Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818
dwersoer de bak:
Overleden 4 Juni 1879
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêden
Stâlbekroaning:
man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foet
Lingte:
19,8 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 J 10
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N.-II PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei rjochts in putto op ’e earm en dito ûnder by de foet
Lingte:
19 sm.
Gewicht: 62
gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 L 02
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

N.N.-I PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant boppe en ûnder in stâltsje mei blêden
Stâlbekroaning:
leauwe en hoop: frou mei krús en anker
Lingte:
20,3 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 K 0
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Famyljeferbannen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 17
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 A 1
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje: Palsma-Kalma

Continue reading

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
allinne de foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 E 5S
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma 

Continue reading

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Gepke Piers Algera is geboren den 3den Mei 1859
Stâltype:
inkeld foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei links
Lingte:
21,6 sm.
Gewicht:
61 gram
Masterteken:
Egbertus Laurentius Tulleners, Ljouwert
Jiermerk:
jierletter B, fóár 1861
Famyljerelaasjes: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 F 6
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma

Continue reading

Algera, Auke Piers

Foarwerp: sulveren leppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Auke Piers Algera is Gebo Den 22 December 1856
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: foarstelik pear
Lingte: 20,1 sm.
Gewicht: 63,7 gram
Masterteken: gjin masterteken
Jiermerk: útslutend 19de iusk belestingmerk ‘byltsje’; mooglik 2e helte 18de iu
Opmerkingen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring: Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden – 3 C 3
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: sulveren leppel mei foarstelik pear op flochten stâle
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoukje Sikkes Ylstra geboren den 7 October 1853
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
frou mei in putto op ’e earm en in putto by de rjochter skonk
Lingte:
20 sm.
Gewicht:
56 gram
Masterteken:
Jiermerk:

Opmerkingen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 19
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 B 2
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852
dwersoer: D H / A K 
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt 
Lingte:
18 sm.
Gewicht:
62 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bysûnderheden:
op ’e bak in wapen ûnder in sânpearilige kroan; heraldysk rjochts: heale earn; links: boppe trije klavers; ûnder krúst hânmerk; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 42
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 G 7
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Marten Tjisses Koldijk geboren 17 Augustus 1834 en is overleden 2 Augustus 1835
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
ruter op it hynder nei rjochts
Lingte:
20,8 sm.
Gewicht:
55,7 gram
Masterteken:
ûnlêsber oan ’e achterkant fan ’e bak ûnder de nulle, jierletter Z foar 1834
Jiermerk:
1834
Bewarring:
Sijtske Palsma-Klama, St.-Anne
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma
Opmerkingen: * en † te Grou, hûsnr 52; soan fan Tjisses Martens Koldijk en Gepke Martens van der Hem, greidboeren te Grou; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 68 en 69.

Continue reading

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjisse Piers Algera is geboren den 19 April 1854
Stâltype:
flochten, inkeldsidich
Stâlbekroaning:
Leauwe en Hope
Lingte:
18,9 sm.
Gewicht:
46,5 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
jierletter 1853
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 D 4
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./
dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876
Stâltype: foar inkelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylch
Lingte:
26 sm.
Gewicht:
57 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Opmerkingen:
Fokke Ulbes Noordenbos x Gerbrig Ates Jongbloed; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 74 en 75
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 I 9
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading