Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hoge Noorden 3 A1
Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

Continue reading

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
flochten, iensidich
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hoge Noorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma S E-5

Continue reading

Algera, Auke Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading