GENEALOGY
BUSSCHER
Bitgummole
fragminten

Undersyk: Erfgoed Fundaasje

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sykje mei de sykfunksje.
A translation of this pedigree is on its way.


Albert Busscher; apteker te Winschoten;
x Jantje Rempts Kloosterhuis
Bern:
1 Remmo Busscher, folget II.1

II
II.1 Remmo Busscher * Winschoten 10-10-1809 † -12-1888, 81 jier, [] Bitgum rige 29, grêf 8; Doopsgesind, wurdt op 24-4-1836 lidmaat te Ljouwert, komt dan út Noordbroek, op 29-1-1840 út Ljouwert wei ynskreaun by de minniste gemeente te Berltsum; medicinae doctor en froedmaster te Bitgummole (hûsnrs 183, 10, 81, 78, 79); ferfart op 25-10-1883 dêrwei nei Swolle;
x 1 Haren 12-7-1833, 23 en 22 jier, Salome Anna Kathrina Braak (fariaasjes: Catrina, Cathatrina, mei en sûnder K) * Wolvegea 22-9-1810 ~ dêr 7-10-1810 † Bitgummole 24-9-1836, hûsnr 78, 26 jier; Nederlâns Herfoarmd; nicht fan Klasina, dr fan Jan Harmens Braak (ek: Jan Harmen Vitmeijer Braak), fjirtich jier skoalmaster en organist te Menaam (hûsnr 82), en Wilhelmina Everts Jongkind, skoalmasterske te Menaam
x 2 Frjentsjer 1-2-1838, 28 en 24 jier, Klasina Johanna Braak (ek: Clasina, Clazina, Klazina) * Vollenhove 21-5-1813 † Arnhem, wenjend te Bitgummole, 30-5-1883, 70 jier, [] Bitgum rige 29, grêf 9; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen sûnder berop te Frjenstjer; nicht fan Salome; dr fan Willem Harmens Braak, yn 1813 skoalmaster te Vollenhove, sûnt omstrings 1818 idem te Frjentsjer (Wyk TO 142), en Harmpje Dirks Petersen (ek: Harmina)
Sjoch:
Genealogie Busscher
Genealogie Braak
– IV-d.1 en IV-c.2 –
Ljouwerter Krante:


Ljouwerter Krante, 2 en 5-6-1883:

Ljouwerter Krante, 19-6-1883:

Ljouwerter Krante, 22 en 29-6-1883 :

Ljouwerter Krante, 22-12-1888:

Bern út it earste boask:
1 Wilhelmina Busscher * Siddeburen, Grinslân, 1834; by trouwen sûnder berop te Bitgummole; bouboerinne op Buma, Dyksterhuzen;
x Menameradiel 25-2-1857, 22 en 29 jier, Pieter Ritskes Fierstra * Bitgum; by trouwen sûnder berop te Bitgummole; sn fan Ritske Pieters Fierstra en Antje Jelles Bottinga; bouboeren op Buma state (letter ek neamd Dykster state) op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Fierstra
Bern út it twadde houlik:
2 Jantje Busscher * Bitgummole 8-12-1838, hûsnr 78; Doopsgesind; by trouwen sûnder berop te Bitgummole; ferfart 6-6-1871 út Bitgummole nei Swolle;
x Menameradiel 3-5-1871, beide 32 jier, Gerhardus Westerveld * Amsterdam; by trouwen en sûnt dan keapman te Swolle; sn fan Johannes Anton Everts Westerveld, keapman te Swolle, en Salome Gerardus Braak (nicht fan Jantsje har âldomke Willem en fan har pake Jan Harmens Braak, sjoch Genealogie Braak – IV-b.1)
3 Hermina Busscher * Bitgummole 10-5-1840, hûsnr 79 † dêr 9-6-1844, 4 jier
4 Albert Busscher * Bitgummole 15-8-1842, hûsnr 78 † dêr 30-12-1842, hûsnr 78, 4 moanne
5 Salomea Klazina Busscher * Bitgummole 6-1-1844; Doopsgesind; by trouwen sûnder berop te Bitgummole; wennet mei har húshâlding yn 1884 te Arnhem;
x Menameradiel 26-8-1863, 36 en 19 jier, Ernest Louis baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg * Groot Terhorne, Bitgum; by trouwen sûnder berop te Bitgum yn it hûs De tiid scil ’t Leare; sn fan Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, by trouwen fan Ernest wurdt as professy opjûn ‘Kamerheer des Konings’, en Henriëtte Wilhelmina van Welderen barones Rengers
Sjoch: Nederlandsch Adelsboek 
6 Hermina Busscher * Bitgummole 16-10-1845, hûsnr âld B81, letter B183, J.H. van Aismawei 69/71, † Bitgummole 29-11 1881, Nieuw Aisma, letter Van Aismawei 69/71, 36 jier, [] Bitgum rige 13 grêf 7; Hermina is ynwenjend bernefaam oer de wees Johannes Hartman by har lettere man; ferhuzet op 7-10-1869 mei har soantsje Hartman út Bitgummole nei St.-Anne; komt 31-8-1871 mei har styfsoan Johannes Hartman en soan Hartman út St.-Anne yn Bitgummole, se wenje dan yn letter Van Aismawei 73; dr fan Remmo Busscher, dokter te Bitgummole (letter Van Aismawei 69/71), en fan Klazina Johanna Braak;
x Menameradiel 8-9-1869, op houlikse betingsten, 38 en 23 jier, Hartman Johannes van Aisma * Groot Aisma, Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 16-3-1831 † Bitgummole 28-8-1871, Nieuw Aisma, Van Aismawei 93, 40 jier, [] Bitgum rige 13 grêf 8; boer ûnder St.-Jabik (hoeke Kouweweg-Aldebiltdyk-oast); ferfart te maaie 1865 dêrwei nei St.-Anne (nr 80); gemeenteriedslid fan It Bildt 2-6-1855 – 7-9-1869 (bedankt); steatelid -1-1867 oant syn ferstjerren; boargemaster fan It Bildt 30-6-1864 oant syn ferstjerren; sûnt de oprjochting op 25-4-1853 foarsitter fan ‘De Watermolenpolder’ op it Ald Bilt; op syn foarstap wurdt 2-10-1869 oprjochte de ‘Kerkelijke Liberale Kiesvereniging Eensgezindheid’; sûnt 9-6-1870 foarsitter fan ’e dan oprjochte Vereniging tot Wering van Schoolverzuim, te St.-Anne; sûnt 28-12-1867 tsjerkfâd te St.-Anne; oprjochter fan it sjongselskip ‘Van Aisma’ te St.-Anne; etc.; sn fan Johannes Everts van Aisma, gemeenteriedslid fan Menameradiel, en Ytje Hartmans Hartmans, bouboeren op Groot Aisma op Dyksterhuzen
Hartman x 1 Jannigje Klazes Wassenaar
Hartman x 2 Antje Douwes van der Meer
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van Aisma – V.1 –
7 Alida Hendrika Busscher * Bitgummole 4-10-1847 † dêr 25-2-1848, yn in net-nûmere hûs, 4 moanne 
8 Albert Busscher
* Bitgummole 2-3-1849 † dêr 20-12-1855, hûsnr 81, 6 jier, [] Bitgum rige 29, grêf 8
9 Willem Busscher * Bitgummole 12-11-1850 † dêr 27-3-1851, yn in net nûmere hûs, 5 moanne
10 Willem Busscher * Bitgummole 10-3-1853 † dêr 7-7-1875, hûsnr 183, 22 jier, [] Bitgum rige 29, grêf 10; sûnder berop; ferhuzet 31-8-1868 út Bitgummole nei Ljouwert; ferhuzet 25-8-1871 út Bitgummole nei Swolle; komt op 9-6-1871 dêrwei yn Bitgummole; ferhuzet dêrwei op 25-8-1871 nei Swolle; komt Alde Maaie 1872 dêrwei yn Bitgummole; ferhuzet dêrwei op 14-5-1873 nei Swolle; komt op 6-11-1873 út Swolle wer yn Bitgummole