Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818
dwersoer de bak:
Overleden 4 Juni 1879
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêden
Stâlbekroaning:
man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foet
Lingte:
19,8 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 J 10
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N. (ûnbekend)


Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de fjirde fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
[Blanko]
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: twa putto’s op konsôle
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje: 
Dijkstra, Bitgummole
Continue reading

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./
dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876
Stâltype: foar inkelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylch
Lingte:
26 sm.
Gewicht:
57 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Opmerkingen:
Fokke Ulbes Noordenbos x Gerbrig Ates Jongbloed; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 74 en 75
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 I 9
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading