 Frytzen Piers Brouwers + Lj.dl 20-11-1857.

VI.3 Simon Pieters Brouwers * Koarnjum 12-4-1821 † dêr 26-6-1877, x Ljouwerteradiel 4-5-1848
Houkje Yntes Kooistra
* Koarnjum 26-1-1824 † dêr 29-1-1863, dr f. Ynte Pieters Kooistra en Trijntje Pieters Miedema.
Bern:
1 Baukje Simons Brouwers * Britsum 6-11-1849 † Lj.dl 23-4-1921, x Ljouwerteradiel 27-5-1869
Haye Annes Boersma * Britsum 26-12-1846, sn f. Anne Klazes Boersma en Hendrikje Hayes Terpstra
2 Ynte Simons Brouwers, folget VII.5
3 Trijntje Simons Brouwers
* Britsum 24-10-1852 † dêr 11-2-1885, Ljouwerteradiel 19-6-1878
Jacob Jetzes Kalma
* Stiens 26-4-1850 † Lj.dl 14-12-1921, sn f. Jetze Jacobs Kalma, boer ûnder Stiens, en Sytske Pieters Brouwers ()
Jabik x 2e Ljouwerteradiel 12-5-1887 Janke Johannes Binnema * Berltsum 26-12-1849 † Stiens 28-8-1902, dr f. Johannes Doedes Binnema, boer, en Antje Jacobs Kalma; Janke is widdo fan Haye Ulbes Terpstra
4 Grietje Simons Brouwers * Britsum 27-2-1854 † Hallum 26-1-1934, x Ljouwerteradiel 17-5-1876
Jacob Jetze Karsjens Kalma
* Britsum 4-8-1854  † Hallum 10-3-1925, sn f. Karsjen Jacobs Kalma, boer te Britsum, en Trijntje Doedes Binnema 
5 Pieter Simons Brouwers
* Britsum 9-6-1855 † dêr 22-8-1856
6 Pieter Simons Brouwers 
* Britsum 4-8-1857 † dêr 28-8-1861
7 Jitske Simons Brouwers
* Britsum 24-10-1858 † Ljouwert 20-9-1940, Ljouwerteradiel 8-5-1878
Hendrik Symens Kalsbeek
* Wergea 24-8-1850 † Ljouwert 25-4-1884, sn f. Symen Lammerts Kalsbeek en Grietje Jacobs Palsma
8 Janke Simons Brouwers
9 Wopke Simons Brouwers
* Britsum 14-4-1861 † Lj.dl 23-6-1932, x Ljouwerteradiel 7-5-1887
Maartje Aans Algera
* Britsum 2-5-1862 † Denenoord, Súdlaren 4-6-1945, dr f. Aan Aukes Algera, boer te Britsum, en Tjitske Jans Kuperus
10 Pieter Simons Brouwers
* Lj.dl 14-1-1863 † dêr 20-2-1901, net troud

De berteleppel fan Tryntsy Simens Brouwers (VI.3.3) is yn ’e Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers. (Erfgoed Fundaasje siket de merktekens fan ’e sulversmid nei). Ynskripsje yn ’e râne rûnom:
Trijntje Simons Brouwer is geboren den 24 October 1852

Opmerkelik: hjir wurdt (noch) Brouwer sûnder s stavere, sjoch ek de eardere generaasje: Skelte Piters Brouwer(s)  (IV.1).

Hergebrûk en tagelyk histoarys besef: de leppel is al makke yn 1814.
Ynskripsje oerdwars:
Ter Gedachtenis Van Den Heer/Arent Johan v. Glinstra/Overleden 30 May 1814
Glinstra sil de lânhearre west hawwe (soks wurdt allyksa ûndersocht).

Ofbylding boppeoan yn dreaun sulver: in skriemende frou by in pilaar.

Hjirûnder twa portretten fan Tryntsy Symens Brouwers, net alheel identyk

brouwers-trijntje-s-2

brouwers-trijntje-simons

Dit portret is in ôfdruk  fan in fergrutte útsnede fan ’e foto hjirboppe, mooglik gaadlik makke foar ynlisten. Dat waard gauris dien. Itselde jildt foar de pendant hjirûnder fan Tryntsy har man Jabik Jetzes Kalma (it oarspronklik portret fan Jabik is noch net boppe wetter, hooplik is ’t net weiwurden)

brouwers-jacob-jetzes-kalma

SANDE GENERAASJE
VII.1 Pieter Scheltes Brouwers * Koarnjum 4-5-1841 † dêr 12-5-1916, boer, x Ljouwerteradiel 9-5-1867 (neef en nicht)
Baukje Roelofs Span
* Stiens 25-5-1844 † Koarnjum 31-8-1914, dr f. Roelof Sjoerds Span, boer te Stiens, en Grietje Pieters Brouwers (V.1.4).
Bern:
1 Grietje Pieters Brouwers * Koarnjum 4-12-1867 † dêr 27-5-1883
2 Schelte Pieters Brouwers *Koarnjum 18-4-1870 † dêr 21-10-1873
3 Schelte Pieters Brouwers * Koarnjum 30-9-1874 † dêr 14-4-1881
4 Tjitske Pieters Brouwers * Koarnjum 6-9-1877 † dêr 4-11-1908 [] Koarnjum, x Ljouwerteradiel 16-5-1901 (achterneef en nicht)
Karsjen Jacob Jetzes Kalma * St.-Anne 14-10-1876 † Jirnsum 9-8-1959 [] Koarnjum, greiboer, sn f. Jacob Jetze Karsjens Kalma, boer te Stiens, Grietje Simons Brouwers (VI.3.4)
Kars x 2e Ljouwerteradiel 30-11-1910 Dieuwke Klazes Lugtenveld * Haskerdiken 10-4-1869 † Ljouwert 22-4-1944, dr f. Klaas Sijtses Lugtenveld en Fimke Sijttes Bies.
5 Roelof Pieters Brouwers * Koarnjum 3-12-1880 † dêr 24-11-1895.

11

Baukje Roelofs Span (VII.1)

12

Tjitske Pieters Brouwers (VII.1.4)

VII.2 Aan Scheltes Brouwers * Koarnjum 29-5-1846 † dêr 6-1-1894, x Ljouwerteradiel 8-5-1872
Wintje Everts Siderius * Wier 2-2-1846 † Koarnjum 22-9-1917, dr f. Evert Pieters Siderius, gernier te Menaam, boer te Wier, en Jeltje Baukes Heslinga.
Bern:
1 Jeltje Aans Brouwers * Bitgum 1-6-1874 † Lj.dl. 26-5-1889
2 Schelte Aans Brouwers, folget VIII.1
3 Tjitske Aans Brouwers *
Bitgum 8-5-1881 † dêr 24-6-1881

14

Wintsy Everts Siderius (VII.2)

VII.3 Johannes Scheltes Brouwers * Koarnjum 5-1-1850 † dêr 22-4-1918, boer, x Ljouwerteradiel 27-5-1884
Klaaske Lieuwes Poortinga
(suster fan Sjieuwke VII.4) * Hallum 11-4-1856 † dêr 20-3-1889, dr f. Lieuwe Jacobs Poortinga, boer, en Sytske Jacobs Bonga.
Bern:
1 libbenleas berntsje Brouwers * Koarnjum 23-1-1886
2 Tjitske Johannes Brouwers * Koarnjum 21-3-1887 † Lj.dl 6-9-1913, x Ljouwerteradiel 8-5-1909
Wybe Jentjes Terpstra * Marsum 30-5-1881, boer op en eigner fan Nij Sirtema State ûnder Ingelum, letter (yn ’e oarlochsjierren) ûnder Kofurderige, sn f. Jentje Terpstra en Jeltje Bontekoe, Wybe x 2e Wytske Docter.
Bern Terpstra, 1e houlik:
1 Jentje Wybes Terpstra
2 Meintje Wybes Terpstra, x Jan Pieters Keestra
3 Schelte Johannes Brouwers * Koarnjum 30-1-1889 † dêr 1-3-1889.

brouwers-johannes-scheltes

Jehannes Skeltes Brouwers

Rouadvertinsjes Ljouwerter Krante, troch de neisten útknipt en bewarre:

brouwers-johs-sch

brouwer-tjitske-johannes-rouadv

brouwers-tjitske-en-wybe-terpstra

Troufoto fan Tsjitske Brouwers (VII.3.2) en Wybe Terpstra

VII.4 Sybren Scheltes Brouwers * Koarnjum 26-4-1859 † Lj.diel 30-6-1941, boer, x Ljouwerteradiel 1-6-1882
Sjieuwke Lieuwes Poortinga (suster fan Klaske VII.3) * Hallum 28-11-1857 † Ljouwert 25-5-1908, dr f. Lieuwe Jacobs Poortinga, boer te Hallum, en Sytske Jacobs Bonga.
Bern:
Lieuwe Sybrens Brouwers, folget VIII.2

Fan Sjoeke Liuwes en Sybren Skeltes is in sulveren tinkleppel bewarre. Ynskripsje:
25 jarige Echtvereeniging van Sybren S. Brouwers en Sjoeke L. Poortinga
Gravearing oerdwars oer de rêch hinne:
1882 Juny 1907

Ut deselde Poortinga-famylje is dizze tinkleppel oerlevere. Ynskripsje yn ’e râne rûnom:
Ter Eere Uwer 25 jarigen Echtvereeniging 11 Mei 1914
Dêrûnder oerdwars oer de rêch:
J. Poortinga
L. Hiddema
Op ’e stâl: ôfbylding wapen mei JE MAINTIENDRAI

(Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers).

VII.5 Ynte Simons Brouwers * Britsum 24-3-1851 † Lj.dl 7-6-1921, x Ljouwerteradiel 17-5-1876
Antje Lieuwes Bouma
* Froubuorren 6-8-1854 † Lj.dl 31-12-1924, dr f. Lieuwe Pieters Bouma en Ytje Pieters Miedema
1 berntsje Brouwers * en † Lj.dl 1-5-1877
2 Simon Yntes Brouwers * Lj.dl 26-10-1879 † Lj.dl 10-6-1901
3 Ytje Yntes Brouwers * Lj.dl 23-12-1881 † Lj.dl 3-2-1905, net troud
4 Houkje Yntes Brouwers * Lj.dl 30-11-1886 † Lj.dl 20-2-1929, net troud
5 Lieuwe Yntes Brouwers * Aldeleie 10-12-1890 † Feinsum 24-7-1970 [] Feinsum
6 Wopke Yntes Brouwers † Feinsum 19-9-1949 [] Feinsum

ACHTSTE GENERAASJE
VIII.1 Schelte Aans Brouwers * Bitgum 1-7-1876 † Burgum 20-10-1961 [] Koarnjum, x Ljouwerteradiel 23-4-1898
Sijke Annes Wiersma
* Marsum 30-6-1874 † Ljouwert 3-5-1960 † Koarnjum, dr f. Anne Jelles Wiersma en Antje Sijes Bosch.
Bern:
1 Antje
(Anna) Scheltes Brouwers * Koarnjum 26-3-1899 † dêr 25-9-1953, x Ljouwerteradiel 7-5-1921
Linze Johannes van der Burg * Jelsum 19-6-1897, sn f. Johannes van der Burg, boer te Jelsum, en Antje Hovinga.
Bern Van der Burg:
1 Johannes Linses van der Burg, x Richt Hofman
2 Schelte Linses van der Burg, x Jantje Slauerhoff
2 Aan Scheltes Brouwers, folget IX.1
3 Tjitske Aans Brouwers * en † Bitgum 8-5-1881.

 brouwers-aan-en-antje-scheltes-foto-de-jong

Aan (IX.1) en Antsy Skeltes Brouwers (VIII.1.1) (Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert)

VIII.2 Lieuwe Sybrens Brouwers * Koarnjum 5-11-1883 † dêr 9-10-1930 [] Koarnjum, boer te Koarnjum oan ’e Breedyk fan 1908 oant 1910, sûnt oan Skradyk dêr, x Ferwerteradiel 7-5-1908 
Jitske Nannes Stienstra
* Hallum 30-3-1883 † Ljouwert 2-12-1965 [] Koarnjum, dr f. Nanne Sjoukes Stienstra, boer te Hallum, en Hiltje Sierds de Wilde.
Bern:
Sybren Schelte Lieuwes Brouwers, folget IX.2

brouwers-lieuwe-x-j

Lieuwe Sybrens Brouwers (VIII.2) (Foto: J.H. Slaterus,Ljouwert)

brouwers-jitske-stienstra

Jitske Nannes Stienstra (VIII.2) (Foto: J.H. Slaterus,Ljouwert)

brouwers-pleats-1

De pleats oan ’e Skreedyk ûnder Stiens dêr’t Liuwe Brouwers en Jitske Stienstra twa jier buorkje

brouwers-pleats3

 Skradyk ûnder Stiens, Liuwe Brouwers en Jitske Stienstra har bedriuw sûnt 1910 

brouwers-lieuwe-sybrens-jitske-en-sybren

Liuwe Sybrens Brouwers (VIII.2), Sybren Skelte en Jitske Stienstra (Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers)
brouwers-lieuwe-sybrens-rouad1

NJOGGENDE GENERAASJE
IX.1 Aan Scheltes Brouwers
* Koarnjum 9-7-1901 † Burgum 9-2-1991, húsdokter te Burgum, x Hoofddorp 8-5-1929
Lena Cornelia Kistemaker
* 1903 † 1990
Bern:
1 Helena (Heleen) Brouwers * Burgum 7-7-1931, x Tytsjerksteradiel 24-8-1956
Maarten Visser * Bergen (N.H.) 26-4-1929
Bern Visser:
1 Marc Alewijn Visser * Amsterdam 28-7-1959, dir. Hûs en Hiem Ljouwert, x Stella Reydon
2 Alcycone (Alcijn) Visser * Amsterdam 28-4-1961
3 Sophia Helena Rhoxane Visser * 25-7-1963, x Amsterdam 7-7-1995 Mark Witteveen.

2. Sijke Brouwers * 1933, x Harm Menger
3 Nelleke (Nel) Brouwers * 1937, x Wob Bergsma
4 Schelte Aans Brouwers, folget X.1

brouwers-aan-scheltes

Aan Skeltes Brouwers (IX.1)

brouwers-lena-kistemaker

Lena Cornelia Kistemaker (IX.1)

IX.2 Sybren Schelte Lieuwes Brouwers * Koarnjum 18-10-1910 † dêr 17-12-1977, boer te Koarnjum oan ’e Skradyk, bestjoerslid en lid Rie fan Tafersjoch Rabobank Ljouwert; x Ljouwerteradiel 9-5-1933
IJtje Jetses Kalma
* Hantumhuzen 31-7-1912, dr f. Jetse Jacobs Kalma, boer te Hantumhuzen, letter ûnder Stiens, en Gerritje Alberts van der Hem.

De geboarteleppel fan Ytsy Kalma is yn ’e Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers.  Ynskripsje:
Ytje Jetzes Kalma geb. 31 Juli 1912 Geschenk van S.A. van der Hem [Ytsy har omke]

13

Sybren Skelte Brouwers en Ytsy Jetses Kalma (IX.2)

Bern:
1 Gerritje Brouwers * Koarnjum 27-4-1935, drs klassike talen te Amsterdam
2 Lieuwe Brouwers * Koarnjum 27-1-1937, drs sosjaal politike wittenskippen te Amsterdam
3 Jitske Sjieuwke Brouwers * Koarnjum 9-8-1939, bibletekaresse te Amsterdam
4 Trijntje Hiltje (Tineke) Brouwers * Koarnjum 13-11-1943, ûnderwizeres, x  It Bilt 4-8-1964
Bauke Minnes Lettinga * Doanjum 16-2-1937, boer te Aldebiltsyl, sn f. Minne Lammerts Lettinga, boer te Doanjum, en Tjitje Gatses Siderius.
Bern Lettinga:
1 IJtje Jitske Lettinga * Nijebiltsyl 7-4-1966
2 Tjitje Doutje Lettinga * Nijebiltsyl 18-3-1968
3 Gerlantje Trijntje Lettinga * Nijebiltsyl 10-8-1975
4 Berber Hiltje Lettinga * Nijebiltsyl 15-1-1977
5 Schelte Lieuwe Lettinga *Nijebiltsyl 20-1-1980
6 Doutje Nynke Lettinga * Nijebiltsyl 7-4-1981.

De geboarteleppel fan Tineke Brouwers hat as ynskripsje yn ’e râne rûnom:
Trijntje Hiltje Sybrens Brouwers geboren 13 November 1943.
Boppe op ’e stâl in ôfbylding fan it wapen fan Fryslân.
(Kolleksje T.H. Lettinga-Brouwers) 

Tineke is neamd nei twa oerbeppen.

boelstra-sieds-siebe-en-tineke-brouwers

Tineke Brouwers (IX.2.4) en Sieds Siebe Boelstra (Sjoch Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra)

TSIENDE GENERAASJE
X.1 Schelte Aans Brouwers * Burgum 6-1-4-1942, x Hilly Haarsma
Bern:
Arne Skelte Brouwers
, folget XI

ALFDE GENERAASJE
Arne Skelte Brouwers * Ljouwert 25-10-…., mei-dir. Autobedriuw Haaima Ljouwert, x
Annemarijke Haaima

wurdt fuortset