Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818
dwersoer de bak:
Overleden 4 Juni 1879
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêden
Stâlbekroaning:
man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foet
Lingte:
19,8 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 J 10
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N.-II PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei rjochts in putto op ’e earm en dito ûnder by de foet
Lingte:
19 sm.
Gewicht: 62
gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 L 02
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N.-I PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant boppe en ûnder in stâltsje mei blêden
Stâlbekroaning:
leauwe en hoop: frou mei krús en anker
Lingte:
20,3 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 K 0
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

Fierstra tabaksdoaze

Foarwerp: Sulveren tabaksdoaze mei ynskripsje
Ynskripsje oan ‘e binnenkant fan it deksel:
J.R. Fierstar/1849
By it gravearen is de achternamme der net krekt foar wei kommen.
Sjoch foar biografyske gegevens: Erfgoed Fundaasje:
Genealogy Fierstra – V.2
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte: 13,8 sm
Breedte: 8,2 sm
Hichte: 2,0 sm
Gewicht:

Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulversaakkundige:
Fotograaf:

Werf, van der, Neeltje Ruurds

Foarwerp: Sulveren leppel mei geboarteynskripsje
Ynskripsje om ’e râne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Neeltje Ruurds van der Werf
geboren den 31 Augustus 1830.
Sjoch foar biografyske gegevens: Erfgoed Fundaasje:

Genealogy Boelstra – IV.4
Genealogy van der Werf – IV.1.3
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Freonskip
Lingte: 18,8 sm
Gewicht: 50,4 gram
Masterteken: Petrus van Asten
Jiermerk: omstrings 1750
Bewarring:
Sulversaakkundige: Jan Schipper Ynvintarisnûmer L0391c
Fotograaf:

N.N. (ûnbekend)


Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de fjirde fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
[Blanko]
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: twa putto’s op konsôle
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje: 
Dijkstra, Bitgummole
Continue reading

Dijkstra, Foppe Thomas

Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de tredde fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Foppe Thomas Dijkstra geb. 17 Juni 1952 te Oude Leije
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: boer mei twa molkamers oan jok
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje: 
Dijkstra, Bitgummole

Continue reading

Dijkstra, Thomas Foppes

Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ôfbylding earste fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Thomas F. Dijkstra Geb. 13 Aug. 1924
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: hynder
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje: 
Dijkstra, Bitgummole

Continue reading

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Famyljeferbannen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 17
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 A 1
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje: Palsma-Kalma

Continue reading

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
allinne de foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 E 5S
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma 

Continue reading

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Gepke Piers Algera is geboren den 3den Mei 1859
Stâltype:
inkeld foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei links
Lingte:
21,6 sm.
Gewicht:
61 gram
Masterteken:
Egbertus Laurentius Tulleners, Ljouwert
Jiermerk:
jierletter B, fóár 1861
Famyljerelaasjes: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 F 6
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

Algera, Auke Piers

Foarwerp: sulveren leppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Auke Piers Algera is Gebo Den 22 December 1856
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: foarstelik pear
Lingte: 20,1 sm.
Gewicht: 63,7 gram
Masterteken: gjin masterteken
Jiermerk: útslutend 19de iusk belestingmerk ‘byltsje’; mooglik 2e helte 18de iu
Opmerkingen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring: Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden – 3 C 3
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: sulveren leppel mei foarstelik pear op flochten stâle
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoukje Sikkes Ylstra geboren den 7 October 1853
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
frou mei in putto op ’e earm en in putto by de rjochter skonk
Lingte:
20 sm.
Gewicht:
56 gram
Masterteken:
Jiermerk:

Opmerkingen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 19
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 B 2
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852
dwersoer: D H / A K 
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt 
Lingte:
18 sm.
Gewicht:
62 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bysûnderheden:
op ’e bak in wapen ûnder in sânpearilige kroan; heraldysk rjochts: heale earn; links: boppe trije klavers; ûnder krúst hânmerk; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 42
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 G 7
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Marten Tjisses Koldijk geboren 17 Augustus 1834 en is overleden 2 Augustus 1835
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
ruter op it hynder nei rjochts
Lingte:
20,8 sm.
Gewicht:
55,7 gram
Masterteken:
ûnlêsber oan ’e achterkant fan ’e bak ûnder de nulle, jierletter Z foar 1834
Jiermerk:
1834
Bewarring:
Sijtske Palsma-Klama, St.-Anne
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma
Opmerkingen: * en † te Grou, hûsnr 52; soan fan Tjisses Martens Koldijk en Gepke Martens van der Hem, greidboeren te Grou; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 68 en 69.

Continue reading

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjisse Piers Algera is geboren den 19 April 1854
Stâltype:
flochten, inkeldsidich
Stâlbekroaning:
Leauwe en Hope
Lingte:
18,9 sm.
Gewicht:
46,5 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
jierletter 1853
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 D 4
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./
dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876
Stâltype: foar inkelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylch
Lingte:
26 sm.
Gewicht:
57 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Opmerkingen:
Fokke Ulbes Noordenbos x Gerbrig Ates Jongbloed; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 74 en 75
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 I 9
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Boer, de Anna Bootje

Foarwerp: sulveren sierleppel mei twa geboarteynskripsjes.
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn fersliten
skriuwletters:
Antje Meindertsma geboren 20 Juni 1892 
dêrûnder:
Anna Bootje de Boer geb. 28-7-1939
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: molkfanke mei jûk en twa amers, allinne oan ’e foarkant bewurke
Lingte: 19,7 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: ûnlêsber en heal ôfslein
Jiermerk: H = 1917
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Famyljegegevens
yn ’e foarm fan kertiersteat-fragminten

Yn tsjinstelling ta de gongbare opset fan in kertiersteat stiet hjir de froulike foarteam foarop, dat wol sizze: it even nûmer is de frou, it ûneven nûmer de man.

~ = doopt/baptized
x = troud/married
† = ferstoarn/died
[] = begroeven/buried
DG = Doopsgesind
G = Gjin tsjerke
KO = Kristlik Ofskieden
NH = Nederlâns Herfoarmd (giet yn ’e 19e iuw foar de measten op, dêrom net altyd werjûn)

Wat is in kertiersteat?

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier


De – mooglike – ferneamingen fan Antje en Bootje binne oanjûn yn read.

1 Anna Bootje DE BOER (Annie) * St.-Jabik 28-7-1939; G; kûpeuze
Neamd nei har beppe Anne/Antsje Meindertsma (nr 4) en muoike Boatsje Boonstra (sjoch by nr 5)
x ’t Bildt 23-11-1961
Klaas KRAMER * Ouwedyk 906 onder St.-Jabik 10-9-1938 † St.-Anne 19-9-1999 [as] St.-Jabik; boer en eerpelkweker an ’e Ouwedyk 906 onder St.-Jabik; kweker fan ’t ras: Oscar; foorsitter Rie fan Tafersjoch Iedappelkwekersorganisaasje N.V. FOBEK (Foar Boer en Keapman);  sn f. Jan Klazes Kramer, boer, en Akke Klazes van der Weg
Sien: Erfgoed Fyndaasje:
Genealogy Van der Weg
Kines:
1 Akke Kramer * St.-Jabik 29-5-1962; bankemployé Minnertsga
2 Jan Kramer * St.-Jabik 28-2-1964
3 Jarig Kramer * St.-Jabik 15-9-1965

2 Jeltje BOONSTRA * Terherne 30-3-1917; DG; opbrocht by har beppe en pake fan heiteskant, nrs 10 en 11; wennet sûnt maaie 1926 by har omke Tsjalke Haites en muoike Johanna de Boer te Grou, giet febrewaris 1929 wer nei har pake Hyltsje en beppe Boatsje; komt op 15-7-1935 út Huzum te St.-Jabik
x It Bildt 14-7-1938
3 Jarig Douwes DE BOER * St.-Jabik 15-4-1909 † Luwt, weunend in St.-Jabik, 11-9-1988 [] St.-Jabik; G; boer te St.-Jabik

4 Antje MEINDERTSMA * Friens 20-6-1892 † Terherne 19-11-1918, oan ’e Spaanse Gryp, [] Grou; NH; by x sûnder berop te Huzum
x Idaarderadiel 7-5-1914, 21 en 22 jier
5 Dirk BOONSTRA * Seisbierrum 6-2-1892 † Terherne 18-11-1918, oan ’e Spaanse Gryp, [] Grou; DG; bakker te Terherne
Suster fan Durk: Bootje Boonstra (Boatsje) * 29-12-1918 † 20-9-1993, 74 jier [] Grou; x Albert Haye Vollema * 22-5-1916 † 26-9-1982, 66 jier, [] Grou; sn f. Harmen Vollema en Geeske van der Vaart

6 Tjeerdtje VEENSTRA * Tsjummearum 11-5-1882 † 4-4-1972, 79 jier; NH, letter G; by x modiste te Tsjummearum
x ’t Bildt 11-6-1908, 26 en 38 jaar
7 Douwe Jarigs DE BOER * St.-Jabik 5-9-1871; boer te St.-Jabik (nr 208)

8 Jeltje Sakes SANTEMA * Aldtsjerk 18-3-1857 † Huzum 5-1-1913 [] Goutum
x Ljouwerteradiel 1-5-1880, beide 23 jier
9 Meindert Eelkes MEINDERTSMA * Ljouwert 9-5-1856 † dêr 24-7-1929 [] Goutum; by x fan boerebedriuw te Lekkum; yn 1892 greidboer te Friens, yn 1914 idem te Lekkum; komelker te Ljouwert, by ferstjerren dêr sutelder

10 Bootje VISSER * Jirnsum 13-10-1869 † Grou 17-9-1936; NH; by x sûnder berop te Berltsum
x Menameradiel 12-6-1890, 23 en 20 jier
11 Hijltje BOONSTRA * Boazum 28-11-1866 † Ljouwert 27-9-1932; DG; komt op 20-11-1887 út Bolswert yn Grou; ferhuzet dêrwei op 3-8-1885 nei Berltsum; by x dêr bakkersfeint; yn 1890, ’93, ’97 bakker te Seisbierrum, yn 1900, ’03, ’05, ’12, ’14 bakker te Grou; yn 1927 dêr sûnder berop

12 Aaltje TOLSMA * St.-Jabik 1854 † 1935; by x faam te Minnertsgea
x Barradiel 30-5-1878
13 Jouke VEENSTRA * St.-Jabik 1854 † 1934; by x en yn 1902, ’05 timmerfeint te Tsjummearum, yn 1908 dêr timmerman

14 Grietje Jans Kramer * St.-Jabik 23-12-1836 † dêr 14-2-1907, 70 jaar; NH;
x
15 Jarig Douwes de Boer * St.-Jabik 23-11-1839 † dêr 7-5-1899, 59 jaar; NH; gernier te St.-Jabik

16 Antje Hommes KALMA * Jellum 2-2-1827 † Wurdum 13-7-1903
x Hinnaarderadiel 2-6-1849
17 Sake Piers SANTEMA * Britswert 4-7-1821 † Wurdum 13-7-1900; by x arbeider te  Lytsewierrum, boer en keapman te Mantgum, Aldtsjerk en Wurdum
Sjoch: S. Kok-Draijer – Kalma – Het voor- en nageslcht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Den Haach, 1993 ISBN 90-9006206-8

18 Minke VAN DER WAL
x
19 Eelke MEINDERTSMA ; komelker te Ljouwert

20 Akke Gerrits KOOPMANS * Boazum
x Raarderhim 5-6-1858, beide 23 jier
21 Dirk Gerbens VISSER
* Jirnsum; by x ferver te Jirnsum, yn 1885, ’87, ’90 ferver te Berltsum, yn 1889, ’90 dêr kastlein

22 Tietje Aukes VAN DER WEY (ek: Tietje van der Wei) * Snits 29-5-1842 † 19-4-1913; DG
x Snits 20-12-1863, beide 21 jier
23 Eesge Hyltjes BOONSTRA 
* Grou 27-12-1841 † dêr 23-10-1925, 83 jier; DG; yn 1865 boer te Boazum; yn 1866 bakker te Snits, yn 1866, ’68, ’70, ’72, ’73 idem te Boazum; ferfart op 20-4-1874 fan Boazum nei Grou; yn 1878, ’85, ’90, ’97 dêr bakker (û.0. nrs 339k, 338); ferhuzet 16-6-1890 út Grou nei Frjentsjer, komt dêrwei yn augustus fan ’t selde jier werom yn Grou; yn 1900, ’06 dêr sûnder berop; wennet foar maaie 1923 by Geartsje Haites en Alle Hoekema, kontroleur Raad van de Arbeid te Grou; m.y.f. maaie 1923 komt er yn te wenjen by syn dochter Hadewey, troud mei  Taede Haites, te Grou; yn 1912 Amtner fan ’e Boargerlike Stân fan Idaarderadiel
De namme fan Æsge sels en dy fan syn pakes en neven farieart fan Æsge, Æsger, Ædger, 1Edsge, Edsger, Eedsger, Eesge oant Eesger. Æsge tekenet sels Eesge.
Æsge keapet ûnder oaren op 12-2-1874 in hûs te Grou fan Hendrik Taconis, keapman en bakker te Grou; keapsom: f 7000,00; hy ferkeapet op 14-4-1874 in hûs en bakkerij te Boazum foar f 3550,00 oan Jan Hendrik Simon te Snits; hy keapet op 3-12-1894 in hearehûs en in hûs te Grou foar 3490,00 fan Andries Johannes Winkler te Haarlem; ferkeapet op 22-2-1897 in hûs te Grou oan syn soan Hyltsje (nr 13) foar f 4100,00

24  Rinske Pieters VAN DER WERF
 * Boksum; yn 1875 arbeidster te Seisbierrum
x Menameradiel 20-3-1839, 17 en 24 jier
25 Johannes Aukes TOLSMA
* Marsum; by x sûnder berop te Minnertsgea; yn 1863 koaltsjer te Seisbierrum, yn 1869 dêr arbeider

26 Tetje Hendriks VEENSTRA
27 N.N. Kertierferlies

28 Janke Symens WESTRA * Oasterbierum; kin niet skrive; bij x maid in St.-Jabik
x ’t Bildt 5-5-1936, 26 en 33 jaar
29 Jan Johannes KRAMER * St.-Jabik; bij x koopman te St.-Jabik

30 Grietje Jarigs DE VRIES * St.-Jabik; bij x maid in St.-Anne
x ’t Bildt 5-5-1839, 24 en 29 jaar
31 Douwe Douwes DE BOER * St.-Jabik; bij x gernier in St.-Jabik

32 Jeltje Wijbes RISPENS * Lytsewierrum 11-1-1794 † Jellum 22-1-1839
x
33 Homme Jetzes KALMA * Jorwert 24-8-1794 † Jellum 10-5-1836; boer te Wûns en Jellum

36 Pietje Jobs FABER
x
37 Pier Abes SANTEMA

40 Bootje Gooitzens BOOTSMA (yn trou-akte: Botje) * Boazum 25-6-1807 † 17-1-1873, 65 jier; KG; komt op 3-10-1868 út Raard (Raarderhim) yn Easterwierrum; winkelfrou te Bolswert
x Hinnaarderadiel 14-5-1831, 24 en 23 jier
41 Gerrit Tækes KOOPMANS 
* Lytsewierrum 29-11-1806 † Bolswert 28-7-1864, 57 jier; by x keapman te Lytsewierrum; yn 1858 winkelman te Bolswert, yn 1862, ’63 dêr keapman

42 Antje Arps POSTHUMA
x
43 Gerben Dirks VISSER; yn 1858 ferver te Jirnsum

44 Hadewey ESKOEK
x
45 Auke VAN DER WEY; yn 1863 keapman te Snits

46 Grietje Baukes TJALKENS * Grou omstrings 1803 † Frjentsjer, wenjend te Grou, 2-2-1858, 54 jier, Wyk TW nr 6
x 1 Idaarderadiel 13-7-1833, 30 en 28 jier, skieding Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 1-2-1837, Anne Sakes de Boer * Warten omstrings 1805 † Ljouwert, Ljouwerter gefangenis, offisjeel wenjend te Turns, 14-8-1846, 42 jier; arbeider te Grou; sn f. Sake Jacobs de Boer, arbeider te Warten, en Fokeltje Annes Hoeneveld, yn 1833 arbeidster te Warten
Op 24-11-1836 krijt Gryt in dochter, Jetske Annes de Boer, berne yn it hûs fan Gryt har lettere man Hyltsje. De oanjefte wurdt dien troch Eeltsje Halbertsma, dokter en literator te Grou. Anne, de heit, is ‘thans gedetineerd in het tuchthuis te Leeuwarden. Hy is feroardiele fanwegen stellen fan fee út ’e greide.
Anne syn ferstjerren wurdt oanjûn troch Andries Rademakers, bewarder yn it hûs ‘van opsluiting en tuchtiging’, en Christina de Kant, dêr ‘bediende bij den arbeid’. Oer him wurdt ferklearre: ‘Zijnde deszelfs familie onbekend’.
As er stjert is der neat te ferheljen, syn mem is aliminteard te Grou en syn broers en susters ‘alle behoeftige arbeiders’.

Gryt x 2 Idaarderadiel 2-12-1837, 34 en 30 jier
47 Hijltje Eesgers BOONSTRA * Grou 7-7-1817 † 21-5-1870; by x bakkersfeint te Grou, dêr letter Mr bakker (ûnder oaren nrs 82k, 129k); ferfart maaie 1862 út Grou nei Jirnsum
Hyltsje x 1 Idaarderadiel 14-7-1831, 24 en 20 jier, Angenietje Baukes Dijkstra (ek: Agganietje) * Grou omstrings 1811 † dêr 21-1-1835, 24 jier; by x naaister te Grou; dr f. Bauke Kornelis Dijkstra, boer te Grou, en Trijntje Jelmers

48 Sjoerdtje Meintes SIXMA; yn 1839 boerinne te Marsum
x
49 Pieter Abes VAN DER WERF
 * Marsum † dêr 15-5-1819, 59 jier, hûsnr 84; húsman te Marsum

50 Aaltje Jacobs NAMMINGA

51 Auke Aukes TOLSMA 
* Marsum 8-12-1759 ~ dêr 17-12-1759 † dêr 15-5-1819, 59 jier

62 Wikje Wygers VERDER; x 2 Nanne Pieters van der Wal, gernier te St.-Jabik
x
63 Douwe Pieters DE BOER

64 Trijntje Dirks KUIKEN
x
65 Jarig Pieters DE VRIES

66 Grietje Jans VEEREN
x
67 Johannes Gerrits KRAMER

68 Grietje Tjerks
x
69 Symen Jetses WESTRA

68 Hiltje Johannes BOOTSMA
x
69 Wijbe Reinders RISPENS; skoalmaster en boer te Mantgum

70 Antje Jacobus GREIJDANUS * Mantgum 24-12-1761 † Jorwert 9-10-1826
x Mantgum 29-9-1793
71 Jetze Hommes KALMA * Boksum 8 wiken foar (12) maaie ~ Boksum 23-4-1758 † Jorwert 5-9-1836, boer te Jorwert
Sjoch:
-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat fan Anneke Bouma, nrs
-G.W. Nanninga – De lytse mienskip en Douwe Kalma syn foarteam, yn: Flecht op ’e koai – stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei, Wolters-Noordhoff,  NV Grins, 1970, Frysk Akademy Nr. 382, side 316

80 Akke Ruurds BOUMA; yn 1829, ’31 boerinne te Boazum
x
81 Gooitzen Tjitzes BOOTSMA * omstrings 1759 † Boazum 27-11-1826; yn 1820, ’25 boer te Boazum
Akke tekenet de trou-akte fan har dochter Boatsje (nr 40) mei A.R. Bouma; yn 1825 stiet se ek te boek as Bouma, yn in Notarieel Argyf is ’t Buma, yn ’e trou-akte fan har soan Tjitse yn 1829 allyksa, yn dy syn stjerakte yn 1831 Van Buma

82 Nieske Gerrits BAKKER * 1785 † 1874; boerinne te Lytsewierrum
x
83 Tæke Willems KOOPMANS * 1773 † 1830

94 Durkje Jelmers † Grou 12-4-1837; kin net skriuwe; boelguod te Grou 4-5-1831
x Wergea 8-9-1793 (ûndertrou Grou 25-8-1793), hy fan Wergea, sy fan Grou
95 Eesge Hijltjes BOONSTRA * Wergea 1762 † Grou 25-8-1814, hûsnr 161; yn 1799, 1814 keapman te Grou
Æsge nimt 28-12-1811 de namme Boonstra oan  

96 Jetske Ates; kin net skriuwe
x
97 Bauke Tjalkes TJALKENS; yn 1833, ’37 skipstimmerman te Grou

102 Sytske Minnes CUPERUS (ek: Kuperus) * 1721 † 1807
x
103 Auke Doekeles TOLSMA * 1712 † 1782

162 Rik Aukes (by ~: Rik; ek: Rigtje, Rixtje) † omstrings 1785
Rik erft yn 1820 fan har muoike Boatsje (sjoch ûnder nr 325) in gouden earizer fan f 80,00
x
163 Tjitze Gooitzens † omstrings 1775

160 Antje Jelles † omstrings 1785
x
161 Ruurd Jans BUMA * Wolsum omstrings 1774 † Boazum 1-6-1832, 58 jier, hûsnr 14

164 Jetske Douwes VAN DER VALK * 1752 † 1832
x
165 Gerrit Jentjes BAKKER * 1743 † 1808

166 Trijntje Bontjes VAN DER VALK * 1747 † 1808
x
167 Willem Tækes

188 Doetje Eeltjes
x
189 Jelmer Durks

190 Jeltje Eesges † Wergea 10-2-1816
x
191 Hijltje Johannes (patronym ek: Hylke) † Wergea om 1805 hinne

324 Ytje Benedictus; (yn stjerakte fan har dochter Boatsje yn 1820: Eelkje; patronym ek: Bendix, Benedix) † 1776; ferfart omstrings 1771 út Boazum nei har dochter ûnder de klokslach fan Ljouwert
x
325 Auke Botes; eigenerfd boer op ’e Yndyk ûnder Boazum; yn 1749 ‘vermogend’ húsman te Boazum; yn 1752 dêr kurator oer sibben
Bern, allegearre ~ te Boazum: 1 Willemke 27-4-1730; 2 Bote 28-10-1732; 3 Rik 24-1-1734; 4 Antje 4-9-1735; 5 Antje 4-5-1738; 6 Antje 6-11-1740; 7 Bootie 10-11-1743 † Ljouwert 13-11-1820, 76 jier, hûsnr 40 letter P

650 N.N. (oan no ta)
x
651 Bote

Continue reading

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn
skriuwletters:
Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: jager mei hûn
Lingte: 19,9 sm.
Gewicht: 40 gram.
Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes Schijfsma * Wâldsein 1844, wurket te Snits 1847-1898
Jiermerk: D = 1863
Bysûnderheid: in aparte ynskripsje
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder
Continue reading

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
A:S.
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern)
Lingte: 18,9 sm.
Gewicht: 50,3 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: V = 1855
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading

Koldijk, Trijntje Martens – 1807

Foarwerp: sulveren sierleppel mei tinkopskrift
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn
skriuwletters:
Trijntje Martens Is Gebooren Den 14 Augustus 1784
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
en zij is/Overleden den 10 May/1807 zij was in den/Ouderdom van 22 Jaar/18 weken en 3 Dagen/Na eenEgtverbintenis/van 3 Jaar en 18 Dagen/Gjalt Sjoerds
Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV, oan beide kanten bewurke
Stâlbekroaning: bierbrouwer
Lingte: 17,9 sm.
Gewicht: 50,6 gram.
Masterteken: A [skieden troch in blom] A = Andele Andeles, Ljouwert, wurket 1709 [] 1754
Jiermerk: 2de fearnsjier 18de iuw
Bysûnderheden: boppe-oan wjerskanten fan ’e rottetonge stean twa seisblêdige blomkles. De leppel hat mooglik te krijen mei it Ljouwerter Brouwersgilde en hat miskien in geskink oan de famylje west dy’t him in iuw letter werbrûkt as tinkleppel. Sa’n stik sulver hie in yntrinsike wearde, bygelyks as der tefolle yn kas wie. Mar de leppel kin ek op ’e sweef west hawwe.
Bewarring:
A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading

LN – 1774

Foarwerp: sulveren sierleppel mei inisjalen
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters:
L:N.
Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV
Stâlbekroaning: in bierbrouwer
Lingte: 17,4 sm.
Gewicht: 46,7 gram.
Masterteken: ûnlêsber, heal ôfslein
Jiermerk: midden 18de iuw
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading

BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
BM
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús)
Lingte: 16,6 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: 1ste helte 18de iuw
Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading

Brouwer, Doekele Gerbens

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 

Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: Erven Brouwer-Hettema
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: 

 

 

Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande echtpear en geboarte fan twa oer-oerpake en beppesizzers
Ynskripsje horizontaal midden bûtenbak, yn skriuwletters:
C:V:G:
Y:D:

Ynskripsje om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:

Jan Cornelis van Gelder Geboren Den 24 Maart 1835
Akke Corneles van Gelder Geboren den 3 November 1840

Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 51,6 gram
Masterteken: JB =Jacob Boltjes, Ljouwert; wurket fan 1760-1783 Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: gjin; 3de fearnsjier 18de iu
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2018)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading

Hilarides, L

Foarwerp: 
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:

Stâltype: 
Stâlbekroaning: 

Lingte: 

Gewicht:
 
Masterteken: 

Jiermerk: 

Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: –

Fotograaf:
Erfgoed Fundaasje

Continue reading

Koldijk, Trientje MartensFoarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerren
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 Dagen
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: melkende boer
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum 9-10-1837, goud- en sulversmid en winkelman dêr, wurksum oant 1824. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading