Yn it ramt fan it noed stean foar bedriuws- en famylje-erfgoed yn ’e Klaaiboustreek is ek fan dit slachte Dijkstra in wiidweidich famylje-argyf oanlein, beskreaun, argiveard en digitaliseard troch Erfgoed Fundaasje. Dat is foar de takomst feilichsteld en wurdt neffens oerienkomsten bewarre yn klimaat-behearske kluzen by de gemeente Waadhoeke. De argiven binne dêr op ôfspraak mei Erfgoed Fundaasje foar ûndersyk te rieplachtsjen.
De stambeam hjirûnder is opset as in parenteel, dat wol sizze dat de neiteam dy’t net de namme Dijkstra draacht wol opnommen is.
Folslein wurdt soks noait, mar hjirûnder stiet noch wol in heel soad iepen. De boarne is fierhinne de stambeam dy’t opnommen is yn Forslach fan ’e Brouwersjoun 1970. Oanfullingen wurde sadwaande op priis steld. 
Sjoch: Oer ús– info@erfgoed-fundaasje.nl

As part of the care for business and family heritage in the Klaaiboustreek region, an extensive family archive of the Dijkstra lineage has also been created, described, archived and digitized by Erfgoed Fundaasje. This is secured for the future and is stored according to agreements in climate-controlled vaults at the municipality of Waadhoeke. The archives can be consulted for research by appointment with Heritage Foundation.
The family tree below is set up so that descendants who do not bear the name Dijkstra are also included.
This wil never be fully completed, but below a lot of data is still missing. The source is as good as the family tree as it is included in the Report of the Brouwers evening 1970. Additions are appreciated.
See: About us– info@erfgoed-fundaasje.nl

Grut Alsert op ’e Pôle te Bitgummole
Grut Alsert op ’e Pôle te Bitgummole. De pleats wurdt troch fiif famyljegeneraasjes bebuorke

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien

Undersyk: Erfgoed Fundaasje.
De measte famyljefoto’s komme út de Kolleksje Tine Hoogland-Dijkstra.

Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sjoch: Jan Dijkstra, Familiepraat, Genealogie Dijkstra
Ferwizingen nei oare websiden kin betiden heel brûkber wêze, mar Erfgoed Fundaasje stiet dêr net yn foar krektens – wat net sizze wol dat ús stichting wolris stekken falle lit, dêrom: graach ferbetteringen en oanfullingen: info@erfgoed-fundaasje.nl


STAMRIGE

I Meindert Thomas
x Antje Sikkes
Meindert wurdt yn stikken ek Meynert Beerns neamd en Antsje: Antje Tomas; beide is wierskynlik in fersin

II Thomas Meinderts Dijkstra * Tsjummearum ~ dêr 6-5-1753 † Bitgum 31-5-1814, hûsnr 35, 60 jier; gernier te Bitgum;
x Bitgum 14-5-1780, 26 en 28 jier, Antje Foppes Fopma * Bitgum ~ dêr 15-8-1751 † Bitgum  29-1-1823, hûsnr 64, 71 jier; dr fan Foppe Minnes en Maaike Alles, gernieren te Bitgum 

III Foppe Thomas Dijkstra * Bitgum 28-5-1784 ~ dêr 11-7-1784 † Bitgum 28-5-1859, hûsnr 59, 75 jier, [] Bitgum, rigel 18, grêf 17; gernier te Bitgummole, yn ’e ‘Molenbuurt’; diaken en âlderling te Bitgum; 
x Bitgum 20-5-1810, 25 en 24 jier, hy fan Ingelum, sy fan Burgum, Ybeltje Hendriks van der Meulen * Burgum 21-2-1786 ~ dêr 9-4-1786 † Bitgum 13-7-1821, 35 jier; dr fan Hendrik Willems en Janke Jans

Foppe Thomas Dijkstra, rouadvertinsje
Ljouwerter Krante

IV Thomas Foppes Dijkstra *  Bitgummole 12-7-1819 † dêr 7-3-1893, 73 jier, [] Bitgum, rigel 18, grêf 18, grêf 17; gernier, letter boer op ’e Pôle op Grut Alsert te Bitgummole; tsjerkfâd; lid Zetterscollege (=belesting-advyskommisje); kommittearde en bestjoerslid wetterskippen De Beetgumer Nieuwlands Polder en De Engelumer Polderg  gernier/boer op Grut Alsert, lid Zetterscollege (=belesting-advyskommisje); kommittearde en bestjoerslid wetterskippen De Beetgumer Nieuwlands Polder en De Engelumer Polder;
x Menameradiel 31-5-1848, 28 en 25 jier, Jantje Ritskes Fierstra * Bitgum 11-3-1823 † -6-1908, 85 jier, [] Bitgum, rigel 18, grêf 18; lid Dames Commissie Nuttige Handwerken te Bitgum; Jantsy en Thomes wurde te Bitgum as lidmaat befestige op 23-4-1848; dr fan Ritske Thomas Fierstra, bouboer op Buma state op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Antje Jelles Bottinga

Op 17-8-1893 is der in boedelskieding oangeande Foppe Thomas Dijkstra (troud mei Maartje Gerbens Brouwer) en Antje Thomas Dijkstra (troud mei Gabe Jacobs Rolsma) bern fan Thomas Foppes Dijkstra en Jantje Ritskes Fierstra; it oanbelanget ûnreplik guod te Bitgum; wearde: f 31.428,00
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Fierstra – IV.1.1

§ FIIF GENERAASJES OP GRUT ALSERT
Grut Alsert, dêr’t Jantsy Ritskes Fierstra en Thomas Foppes op buorkje.
De pleats wurdt yn 2020 noch troch deselde famyljes bebuorke, yn opfolgjende fiif generaasjes: Jantje Ritskes Fierstra x Thomas Foppes Dijkstra > Foppe Thomas Dijkstra x Maartje Gerbens Brouwer > Thomas Foppes Dijkstra x Fetje Steffens Gerbranda > Trijntje Thomas Dijkstra x Johannes Arjens Hoogland > Piter en Roelof Johannes Hoogland

V Foppe Thomas Dijkstra * Bitgummole 30-6-1849 † dêr op Grut Alsert, de Pôle, 12-6-1918, 67 jier, [] Bitgum rigel 12, grêf 17, gernier en bouboer op Grut Alsert; tsjerk- en earmfâd te Bitgum; rintmaster fam. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; bestjoerslid O.K.K. 1917-’18;
x 1 Menameradiel 9-6-1874, 20 en 25 jier, Maartje Gerbens Brouwer * Bessebuorren te Menaam ûnder Bitgum 6-9-1854 † Grut Alsert 28-1-1898, 43 jier, [] Bitgum, rigel 12, grêf 17; bouboerinne op Grut Alsert;
Foppe x 2 Menameradiel 10-1-1901, 51 en 54 jier, Antje Pieters Visser * Penjum 21-2-1846 † Bitgummole 10-11-1934, 88 jier, [] Bitgum, rigel 6, grêf 7; bakkerske te Bitgummole; dr f. Pieter Ales Visser, kwekeling te Tsjom, ûnderwizer en ûndermaster te Penjum, en Elisabeth Tozijns Bokma;
Antsje x 1 Rinse Andries Miedema (by de berte ynskreaun as: Rense) * Minnertsgea 10-9-1838 † Bitgummole 30-11-1888, 50 jier, [] Bitgum, rigel 6, grêf 6; bakker te Bitgummole oan ’e Menamerdyk; sn f. Andries Anes Miedema, bakker te Minnertsgea, en Lutgertje Arends Witholt

Portret Maartje Gerbens Brouwer
Maartje Gerbens Brouwer
Maartje Gerbens Brouwer ruadv
Ljouwerter Krante, 31-1 en 2 en 4-2-1898
Foppe Thomas Dijkstra II
Foppe Thomas Dijkstra II. Fotograaf: De Jong, Ljouwert

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Brouwer 1 – XII.1.1

Foppe Thomas Dijkstra en Antje Pieters Visser
Foppe Thomas Dijkstra en Antje Pieters Visser. Fotograaf: De Jong, Ljouwert
 

Maartje Gerbens Brouwer grêfstien
Foppe Thomas Dijkstra rouadvertinsje
Bern:
1 Thomas Foppes Dijkstra, folget VI.1
2 Brechtje Foppes Dijkstra, folget VI.2
3 Jantje Foppes Dijkstra, sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Palsma – XI
4 Gerben Foppes Dijkstra * Grut Alsert, Bitgummole 11-9-1881 † dêr 21-11-1956, 75 jier, [] Menaam; by earste houlik gernier, by twadde boer te Bitgummole; skathâlder O.K.K.;
x 1 Menameradiel 19-5-1904, 22 en 24 jier, Dieuwke Foppes de Vries * Menaam 21-4-1880 † Bitgummole 26-9-1931, 51 jier, [] Menaam; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr fan Foppe Pieters de Vries, grofsmid te Menaam, en Antje Jacobs Hoogland
x 2 Menameradiel 19-7-1934, 52 en 45 jier, Trijntje Foppes de Vries * Menaam 10-7-1889 † Bitgummole 13-1-1961, 71jier, [] Menaam; suster fan Dieuwke; by trouwen sûnder berop te Bitgummole
5 Antje Foppes Dijkstra * Grut Alsert, Bitgummole 18-6-1884 † dêr 26-6-1884, 3 dagen, [] Bitgum
6 Antje Foppes Dijkstra, folget VI.3
7 Janke Foppes Dijkstra, folget VI.4

8 Maartje Foppes Dijkstra * Grut Alsert, Bitgummole 7-9-1893; ûnderwizeres te Den Haach

Gerben Foppes Dijkstra
Gerben Foppes Dijkstra. Fotograaf: De Jong, Ljouwert
 
Dieuwke Foppes de Vries
Dieuwke Foppes de Vries. Fotograaf: De Jong, Ljouwert
Trijntje Foppes de Vries
Trijntje Foppes de Vries. Fotograaf: De Jong, Ljouwert


GENERAASJE VI

VI.1 Thomas Foppes Dijkstra * Bitgum 24-8-1875 † dêr 11-12-1943, 68 jier, [] Bitgum, rigel 8, grêf 18; by earste houlik sûnder berop te Bitgummole; yn 1906 gernier, letter neamd boer op Grut Alsert op ’e Pôle te Bitgummole; Ridder yn ’e Oarde fan Oranje-Nassau; bestjoerslid – Z.P.C. – Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie;
x 1 Menameradiel 2-6-1898, beide 22 jier, Jeltje Berends Nauta * Bitgum 26-3-1876 † Ljouwert, wenjend te Bitgummole, 30-7-1915, 39 jier, [] Bitgum, rigel 8, grêf 18; by trouwen sûnder berop te Bitgum; dr fan Berend Jelles Nauta, skipper te Bitgum (nr 136) en Eke Jans Anema, as widdo skipperske te Bitgum;
x 2 Menameradiel 1-2-1917, op houlikse betingsten, 41 en 21 jier, Fetje Steffens Gerbranda * Seisbierrum 6-2-1895 † Ljouwert 11-9-1983, 88 jier, [] Bitgum; faam; komt 8-6-1911 út Seisbierrum yn Wier; ferfart dêrwei 13-6-1912 nei Seisbierrum; sûnt 19-5-1914 yn St.-Anne (hûsnr 170); sûnt 22-5-1915 yn Wier (nr 63); sûnt 23-5-1916 te Bitgummole (nr DK 122); ferhuzet dêrwei 24-11-1916 nei Seisbierrum; by trouwen sûnder berop te Bitgummole; dr fan Steffen Pieters Gerbranda, yn 1891, ’95, ’06 arbeider, yn 1917  gernier te Seisbierrum, en Trijntje Thomas Houtsma, faam te Seisbierrum
Bern, út it earste boask:
1 Foppe Thomas Dijkstra, folget VII.1
2 Eeke Thomas Dijkstra * Grut Alsert, Bitgummole 1-12-1901; wennet sûnt 1-1-1921 yn by har muoike en omke Anne Dykstra en Sytse Postma op Dyksterhuzen; ferhuzet dêrwei op 13-2-1922 nei Den Haach (Copernicuslaan 65); wennet 18-6-1932 te Amsterdam, op 8-11-1932 te Meppel
3 Berend Thomas Dijkstra, folget VII.2 

Bern, út it twadde houlik:
Trijntje Thomas Dijkstra, folget VII.3

Eeke Thomas Dijkstra
Eeke Thomas Dijkstra. Fotograaf: De Jong, Ljouwert
Thomas Foppes Dijkstra
Thomas Foppes Dijkstra
Fetsje Steffens Gerbranda, Thomas Foppes Dijkstra en Tine
Fetje Steffens Gerbranda, Thomas Foppes Dijkstra en Tine
Tine Dijkstra, Thomas Foppes Dijkstra en Fetje Gerbranda foar de pleats op ’e Pôle
Tine Dijkstra, Thomas Foppes Dijkstra en Fetje Gerbranda foar de pleats op ’e Pôle
Steand: Eeke Dijkstra en Johannes Hoogland; Dêrfoar: Thomas Foppes Dijkstra, Tine mei Arjen Hoogland en Fetje Gerbranda
Steand: Eeke Dijkstra en Johannes Hoogland; dêrfoar: Thomas Foppes Dijkstra, Tine mei Arjen Hoogland en Fetje Gerbranda
Thomas Foppes Dijkstra en syn achterneef Folkert Dirks Damsma op Bitgumer Merke
Thomas Foppes Dijkstra en syn achterneef Folkert Dirks Damsma op Bitgumer Merke. Sjoch: Stambeamke Damsma
Thomas Foppes Dijkstra - ierdappelsette
Thomas Foppes Dijkstra, steand mei de ierappelboar, en Aaltsje Hoitsma, troud mei Klaas Boonstra, dy’t de ierappel yn ’t ierdappelgat wipt. De man rjochts is mooglik Geert Tamsma, of in Kikstra? Wa binne de oaren? De foto is nommen achter de hokken fan ’e Twaalf Plagen oan ’e Lytse Dyk te Bitgummole
Foto: Graftombe Beetgum

VI.2 Brechtje Foppes Dijkstra * Bitgummole 2-7-1877 † dêr 8-3-1916, 38 jier, [] Bitgum; by trouwen sûnder berop te Bitgummole;
x Menameradiel 20-5-1897, 19 en 25 jier, Klaas Dirks Noordenbos * Bitgum 4-6-1871 †15-11-1932, 61 jier, [] Bitgum, rigel 12, grêf 4; feekeapman en fetweider te Bitgummole (nr 230; en û.o. J.H. van Aismawei); sn fan Dirk Haantjes Noordenbos, keapman te Bitgummole, dêr slachter en fetweider, en Trijntje Klazes Hoogterp;
Klaas x 2 Menameradiel 30-11-1918, 47 en 39 jier, Froukje Klazes Zijlstra * Lippenhuzen 27-11-1879 † Gytsjerk 9-11-1937, 57 jier; fan 1910-1917 greidboerinne te Gytsjerk; by trouwen sûnder berop te Koaten, ferfart dêrwei op 28-11-1918 nei Bitgummole en dêrwei op 22-6-1936 nei Gytsjerk (nr 20); dr fan Klaas Sytzes Zijlstra en Ytje Jans Jansma, yn 1879 greidboeren te Lippenhuzen, yn 1901 idem te Koaten;
Froukje x 1 Achtkarspelen 18-5-1910, 21 en 25 jier, Sytze Gerrits de Vries * Gytsjerk 19-9-1875 † dêr 10-10-1917, 42 jier; by trouwen sûnder berop te Gytsjerk, sûnt dêr greidboer; sn fan Gerrit Alberts de Vries en Wijke Willems de Vries, greidboeren te Gytsjerk
Bern:
1 Dirk Klazes Noordenbos, folget VII.4
2 Foppe Klazes Noordenbos, folget VII.5
3 Maartje Klazes Noordenbos, folget VII.6

VI.3 Antje Foppes Dijkstra (Anne) * Grut Alsert, Bitgummole 9-1-1887 † 14-10-1969, 82 jier, [] Bitgum; by trouwen sûnder berop op Grut Alsert; bouboerinne op Ald Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole;
x Menameradiel 14-5-1908, 21 en 25 jier, Sijtse Jans Postma * Bitgummole 7-9-1882 C 3-4-1961, 77 jier, [] Bitgum; by trouwen gernier op Dyksterhuzen, sûnt bouboer op Ald Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole (nrs 313, 293); sn fan Jan Reins Postma, arbeider te Bitgummole, sûnt 1918 gernier op Dyksterhuzen, en Sjoerdtje Jans Jousma (ek: Jouwsma; tekenet sels: Jousma)
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Jousma – IV.2.6
Bern:

1 Jan Sijtzes Postma, folget VII.7
2 Maartje Postma (Ma) * Ald Aysma, Dyksterhuzen, 21-7-1913 † Ljouwert 24-10-2000, 87 jier; ferfart op 3-9-1936 fan Dyksterhuzen nei Ljouwert (Goudsjeblomstrjitte 29); apotekersassistinte Diakonessehûs te Ljouwert

Antje Foppes Dijkstra
Antje Foppes Dijkstra. Fotograaf: Strüppert & Van Duyl, Foarstreek C270, Ljouwert

Sijtze Jans Postma
Sijtze Jans Postma. Fotograaf: Strüppert & Van Duyl, Foarstreek C270, Louwert

Antje Foppes Dijkstra
Antje Foppes Dijkstra

Sijtze Jans Postma
Sijtze Jans Postma
 

VI.3 Janke Foppes Dijkstra * Grut Alsert Bitgummole 2-8-1890 † 13-8-1972, 82 jier, [] Ingelum; bouboerinne op it Ingelumer Nijlân;
x Menameradiel 9-5-1914 Pieter Pylgers Miedema * Ingelum 15-3-1890 † 25-11-1967, 77 jier, [] Ingelum; 1914-1952 bouboer yn it Ingelumer Nijlân op syn âlderspleats, de fyfde generaasje Miedema, dêrnei op Dyksterhuzen (as syn soan Foppe op ’e pleats yn it Nijlân komt), rintenier te Bitgummole, gemeenteriedslid fan Menameradiel; sn fan Pylger Pieters Miedema en Grietje Cornelis Sijtsma, bouboeren yn it Ingelumer Nijlân; Pylger is gemeenteriedslid en wethâlder fan Menameradiel, lid Burgerlijk Armenbestuur fan Menameradiel foar Ingelum, bestjoerslid Friesche Mij van Landbouw, twadde foarsitter Provinciale Commissie voor de Veefokkerij fan de Friesche Mij, foarsitter Friesch Rundvee Stamboek, idem wetterskip Het Beetgumer en Engelumer Nieuwland, distrikssaakkundige Pachtburo Noardlike Greidestreek foar de Swiere Grûn

Janke Foppes Dijkstra
Janke Foppes Dijkstra. Fotograaf: De Jong, Ljouwert

Tinkstien op it hôf te Ingelum, foaroan de stien foar Pieter IJdes Miedema en Hotske Pylgers Wiedema
Tinkstien op it hôf te Ingelum, foaroan de stien foar Pieter IJdes Miedema en Hotske Pylgers Wiedema

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma – nrs 12 en 13 en fierder
Bern:
1 Pylger Pieters Miedema, folget VII.8 
2 Foppe Pieters Miedema, folget VII.9


GENERAASJE VII

VII.1 Foppe Thomas Dijkstra * Grut Alsert, Bitgummole 6-8-1899 † Ljouwert 11-11-1975, 76 jier, [] Feinsum; sûnt 5-6-1923 bouboer te Feinsum ûnder Alde Leie;
x 19-5-1923 Pietje Hendriks Hiddenga * Stiens 9-7-1898 † Ljouwert 28-10-1970, 72 jier, [] Feinsum; dr fan Hendrik Harmens Hiddenga, yn 1897, 1904 arbeider te Stiens, dêr letter winkelman (hûsnrs 172, 112, 177, 63), en Tjeerdje Sjoukes bij de Ley
Bern:
1 Thomas Foppes Dijkstra, folget VIII.1
2 Tjeerdje Jeltje Dijkstra, folget VIII.2
3 Jeltje Dijkstra
* Feinsum ûnder Alde Leie 23-8-1933 † Stiens 11-11-1996 [] Feinsum

Foppe Thomas Dijkstra, 18 jier. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert
Foppe Thomas Dijkstra, 18 jier. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert

VII.2 Berend Thomas Dijkstra (Bearn) * Grut Alsert, Bitgummole 23-6-1906 † Bitgummole 30-10-1974, 68 jier; grientekweker en túnder oan ’e Menamerdyk te Bitgummole; tsjerkfâd frijsinnige Nederlâns Herfoarme Tsjerke Bitgum; skriba fan de tsjerkerie;
x Menameradiel 18-5-1929, 22 en 21 jier, Janke Martens Bijlsma * Bitgum (doarpsgebiet Menaam) 27-5-1907 † 16-12-1988, 81 jier; respektivelik Nederlâns Herfoarmd, Kristlik Grifformeard, NH; by trouwen sûnder berop te Bitgum; dr fan Marten Sijtzes Bijlsma, (earst NH, letter Kr.Griff.), yn 1906 grofsmid te Bitgum, yn 1907 dêr fytsehanneler, yn 1910 dêr smidsfeint, letter dêr smid, hoefizerbeslagger en weinmakker oan ’e Berltsumerdyk te Bitgum (nrs 445, 45, 46, 405), en Trijntje Reinders Tolsma, (NH), as widdo pensjonhâldster te Bitgum.
Op 2-4-1927 komt Gerrit Venema as smidsfeint by Marten en Tryntsje yn ’e saak; Marten ferstjert yn 1929, hy en Tryntsje hawwe twa dochters: Janke en Aaltsje (x Sake Jans de Vries, dir. Simon Vestdijk College te Harns) en gjin opfolgers; Gerrit Venema (x Menameradiel 21-11-1929 Pierkje Catharina Postmus) nimt it bedriuw (Bitgum nr 46) op syn troudei oer en set meganisaasjebedriuw Venema op.
Bern:
1 Trijntje Dijkstra (Tine) * Bitgummole 22-3-1931 † Ljouwert 27-9-2004 [] Bitgum; ûnderwizeres te Ljouwert
2 Thomas Berends Dijkstra, folget VIII.3
3 Jeltje Dijkstra, folget VIII.4
4 Martha Dijkstra, folget VIII.5

VII.3 Trijntje Thomas Dijkstra (Tine) * Grut Alsert, Bitgummole 26-7-1918 † Bitgummole, Manamerdyk 21, 11-12-2016 [] Attesweg, Froubuorren; bouboerinne op Grut Alsert op ’e Pôle te Bitgummole;
x Menameradiel 2-7-1942, 23 en 26 jier, Johannes Arjens Hoogland * Froubuorren 16-11-1915 † 29-8-2003, [] Attesweg, Froubuorren; by trouwen bouboer ûnder Froubuorren, sûnt idem op Grut Alsert te Bitgummole; sn fan Arjen Johannes Hoogland, yn 1913 bouboer te St.-Anne, bestjoerslid Vereeniging Bildtse Coöperative Stoomzuivelfabriek ‘De Broederschap’ te Ouwesyl, en Lutske Roelofs Oostra, sûnt 1913 bouboeren ûnder Froubuorren (hûsnr C190)
Bern:
1 Arjen Hoogland, folget VIII.6
2 Thomas Hoogland, folget VIII.7
3 Pieter Hoogland (Piet) * Grut Alsert, Bitgummole 20-8-1948; bouboer op Grut Alsert, wenjend oan ’e Menamerdyk dêr; foarsitter iisferiening De Trije Doarpen
4 Fetse Hoogland, folget VIII.8
5 Roelof Hoogland, folget VIII.9  

 

VII.4 Dirk Klazes Noordenbos * Bitgummole 15-8-1899 † 23-1-1961, 61 jier, [] Bitgum; greidboer te Bitgummole;
x Menameradiel 14-5-1936, 36 en 24 jier, Baukje de Vries * Kimswert 26-2-1912 † 12-8-1991, 79 jier, [] Bitgum; by trouwen sûnder berop te Kimswert; dr fan Jacob Hyltjes de Vries, yn 1894, 1912 arbeider te Kimswert, yn 1936 dêr gernier, en Maaike Sytzes Kooistra, yn 1894 faam te Arum (Maaike kin dan net skriuwe)
Bern:
1 Maaike Dirks Noordenbos, folget VIII.10
2 Klaas Dirks Noordenbos, folget VIII.11
3 Jacob Dirks Noordenbos, folget VIII.12
4 Foppe Dirks Noordenbos, folget VIII.13

Dirk Klazes Noordenbos
Dirk Klazes Noordenbos. Fotograaf: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert

 VII.5 Foppe Klazes Noordenbos * Bitgummole 30-8-1902 † Oentsjerk 5-10-1995, 93 jier [jiske] Aldtsjerk; gjin tsjerkegenoatskip; by trouwen feekeapman te Bitgummole; sûnt 12-6-1931 idem te Aldebiltsyl (nr 424, 413a);
x Tytsjerksteradiel 30-5-1931, 28 en 26 jier, Tætske Reisma * Boksum 22-2-1905 † Oentsjerk 4-10-1998, 93 jier, [jiske] Aldtsjerk; Nederlâns Herfoarmd; wennet oant -1-1926 by har beppe Ybeltje Pieters Hellinga, widdo Simon Sikkes Reisma te Aldtsjerk (nrs 68, 73); by trouwen sûnder berop te Aldtsjerk (by har heit-en-dy); ferfart dêrwei op 12-6-1931 nei Aldsyl (nr 424); dr fan Jelle Simons Reisma, greidboer te Oentsjerk, sûnt Alde Maaie 1896 te Boksum, sûnt Alde Maaie 1906 te Aldtsjerk (nrs 73, 87), en Jeltje Jans Bruinsma (fan Ingelum)

Bern:
1 Jeltje Doetje Noordenbos, folget VIII.14
2 Klaas Noordenbos, folget VIII.15

Foppe Klazes Noordenbos
Foppe Klazes Noordenbos. Fotograaf: A. Landstra, De Jouwer

Foppe Klazes Noordenbos
Foppe Klazes Noordenbos. Fotograaf: De Jong, Ljouwert

VII.6 Maartje Klazes Noordenbos * Bitgummole 11-12-1906 † It Hearrenfean 15-1-1980 [] Nes by Akkrum; by trouwen sûnder berop te Bitgummole;
x Menameradiel 24-5-1933, Sijtze Hoekstra * Nes, Utingeradiel, 15-9-1903 † Roden 11-10-1973 [] Nes by Akkrum; by trouwen notarisklerk te Akkrum; notaris; sn fan Eitse Doekeles Hoekstra, yn 1897 greidboer te Haskerdiken, yn 1900 idem te Nes (U.), en Neeltje Sijtzes de Jong
Bern:
1 Brechtje Hoekstra, folget VIII.16
2 Neeltje Hoekstra, folget VIII.17

VII.7 Jan Sijtzes Postma * Ald Aysma, Bitgummole 21-2-1909 † Slootdorp 1-1-2004, 94 jier, [] Middenmeer; by trouwen gernier op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole; sûnt omstrings 1946 bouboer te Slootdorp, Wieringermeer;
x Menameradiel 31-5-1934, 25 en 27 jier, Sijke Bosma * Eastrum 19-7-1906 † Slootdorp 21-11-1974, 68 jier, [] Middenmeer; dr fan Tjitze Pieters Bosma, gernier te Eastrum, Menaam, Minnertsgea en op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Pietje Lieuwes Bakker
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Pytsje en Tine Bloemhof – nr 6
Bern:
1 Pietje Postma, folget VIII.18
2 Anna Postma, folget VIII.19
3 Tjitske Postma, folget VIII.20
4 Maartje Luurtske Postma
* Dyksterhuzen, Bitgummole 6-12-1943 † Slootdorp, Wieringemeer 19-4-1946, 2 jier

5 Sytze Postma, folget VIII.21
Maartje Luutske Postma

VII.8 Pylger Pieters Miedema * Ingelum 18-3-1916 † Harns 25-2-2005, 88 jier; by trouwen bouboer te Ingelum; sûnt bouboer te Tsjummearum oan ’e Tsjummearumerwei 192;
x It Bilt 17-5-1939, 23 en 24 jier, Aaltje Jans Aartsma * St.-Jabik 3-9-1914 † Dronryp 25-9-2009, 95 jier, [kremard Goutum]; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik; ferhuzet 17-5-1939 út St.-Jabik nei Tsjummearum; dr fan Jan Klazes Aartsma, yn 1902 arbeider te St.-Jabik, yn 1911, ’14 dêr gernier te St.-Jabik, yn 1939 dêr flaakshanneler, en Sytske Jans Hiemstra
Sjoch: Gorrit Aartsma en Sjoerdtje van der Wal, Stamboom Aartsma – 1.3.7.1.2.2
Bern:
1 Sietske Miedema, folget VIII.22 
2 Pieter Pylgers Miedema, folget VIII.23 
3 Janke Miedema, folget VIII.24

VII.9 Foppe Pieters Miedema
* Ingelum 3-11-1924 † 22-2-1996 [] Ingelum; sûnt 1952 bouboer yn it Ingelumer Nijlân op syn âlderspleats, de sechsde generaasje Miedema dêr; regint J.H. van Aisma Stichting;
x 1-11-1950 Antje Rienks * St.-Jabik 16-9-1926 † 14-6-1994 [] Ingelum; dr fan Jan Klazes Rienks, bouboer op sate De Bonteman te St.-Jabik, en Gerland Klazes Rienks
Sjoch: G. Terpstra – De Rienksen – Stambeam fan de famylje Rienks, De Terp, Ljouwert, 1950; idem 1955 (útwreide útjefte)
Bern:

1 Pieter Jan Miedema * Ingelum 28-1-1953; bouboer te Ingelum; dêr frachtweinsjauffeur
2 Jantien Miedema, folget VIII.25
3 Dirkje Miedema, folget VIII.26

Anneke Rienks en Foppe Miedema
Anneke Rienks en Foppe Miedema Fotograaf: Fotobureau De Vries, Pelikaanstrjitte 38, Ljouwert. Kolleksje Minne R. Braaksma. Foto nommen op ’e troudei fan Minne Braaksma en Tineke Rienks (suster fan Anneke)

GENERAASJE VIII
VIII.1 Thomas Foppes Dijkstra * Alde Leie 13-8-1924 † dêr 20-1-2002 [] Hijum; bouboer op Alde Leie;
x 5-11-1949 Renske Joukes van der Ende * Hijum 14-7-192 2 † Alde Leie 13-8-1976 [] Hijum; bouboerinne op Alde Leie; dr fan Jouke Entjes van der Ende, greidboer op ’e Hijumer Mieden ûnder Hijum (nr 38), en Riemke Pieters Brouwers
Sjoch foar Van der Ende-Brouwers: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Haadsma – V.1.3.1
Bern:
1 Foppe Thomas Dijkstra, folget XIX.1
2 Riemke Dijkstra, folget XIX.2
3 Pietje Dijkstra, folget XIX.3
4 Jouke Dijkstra, folget XIX.4

VIII.2 Tjeerdje Jeltje Dijkstra
* Alde Leie 11-7-1927;
x 30-10-1948 Harm Bonne Atema * Stiens 30-11-1921; sn fan Ate Hendriks Atema, leadjitter en koperslachter te Siens, en Klaaske Alberts Hovinga

Bern:
1 Ate Foppe Atema, folget XIX.5
2 Foppe Albert Atema, folget XIX.6
3 Pietje Klaasje Atema, folget XIX.7

VIII.3 Thomas Berends Dijkstra * Bitgummole 24-3-1935
x 9-7-1957 Baukje Couperus * Ljouwert 12-1-1935; dr fan Evert Meijes Couperus, slachter te Wâldsein, sûnt 1934 te Ljouwert, en Ynskjen Wiebrens Buwalda
Bern:
1 Ineke Dijkstra
* 22-2-1958
2 Berend Dijkstra
(Bennie) * 27-6-1959
3 Janneke Dijkstra
* 28-3-1964
4 Evert Dijkstra
* 25-4-1967
5 Trijntje Dijkstra
* 19-7-1969 

VIII.4 Jeltje Dijkstra * Bitgummole 22-7-1940
x 16-10-1968 Willem Reitsma * 25-9-1942

VIII.5 Martha Dijkstra * Bitgummole 1-10-1943
x 28-10-1964 Jan Binnema * 18-9-1941; sn fan Dirk Gerlof Johannes Binnema, bouboer te Marrum en op Buma state op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Janke Jans Sijtsma
Bern:
1 Marjan Binnema * 11-5-1965
2 Jeanette Binnema * 27-7-1968

VIII.6 Arjen Hoogland * Grut Alsert, Bitgummole 29-3-1943/Malta/
x 21-6-1967 Anneke Kramer * 2-6-1943
Bern:
1 Sylvia Hoogland
* 25-2-1968
2 Johannes Hoogland
(Hans) * 9-12-1969
3 Matthijs Hoogland

VIII.7 Thomas Hoogland (Tom) * Grut Alsert, Bitgummole 22-5-1945 † Breda, Markhoek 1, 11-10-2014; ortopedysk sjirurch;
x Antje Sikma
Bern:
1 Jaap Hoogland;
x Karolina Pawlak
2 Petra Hoogland;
w.m. Jack Ekels
Bern:
1 Luca Ekels
3 Karin Hoogland;
x Ulex Kostense
Bern:
1 Faber Kostense
2 Lenz Kostense 

VIII.8 Fetse Hoogland * Grut Alsert, Bitgummole 9-7-1954; húsarts te Roden;
x Ursula Cos

VIII.9 Roelof Hoogland * Grut Alsert, Bitgummole; bouboer op Grut Alsert;
x Ali Kuperus
Bern:
1 Mariska Hoogland
2 Francien Hoogland
3 Simon Hoogland  

VIII.10 Maaike Dirks Noordenbos * Bitgummole 4-7-1938;
x Matthijs Tjalkes Bouma
Bern:
1 Tjalke Bouma
* 4-6-1964
2 Dirk Bouma
* 7-9-1966

VIII.11 Klaas Dirks Noordenbos * Bitgummole 16-9-1941; greidboer, feefokker en fetweider oan ’e Menamerdyk 1 te Bitgummole, Maatskip K. Noordenbos en H. Noordenbos-Idsardi;
x 19-12-1963 Hiltje Idsardi (Hillie) * 24-6-1942; boerinne Maatskip K. Noordenbos en H. Noordenbos-Idsardi; dr fan Pieter Baukes Idsardi en Aaffie Rinske Harmens Brandsma, greidboeren te Sweins
Bern:
1 Aafje Noordenbos * Bitgummole 26-11-1964

VIII.12 Jacob Dirks Noordenbos * Bitgummole 7-6-1943;
x Tjitske Stienstra * -6-1946; dr fan Jacob Stienstra
Bern:
1 Alberta Noordenbos * 19-10-1968

VIII.13 Foppe Dirks Noordenbos * Bitgummole 12-5-1946;
x 26-9-1968 Richtje Meijer * 26-9-1947
Bern:
1 Dirk Noordenbos
* 5-3-1969

VIII.14 Jeltje Doetje Noordenbos * Aldebiltsyl 27-7-1933;
x It Bilt 30-9-1953 Otto Upt Hiddema * Holwert 24-4-1925; bouboer te Holwert; sn fan Upt Franses Hiddema, bouboer te Holwert; wennet yn 1997 te Ternaard, yn 2014 te Dokkum, en Tetje Marijke Ottes Sijbrandij  

Sjoch: Dockumer Courant
Bern:
1 Upt Hiddema
* Holwert 17-4-1956

Sjoch: Upt Hiddema
2 Thea Hiddema
* Holwert 23-1-1959
3 Marijke Hiddema
* Holwert 23-1-1959

VIII.15 Klaas Noordenbos * Aldebiltsyl 7-7-1936;
x 15-3-1965 Aaltje Fetje Terpstra * Jelsum 19-4-1940; dr fan Fopke Idses Terpstra, yn 1933 greidboer te Ljouwert, yn 1940 te Jelsum, en Jantje Pieters Koopmans 

VIII.16 Brechtje Hoekstra * Akkrum 12-3-1937 † Roden, Drinte, 29-3-2017, 80 jier, [] Nes by Akkrum;
x It Hearrenfean 2-8-1963 Pieter Rispens * Frjentsjer 1-7-1936; sn fan Hedzer Rispens, sutelder te Marsum, yn 1934 kolporteur te Ljouwert, sûnt 1935 reiziger Frjentsjer, yn 1939 te Ljouwert, en Klaasje Kikstra
Bern:
1 Hedzer Rispens * 26-11-1966
2 Maartje Heleen Rispens * 17-11-1968
3 Sijtze Menno Rispens * 4-1-1970

VIII.17 Neeltje Hoekstra * 29-12-1941
x 3-9-1965 Roel Lanting * 24-5-1940; sn fan Willem Lanting
Bern:
1 Hendrik Maarten Lanting
* 3-2-1968

VIII.18 Pietje Postma (Pyty, Pit) * Dyksterhuzen, Bitgummole, 21-10-1935; analist
x 29-9-1962 Herman Rots * 23-8-1933
Bern:
1 Eelco Rots
* 30-12-1963
2 Nienke Rots
* 15-4-1965
3 Evelien Rots
* 9-7-1967


VIII.19 Anna Postma * Dyksterhuzen, Bitgummole, 17-4-1938; beukerliedster;
x 5-3-1965 Willem Dekkers (Wim) * 1-1-1932

Bern:
1 Marieke Dekkers
* 8-9-1965
2 Karen Dekkers
* 21-3-1968

VIII.20 Tjitske Postma (Tsjikke, Tsjits) * Dyksterhuzen, Bitgummole, 20-8-1940; stúdzje Lânbou Hegeskoalle Wageningen;
x 15-2-1963 Roy de Veer *
Bern:
1 Olga de Veer
* 13-8-1963
2 Eduard de Veer
* 5-6-1966

VIII.21 Sytze Postma * Slootdorp 11-5-1947; bouboer te Slootdorp; letter B-ferpleechkundige;
x Marga Alting
Bern:
1 Bent Postma
2 Jan Postma

VIII.22 Sietske Miedema * Tsjummearum 5-11-1941;
x 24-7-1968 Foeke Klazes Kuipers * 2-10-1941

VIII.23 Pieter Pylgers Miedema
* Tsjummearum 29-6-1943;
x 23-12-1967 Jitske Jans Smits ((Jittie) * 8-1-1946
Bern:
1 Margaretha Miedema * 21-6-1967

VIII.24 Janke Miedema
* Tsjummearum 191-11-1951

VIII.25 Jantine Miedema
(Jantien, Jannie) * Ingelum 23-11-1955; beukerliedster;
x Menameradiel 10-12-1980 Karsjen Pieter Bouma (Karst) * Winsum 18-4-1951; greidboer te Winsum; sn fan Pieter Karsjens Bouma, greidboer te Menaam, letter te Winsum op ’e pleats fan syn skoanheit, en Antje Hanses Siderius
Sjoch: Kertiersteat Anneke Bouma
Bern:
1 Pieter Karst Bouma * Ljouwert, wenjend te Winsum, 2-7-1982
2 Anneke Bouma * Ljouwert, wenjend te Winsum, 26-6-1986

VIII.26 Dirkje Miedema
(Dukkie) * Ingelum 29-3-1963; bouboerinne Sinnema Agro, Eastryp 4, Dronryp; bestjoerslid LTO-Noord – Vrouw & Bedrijf (Land- en Tuinbouw Organisatie);
x Pieter Sinnema; bouboer Sinnema Agro
Sjoch: Sinnema Agro – Ierappellân ploegjeIerdappelsette – IerdappeldolleIerdappelsorteare