Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852
dwersoer: D H / A K 
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt 
Lingte:
18 sm.
Gewicht:
62 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bysûnderheden:
op ’e bak in wapen ûnder in sânpearilige kroan; heraldysk rjochts: heale earn; links: boppe trije klavers; ûnder krúst hânmerk; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 42
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 G 7
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Martens, Trientje (postúm: Koldijk)Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerren
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 Dagen
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: melkende boer
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum 9-10-1837, goud- en sulversmid en winkelman dêr, wurksum oant 1824. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Continue reading