Jong, Johannes Gerbens de – 1873


Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsy
Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, in skriifletters:
Joh. de Jong Geb. 4-9-1873
Johannes de Jong geb. 26-2-1945
Johannes Rodenhuis geb. 23-4-2016

Steeltype: foorkant bewerkt, achterkant gedeeltlek
Steelbekroaning: hartformeg skild met putti
Lingte: 18,3 sm
Gewicht: 55 gram
Meesterteken: Mr Richeus Elgersma II, meester in 1760
Jaarmerk: Luwt omstrings 1770
Bewaring: E. Rodenhuis-de Jong (2017)
Silverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden
Continue reading

Jensma, Sietske Cornelis – 1867

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsje.
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sietske Cornelis Jensma is geboren den 13 October 1867
Stâltype:
Stâlbekroaning: jager mei hoed
Lingte: 21,4 sm
Gewicht: 63 gram
Masterteken: G. Land, Frjentsjer
Jiermerk: 1867
Bewarring: Grietje Martha Madhuizen (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Continue reading

Jensma, Goffe Watzes – 1884


Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsys
Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, yn skriifletters:
G.W. Jensma geboren den 27 Julij 1884
G.W. Jensma geboren 9 November 1952
G.A. Jensma 23 Nov. 2010

Steeltype: flochten
Steelbekroaning: de Liefde
Lingte: 19,5 sm
Gewicht: 70 gram
Meesterteken: T = H. Tullener, Luwt
Jaarmerk: 1884
Bewaring: G.W. Jensma (2017)
Silverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Continue reading