KERTIERSTEAT
fan
KLAAS BRUINSMA
Master-oersetter

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

Undersyk: Erfgoed Fundaasje – Goasse Brouwer; Ype Brouwers, genealooch, Ljouwert.
Famyljefoto’s en argyfmateriaal (hjir meast pleatst op wiere grutte): Klaas Bruinsma, Drachten, en Enno Bruinsma, Easterein.

It Frysk yn dit epistel is altemets wat argaysk omwille fan ’e 1e persoan, dat dy tige wurdearre.

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset.

Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier

Klaas Bruinsma – Master-oersetter fan rju Klassike Wurken – beheart uteraard ta de Hearskippen fan ’e hjoeddeiske Heechste Taal-Elite. Lykas yn party lagen, is ek yn syn skaai troch alle iuwen hinne in weachbeweging te merkbiten wat it deistich bestean en kennis oanbelanget, it giet foargoed op en del, del en op. Syn heit klimt by de sprekwurdlike maatskiplike ljedder fan fabryksarbeider omhegen ta plysjeman en bestjoerder yn tsjerke en maatskippij. En, hy is fûleindich fersetsstrider.
It otterdoks-herfoarme pake- en beppefolk fan heites kant en it goed-grifformearde fan memmeskant fan dizze geletterde is arbeidsum by de boer en foar in part ûngeletterd, lykas Tryntsje Sikkes Hibma, faam te Tsjom (nr 9), Pytsje Sybrens Katstra, faam te Skraard (nr 11), Lútsje Knillis de Groot, arbeidster te Reduzum (nr 51), Fokeltsje Rinses Hibma, arbeidersfrou te Skraard (nr 108), Harmen Lammerts, master wever te Boalsert (nr 108).
Dit arbeidersfolk stamt út in fermidden fan hierboerinnen en -boeren – meast Greidhoeksters (18, 33, 37, 46, 56, 66, 68, 86, 103, 156, 224, 292, 449).
Dêrbo
ppe lit in fermidden fan einierden har jilde, dy hawwe wat mear te sizzen fanwegen erfelike begoedigens (de nrs 70, 140, 144, 256, 282, 291, 564, 566, 1172, 2345, 4601, 9200, 294402).
En dat rint tebek op haadlingen, hearskippen en lânadel. Hiel ordinêr-gewoan, want by djipper dollen komt hjirre sawat elk autochtoan skepsel by dy ‘boppelaach’ út.
De namme Bruinsma is oernommen fan in oer-0er-oerbeppe: Tsjitske Tseards Bruinsma (nr 65).
Yn ’t Bruinsma-bloed sittte twa generaasjes yn ’e  herberch De Graauwe Kat: de eigners Wypkje Sipkes Visser en Piter Sybrens Katstra (nrs 45 en 44) – dy’t syn fan yn 1811 fan dy herberch skipet – en har soan Sybren mei syn wiif Doutzen Harmens Damstra (nrs 22 en 23). Ek binne fiskers ûnder de foarteam, sa as Gerrit Jans (nr 48), op wrede see en dan de oare deis ûnder dy kalme kust fan Wierum.
Guon fertsjinje de kost mei in berop dat no útstoarn is.
Beppe Fokeltsje Atema (nr 5) is op ’e âlde dei bolkoerrinster. Oerpake Jehannes Klazes Dykstra (nr 26) te Boalsert fertsjinnet in skoft de skrale kost as sadanich, dy bolkoerrinder-man, hy is allyksa – kurieus – sûkerfoarmbakkersfeint yn ’e stêd. Romkje Sjoerds de Jong en har sydsulver Jehannes Jehans Weijer (nrs 57 en 56) sutelje har sintese negoasje út as ynlâns kreamerske en dito kreamer. Ale Tsjibbes Talman (nr 30) is ek sa’n ‘ earme swalker yn ’e wrâld’. De Katstra’s bekwame har bûten de kroech yn it metier fan koaltsjer (grientekweker, benammen fan koal), lykas ek Inne Wybrens Bruinsma (nr 8) te Tsjom dat besiket, hy einiget – hooplik net te liderslein – as in fint dy’t yn eigen doarp de hân ophâlde moatte sil.

Dêrfoaroer binne hege amtners ûnder harren. Trije generaasjes Faber as belestingûntfangers en meirjochters (nrs 70, 140, 280), en de mannen fan kwizekwânsje lykas Jabik Thomas Sippens (nr 142), Durk Douwes Weijer (nr 224), Hâns Epes Stapert (nr 18401); Jan Hylckama (nr 454) is bijsitter (wethâlder).
Dizze poeet hat allyksa in lofdichter-dûmeny as foarfaar: Jehannes van Gorcum (nr 226), dy’t heech opjout fan de fromme freule Clare van Sytzama: ‘Geen ander, dat ’s een klaarheid/CLARA, dan die der waarheid’.
En hy stamt dêroerhinne ôf fan Poppe fan Popma, yn 1421 Hear fan Schylge (nr 466204). De sirkel is wierliken rûn mei guon fan dy âldst bekende foarâlden Jetscke Bonga en Ocke toe Rispens (nrs 29440 en 3294402), om 1400 hinne eigenerfde boeren te Easterein-, it berteplak fan de Rju Eale Hear Klaas Bruinsma.

Portret Klaas Bruinsma troch Douwe Elias
Klaas Bruinsma, troch Douwe Elias oaljeferve op doek (60 x 80 sm), 2008

Klaas Bruinsma is neamd nei syn omke Klaas Johannes Visser * Wytgaard 23-3-1898. Klaas skriuwt himsels neffens de âlde Fryske stavering lang Klaes, mar hy giet mei ferskuorrende tsjinsin lang om let oerstaach foar dy  ‘ôfgryslike nije stavering fan 1980’.
Foto: Doet Visser, Winaam, 2008

Klaas BRUINSMA * Easterein 1-2-1931 † Drachten 29-10-2018 [] Easterein; otterdoks-protestant; hy is passifist – yn dit fermidden nuveraardich – en tsjinnet de millitêre tsjinsttiid út as helpferpleger yn in psychiatryske ynrjochting; yn 1956 ûnderwizer te Spannum, 1958-‘60 te Hidaard nei opdoeken fan ’e skoalle learaar Ingelsk en Skiednis te Zoetermeer 1960-’63, 1963-1973  idem te Balk Kristlike MAVO, 1973-‘86 te Drachten Ichtus College (CSG Ludgerus); wennet yn Malperthuus yn ’e bosk ûnder Aldemardum 1986-2003, dêrnei te Drachten (twongen troch hertkwaal, long-emboly en leukemy); oersetter; x Wymbritseradiel 12-8-1960 (skieden 1981), Wietske HOEKSTRA (Wike) * Jutryp 21-2-1934; faam te Snits, servearster by Philips te Eindhoven, dr f. Sjirk Hoekstra, tsiismakker te Heech, en Wietske Nauta; Klaas hat sûnt 1986 in LAT-relaasje (Libjend Apart Tegearre) mei Jacoba VAN DER BIJ (Coba) * 1934 † Drachten 2015; hurdrydster te Drachtster Kompenije; widdo fan Egbertus Reitsma
Sjoch foar libben en wurk:
Sirkwy
Wikipedia
Bern:
1 Wytske Teatske (Wike) * Zoetermeer 25-9-1961
2 Durkje Fokeltje (Dukke) * Delft (sikehûs Beth Ezda) 18-4-1963
3 Winfried Liudger Bernlef * Balk 22-2-1967
4 Inne Steffen Johannes * Balk 24-8-1968


GENERAASJE II

2
Enne BRUINSMA * Tsjom 30-5-1890 † Neustadt 3-5-1945; otterdoks herfoarme fan hûs út; foarsitter skoalbestjoer Kristlik Nasjonale Skoalle te Easterein, idem Kiesferiening
Kristlik Histoaryske Uny (CHU-Christelijk Historische Unie); tsiismakker te Tsjom; plysje te Ljouwert, idem Havelterberg ûnder Stienwyk, idem te Warns en Easterein; x Ljouwert 2-8-1916

Wijtsche VISSER * Wytgaard 2-2-1895 † Snits 19-2-1982; fan hûs út grifformeard, wurdt mei har man herfoarme; by trouwen faam te Ljouwert; komt 8-6-1911 út Ljouwert yn Wurdum


Wytske Visser. Foto: De Jong, Snits


Inne Bruinsma, yn 1912. Foto: J. Dwinger, Grêftswâl 5, Ljouwert


Inne sit yn ’t ferset fan skoalle en tsjerke. Hy wurdt ferret (wierskynlik troch NSB-ers) en yn jannewaris 1945 ophelle troch twa SD-offisieren. Hy wurdt opbrocht nei Wommels, dan Ljouwert, Grins, en Neuengamme. Hy wurdt út dat konsintraasjekamp befrijd, mar ferstjert lykwols – wierskynlik op op 28 april 1945 – oan board fan ’e Cap Arcona, in passazjierskip dat oars cruises makket nei Súd Amearika. Dat skip wurdt yn ’e Bocht fan Lubeck troch de Royal Air Force op 3 maaie 1945 torpedeard.
It deadsberjocht, brocht troch in Vermeulen en in Levering (dy’t – ûndersteld – sels yn Kamp Neuengamme sitten hat), komt in moanne letter by de famylje oan. As Wytske dy mannen oankommen sjocht, tinkt se dat Inne weromkomt.
In dei letter swaait in Amerikaanse delegaasje it hiem op mei dêrby in soan fan Inne syn suster yn Amearika; de jonge hat as militêr de twadde oanfal yn Normandië meimakke, syn mem hie tsjin him sein: Ast yn Europa komst, moatst jim omke Inne opsykje.
Meidielingen: Klaas en Enno Bruinsma, septImber 2018

Op Inne syn roukaart stiet:
As dan de Soan Heit frijmakke hat, sil hy yn wierheid frij wêze.
Neffens Johannes 8 : 36:
As dan de Soan jimme frijmakke hawwe sil, sil jimme yn wierheid frij wêze.

Heit as plysje, omstrings 1920 


De húshâlding fan Inne en Wytske, foardat Klaes en Enno berne binne. Steffen, Johannes, Heit, Mem, Foke (Fokeltje) en Dukke (Dirkje)

 
Foto: De Jong, Snits

Ut: M.L. de Boer – Minskestriid-minskelibben – Ut de histoarje fan Hinnaerderadiel – Haadstik 13 – Under it jok fan de oerhearsker, A.J. Osinga N.V., Boalsert, 1970, Kristlik Fryske Folksbibleteek Nû. 138.
Inne Bruinsma en Wytske Visser


Mem, nei Heit syn ferstjerren komt hja lykme allinne foar de  seis bern op. De húshâlding hat it net rom

Portret Fokeltje Atema
Fokeltje Atema. Foto: P. Timmer, Eise Eisingastrjitte, Frjentsjer. In skildere portret fan Fokeltsje fan ’e hân fan Inkje Suierveld, makke neffens dizze foto, is weiwurden 


GENERAASJE III
4 Steffen Ennes BRUINSMA 
* Tsjom 3-5-1849 † Frjentsjer 24-6-1907, psychiatryske ynrjochting; arbeider te Tsjom; x Frjentsjerteradiel 12-5-1877
5 Fokeltje ATEMA * Skraard 17-2-1850 † Tsjom 10-2-1914; by trouwen faam te Tsjom; yn 1908 dêr bolkoerrinster; yn 1912 en by ferstjerren sûnder berop te Tsjom


Roubrieven, wiere grutte

6 Johannes Wytzes VISSER * Wurdum 3-6-1869 † dêr 22-1-1943; giet 30-5-1892 út Reduzum nei Ljouwert; yn 1892 arbeider te Reduzum, yn 1895, ‘98 idem te Wytgaard, yn 1901, ’16, ’26, ’34 (fabryks)arbeider te Wurdum, yn 1945 dêr sûnder berop; x Baarderadiel 28-5-1892
7 Dirkje Jacobs WEIJER * Weidum 4-8-1878 † Boalsert 22-9-1948; giet 12-5-1891 út Weidum nei Hilaard, ferfart 9-6-1892 út Hilaard nei Ljouwert; by trouwen faam te Weidum; yn 1945 sûnder berop te Wurdum
Sjoch: Andries Weijer – Weijer, eigen behear, Rosmalen, 2008

GENERAASJE IV
8 Enne Wybrens BRUINSMA
 * Tsjom 28-12-1816 † dêr 21-4-1895; yn 1844, ’49, ’77 arbeider te Tsjom; yn 1845 dêr koaltsjer (grientekweker); by syn twadde boask yn 1859 skippersfeint te Tsjom; x 2 Frjentsjerteradiel 18-3-1859 Hendrikje Nammens Halma * Dronryp 15-4-1822 † Tsjom 29-12-1903; by twadde houlik faam te Tsjom; dr f. Nammen Annes Halma en Tætske Klazes Snoekstra, Hinke is widdo fan Douwe Ates Boersma; x 1 Frjentsjerteradiel 4-5-1844
9 Trijntje Sikkes HIBMA * Pitersbierrum 13-5-1821 † Tsjom 24-12-1856; by trouwen faam te Tsjom
Sjoch foar foarâlden Enne: Andries Koornstra – Tjebbinga – Genealogysk Jierboek 2008, side 100 e.f. (sykje mei de sykfunksje)

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Inne en Tryntsje; Tryntsje kin net skriuwe; dat de oaren dat ambacht amper ûnder de knibbel hawwe docht bliken út dy har hantekeningen: Inne tekenet mei E W Brnmsa en syn heit Wybren Wynsens mei: W W birnsma 

10 Rinse Gerrits ATEMA * Skraard 6-6-1813 † foar 17-5-1849 (stjer-akte net fûn); yn 1844, ’50, ’59, ’77 arbeider te Skraard, yn 1854 as sadanich neamd te Wolsum; x 2 Wûnseradiel 21-5-1859 Trijntje Hayes van der Veer * Harns 21-3-1824; yn 1849 sûnder berop te Skraard, yn 1859 idem te Harns; yn 1895 wurkster te Wûns; dr f. Haye Broers van der Veer, seeman te Harns, en Trijntje Sybrens Kingma, naaister; Tryntsje x 2 Harns 17-5-1849, 43 en 25 jier, Lykle Lamberts Rimkema * Parregea 22-12-1805 † Feanhuzen (yn it tredde gesticht) 10-10-1854; arbeider te Harns; komt út Harns yn ’e bidlerskoloany Maatschappij van Weldadigheid te Feanhuzen op 30-5-1843, dêr ûntslein 24-2-1844; wurdt te Ljouwert op 20-2-1850 feroardiele fanwegen biddeljen ta acht dagen finzenisstraf en oerbringen nei in bidlersgesicht; yn 1855 ‘tijdelijk in de Colonie’; sn f. Lambert Rimkes Rimkema, stedsomropper te Harns, en Sjoukje Lykeles Venema (ek: Fenema); Rinse x 1 Wûnseradiel 21-9-1844
11 Pietje Sybrens KATSTRA * Arum omstrings 1820 † Skraard 21-8-1853, 33 jier; by trouwen faam te Skraard
Rinse keapet op 22-3-1854 in hûs mei hiem en bleekfjild te Wolsum fan Jan Pieters Porten te Skraard; keapsom: f 250,00.
Pytsje kin net skriuwe. By har ferstjerren wurdt troch de gemeente in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn.

12 Wytse Jans VISSER * Wurdum 12-5-1831 † dêr 25-12-1921, 90 jier; omstrings 1855 wurkboade te Wurdum, by trouwen en yn 1861, ‘69, ‘92. ’94 dêr arbeider; yn 1878 arbeider te Wytgaard; yn 1919/‘20 ‘rentetrekker’ te Wurdum; x Ljouwerteradiel 13-5-1857
13 Harmentje Johannes DIJKSTRA (ek: Harmke) * Boalsert 15-3-1835 † Stiens 18-10-1925, 90 jier; yn 1885, ‘92, ‘94  kreamerske te Wurdum
Wytse ferkeapet op 4-10-1878 in hûs te Wurdum; keapsom: f 280,00 

14 Jacob Johans WEIJER
 * Weidum 31-10-1844 † dêr 17-12-1914; yn 1863, ‘72, ‘83, ‘92 arbeider te Weidum, yn 1867, ’70 idem te Bears; x Baarderadiel 21-2-1867
15 Wytske Ales TALMAN * Eastersee 26-10-1840 † Wurdum 12-6-1931; by trouwen faam te Mantgum

GENERAASJE V
16 Wybren Wynsens BRUINSMA
 * Lollum 1782/83 † Tsjom 21-12-1846, 63 jier; yn 1820, ‘45 arbeider te Tsjom; neamd dêr as komelker yn 1812, ‘14, ’16, ‘23 en allyksa by ferstjerren; x Frjentsjerteradiel 25-6-1811
17 Hiske Ennes POSTMA * Kubaard 7-3-1783 † Tsjom 2-9-1846
Wybren hat op 1-10-1820 in skuld by skoanmem fan f 400,00 (rinte 4,5%).
Hy erft op 1-2-1841 mei syn sibben in sate en lân mei huzinge en fierder tabehearren te Tsjom út it erfskip fan syn heit.
Sjoch: Bruinsma erfskip 1841
Wybren ferkeapet mei syn sibben op 31-7-1841 dyselde sate en lân mei huzinge en fierder tabehearren te Tsjom oan Harmen Lieuwes Lanting te Tsjom.

Wybren keapet yn 1849 boulân te Tsjom; keapsom: f 310,00.
Sjoch foar foarâlden Hiske: Andries Koornstra – Tjebbinga – Genealogysk Jierboek 2008, side 65 en fierder (sykje mei de sykfunksje)


Tsjom om 1790 hinne. Hjir binne gâns generaasjes foarâlden hikke en tein. Tekening: J. Gardenier Visscher

18 Sikke Jans HIBMA * Pitersbierrum 30-11-1794 ~ dêr 7-12-1794 † Seisbierrum 29-10-1863, 68 jier; by syn trouwen en yn 1829 boer te Pitersbierrum; yn 1825 en ’44 dêr arbeider; yn 1830, ’35, ’47, ’50, ’56 en by syn ferstjerren idem te Seisbierrum; x 2 Barradiel 20-1-1838 Trijntje Dirks Dijkstra * Marsum omstrings 1800, by trouwen faam te Seisbierrum, dr f. Dirk Pieters Dijkstra en Hiltje Pieters van Eyck; x 1 Barradiel 16-6-1819
19 Hittje Tjepkes VAN DER LET * Lekkum omstr. 1794 † Seisbierrum 17-12-1825; by har boask sûnder berop te Tsjom; Hitsje en Sikke dogge beide belidenis te Pitersbierrum op 1-4-1821
Tasjend fâd oer Sikke is Ane Jelles Jukema te Seisbierrum; Sikke en Hittsje dogge belidenis te Pitersbierrum op 1-4-1821

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sikke en Hitsje; it breidspear hat in feardige, en alle tsjûgen evensagoed in sierlike hân fan skriuwen. Janke Riemers tekenet: Rijmers


Pitersbierrum om 1750 hinne. Tekening/akwarel: Pieter Idzerdts Portier (Frjentsjer 1698-1781)

20 Gerrit Teunis ATEMA * Skraard omstrings 1764 † dêr 15-11-1854, 90 jier; Gerryt is syn hiele lange libben arbeider te Skraard, oant syn dea; x
21 Fokeltje Rinses HIBMA (ek: Fogeltje Rintjes) * Wytmarsum 1-6-1775 † Skraard 27-1-1856, 80 jier
Bern: Janke * 1798, Theunis * 1800, Theunis * 1804, Syke * 1809, Rinze * 1813, Ate * 1816, Antje *1819

Fokeltsje kin net skriuwe. By har en Gerryt syn ferstjerren wurdt troch de gemeente Boalsert in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn

22 Sybren Pieters KATSTRA (tekenet yn sels yn 1830 defticheftich CATSTRA) * Wytmarsum omstrings 1781 † dêr 13-12-1834, 53 jier, hûs letter W, nr 55; yn 1811 skipper te Wytmarsum, yn 1816, ’23 kastlein ûnder Arum yn De Graauwe Kat, yn 1818 dêrneist dêr ek neamd as koaltsjer; allyksa saakwaarnimmer (sjoch advertinsje hjirûnder); x
23 Doutzen Harmens DAMSTRA (ek: Doutje) * Wytmarsum omstr. 1787 † dêr 17-2-1850, 62 jier; yn 1833, ‘44, ‘56 arbeidster te Wytmarsum, by ferstjerren dêr sûnder berop
Sybren hiert op 17-7-1817 in perseel boulân te Arum fan Wypkjen Sipkes Katstra (syn mem, dy’t meast Visser skriuwt) te Wytmarsum; hiersom: f 163,00 yn ’t jier. Hy  ferkeapet op 16-9-1822 in hûs, grûn en boulân te Wytmarsum en Arum. Hy ferkeapet op 11-11-1823 in boat mei replik guod oan syn sweager Kornelis Harmens Damstra te Wytmarsum; keapsom: f 240,00

Sybren Piters Katstra is as kastlein allyksa saakwaarnimmer, ûnder oaren by erfskippen. Advertinsje yn ’e Leeuwarder Courant, 7-3-1823:

24 Jan Gerrits VISSER * Ternaard 5-12-1800 Wurdum 17-11-1835, hûsnr 69; yn 1823 arbeider te Swichum, 1825 en ’35 idem te Wurdum; x 1 Grietje Klazes Oevering * Wurdum 12-2-1793 † 12-6-1823; yn 1820 faam te Boazum; dr f. Klaas Harmens Oevering, arbeider te Warten, en Trijntje Jelles de Jong; Jan Gerrits x 2 Ljouwerteradiel 14-5-1825
25 Trijntje Wytzes DIJKSTRA * Reduzum 21-10-1802 † Wurdum 6-10-1886; by earste houlik faam te Grou, by twadde boask en yn 1857 wurkfrou te Wurdum; Tryntsje x 2 Ljouwerteradiel 8-10-1841 Haye Klazes Stellingwerf * Jorwert 25-11-1801 † Wurdum 25-5-1865, hûsnr 123; yn 1841 ynlâns kreamer, letter arbeider te Wurdum, sn f. Klaas Hayes Stellingwerf en Wypkje Herkes Gosliga, widner fan Befke Sytses de Vries

26 Johannes Klazes DIJKSTRA * Boalsert 9-12-1806 dêr 3-1-1858, 51 jier, hûsnr 712; by trouwen pottebakkersfeint te Boalsert; yn 1832, ’39, ’41 dêr sûkerfoarmbakkersfeint; yn 1844, ’57 ynlâns kreamer festige op it Groat Kerkhof Wyk D nr 426; yn 1850 en by ferstjerren bolkoerrinder te Boalsert; x 2 Hinnaarderadiel 31-12-1850 Janke Reinders Rispens; Jehannes x 1 Boalsert 27-3-1831
27 Geiske Jans Lammertsma (altemets ek: Geeske, tekenet by har trouwen Lammersma) * Boalsert omstrings 1805 † dêr 12-6-1849, 44 jier, hûsnr 40; by trouwen en ferstjerren sûnder berop

28 Johan Johannes WEIJER * Weidum 17-10-1817 † dêr 30-12-1894, hûs Wyk T.W. nr 30; by trouwen arbeider te Jorwert; yn 1843, ‘50, ‘54 idem te Weidum, yn 1867, ‘73, ‘77, ‘83 dêr dykwurker; by ferstjerren sûnder berop te Weidum; x Baarderadiel 14-5-1842
29 Dirkje Jacobs DE JONG (ek: Durkje, Durkjen) * Mantgum 9-6-1815 † Weidum 25-5-1899; lidmaat op belidenis te Weidum 14-2-1847; by trouwen faam te Jorwert

30 Ale Tjibbes TALMAN (inkeld ek: Talma) * It Hearrenfean 14-10-1793 † dêr 25-9-1858, 64 jier; wennet yn 1827 te Oldelamer/Aldlemmer, by trouwen arbeider te Jistergea/Eesterga, yn 1835, ’36, ’48 arbeider te Eastersee, yn 1838, ’40 dêr ynlâns kreamer, yn 1843, ’45 dêr keapman, by ferstjerren arbeider op ’t Fean; x Lemsterlân 7-12-1834, 41 en 18 jier
31 Eelkjen Pieters AARSEN (ek Azen, Asen; yn stjerakte fan Ale: Aarssen) * Bears 2-2-1816 † dêr (neffens † -akte, yn Kalma-boek: * Jorwert) Jorwert 24-12-1884; by trouwen boerefaam te Jistergea, yn 1864 sûnder berop te Bears, yn 1867 idem te Weidum, yn 1884 idem te Bears; x 2 Baarderadiel 2-6-1861 Hans Hommes Kalma * Boalsert 1-5-1823 † Bears 17-10-1908; arbeider te Weidum, yn 1852 kreamer te Jorwert, yn 1861 arbeider te Bears; Hans x 1 Baarderadiel 6-2-1847 Janke Gerbens Schuringa (ek: Schuurman) * Easterwierrum 28-12-1813 † Jorwert 8-9-1848, by x faam te Boazum; Hans x 2 Baarderadiel 19-5-1849 Trijntje Jans Groenland * Lytsewierrum 2-11-1815 † Bears 22-10-1860, by x faam te Goaiïngea
Ale wurdt feroardiele fanwegen dieverij; fûnnis 2-12-1856: acht dagen sitte en opdraaie foar de kosten
Sjoch foar Hans Kalma en sibben: S. Kok-Draijer – Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma – Deel I – 1993, ISBN 90-9006206-8

Ale Tsjebbes Talma hat hiel wat wenplakken, mar hy wurdt berne en ferstjert op ’t Fean. Tekening/akwarel: Jan Bulthuis (Grins 1750-Amsterdam 1801) c.s., 1790 

GENERAASJE VI
32 Wynsen Wybrens
(postúm: BRUINSMA) * Burchwert 7-1-1755 † Tsjom 13-12-1800; húsman te Tsjom; x Lollum 27-5-1776, beide fan Lollum
33 Willemke Hommes VISSER * Wjelsryp 1753 † Tsjom 21-4-1840, 87 jier, hûsnr 89; boerinne op Tritsum ûnder Tsjom 1811, ’12, ’15 en by ferstjerren
Wynsen en Willemke wenje omstrings 1787 te  Wolsum. Letter buorkje se ûnder Tsjom op stim 11 en 12, wierskynlik binne dat de meast westlike pleatsen fan ’e buorskip Tritsum; de pleats wie doe lytser as no Tritsum 5 (âlde hûsnûmers: 89, 174, 199, 243; kadastrale nûmers: A245, 1545).
Sjoch: Beeld van oud-Tzum, Utjouwerij Kaldadel, Frjentsjer, 2006

Willemke keapet as widdo op 9-4-1817 in tredde part fan in sate en lân op Tritsum ûnder Tsjom fan Petronella Wilhelmina Lemke te Harns; keapsom: f 1.629,00. Dat sil ien fan ’e boppeneamde pleatsen oanbelangje.
Willemke erft fan har broer Heere Hommes Visser † Lollum 5-6-1820, yn ’e mande mei har bruorren en susters Klaas, Johannes, Jetske en Minke in som fan f 11.269,30. 

Yn 1811 nimt Willemke Hommes foar har en har bern de namme Bruinsma oan. Willemke nimt dy namme sels ek oan en se tekenet ek as sadanich, letter brûkt se meast de famyljefan Visser.
By fersin wurdt yn ’e akte har ferstoarne man Wybren Wynsens neamd, ynstee fan Wynsen Wybrens.

Voor ons Maire van de Gemeente Tzum Canton
Franeker Arrondissement Leeuwarden Depar
tement Friesland gecompareerd zijnde Wil
lemke Hommes wd Wybren Wynsens
Boerin

onder Tzum heeft deselve verklaard dat zij
aanneemt als naam van Bruinsma
voor familienaamvoor zig hare Kinderen 

en Kindskinderen te weten Wybren oud
28 Jaren, Tjeerd oud 25 Jaren Homme
oud 26 Jaren, Joukjen oud 21 Jaren, en Wynsen

tjeerds oud 6 Jaren Aukje Tjeerds oud
3 Jaren en Pieter Tjeerds oud 2 Jaren
Kindskinderen, wonende alle te Tzum
En heeft de Declarante met ons getekend
op heden den Twintigsten Januarij Agttien
Honderd twaalf  _

Willemke H bruinsma     J: Alma

Yn 1812 wurdt Willemke yn ’e trou-akte fan har soan Homme (dêr stiet by fersin Hobbe) oantsjut mei de achternamme Bruinsma, mar sels tekenet se dan mei Visser. Yn 1815 tekenet se de trou-akte fan har dochter Jeltsje mei Hanne Hommes sesser (bedoeld: Visser). Se sil yn ’e deistige omgong net Willemke, mar Hanne neamd wêze. Yn in akte út 1828 wurdt se Bruinsma neamd. Yn 1832 yn ’e stjerakte fan har soan Wybren is ’t wer Visser en allyksa yn it notarieel argyf yn 1837.

Hantekening fan Willemke ûnder de trou-akte fan dochter Jeltsje yn 1815:

 


34 Enne Steffens POSTMA
, neamt him foar 1811 TERPSTRA, bygelyks yn 1782, ’88, ’95, * Spannum 9-10-1741 † Kubaard 2-5-1818; húsman te Kubaard 1783, ’95; x Kubaard 19-5-1782, hy fan Wommels, sy fan Kubaard
35 Foekje Arjens FABER  
* Kubaard 15-12-1755 † dêr 20-8-1842, 86 jier, hûsnr 35; yn 1832 en by ferstjerren noch boerinne te Kubaard
Yn 1832 wurdt Foekje yn in akte oantsjut mei de achternamme Steffens, neffens gebrûk yn ’e deistige omgong?

36 Jan Scheltes HIBMA ~ Seisbierrum 5-5-1747 Pitersbierrum 20-7-1814, 67 jier; boer te Pitersbierrum
37 Janke Riemers WIERSMA (tekenet sels yn trou-akte fan har soan Sikke: Janke Rijmers) * Seisbierrum omstrings 1751 † Pitersbierrum 4-11-1826, 75 jier; yn 1814, ’19 boerinne te Pitersbierrum; wennet 1820 yn ’e Buorren te Seisbierrum, ferkeapet dêr in hûs en tún op 12-5-1820; ferkeapet 18-3-1826 boulân ûnder Pitersbierrum (sjoch de advertinsjes hjirûnder)

Advertinsje yn ’e Leeuwarder Courant, 10-3-1820:

Advertinsje yn ’e Leeuwarder Courant, 17-3-1826:

38 Tjipke Aukes VAN DER LET (ek: Tjepke) † Lekkum 18-12-1803 [] Lekkum; x Lekkum 15-11-1795, hy fan Lekkum, sy fan Ljouwert
39 Trijntje Edzes WESTRA (ek: Edzers) * Feanwâlden 1-4-1769 ~ dêr 14-5-1769? † Tsjom 27-6-1836; yn 1819, ’36 sûnder berop te Tsjom; x 2 Jochum Binnes Binnema * Koarnjum 25-3-1773 ~ dêr 2-5-1733 (twilling mei Simme) † Tsjom 6-11-1835, 62 jier, hûsnr 30; boer op Laakwert ûnder Tsjom; yn 1829 rintenier te Tsjom, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Binne Jochums Binnema en Neeltje Jeeles Poelsma
(Sjoch foar dizze Binnema’s: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra ûnder Johannes Sydses)

40 Theunis Gerrits; x Skraard 17-2-1765
41 Janke Idzerds * Skraard (neffens har stjerakte berne te Abbegea) omstrings 1740 † Wytmarsum 17-8-1811, 71 jier (har âlden wurde yn ’e stjerakte net neamd); by ferstjerren winkelfrou te Wytmarsum; Janke x 2 Skraard 4-12-1774 Sjoerd Pybes, widner fan Pietje Paulus

42 Rinse Piers (postúm HIBMA: sa neamd yn stjerakte fan syn dochter Fokeltsje, nr 21) ~ Longerhou 14-7-1729; x 1 Wytmarsum 4-2-1759 Seike Jeltes; x 2 Wytmarsum 19-12-1762
43 Sijke Willems * Wytmarsum 31-3-1739 † dêr 16-12-1805

44 Pieter Sybrens KATSTRA* Idzegahuzen/Skuzum omstrings 1756 † Arum 7-7-1816, 60 jier, hûsnr 31; Piter nimt yn 1811 de namme Katstra oan; kastlein yn ’e Graauwe Kat ûnder Arum, by ferstjerren koaltsjer te Arum; x
45 Wypkje Sipkes VISSER * Nijhuzum omstrings 1752 † Penjum 30-10-1840, 88 jier; kastleinske yn De Graauwe Kat; by ferstjerren sûnder berop te Penjum; Wypkje ferhiert 11-1-1840 huzing en herberch De Graauwe Kat oan Klaas Wytses van Kampen te Arum; hier: f 115,00 yn ’t jier

46 Harmen Cornelis DAMSTRA (hy nimt yn 1811 de fan Damstra oan) * Wûns omstrings 1757 Wytmarsum 28-9-1834, 77 jier, hûs letter W, nr 55; yn 1817 boer te Wytmarsum, by ferstjerren dêr sûnder berop
47 Ybeltje Sybrens KUIPER * Wytmarsum omstrings 1762 † dêr 6-9-1830, 68 jier, hûs letter W, nr 64; by ferstjerren arbeidster te Wytmarsum
Harmen keapet op 11-11-1823 in boat fan skoansoan Sybren Piters Katstra; keapsom: f 240,00


Wytmarsum omstrings 1783. Tekening: Hendrik Tavenier (Haarlem 1734-1807), skilder
Harmen is hjir boer. Hy ferkeapet 25-4-1826 fee, boerereau en húsrie; opbringst: f 2198,00. It it soe wêze kinne dat se it doe net mear buorkjende hâlde koenen: Ybeltsje is op har âlde dei noch arbeidster 

48 Gerrit Jans † Ternaard 1801; yn 1797 fisker te Wierum, 1800 te Ternaard; x Wierum 16-7-1797, ynskreaun Ternaard 25-6-1797, hy fan Wierum, hja fan Ternaard
49 Sibbeltje Nannes * Ternaard 24-10-1766 † dêr 17-9-1814, 46 jier, hûsnr 46; x 2 Ternaard 1-5-1803 Einte Hilles Halbetsma, beide fan Ternaard; Einte is yn 1814 gernier te Ternaard
Sibbeltsje har bruorren Tjeerd, gernier, Hidde arbeider, en Bote, boer,  allegearre te Ternaard, neame har Wieukstra

50 Wytse Klazes DIJKSTRA * Reduzum 29-10-1777 † dêr 15-6-1813, 36 jier, hûsnr 25; arbeider te Reduzum; x Reduzum 25-7-1802
51 Luitje Kornelis DE GROOT
* Aldeboarn omstrings 1781 † Reduzum 14-4-1845, 64 jier; by ferstjerren arbeidster te Reduzum en as ûnbegoedige ûnderhâlden troch de earmfâdij
Klaas syn broer Oege neamt him Hernam(t)

54 Jan Harmens † Boalsert 13-1-1808
55 Harmke Gerrits VAN DER LINDE; yn 1831 sûnder berop te Boalsert

56 Johannes Johans WEIJER * Weidum 3-10-1779 ~ dêr 10-10-1779 † dêr 11-7-1850, hûsnr 56; by trouwen en yn 1819, ‘22 boer te Weidum; yn 1831 keapman te Bears; yn 1845 arbeider te Weidum; yn 1842 en by syn ferstjerren dêr ynlâns kreamer; testeart 15-10-1817 (Notaris Hendrik Cannegieter, Grou; ynvintarisnr 046006, aktenr 00125); x Baarderadiel 19-8-1815, 35 en 24 jier
57 Romkje Sjoerds JONGSMA 
(wurdt ek DE JONG neamd, bygelyks yn 1819) * Kingmatille ûnder Sweins 5-5-1791 † Weidum 28-4-1873; by trouwen faam te Weidum; yn 1857 dêr kreamerske
Jehannes en Romkje wurde op 2-4-1818 op belidenis oannommen as lidmaat te Weidum; op 28-11-1830 komme se mei attestaasje út Weidum te Bears; op 23-4-1838 idem út Bears te Weidum 
Jehannes hiert 5-3-1813 lân:Visschers Twaalf te Weidum, fan Bernardus Buma te Ljouwert; hiersom: f 945,00 

58 Jacob Jacobs DE JONG
59 Antje Jans; yn 1842 sûnder berop te Blessum

60 Tjebbe Ales; x Aldeboarn 11-11-1781, hy fan Aldeboarn, sy fan Haskerdiken; Tsjêbbe en Wytske dogge belidenis te Aldlemmer op 11-6-1797
61 Wytske Jelles

62 Pieter Herkes AARSEN
63 Foepkjen Annes; yn 1834 te Jistergea, yn 1861 sûnder berop op ’e Lemmer

GENERAASJE VII
64 Wybren Wynsens
; Wybren en Tsjitske wenje yn 1753, ‘55, ’57 en ’58 achter de Buorren te Burchwert; yn 1758 te Eksmoarre; x Eksmoarre 28-1-1753, beide fan Eksmoarre
65 Tjitske Tjeerds BRUINSMA † Tsjom 27-9-1796; teasteart 17-9-1793
Yn 1798 (WON O5 165) wurde Jarig Jans, Jan Symons en Yette Rinses Sijlstra oansteld as fâden oer Homme, 23, Wybren, 22, Tietske, 17, Tjeerd, 20, Lysbert, 16, Willem, 14, Klaaske, 11, Joukjen, 8, Tettje, 6, en Heerkjen, 3, bern fan Johannes Hommes en bernsbern fan Tjeske Tjeerds Bruinsma, widdo fan Wiebren Wienses, te Tsjom dyt op 17-9-1793 testamint makke en op 27-9-1796 stoarn wie.
Bern: * Burchwert: Antje 18-10-1753 (x Lollum 19-6-1774 Johannes Hommes), Wynsen 7-1-1755, Tetje ~ 16-1-1757, st. 1759, ~ Eksmoarre: Jeltje 11-6-1758
Fierder ûndersyk nei Wybren en Wynsen sjoch alhiel ûnderoan dizze kertiersteat

66 Homme Johannes  yn 1749 ‘boer, wel in staat’ te Wjelsryp mei 4 persoanen boppe en 4 ûnder de tolve, oanslach 51 karg. 18st.
67 Lysbeth Heeres
Bern: doopt Wjelsryp: Johannes 1738, Minke 1740, Jetske 10-3-1743, Joukien 1748.
Bern: Willemke, Heere, Klaas, Johannes, Jetske, Minke (sjoch ûnder 33). Dat komt goed oerien mei de dopelingen yn Wjelsryp dus is dizze Homme wol de heit fan Willemke.
De soan Johannes Hommes x Antje Wybrens, dochter fan 64/65.

68 Steffen Steffens ~ Tsjom 9-12-1705; húsman te Spannum, yn 1749 neamd dêr as boer mei goed beslach; x Spannum 14-6-1733
69 Hiske Eelckes ~ Spannum 2-11-1736

70 Arjen Gæles FABER * Kubaard 30-1-1724;  yn 1748 einierd boer op Tallum (stim 15, 68 pûnsmiet) ûnder Tsjom, ‘welgesteld’; yn 1772 boer te Kubaard; yn 1755, ’60, ‘72 dêr ûntfanger; x Tsjom 15-11-1750, hy fan Tsjom, sy fan Wommels
Pijttje Jacobs SIPPENS * Hinnaard 11-5-1726

72 Schelte Jans HIBMA * omstrings 1720? ~ Seisbierrum, op belidenis -5-1747, neffens it lidmateboek wurdt Skelte dêr op 12-2-1749 allyksa op belidenis oannommen; yn 1747 keapman te Seisbierrum; x Seisbierrum 29-5-1746, beide fan Seisbierrum
73 Antje Anes
Bern: Jan ~ Seisb. 5-5-1747, Tjietske ~ Seisb. 7-7-1753, Ane ~ Seisb. 20-10-1754, Jarich * Seisb. 8-8-1756, Lysbeth ~ Seisb. 11-12-1757
Sjoch: Kertiersteat Jan Anema, Genealogysk Jierboekje 1972, nrs 360/361

74 Rymer Anes
75 Aafke Sickes; beide op belidenis oannommen te Seisbierrum op 15-2-1750

74 Rymer Anes WIERSMA  ~ Seisbierrum 15-8-1717, timmerman en earmfâd te Seisbierrum 1781; x 2 Seisbierrum 7-8-1760 Maartje Clasens Kuik; x 1 Seisbierrum 15-6-1749
75 Aafke Sickes; beide op belidenis oannommen te Seisbierrum op 15-2-1750
Bern, by Aafke: Ytie 1750, Janke 1751, Sicke 1753, Ane 1756, Pieter 1758; by Maartje: Claas 1762.
Sjoch ek kertieren J.T. Anema 726/727 en sa.

78 Edze Eelkes; feanbaas; x Feanwâlden 23-12-1764, beide fan Feanwâlden
79 Baukjen Engberts

84 Pier Watses HIDDAMA; yn 1724 boer op Lyts Donia te Longerhou; x Longerhou/Skettens 7-8-1718
85 Dieuke Pytters
, fan Kubaard, † 14-1-1773
Pier stiet bekend as HIDDEMA, by syn neiteam wurdt dat meast HIBMA, mar nei 1800 feroaret dat meastentiids yn HIDMA  

86 Willem Lieukes; yn 1744 te Wytmarusm; yn 1749 ‘gering boer’ te Arum; x Wytmarsum 21-4-1737
87 Antje Meinerts

88 Sybren Pieters (postúm KATSTRA: sa neamd yn stjerakte fan syn soan Piter); arbeiders te Idzegahuzen
89 Trijntje Jans

90 Sipke N.N.
91 Trijntje N.N.

92 Cornelis Harmens
93 Doutje Harmens

94 Sybren Klazes (postúm KUIPERS, yn stjerakte fan syn dochter Ybeltsje, nr 47) * Wytmarsum 9-2-1727 ~ dêr 16-2-1727; x Wytmarsum 16-5-1756
95 Tjitske Jacobs * Penjum 1-2-1731 ~ dêr 4-2-1731

98 Nanne Rienks; gernier te Ternaard; x Ternaard 10-11-1765, beide fan Ternaard
99 Kinske Botes

100 Klaas Oeges ~ Idaard-Ægum-Friens 3-4-1745 † Reduzum 8-3-1800; arbeider te Reduzum; x 2 Reduzum 8-1-1785 Jeltie Jacobs; x 1 Idaard -5-1768
101 Trijntje Wytses
~ Warten 15-12-1748

102 Cornelis Hotzes DE GROOT * Aldeboarn 21-11-1741 ~ dêr op belidenis 3-5-1801 † dêr 29-8-1811, 60 jier, hûsnr 256; boer te Aldeboarn; x 
103 Tiet Atses
(postúm MEYER; tekenet sels sûnder efternamme, mar yn ’e stjerakte fan har dochter Mettje yn 1855 neamd MEYER) * omstrings 1740 † Aldeboarn 16-8-1847, 89 jier; yn 1819, ’21 boerinne te Aldeboarn; lidmaat op belidenis te Aldeboarn 1-5-1801; yn 1840, ’45, ’47 dêr sûnder berop
Tiet hiert op 27-4-1821 foar trije jier in sate en lân fan Jonker Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt te Aldeboarn; hiersom: f 650,00 yn ’t jier; Tiet bart op 3-4-1824 út in ferkeaping fan ûnreplik guod f 1190,00

108 Harmen Lammerts * Boalsert omstrings 1739 † dêr 7-9-1811, 72 jier; Harmen kin net skriuwe; mr Wever te Boalsert; x Boalsert 26-2-1772
109 Fokeltje Obes (VAN POLEN)
* Boalsert omstrings 1742 † dêr 18-8-1811, 69 jier

112 Johan Dirks WEIJER * en ~ Weidum op ’e selde dei 8-11-1733 † dêr 1815; 4-3-1800 lidmaat te Weidum; x Weidum 8-6-1772
113 Johanna Johannis VAN GORKUM * en ~ Idaard 10-10-1745 † Weidum 17-3-1814, 68 jier, hûsnr 28; 4-3-1800 lidmaat te Weidum

114 Sjoerd Jacobs JONGSMA * Boksum omstrings 1753 ~ Baard, minnist, op belidenis 15-2-1821 † Wurdum 18-8-1827, 74 jier, hûsnr 137; yn 1791 te Kingmatille ûnder Sweins, yn 1823 boer sate Campstra (neffens Doeke Wygers Hellema) te Wurdum
115 Jeltje Annes; op 1-1-1817 oannommen as lidmaat te Wurdum


Campstra sate ûnder Wurdum dêr’t Sjoerd Jabiks Jongsma en Jeltsje Annes op buorkje, sjoch de beskriuwing hjirûnder

Doeke Wygers Hellema (1766-1824) beskriuwt yn syn Tegenwoordige staat van Wirdum (1823/’24) ‘De Hoofden des huisgezins, benevens de huizen en gebouwen door deszelve bewoond’. Bewarre yn hanskrift yn Tresoar, sjoch de tekst hjirûnder. Dat wurk is publiseard troch Stifting Stúdzjerûnte it Sudertrimdiel yn ’e Stúdzjerûnte-rige II, op inisjatyf fan Minne en Jochum Hoekstra, besoarge en ynlaat troch Sjoerd Cuperus; Wurdum 2000, ISBN 90-801690-6-4
Sjoch foar Hellema: Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema en Genealogy Hellema

Noo 137 en Noo 138 Eene zathe en landen, staande en gelegen naast het vorige [in stjelp oan ’e opfeart], ten noordoosten van de kerk, voormaals misschien eene aanzienlijke aangelegenheid, uitwijzens de boven, en als ik wel onderrigt ben ook Campstra genaamd. In eigendom bij de erven Bottinga, doende in de verponding de heerenhuizinge 10.37 en de boerehuizinge daaraan belend, de schuur met reid gedekt 5.92; de verponding der Landerijen zie Noo 12, van een watermolen voorzien.
In gebruik bij Sjoerd Jongsma en vrouw, de gehuwde dochter zie Noo 66, hunne andere dochter gehuwd met Evert Kleiterp, Noo 138; bejaarde lieden van de gereformeerde godsdienst, waarvan de man echter van de Mennoniete, maar maakt daar weinig of geheel geen gebruik van, personeel 18 gld, Veefonds 1,70, aangegeven 10 runderen boven, 8 beneden de 2 jaar, 1 paard en 8 schapen. 

Advertinsje Leeuwarder Courant, 6-12-1822:

GENERAASJE VIII
136 Steffen Jans

137 Klaaske Floris

138 Eelcke Sytses (ek: Eeltje en Sydtses) † Tsjom foar 3-6-1735; húsman te Tsjom; x Ljouwert, Westertsjerke, 31-3-1702, hy fan Tsjom, sy fan Ljouwert (attestaasje fan Tsjom 12-3-1702)
139 Lysbet Tjebbes * omstrings 1680 † Tsjom foar 3-6-1735
Eelke en Lysbet keapje it grutste part fan ’e stimmen 10 (86 pûnsmiet; mei-eigners: Eeltje Tjepkes 4 en 1/4 pm en Anske Reiners 1 en 1/16 pm)) en 13 (70 pûnsmiet) te Tsjom fan Lysbet har sibben; se dogge dêroerhinne ek lânoankeapen bûten Tsjom: ûnder oaren grou tsiendeheal pûnsmiet greide by Mûntsetille ûnder Weidum, 11 pm oan ’e Tsjommerdyk ûnder Wjelsryp
Sjoch foar foarâlden fan Lysbet: Andries Koornstra – Tjebbinga – Genealogysk Jierboek 2008, (sykje mei de sykfunksje)

140 Gæle Arjens FABER (ek: Adriaans) ~ Jelsum 8-10-1693 † dêr 2-9-1774; 1752 boer en belestingûntfanger te Jelsum – oan ’e Hege Dyk; meirjochter (bysitter) fan Ljouwerteradiel; x Jelsum 23-10-1718
141 Ytje Sybes BAARDA (ek: Idtje, Ydtje, Yttie) * Deinum 29-1-1698 ~ dêr in dei letter † Jelsum 5-6-1760; op belidenis oannommen te Jelsum op 7-4-1719
Sjoch: Dr A.L. Heerma van Voss en D.D. Osinga – Genealogie van het geslacht Baerdt of BaardaMaandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1930

142 Jacob Thomas SIPPENS * wierskynlik Hidaard 1698 † 1776, 78 jier; yn 1749 ‘welbegoedigd huisman’ te Hidaard; meirjochter fan it Nedergerjocht fan Hinnaarderadiel; x 2 Wommels 10-5-1733 Antje Sjoerds Dijkstra te Tsjalhuzum; x 1 4-7-1723
143 Foekjen Jouws ~ Wommels 14-2-1699; x 1 Idzegahuzen 26-12-1717 Obbe Bonnes, sn f. Bonne Willems en Hiltje Obbes

144 Jan Jansen HERMANA † 1734; yn 1728 boer op stimmen 32 en 33 fan Seisbierrum; x Seisbierrum 5-9-1717
145 Lysbeth Scheltes HIBMA
Yn 1728 is Jan Jansen fanwege syn frou eigner fan 1/8 fan stim 3 fan Winsum
Op 16-12-1734 wurde Emke Gabis en Johannes broers, húslju te Menaam en Winsum, oansteld as fâden oer Jan 16, Schelte 10 en Sjouwkjen 6, weesbern fan Jan Jansen en frou te Seisbierrum.
Bern: Jan * 1718, Schelte * 1724, Sjoukje * 1728.

146 Ane Jelles ~ Easterbierrum 18-7-1697 † nei 1778; yn 1728, ‘38, ‘49 boer op Liauckama state ûnder Seisbierrum; x Seisbierrum 3-5-1722
147 Tietske Annes ~ Seisbierrum 9-10-1698 † foar 1775
Ane en Tsjitske komme 25-1-1728 fan Easterbierrum as lidmaten te Seisbierrum
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Botje Tanes Faber – Generaasje IV, nr 4

148 Ane Joukes * om 1693 hinne; docht yn 1717 mei syn frou belidenis te Seisbierrum
Op 13-3-1708 wurde de omkes Bartle Dirx, Gerben en Pieter Anes, húslju te Pitersbierrum en Seisbierrum oansteld as fâden oer Ane, omtrint 15, Atse, omtrint 13, en Lieuck, omtrint 10, bern fan Jouke Dirx silger, mr. bakker te Seisbierrum, dy’t op 10-3-1708 testamint makke hie, by Leyck Anes

156 Eelke Beints † 1-7-1788; yn 1741 boer te Hurdegaryp, yn 1749 te Burgum, yn 1758 te Feanwâlden; x Hurdegaryp, beide fan Hurdegaryp
157 Trijntje Edzes

188 Klaas Jans ~ Wytmarsum 18-9-1692; x Wytmarsum 11-5-1721
189 Ybeltje Sybrens

190 Jacob Pytters; x Penjum 2-3-1727
191 Trijntje Oeges

196 Rienk Nannes * Ternaard 3-5-1711; yn 1749 arbeider te Tsjom; x 2 Ternaard 19-4-1744 Tietie Takes, beide fan Ternaard; x 3 Ternaard 18-4-1756 Rinske Abes, beide fan Ternaard; Rienk x 1 Hantum-Hantumerútbuorren-Hantumhuzen 28-4-1737
197 Sibbeltje Jantjes

198 Boote Nannes * Ternaard 13-3-1701?; yn 1749 te Ternaard ‘kan schraeg de kost winnen; x 1? Nes-Wierum 17-5-1722 Doetje Gerbens, hy fan Nes, hja fan Hegebeintum; x 2? Ternaard 1-7-1725 Janke Hanses, beide fan Ternaard; Boate x 3? Ternaard 1-1-1738, beide fan Ternaard
199 Hiske Teeuwis
* Boarnwert 1-4-1716

200 Oege Tjerks
201 Jeltie Jarings

204 Hotze Cornelis * 1702 † 1791?
205 Richtje Hylkes

206 Atze Harmens; fan Sniksweach; húslju te Aldeboarn; x Aldeboarn 22-12-1754
207 Luitsen Rinses
; x 2 Sipke Hilles

216 Lammert Jans, te Boalsert
217 Geiske Harmens

218 Obe Jacobs (VAN POLEN; yn 1744 yn Doop- en Trouboek neamd POOL) * Boalsert 24-9-1714 ~ dêr 30-9-1714; yn 1749 houtmûndersfeint te Boalsert; x Boalsert 6-1-1737, beide fan Boalsert
219 Johanna Johannes
* Boalsert 17-5-1717 ~ dêr 23-5-1717 † dêr 18-4-1775
By ferstjerren fan dit pear jout de Gemeente Boalsert f 10,16 kistejild

224  Dirk Douwes WEIJER (mei syn fan neamd yn ’t Trouregister) * Skrins 11-4-1697 ~ Easterlittens 20-11-1701 † Weidum 19-2-1782; boer en ûntfanger te Weidum; x Easterlittens 2-6-1720
225 Rinske Murks
* Skrins 1-11-1697 ~ Easterlittens 12-12-1697 † Weidum 28-2-1778
Durk en Rinske dogge beide belidenis te Easterlittens op 23-2-1721

226 Johannes VAN GORCUM * Ljouwert 29-1-1712 † Grou 13-3-1754; -5-1729 studint Teology te Frjentsjer, benefisiant fan it ‘Studieleen te Marssum’; wurdt 17-6-1736 befestige as dûmeny te Weinterp-Duerswâld, omstrings 18-5-1738 dûmeny te Idaard, 16-9-1753 oant syn dea te Grou; makket (gelegenheids)gedichten; x Grou 6-12-1738, mei attestaasje nei Idaard, hy fan Idaard, sy fan Grou
227 Ynske HYLKEMA (ek: Ynskje, Ienskje HYLKAMA, HIELCAMA, HIELKEMA) ~ Grou 27-11-1718 † 1788?; docht op 23-3-1752 belidenis te Grou; x 2 Grou 25-4-1762, beide fan Grou, Tjitse Ottema; eksteur fan Baarderadiel
Grêfskrift  foar Jehannes te Grou:
Ao 1754 den 13 maart is in den heere ontslapen de eerwaarde godzalige en wel geleerde heer ds Iohannes van Gorkom pastor in Grouw oud in syn 43 iaer en leit alhier begraven
Boarne: Hessel de Walle

Grou omstrings 1750. Tekening/akwarel: Pieter Idzerdts Portier (Frjentsjer 1698-1781).
Jehannes stiet hjir in healjier yn ’e houten broek, fan maart 1753 oant er in jier letter yn ’e âldens fan 42 jier ferstjert

Jehannes is befreone mei Clara Feyoena van Sytzama, dy’t ek dichtet. Se wennet op Beslinga State te Friens, fuortby Grou. Hy makket in loffers op har, pleatst yn ’ dichtbondel Bellingweerder Uitspanningen:

Sjoch foar de folsleine tekst: Bellingweerder Uitspanningen
Sjoch foar eftergrûnen oer libben en wurk fan Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama: Infobulletin Winshem – Ongepubliceerde aantekeningen over het leven en de dichtbundel ‘Bellingweerder Uitspanningen’ van Clara Feijoena van Sytzama – Deel 1. Sykje mei sykfunksje op: van gorcum

Fan Clara is ûnder oaren liet 73 yn Gezangen voor de Nederlansch Hervormde Kerk, 1938:
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij Heer, en al uw leden,
en eeren U als onze Heer
met lied‘ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Gods-getuige,
o eerstgeboren’ uit den dood,
zich diep eerbiedig buige.


Beslinga State te Friens, literêr-kultureel sintrum foar it net-gewoane-folk yn it Fryslân yn ’e 18 iuw, neffens in pintekening út sawat 1850 fan Sjoerd Bonga (Dokkum 1794-Marsum 1865). Eeltsje Halbertsma dichtet: O Beslinga, o ed’le state! O, lusthof fan de Fryske grûn (Rimen en Teltsjes)

228 Jacob Jans
229 Antje N.N.

GENERAASJE IX
278 Tjebbe Mincks
* Baard; mr grofsmid te Ljouwert
279 Thietske Sibrens ~ Tsjom 9-8-1697 [] Ljouwert, Oldehoff 16-9-1688; x Baard/Winsum 5-10-1679

280 Arjen Gæle FABER ~ Lytsewierrum 30-11-1651; mr smit te Jelsum; dêr ûntfanger; x Koarnjum 19-12-1675
281 Aaltje Foppes † Jelsum tusken 1697 en 1705

282 Sybe Gerlofs BAARDA * Marsum omstrings 1675 † Jelsum 18-7-1745; boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), yn 1706, ’25 te Marsum, 1730 te Ingelum, 1731 te Jelsum; x 2 Jelsum 1-8-1734 Berber Huyghsdr * 1673 0f ’74 † Lekkum 3-1-1767 [] Raard (D.), by x fan Deinum, widdo fan Tymen Sydses (van Kleffens) te Raard (D.); x 1 Boksum 25-4-1697 (3e procl. Deinum 25-4-1697), hy fan Deinum, sy fan Boksum
283 Gerlantje Jacobus HESLINGA
 * Boksum 1668; komt mei attestaasje fan Boksum yn Ingelum op 9-11-1725
Oanslein neffens personele kohieren: Marsum 1705-1711 £ 4000; 1712-1717 £ 6000; 1721-1724 te Boksum £ 6000; 1726 te Marssum £ 8000 en noch £ 3000 foar de mem
Sjoch:
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Heslinga
Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma nr 132

284 Thomas Jacobs SIPPENS * omstrings 1672; yn 1749 ‘welbegoedigd huisman’ te Hijlaard; x Jorwert 20-7-1697
285 Trijntje Gerbens

286 Jouw Tiebbes * 1665; doarpsrjochter te Longerhou
287 Pytie Jans

290 Schelte Wybes HIBMA, boer op stim 3 fan Winsum 1698, x Menaam 19-11-1693
291 Sjoukje Martens
† [Winsum] tusken 1719 en 1726
Yn 1698 binne Schelte Wybes en Tæde Minks fanwege har froulju eigners fan Winsum stim 3. Yn 1718 binne Sjoukjen Martens, widdo fan Schelte Wybes, en Antie Martens, frou fan Taede Minks, eigners, elts ½, Sjoukjen buorket hjir dan. Yn 1728 binne de eigners: Jan Jansen, Anle Claessen en Johannes Broers (ek brûker) fanwege har froulju en Trijntie Scheltes eigners, elts foar 1/8, en Tade Minks foar ½.
Op 15-4-1726 wurde Jan Wybes en Tæde Minks, minniste húslju te Achlum en Baaium, oansteld as fâden oer Tjeerdtje en Trijntje, de minderjierrige bern fan Sjoukje Martens, widdo fan Schelte Wybes, te Winsum oerienkomstich har kodisil fan 15-8-1719.
Bern:
1. Antje Scheltes Hibma x Deinum 8-7-1714 Anle Claessen Cuperus
2. Lysbeth = 145
3. Tjeerdtje Scheltes Hibma x Winsum 17-3-1726 Johannes Broers
4. Trijntje Scheltes, libbet 1728

292 Jelle Tjeerds * foar 1659 † Easterbierrum (koart foar 21-3) 1716; yn 1692, ‘97 mr. bakker te Easterbierrum; yn 1698 boer op Haerda state dêr (brûker stim 9); yn 1709 dêr tsjerkfâd; x omstrings 1685
293 Bottie Anes † foar 1758; yn 1698/1728 mei-eignerske fan in fjirde part fan Stedda state ûnder Tsjummearum (stim 6)
It slachte Haadsma hat de namme ûntliend oan Haerda state, sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Haadsma

294 Anne Eelkes
295 Gryttie Jans

312 Bein Hunnes (Hinnes); x 2 Burgum 27-5-1726 Antje Tjeerds, fan Aldegea † Burgum 2-4-1731; x 1 Eastermar 3-2-1695, hy fan Burgum, sy fan Eastermar
313 Mincke Gauckes * Wytfean ûnder Eastermar † foar 27-5-1726

314 Edze Jochums

376 Jan Sikkes; x Wytmarsum 29-11-1691
377 Japke Claases
~ Tsjom 10-6-1666; x 1 Tsjom 24-7-1687 Klaas Pieters, beide fan Tsjom

392 Nanne Lieuwes * Ternaard 14-3-1680?; Ternaard 7-3-1706
393 Tietie Rienks

396 Nanne Symens * Ternaard 24-11-1672
397 Kinsck Andsers

398 Teuwis Tjeerds * Boarnwert 1-3-1685
399 Antje Cornelis

400 Tjerk Oeges † Himpens 1-3-1721; x 2 Himpens 29-4-1714 Afke Reins; x 1 Himpens 22-6-1704

412 Harmen Atzes; x 1 Goaiïngaryp 14-9-1721 Joukjen Clases; x 2 De Jouwer 17-5-1724
413 Tytje Douwes

432 Lammert Jans
433 Geiske Harmens

436 Jacob Johannes DE POOL (sa neamd yn Doop- en trouboek 1709) * Boalsert 29-2-1676?; x Boalsert 6-10-1699?
437 Aagt Piers

438 Johannes Jans (POSTMA) ~ Snits 24-5-1677; x Boalsert 6-2-1707
439 Fokeltje Eeltjes *
 Boalsert 22-2-1680

448 Douwe Eelzes * omstrings 1657 † Skrins 1714; boer Teyske Goet (nr 22) op Skrins; brûker fan 1692 oant 1714; ûndertrou Harns 3-11-1787
449 Trijntje Wybrens
* omstrings 1657 † Skrins 23-2-1752 [] Skrins 1-3-1752; as widdo boerinne op Teyske Goet fan 1714 oant 1741

454 Jan HYLCKAMA (yn Doop- en Trouboeken: HIJLCAMA); ~ Wurdum 22-12-1689 † Grou 6-7-1743 [] tsjerke Grou; folmacht op ’e Lândei; bijsitter gerjocht fan Idaarderadiel; x 2 1723 Hiltje Sints van Asperen † Grou 1738, 43 jier [] tsjerke Grou; x Wurdum 23-8-1716, hy fan Ljouwert, sy fan Grou
455 Saakje VAN ASPEREN
* Grou 5-6-1689
Grêfskrift foar Jan:
Anno 1743 den .6 july is in den heere on[tslapen] …s… men Ia[n Hielkama] in zyn [leven] … [ge]commiteerde ten landsdage [en] bisitter van de e:d: geregte van Idaarderadeel en ontvanger tot Grou[w] oud [in syn] 54 jaar en is alhier [te]r [a]erden bestelt
Grêfskrift foar Hiltsje:
Anno 1738 den .. ianuarius is in den heere godsaliglijk gerust den deugdrijken en godvrugtigen Hi[lt]y van Asperen in haar leven waarde egtgenoot van Ian Hie[l]kama mede volmagt ten landsdage [en] bisitter van ‘t e: d. geregte [van] Idaerderadeel oud in ‘t 43 iaar en leit alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle; argyf Leeuwarder Courant 28-11-1924

GENERAASJE X
556 Minck Wiltjes
; minnist
557 Doetje Tædes

558 Sibrant Harckes (ek: Sybren) * omstrings 1617 † Tsjom 6-3-1666; x Tsjom 11-11-1649, hy fan Kubaard
559 Lisabeth Jans * Tsjom † dêr 25-7-1662

560 Gæle Arjens
561 Antje Anskes

564 Gerlof Sybes BAARDA ~ Marsum 1-3-1618 (?) foar 14-9-1712; x Raard (D.) 24-1-1664; neamd as man en frou te Deinum yn 1681
565 Pierke Dirx † Deinum 1720

566 Jacobus Clases HESLINGA
567 Hanck Mattheus METSMA

574 Tiebbe Tæckles TIEMERSMA † Easterein 1670/’80; yn 1663 te Burchwert; wurdt yn 1670 neamd te Easterein; x Burchwert 7-12-1663
575 Aatcke Ofckes VAN RHEEN (ek: Acke Ofckes Reen ‘de olde’, ta ûnderskieding fan har suster, soms ek: Attie) ~ Wommels 16-1-1642 † 1718; yn 1706 as widdo lidmaat te Wommels; op 8-2-1693 keapet Aatke lân út Sippens (stim 10, 61 pûnsmiet) te Wommels, yn 1693 en 1698 is se dêrfan eigner foar it grutste part; yn 1697 keapet se in part fan stim 9 te Easterein en yn ’t selde jier ferkeapet se de helte fan stim 21 te Wommels oan har suster Doedt; Aat x 2 Easterein 3-12-1681 Wobbe Thomas † 1692/’96; neamd te Easterein yn 1682 en te Arum yn 1691 en 1696
Sjoch: Simon Wierstra – Genealogie van de families Rheen

580 Wybe Pyters DONIA te Menaam, ; x Hallum 18-9-1664
581 Antje Jans
Sjoch: Gjb 2016, 186

582 Marten Jans TERHERNE fan Froubuorren; x Ljouwert 4-12-1667
583 Lysbeth Jans, fan Baaium, † foar 1688
Yn 1698 binne eigners fan ¼ fan stim 10 fan Winsum, grut 60 pm: Bauke Jansen, Ynse Jansen, Antie, Jan, Wybe en Eelke Sybes (de bern fan Sybe Jans), Schelte Wybes fanwege syn frou en Tade Minks fanwege syn frou as erfgenamen fan ‘Reiner Clasen zegge Jansen’, eltse tûke foar 1/5 (fan ¼ dus); fierdere eigners binne dan Ynse Jansen ¼, Jan Sybes ¼ Antie, Jan, Eelke en Wybe Sybes ¼.
In broer fan Marten is Romke Janses Terherne x 1666 Aafie Reyners Buma, fan Bitgum
In suster is Doedtie Jans Hoornstra x 1663 Dirck Sybes Andringa (Andringaboek nr. E)
Bern:
1. Sjoukje = 291
2. Antie Martens x Winsum 17-11-1695 Teede Minks, beide fan Baard

584 Tieerd Jelles, doopsgesind, † [Easterbierrum] tusken 24-5 en 16-6-1684; bakker te Wjelsryp, sûnt 1654 te Easterbierrum; testeart dêr 24-5-1684; x foar 1654
585 Reyntje Reyns
Tseard en Reintsje binne stamâlden fan it slachte Jukema yn ’e Bjirmen

586 Ane Riemers * Tsjummearum † dêr 19-3-1694; einierd boer op Stedda state ûnder Tsjummearum (stim 6); yn 1655 meirjochter fan Barradie 1655; yn 1678 dyksfolmacht fan Tsjummearum; yn 1678 dêr lidmaat; x 1 Frouck Geles, dr f. Gele Gerryts; x 3 (3e proklamaasje Winaam 18-6-, attestaasje nei in oar plak) 1665 Aafke Jelles * Winaam; x 2 [mooglik om 1645/’50 hinne]
587 Bottie Gerbens † foar 1664
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma nr 178

754 Claas Feddes; x Tsjom 12-5-1661
755 Antje Dirks

784 Lieuwe Keimpes ~ Ternaard 7-5-1643
785 Antie Nannes * Ternaard 3-12-1642
Sjoch: Kertiersteat Lieuwe Keimpes

792 Symen Nannes; x Ternaard 26-3-1671?
793 Eelck Heerckes

796 Tiaerd Clases
797 Hiske Teevis

800 Oege Sybrens
801 Pyttje Tiercks

824 Atze Fetses † Goaiïngea 19-4-1708?; x 1 17-6-1667? Acke Tiercks; x 2 17-6-1677?
825 Tiedt Reytses

826 Douwe Sjoerds; x Aldeboarn 14-6-1698
827 Jetscke Auckes 

878 Eelcke Ockes * Boalsert 26-11-1648; x Boalsert 10-5-1668
879 Jisck Johans
* Boalsert 11-8-1647

908 Johannes Tjallings? HYLCKAMA (yn oare opjeften is syn patronym: Johannes) ~ De Jouwer 9-1-1653 [] Ljouwert; x De Jouwer 4-4-1680
909 Wietske Jans OPHUYZEN
~ Ljouwert 27-1-1650 [] Ljouwert; x 1 Ljouwert 1-11-1668 Theodorus Tjallingii


De Jouwer om 1860 hinne. Tekening: Ludwig Rohbock (Sulzbach-Rosenberg 1824-München 1893; nei in gravuere fan Jonas Umbach Augsburg 1624)

910 Jan Petrus VAN ASPEREN ~ Grou 1-11-1663
911 Ynske Pytters

1116 Harcke Jacobs
1117 Auck Sybrens

1118 Jan Aenis * omstrings 1591 † Tsjom 11-3-1668; húsman en tsjerkfâd te Tsjom 
1119 Antje Romckes
* omstrings 1604 † omstr. 1669/’70


GENERAASJE XI
1128 Sybe Gerlofs BAARDA
; yn 1618, ’27 te Marsum, 1667 te Deinum; yn 1622 as pear te Marsum, 1645, ’63 idem te Deinum
1129 Bottie Siercks
In tinkbeker fan dit pear – doe te Bears – is beskreaun yn Oude Kunst, 1930, side 188, en Catalogus Friesch zilver 1927
Ynskripsje: Sibe Gerlefs  *  Bottie Sierckx 1681
In tinkleppel mei ynskripsje:
SGB   BS

1150 Ofcke Seerps VAN RHEEN † nei 1656; keapet mei syn wiif in hûs, skuorre en tabehearren op Tæckema sate te Wommels, se wenje dêr yn ’t selde jier; x Turns 18-10-1641 (3e proklamaasje Wommels 22-8-1641)
1151 Bauck Jouwsdr JUWINGA † nei 1656; yn 1641 te Wommels

1160 Pyter Wybes
1161 Tiaerdtie Jacobs; eignerske fan ’e helte fan Hibma state op de Lytse Jouwer: dêr komt dy skaainamme wei
Sjoch foar har fierder: GJb 2009, 288; GJb 2016, 186

1164 Jan Claessen ter Horne
fan Menaam, x Ljouwert 7-4-1622
1165 Tryncke Romcke Harmensdr, fan Froubuorren
Oer har is grif wolris publisearre, mar wêr?

1166 Jan Pyters, moutmakker te Ljouwert 1628, yn 1640 brûker en eigner fan stim 7 fan Baaium; x 1 Stêdhûs Ljouwert 28-6-1628 Ancke Sipckes, fan Winsum; x 2
1167 N.N.
Yn 1688 (HEN K13 103, 116) keapet Tiaerdt van Aylva, grytman fan Wûnseradiel, twaris 1/6 fan de sate Wesel Harne te Baaium, brûkt troch Sybout Ats, grut 72 pm mei rjocht fan hier fan 10 pm pastorylannen fan Marten Jansen te Winsum fanwege ysn twa bern by Lysbet Jans en fan Pyttie Jans, frou fan Sybe Reyns, te Frjentsjer, beide foar 105 goudg. it pûnsmiet.
Yn 1695 (HEN K13 255v) keapje Schelte Wybes en Siouckien Martens te Baard 40 pm en keapet Antie Martens, jongedochter dêr, 16 pm yn in pleats te Baaium fan 82 pm dêr’t de pastory 10 pm fan takomt en de bern fan Sybe Jansen 16 pm, brûkt troch Sybolt Attes en frou, fan Tiaard van Alluva, grytman fan Wûnderadiel, foar 24 pm en fan de bruorren Reyner en Inse Jans te Baard foar 16 pm elts foar 120 goudg. it pûnsmiet
Seis bern:
1. Lysbeth = 583
2. Sybe Jans, fan Baaium, x Baaium 20-6-1669 Jetske Tieerdts, fan Baard. Sy x 2. 1683 Sybout Ats, boer op stim 7 fan Baaium 1688, 1695, † 1695/96.
Op 20-11-1696 wurde de folle omkes Reyner Jans en Piet Tieerds, beide te Baard, oansteld as fâden oer Jan 23, Eelcke 21 en Wybe 19, weesbern fan Sybe Jans en Jetske Tieerds, beide te Baaium stoarn, om te skiedzjen mei harren styfheit Sybout Ats
3. Reyner Jans, te Baard, † sûnder bern 1696/98
4. Bauke Jans, fan Baaium, x Baaium 20-6-1669 Antie Johannis, fan Winsum
5. Ynse Jans, te Baard, libbet 1698
6. Pyttie Jans, fan Baaium x Frjentsjer 27-10-1669 Sybe Reyns, fan Winsum, te Frjentsjer 1688. Beide dogge belidenis te Baard 29-10-1671
Bern, doopt te Winsum: Jan 1670, Jan 1671, Jan 1673, Jan 1675
Yn 1691 wurdt boargemaster Pybo Hendric fan Frjentsjer oansteld as fâd oer Jan, yn syn 17de, soan fan Sybe Reyns silger by Pyttie Jans

Miskien net ferkeard om noch efkes it bewiis foar de opstelling op in rychje te setten. Reyner Jans hie fiif erven (sjoch stim 10 fan Winsum 1698). Ien fan dy erven, Ynse Jans, is in broer fan Reyner (akte fan 1695). Dan binne dy oare erven ek syn bruorren/susters (of oars harren bern). Dat giet moai op want Bauke, Ynse en (de bern fan) Sybe Jans binne elts foar 1/5 part erfgenamt fan Reyner. Under dy syn erven misse wy (de soan Jan Sybes fan) syn suster Pyttie Jans mar oan de oare kant hawwe de twa bern fan suster Lysbeth Jans net 1/5 mar 2/5 yn besit. Dan meie wy der op rekkenje dat it diel fan Pyttie oan Lysbeth kaam is, tinklik troch keap. Sa kloppet de saak, ek dat Pyttie Jan ynearsten 1/6 fan de pleats hie (akte fan 1688) en ek dat wy ûnder de mei-eigners fan elts ¼ part fan stim 10 yn 1698 neist de bern fan Sybe Jans ek nochris Jan Sybes oantreffe. Dy lêste is dus de (iennichste) soan fan Pyttie Jans.
Yn 1698 binne no feitliken (de erven fan) Reyner, Ynse, Pyttie en Sybe Jans eigners, eltse tûke foar ¼. Wy sille begripe moatte dat dy fjouwer de oaren, Bauke en Lysbeth Jans, útkocht hawwe.
Ek by stim 7 fan Baaium sjogge wy dat de pleats (fan 72 pm) yn it earstoan opdield wie yn 6 parten (fan 12 pm). Blykber hawwe yn letter tiid Reyner, Ynse en Sybe Jans harren broer Bauke Jans hjir útkocht om sa út te kommen op 16 pm elts.

1170 Reyn Douwes † foar 1634; x
1171 Geertyn Jelmers; x 2 Tierck N.N.

1172 Riemer Anes † [Furdgum] foar 6-4-1647 (boedelskieding); yn 1640 einierd boer op Haytsma state te Furdgum ( eigner en brûker stim 4 en stelle 10, allyksa brûker stim 2); x 2 foar 1625 Houckie Sybedr † vóór 1628; x 3 Furdgum (3e proklamaasje yn juny te Wommels) 1629 Tetske Ymes; x 4 Itscke Jans † nei 1655; hja x 25 april 1655 Poppe Jans; Rimer x 1 foar 1616
1173 Hill Olpherts † 1616/‘19

1174 Gerben Gerryts † [Dronryp] foar 1677; wennet te Dronryp
1175 Griet Ysbrands (ek: Jisbrandsdr) † [Dronryp] foar 1678

1400 Sybren Jouckes; te Goaiïngaryp; x 2 Trijntje Reyners; x 1
1401 Gats Sickesdr

1568 Keimpe Heerckes † Ternaard 5-4-1656; wierskynlik arbeider; x ûndertrou Dokkum 12-5-1638, x Ternaard 17 of 27?-3-1642
1569 Lysbet N.N.
;  by ûndertrou fan Wurdum

1756 Ocke Gatses
1757 Foockel Eelckes

1758 Johan Tiallings
1759 Jancke Jans

1820 Pytter Theunis VAN ASPEREN † Grou 1724; x Grou 24-4-1661, beide fan Grou
1821 Hiltje Watses GRAVIUS
(ek: Hitje) * omstrings 1640 † Grou 1718, 78 jier

2238 Romcke  Gerloffs † Hichtum foar 5-3-1618; húsman te Ingelum en op Lutke Oorns te Hichtum; x 2 1608 Teunke Hoytes, widdo fan Romcke Gerryts fan Toppenhuzen, dr f. Hoyte Hoytes Haytsma en Teunke Thonis; Teunke Hoytes x 3 omstrings 1619 Claes Johannes, fan Boalsert, keapman te Makkum; Romke x 1 foar 1595
2239 Lysbeth Scheltes † Ingelum tusken 1606 en 1608; widdo fan fan Jelte Piers † foar 1595; boer te Menaam; hy en Lysbet keapje 25 ûnsmiet yn Watsema sate te Arum; sn f. Pier Gerlofs, û.o. boer op Scheltinga sate te Kimswert, en Anna Tæckedr (Pier is in oerbeppesizzer fan Tyedt Gerloffs Donia, suster fan Grutte Pier; de foarâlden fan Romcke Gerlofs gean dêr net op tebek)
Sjoch: Otto Schutte – Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen – Genealogysk Jierboek 2016, Fryske Akademy, 2016, side 228

GENERAASJE XII
2256 Gerlof Franses BAERDT
 † foar 19-11-1627; neamd yn 1559, 1604; wurdt boarger fan Frjentsjer op 22-12-1567; x 1 foar 1567 Jaeyts Ruyrtsdr, yn 1581 man en frou te Salwert; x 2

2257 Bauck Riencksdr † Salwert koart foar 19-11-1627

2300 Seerp Hessels VAN RHEEN * omstrings 1576 † 3-5-1634, yn syn 58e jier, [] Wommels, sark mei grêfskrift is bewarre bleaun; yn 1632 tsjerkfâd te Wommels; sûnt 1621 dêr boer; keapet yn 1632 lân yn Stapert te Wommels (stim 19); yn 1632 keapje hy en Aat mei oaren sate Sippens (stim 10) te Wommels, Searp en Aat buorkje dêr dan op; x
2301 Aat Ofckesdr SIPPENS * omstrings 1583 † Wommels 17-5-1646, 63 jier, [] Wommels, sark mei grêfskrift is bewarre bleaun; mei har man neamd te Wommels yn 1621, ’28 en ’32; yn 1640 buorket se as widdo op Sippens

2322 Jacob Tiepckes, te Mullum
2323 Griet Wybes

2344 Ane Martenz; x omstrings 1585/‘90
2345 Rieme Riemers † foar 1627; x 2 foar 1600 Heyn Doeckesz † nei 1642; yn 1640 einierd boer op Sinneda state ûnder Tsjummearum (eigner en brûker stim 17,  Sinneda [1698], hy keapet dy pleats yn 1638); yn 1603 dêr earmfâd; Hein x foar 1627 Bauck Jenckedr.

2344=1172 Riemer Anes
2345=1173 Hill Olpherts

2346=4690 Olphert Nannez
2346=4691 Tryn Pietersdr.

2348 Gerryt NN; sûnder twifel te Dronryp

3136 Heercke Keimpes † Ternaard 11-5-1653; yn 1619, ’39 lidmaat te Ternaard
3137 Anne (Heerckes?)

3640 Theunis Jans VAN ASPEREN * St.-Jabik omstrings 1570
3641 Tiets Pieters

3642 Watze Vincents GRAVIUS (ek: Valerius Vincenti, Sents)
3643 Grietie Jans

GENERAASJE XIII
4476 Gerloff Bottes

4478 Schelte Hessels
4479 Tyets Feddedr BUMA

4512 Frans Tietes BAERDT † foar 24-4-1558; yn 1547, ’55 te Salwert ûnder Frjentsjer; neamd 16-3-1558; x foar of yn 1555
4513 Tyam Sybedr

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Gosse Ate Offringa nrs 17008 en 17009

4600 Hessel Johannes VAN RHEEN † nei 1612 [] Wommels; boer en tsjerkfâd; wennet te Wommels 1580-1612

4688 Marten NN
4689 NN; x 1 Ane NN

4690 Riemer [Pierz?] 4691 Wypck Fockedr; x 2 Wopcke Syuerdtsz.

4692 Pieter N.N.
4693 [Folcku?]

7280 Jan Theunis VAN ASPEREN * St.-Anne omstrings 1594 † St.-Jabik 1-8-1641 [] St.-Jabik
7281 Janneckie Willems


St-Jabik omstrings 1790. Tekening: Jan Bulthuis (Grins 1750-Amsterdam 1801)

7284 Sent Martens GRAVIUS
7285 Hittie N.N.

GENERAASJE XIV
?8958 Fedde BUMA

9024 Tiete Folperts VAN BAERDT † nei 1543 en foar -11-1547, yn 1542, ’43 eigner fan lân en sate Baerdt te Arum
9025 Duedt Syuerdts
 VAN ÆSGEMA † nei 1551; ferkeapet as ‘Duedt Syuerdtsdr, weduwe Tiette Baerdt’ yn 1550 in rinte út Æsgama-sate yn ’e Puollen te De Ryp
Troch de relaasje Æsgema-Baerdt en Æsgema-Dotinga is der foar neiteam mienskiplik besit yn Æsgema te Dronryp, Dotinga (sjoch nr 34019 yn dizze kertiersteat) te Marsum en Baerdt te Arum
Sjoch:
-Simon Wierstra – Genealogy Æsgema
-Genealogysk Jierboek 2
001-134, 2002-91 ûnder nr.108832, en 108833 en 2005-170 ûnder nr. 4944 en 494
-A.L. Heerma van Voss en D.D. Osinga – Genealogie Baerdt/Baerda, Nederlandsche Leeuw 1930-38 e.f., + NL 1930-33 e.f.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Gosse Ate Offringa nrs 17008 en 17009

9200 Johannes Hesselsz RHEEN * Lytsewierrum 1519? † Warkum? nei 1593 [] Tsjerkwert; boer te Tsjom 1547-1557, yn 1590 op Stapert ûnder Wommels; yn 1574 hiert er lân fan Aldekleaster; hy en Tjets keapje yn 1546/’47  lân yn stim 18 te Lytsewierrum; ferkeapje yn 1554 har part yn ’e pleats te Lytsewierrum dêr’t Jehannes syn broer Watze op buorket; 1576 folmacht foar Wommels; 1578-1582 dêr tsjerkfâd; yn 1580 (RA HEN K6 77f) lit Johannes Hesselsz te Wommels, administrateur fan it geestlik goed, ‘synde een olt man ende lange cranck geweest’ witte dat hy net langer yn funksje bliuwe wol; wierskynlik x 1? N.N.; x 2 1540?
9201 Tjets Hansdr STAPERT (
ek : Taets) * Warkum 1525? † nei 1593, yn 1612?
Sjoch:
Erfgoed FundaasjeKertiersteat fan Gosse Ate Offringa nrs 6910 en 6911
Genealogysk jierboekje 1955, side 40


Lytsewierrum  om 1750 hinne. Tekening/akwarel: Pieter Idzerdts Portier (Frjentsjer 1698-1781, lânskipskilder)

9382 Focke Syboltsz † foar 1570; te Tsjerkwert, yn 1552 warber yn ’t harnas; yn 1557 folmacht foar Wûnseradiel
9382 Ydt NN; yn 1570/‘71 neamd as widdo

14568 Marten Jans GRAVIUS

GENERAASJE XV
?17916 Wybrandt BUMA
, yn 1511 op Buma state op Dyksterhuzen ûnder Bitgum

18048 Folpert Tiettes; yn 1511 ‘meier’ te Easterein en Arum

18050 Sjoerd VAN ÆSGEMA † Frjentsjer 16-7-1500, sneuvelet yn ’e opstân tsjin de Hartoch fan Saksen yn ’e Slach by Frjentsjer; neamd as ‘Sjoerd in de Poelen’ (by Dronryp) mei besit fan Æsgema dêr. Hy tekenet yn 1496 foar Dronryp it ferdrach mei Grins
18051 Doedt Ofckesdr VAN DOTINGA † nei 1511; wurdt yn 1511 as widdo mei besit yn ’e Puollen te De Ryp

Sjoch foar Sjoerd en Doedt: Genealogysk Jierboek 1999-205, 2001-134, 2002-92 en 2005-172

18400 Hessel Lolckes [RHEEN] * Rien 1475? † omstrings 1540, 64 of 65 jier; tsjerkfâd te Lytsewierrum, syn namme stiet dêr op ’e klok;  foar in part eigner en brûker fan sate Reen, Lytsewierrum stim 17; eigner fan lân te Itens en Penjum; neamd yn ’e âldfryske oarkonden (AFO) 24-10-1499; x 1? Bauck N.dr
18401 Sibbel N. N. * 1490

Lytsewierrum om 1750 hinne. Tekening/akwarel: Pieter Idzerdts Portier (Frjentsjer 1698-1781)

18402 Hans Epes STAPERT † koart nei 12-3-1533; yn 1511 eigenerfde te Wommels; yn 1522 deputearde by de oerienkomst fan Christoffel graaf fan Meurs mei Snits; 1531 tsjerkfâd te Wommels; 1532 meirjochter fan Hinnaarderadiel; folmacht ta it meitsjen fan ’e sylroede nei Makkum; 1533 folmacht op ’e Lândei
18403 Tjets Sipkedr OEGEMA † nei 1548

18764 Sibolt Fockez ‘TOE BUALDA’; [eigenerfde] wierskynlik op Tsjerkwert stim 27; yn 1543 neamd te Tsjerkwert
18764 Jayts HAERSMA

29136 Johan Oenes GRAVIUS, fan Grou
29137 Riem Hoytedr VAN HOYTEMA * foar 1511 † foar 1551
Sjoch: Simon Wierstra – Genealogy Hoytema

GENERAASJE XVI
36102 Ofcke VAN DOTINGA
† nei 1480; wennet op Dotinga State te Marsum, skieringer; yn 1470 grytman fan Menameradiel; x 2 Luts Feddesdr van Menstra; x 3 Catharina N.N.dr
36103 wierskynlik Doedt VAN OEDTSMA
Sjoch: Genealogysk Jierboek 2001, side 132 en GJB 2005, side 174

Sjoch: Simon Wierstra  Genealogy Oedtsma

36800 Lolcke Hesselsz RHEEN * Rien 1450? † 1500?, foar 1511; x omstrings 1479
36801 Bauck? N.N.
† nei 1511

36804 Epe N.N. † wierskynlik foar 1511; x
36805 Hylck N.N. † as widdo wierskynlik tusken 1511 en 1543

337528 Agge [HAERSMA?]; te Tsjerkwerd of te Parregea

58274 Hoyte Lulofs VAN HOYTEMA † foar 1511; wennet op Hoytema Sate te Aldegea (Wymbritseradiel)
58275  Teth AGGEMA † foar 1537; hat gâns besit û.o. te Easthim, Aldegea, Ypekolsgea en Heech

Sjoch: Simon WierstraGenealogy Harinxma (thoe Heeg) en Genealogysk Jierboek 2006, side 196/197

GENERAASJE XVII
72204 Doecke VAN DOTINGA

72206 Lieuwe VAN OEDTSMA † nei 1453; yn 1453 neamd as haadling te Boksum

73600 Hessel Lolckes RHEEN * 1420?; x Rien 1450?
73601 Bauck Tæckesdr BOOTSMA * 1425
Sjoch:Genealogysk Jierboekje 1972, side 93

116548 Lulolf VAN HOYTEMA † nei 1473; wennet op Hoytema State te Aldegea (W.); yn 1458 segelder by in oerienkomst; yn 1473 grytman fan Wymbritseradiel; x 2 Jel van Scholtema; x 3 Ydt Keimpesdr van Donia, dr f. Keimpe van Donia en Ydt Feytesdr van Galama; x 1 
116549Rints Tæckesdr VAN EPEMA, fan Nijlân 
Sjoch: Genealogysk Jierboek 2006, side 199

116550 Tjaert AGGEMA VAN HARINXMA; wennet te Wâldsein
116551 Riem Riencksdr VAN POPMA
Sjoch : Simon Wierstra – Genealogy Popma fan Schylge

GENERAASJE XVIII
144412 Homme VAN OEDTSMA
144413 Jel VAN MARTENA
Sjoch: Simon Wierstra – Genealogy Martena

147200 Lolcke Hessels [RHEEN]; libbet yn 1413 mei syn frou op ’e state Rheen te Rien ûnder Lytsewierrum
147201 Jel RISPENS
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1972, side 93

233096 Hoyte VAN HOYTEMA; Eesck en Hoyte wenje op Hoytema State te Aldegea (W.) 
233097 Eesck VAN HIDDEMA, fan Nijlân

233100 Agge VAN HARINXMA nei 1462; wennet te ‘Oldegarijp’, dat is Aldegea (W.), wurdt dêr neamd yn 1462

233102 Rienck VAN POPMA
233103 Gaets Ndr

270562 Tæcke BOOTSMA (ek: Take Bootsum) * 1390?

GENERAASJE XIX
288824
 Homme VAN OEDTSMA † nei 1422; yn 1422 neamd te Boksum

288825 Jel VAN MARTENA

294400 Hessel RHEEN * 1360

294402 Ocke TOE RISPENS * Easterein (Littenseradiel) 1370 † dêr; boer op Eeskwert?
294403 Jetscke BONGA * Easterein (Littenseradiel) 1374

466192 Goslick VAN HOYTEMA; hearskip te Aldegea (W.) en Idzegea 
466193 Tjal VAN TJALLEMA
Sjoch: Genealogysk Jierboek 1972, side 51 ûnder 241664 en GJB 1972, s. 93 ûnder 382304, ek foar neiteam  

466200 Douwe VAN HARINXMA; x 2 N.N.; x 1
466201 Tietke
(neffens Burmaniaboek)

Sjoch: Genealogysk Jierboek 2011, side 249

466204 Poppe VAN POPMA; yn 1421 hear fan Schylge; wurdt 23-6-1467 neamd as de ferstoarne Poppa Poppama oer waans testamint soan Rienck en skoandochter Ebel skeel hawwe


Poppe fan Popma stiet te boek as Hear fan Schylge.  Tekening: K.J. Sannes, midden 18e iuw

GENERAASJE XX
577650
mooglik Sytze VAN MARTENA † 1416
577651 mooglik N Jarichsdr VAN JELCKEMA, fan Meskenwier, † 1416

588806 N.N. BONGA * 1350?: x 1415?
588807 N.N.

932384 Hoyte VAN HOYTEMA; mooglik Skieringer te Moarre yn 1422

932400 Haring VAN HARINXMA, stamheit VAN HARINXMA THOE HEECH en VAN HARINXMA THOE SLOOTEN
932401 Jelck N.dr

932408 Sjoerd VAN POPMA; hy soe in neikommeling wêze fan in Sjoerd van Popma dy’t yn 1330 in kapel stiftet te Easterein op Schylge

 

 Bruinsma-foarâlden yn ’e stamrige
Ype Brouwers

Hoe’t it no krekt sit mei Wybren en Wynsen is net samar oplost. Der binne twa nammegenoaten. Efkes in koarte gearfetting fan dy twa mannen: 

64 Wybren Wynsens; Wybren en Tjitske wenje yn 1753, ’55, ’57 en ’58 achter de Buorren te Burchwert; yn 1758 te Eksmoarre; x Eksmoarre 28-1-1753, beide fan Eksmoarre
65 Tjitske Tjeerds BRUINSMA testearret 17-9-1793, † Tsjom 27-9-1796
Bern, berne Burchwert: Antje 18-10-1753 (x Lollum 19-6-1774 Johannes Hommes), Wynsen 7-1-1755, Tetje doopt 16-1-1757, st. 1759, doopt Eksmoarre: Jeltje 11-6-1758

Wybren Wynsens; x foar 1722
Teetje Alles
Yn 1728 is in Wybren Wynsens brûker fan stim 12 te Parregea, eigner: kolonel Hobbe Aylva, en fan stim 11, eigners: deselde foar 2/5 part en elk foar 1/5 part: Mayke Romkes Lamring te Boalsert, Jelle Tomas erven te Abbegea en Romke Pybes erven; tsjerkfâd te Parregea
Bern, doopt Parregea: Wynttien 11-10-1722, Feikjen 22-2-1728, Wynsen 16-4-1730, Tjiskje 16-4-1730

De beide Wybren Wynsens binne min ofte mear tiidgenoaten dus grif net pake en bernsbern. It soe ek noch ien en deselde man west hawwe kinne mar dat is net wierskynlik want yn dat gefal moat de man eins wol foarkomme yn de quotisaasje fan 1749 en dat is net it gefal. Wy rekkenje dus yn it earstoan op twa nammegenoaten dy’t mekoar omtrint ien generaasje ûntrinne.
It is no dus ús taak om twa Wynsens te finen mei beide in soan Wybren. Dêrta is it rjochterlik argyf fan Wûnseradiel trochspitten: weesargyf, proklamaasje- en hypoteekboeken. Ut dy boarnen komme twa Wynsens (en net mear) ús temjitte. Ien fan harren hie gedoente mei Parregea en like dêrom in serieuze kandidaat as heit foar Wybren-te-Parregea. Dy syn famylje bliket lykwols steil r.k. west te hawwe en ek oars kin hy, liket my, wol diskwalifisearre wurde. Dat is:

Wynsen Oeges, te Iens, † 1728/38, x gerjocht Hinnarderadiel 15-2-1682 Wobbel Tiepkes, beide fan Easterein.
Yn 1698 is Wynsen Oeges boer op stim 8 fan Iens, 93 pm.
Yn 1728 is Wynsen Oeges eigner fan 29 pm yn stim 8 fan Iens, brûkt troch Oege Wynsens. Yn 1738 Wynsen Oeges erven.
Yn 1728 binne Wynse Oeges yn kwaliteit en Jeltje Poppes eigners fan stim 15 fan Parregea. Sa ek yn 1738 en ’48 (dan: papist), wylst yn 1758 Wynsens part taheart oan Oege Romkes.
Yn 1725 (WON Y23 57) keapje Wynsen Oeges en Wobbel Tjepkes te Iens as pake en beppe fan bernsbern Oege en Sioertie Romkes by Lysbet Wynsens silger 3 pm greide yn de pleats te Parregea dêr’t de bern fan harren heit de helte fan takomt (fan dy pleats dus) fan Johannes Lolkes te Tsjerkwert foar 279 karg.
Yn 1728 binne Wynsen Oeges en de erven fan Pieter Jansen, alle papist, eigners fan stim 7 fan Kûbaard.
Yn 1738 binne Oege en Tjepke Wynsens en Sybold Jansen en Wybe Hylkes fanwege harren frouwen eigners fan elts 1/8 fan dy pleats.
Bern:
– Lysbet Wiensens, fan Iens, x (tredde prokl. stêdhûs Boalsert 22-9-1706) Romcke Poppes.
– Goitske Wynses, fan Iens x gerjocht Hinnaarderadiel 16-1-1713 Siebout Jans, te Hitsum.
– Ynske Wynsens, fan Iens, x gerjocht Wûnseradiel en r.k. Boalsert 25-5-1726 Wybe Hylckes.
– Oege Wynses, fan Iens, x gerjocht Hinnaarderadiel 7-5-1727 / r.k. Frjentsjer 6-5-1727 Jeldu Andrys, fan Spannum.
– Tiepke Wynsens, fan Kûbaard, wurdt boarger Boalsert 16-5-1740, herbergier dêr 1749, x 1. Britsum / r.k. Frjentsjer 31-5 / 16-6-1733 Fokje Pieters, fan Tsjom; x 2. stêdhûs Boalsert en r.k. Boalsert 24-11-1751 Rinske Meinerts.
It kloppet net perfekt. Ofgeande op de ferdieling fan stim 7 fan Kûbaard soe men ferwachtsje dat der fjouwer bern wiene: Oege, Tjepke, Goitske en Ynske. Mar sjoen de pleats yn Parregea wie ek Lysbet beslist noch in dochter. Mar safolle is dúdlik wurden dat Wynsen Oeges net de heit west hat fan (ien fan beide) Wybren Wynsens.
Op in nachtmielsbeker stiet de namme fan Wybren Wynsens; ynskripsje:
Bauke Riens kervoog tot Gronterp
Wijbren Wijnses Rien Baukes beijde kerkvoogden tot Parrgea
Bauke Riens Rien Alles beijde kerkvoogden tot Hieslom
Rien Baukes en Romke Jans beijde ouderlingen domeniij Teodoores Visser predikant
Pijtter Gerrits en Ruerd Sioerds beijde dejaconen wegens bovenstaande kerken

Boarne: Hessel de Walle – Fries goud en zilver – Parregea – boeknr 9360

Dan bliuwt de oare Wynsen dy’t spoaren neilitten hat yn Wûnseradiel oer. It sil op grûn fan syn patronym Wierds west hawwe dat de famylje letter bekend stiet as Wiarda. Yn prinsipe kin hy noch de heit west hawwe fan ús earste Wybren mar ôfgeande op de nammen yn beider famyljes (dy’t alhiel net oerienkomme) achtsje ik dy kâns net grut. Dat is:

Wynsen Wierds (Wiarda) te Arum, keapman 1734, x foar 1724 Lolkjen Tjitses
Yn 1724, ’25, ’34, ’35 en omtrint 1747 (WON Y22 205, Y23 32v, Y25 177v, 194v, Y26 199v) keapje Wynsen Wierds en Lolkjen Tjitses te Arum fêstguod.
Syn widdo yn 1749 ‘begoedigde vrouw’ te Arum, oanslach 24 karg. 15 st.

In soan is:
– Wierd Wynses Wiarda, fan Arum, ‘seer welgesteld borger’ dêr 1749, tsjerkfâd te Penjum 1759; x 1 (tredde prokl. Easterlittens 27-10-1737) Eibertje Gerrits; x 2 Penjum 13-4-1755 Aukien Pytters Hibma, fan Penjum.