N.N.-II PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei rjochts in putto op ’e earm en dito ûnder by de foet
Lingte:
19 sm.
Gewicht: 62
gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 L 02
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N.-I PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant boppe en ûnder in stâltsje mei blêden
Stâlbekroaning:
leauwe en hoop: frou mei krús en anker
Lingte:
20,3 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 K 0
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading