Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande echtpear en geboarte fan twa oer-oerpake en beppesizzers
Ynskripsje horizontaal midden bûtenbak, yn skriuwletters:
C:V:G:
Y:D:

Ynskripsje om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:

Jan Cornelis van Gelder Geboren Den 24 Maart 1835
Akke Corneles van Gelder Geboren den 3 November 1840

Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 51,6 gram
Masterteken: JB =Jacob Boltjes, Ljouwert; wurket fan 1760-1783 Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: gjin; 3de fearnsjier 18de iu
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2018)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

Continue reading