Eardere berjochten

In oersjoch fan eardere berjochten fan de Stichting Erfgoed Fundaasje


 • TWA KERTIERSTEATEN

  TWA KERTIERSTEATEN

  Twa kertiersteaten fan ien persoan: dy fan ’e pleechâlden en dy fan ’e biologise âlden. Anna Dieuwke de Vries, waard as lytse poppe adopteard troch Sikkema’s. Ut ûndersyk docht bliken dat har pleechâlden besibbe binne oan har biologise foarâlden, itselde laach fan Sikkema.In nij oersjoch fan Sikkema’s en Siccama’s – hedehutters en hearskippen.Famylje fan Simke…

  Lês fierder


 • HZPC 125 JIER KENINKLIK

  HZPC 125 JIER KENINKLIK

  It hannelshûs Hettema waard 125 jier lyn offisjeel oprjochte; de skiednis fan Hettema en ZPC is beskreaun troch Erfgoed Fundaasje. It predikakaat keninklik wurdt bestendige op moandei 27 febrewaris 2023. Sjoch at jim noch mear witte wolle oer de foaroansteande rol fan Nederlân weareldwiid op it gebiet fan setierdappels ús Ierappelprojekt yn novimber at wy…

  Lês fierder


 • HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE

  HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE

  HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLEHannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte.Neffens oerlevering yn ’e famylje is dizze ûndernimming oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder yn benammen…

  Lês fierder


 • HISTOARYSK-YNTERKULTURELE MANIFESTAASJE OER DE IERDAPPEL

  HISTOARYSK-YNTERKULTURELE MANIFESTAASJE OER DE IERDAPPEL

  Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij set op sneon 9 desimber 2023 in histoarysk-ynterkulturele dei op oer de skiednis fan ’e ierdappel en it ynterkulturele plak fan dy knol.Soks nei oanlieding fan it feit dat ien fan ’e grutste Nederlânske ierdappelhannelshuzen, HZPC, fan ’t jier 125 jier bestiet. Nederlân is weareldwiid ien fan ’e meast foaroansteande…

  Lês fierder


 • SKINKING KOLLEKSJE ERINGA

  SKINKING KOLLEKSJE ERINGA

  Op 12 oktober 2022 waard troch Ruth Bouman te Amsterdam it argyf fan har mem Dieuwke Idske Eringa skonken oan Erfgoed Fundaasje. Dieuwke Eringa (Rotterdam 1911 – Amsterdam 2003) wie learares Frâns, letterkundige, dichteres en skriuwer, ûnder oaren fan de autobiografy Ik ben van elf. Dieuwke Eringa woe dat har skriftlike neilittenskip yn Fryslân te…

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Sevenster-de Jong

  Skinking Kolleksje Sevenster-de Jong

  Op 10 augustus 2022 hawwe Simy Sevenster-de Jong en Anton A. Sevenster te Wier in Kolleksje Sevenster-de Jong skonken oan Erfgoed Fundaasje.Dat argyf omfiemet foto’s en dokuminten op alderhanne gebiet, ûnder oaren:– genealogyske hâldfêsten oangeande famyljes De Jong en Sevenster te Wier;– in mobilisaasjeferslach fan Geale Jelles de Jong (nr 2 yn dizze kertiersteat).Dat befettet…

  Lês fierder


 • Psalm 103

  Psalm 103

  28 febrewaris 2022 8 april 2022 Sa’t sterke hannen fan in mem allinnehar eigen bern yn leafde drage kinne,sa tilt Hja ús troch wâld en wyldernis.Ut stof fan d’ ierde hat de Mem ús makke.Har soargen gean oer ’t lytse en oer ’t swakke,want Hja betinkt, hoe tear ús libben is.

  Lês fierder


 • JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF

  JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF

  MOAIE PRESINTAASJE ‘JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF’OP 29 MAART 2022Begjin 2021 ferskynde in famyljekronyk oer de famylje Bakker út Bûtenpost-Ljouwert, skreaun troch Toni Boumans ûnder de titel Je mag wel bang zijn, maar niet laf – De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker. Yn gearwurking mei de auteur set Erfgoed…

  Lês fierder


 • ÚTSTALLING FRJENTSJER

  ÚTSTALLING FRJENTSJER

  ÚTSTALLING FRJENTSJER POËZY FAN TSJISSE HETTEMAFILTWURK FAN AAFJE BOUWER Yn ’e midsiuske kelder fan it Alde Stedhûs fan Frjentsjer, Riedhúsplein 1, is in útstalling ynrjochte fan poëzy fan Tsjisse Hettema (Bitgum 1955-Frjentsjer 2021) en filtwurk fan Aafje Bouwer. Dy gedichten keppele oan byld yn filt kamen yn 2021 út yn ’e bondel Hewwy dàt. De…

  Lês fierder


 • GENEALOGYSKE KONTAKTDEI SUKSES

  De 16e Fryske Genealogyske Kontaktdei op sneon 6 novimber yn Tresoar te Ljouwert wie in sukses. Der wienen 32 stands en neffens de organisaasje kamen dêr sa’n 180 besikers op ôf. Dat is in moaie oanrin, ek yn ’t ljocht mei de útwreiding fan Corona en de oardel meter ôfstân. Yn ’e kream fan Erfgoed…

  Lês fierder


 • BOELSTRA YN BEWEGING

  BOELSTRA YN BEWEGING

  BOELSTRA YN BEWEGING De genealogiën op ’e side fan Erfgoed Fundaasje wurde troch ûndersyk aloan oanfuld. Sa hat Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, nije feiten opdjippe oangeande foarâlden Boelstra. Dy binne 6 maart 2022 yn ’e Genealogy Boelstra ferarbeide. It giet om Stamrige nr II Tiaerdt Sydses x 1638 Dieu Auckedr.

  Lês fierder


 • Tentoanstelling Hellema

  Tentoanstelling Hellema

  Mei Tsjerkepaad 2022 is yn Wurdum in útstalling oer de famylje Hellema. Dêr binne ek de portretten te sjen fan Wyger Doekes Hellema en syn frou Jetske Ottes Idzerda.Sjoch foar mear ynformaasje Famylje Hellema – Genealogy Hellema opset troch Erfgoed Fundaasje.

  Lês fierder


 • Frysk en Frij hellet eigen argyf wei by Tresoar

  Frysk en Frij hellet har argyf by Tresoar wei. De reden is dat Tresoar it argyf net ûntsluten hat en it net tagonklik is foar de ûndersiker. Sels net foar Frysk en Frij sels, dat te set is mei in kronyk oer de skiednis fan it tydskrift Frysk en Frij. www.erfgoed-fundaasje.nl

  Lês fierder


 • TWALÛK ÂLD EN NIJ

  Snein 27 febrewaris en snein 6 maart TWALÛK ÂLD EN NIJI De lieremanFryske lieten fan pianist en komponist Rixt van der KooiCarina Vinke, alt & Rixt van der Kooij, piano II  Winterreise fan Franz SchubertDaniël Hermán Mostert, bariton & Rixt van der Kooij, piano Yn ferbân mei Corona binne der net trije – lykas wenst…

  Lês fierder


 • Útstalling Frjentsjer
  Poëzy fan Tsjisse Hettema
  Filtwurk fan Aafje Brouwer

  Útstalling FrjentsjerPoëzy fan Tsjisse HettemaFiltwurk fan Aafje Brouwer

  De tentoanstelling is op ôfspraak te besjen, dêrfoar kin belle wurde mei de Stichting Erfgoed Fundaasje, 058-212 00 35.

  Lês fierder


 • Eksposisys Groate Kerk St.-Jabik

  EKSPOSISYS GROATE KERK ST.-JABIK Fan 10 july tot en met 10 septimber binne in ’e Groate Kerk te St.-Jabik drie tentoanstellinkys fan kulturele raizen:1 ’n rais deur de klaaikeramyk anneks tekeningen fan Ryt Kooistra2 ’n pelgrimazy fan St.-Jabik na Santiago de Compostella, over de klaai fan ’t Jabikspâd3 ’n tochy deur erfgoed hine, út ’e…

  Lês fierder


 • In greep út ús kolleksje

  IN GREEP ÚT ÚS KOLLEKSJE Klik op de foto’s om mear te sjen (brûk de pylkjes) Foto’s: Anne Rodrigues

  Lês fierder


 • Nije oanwinst: Kolleksje Sinnema

  NIJE OANWINST: KOLLEKSJE SINNEMA Op 23 desimber 2020 hawwe Sake Meindersma en Geertje Meindersma-de Boer te Burdaard oan Erfgoed Fundaasje skonken har Kolleksje Sinnema, dy omfiemet foto’s, roubrieven en oare dokuminten út de neilittenskip fan Gryt Sinnema.Hjirneist Gryt Sinnema har muoike en har mem, Pyt en Gryt Boschma.Rjochts de roubrief fan har oer-oerpake Hendrik Louws…

  Lês fierder


 • Ûntwerp tegeltablo Tichelaar Makkum

  ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572) It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder,…

  Lês fierder


 • As it oan Erfgoed Fundaasje leit yn 2021 wer gearwurking mei Tresoar

  AS IT OAN ERFGOED FUNDAASJE LEIT YN 2021 WER GEARWURKING MEI TRESOAR De Stichting Erfgoed Fundaasje sil yn 2021 op ’e nij oparbeidzje mei Tresoar as it oan ’e Stichting leit. De beide ynstellings hienen sûnt 28 oktober 2016 in fruchtbere gearwurkingsoerienkomst, mar dy waard yn juny 2018 troch Tresoar ferbrutsen. As fan ’t jier…

  Lês fierder


 • Antike behangûntwerpen

  ANTIKE BEHANGÛNTWERPEN Oan de Kolleksje Hellema is tafoege in samling ûntwerpen yn swart potlead en plakkaatferve foar plafond- en behangdekoraasje. Te sjen binne patroanen yn Jugenstyl mei blommefigueren en fûgeltsjes. Op ien is de Grutte of Sint Martenstsjerke fan Hallum útbylde. De potleadtekeningen binne makke yn 1913 troch M.J. Steenstra. Wa wit wa’t dizze ûntwerper…

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum

  SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra

  Lês fierder


 • HZPC hat hast de 125 jier helle

  HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte. Neffens oerlevering yn ’e famylje is dizze ûndernimming oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder…

  Lês fierder


 • De ‘lytse skiednis’ bewarje


 • Important Zijlstra archive, ‘Stealing’ for food, Our Charlemagne, Living together in 1822, Free from a surname

  IMPORTANT ZIJLSTRA ARCHIVE Family of the president of De Nederlandsche Bank (The Dutch Bank) On 1 August 2020, an archive of the farmer’s family of prime minister Jelle Zijlstra was donated to Erfgoed Fundaasje. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum,…

  Lês fierder


 • Utstalling Ald Stedhûs Frjentsjer

  UTSTALLING ALD STEDHÛS FRJENTSJER Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene. Hjirûnder in oersicht mei tekst en foto’s. Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35. Klik hjir foar de foto’s. Klik hjir foar…

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum, ‘Stelle’ om iten, Hokke anno 1822, Frij fan in achternamme

  SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra BELANGRYK  ZIJLSTRA ARGYF Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea…

  Lês fierder


 • ‘Stelle’ om iten

  ‘STELLE’ OM ITEN Wa giet as arbeidster fan 62 út te stellen? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), in oerbeppe fan ’e presidint fan ’e Nederlandsche Bank. Dêr binne net sa’n bytsje lju ûnder it arbeidzjend folk dy’t alle dagen fan moarns fjouwer oant jûns seizen bodzje foar in goarrich lean. Dy geane mei de honger yn…

  Lês fierder


 • Belangryk Zijlstra argyf

  BELANGRYK  ZIJLSTRA ARGYF Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea Brandsma-Zijlstra telâne omdat har staach as lêste op dy âlderlike pleats…

  Lês fierder


 • Us aller Karel de Grutte

  US ALLER KAREL DE GRUTTE Wat moat Karel de Grutte hjir? Sawat iderien yn it nachtlân (Abendland) hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. Sadwaande hat er ek in plak yn de Kertiersteat fan Goasse Goasses Offringa, ûnder oaren it safolleste, te witten nûmer 570.270.302.208. Wat seit dat…

  Lês fierder


 • Hokke anno 1822

  HOKKE ANNO 1822 Foardat se trouwe hawwe Baukje Jans Jousma en Rinze Lucas Nauta te Bitgum trije bern. Ongetroud gearwenje is yn ’e Klaaiboustreek begjin 19de iu bûtenwenstich, mar is dat yn dy tiid dan ek not-done? It tsjut der net op dat Bauky en Lucas der mar op los bilje of libje: Lucas wol…

  Lês fierder


 • Frij fan in achternamme?

  FRIJ FAN IN ACHTERNAMME? Job Sytses Sytsma, arbeider te Bitgum, tekenet syn foarnamme en patronym ûnder in akte yn 1823 folút: Job Sytses – gewoan patroan is yn syn tiid it brûken fan inkeld en allinne inisjalen. Dêrfoaroer folstiet Job by it skriuwen fan syn achternamme hjir mei de lêste komponint, it bliuwt by Job…

  Lês fierder


 • De Folle Dôfpot èn de Sek

  DE FOLLE DÔFPOT ÈN DE SEK Sinteklazeferske foar Bert Looper, direkteur Tresoar   Hoe giet it mei dy Bert? Ik hoopje goed en mei my ek. Hjir is foar dy dan foar de sande kear de presintaasje fan deselde frekte rekken fan tritichtûzen euro mienskipsjild, opfierd wol oan ferferlendst ta, myn jonge. Dript yn it…

  Lês fierder


 • AS IT DAGET

  AS IT DAGETby wurd en geast à la Obe Postma Hawwe jimme wolris west yn it tsjerkje fan Nijhuzum?Ik ha ek wol myn besinnen yn dat doarpke hân,wie it net yn ’e tsjerke dan wol foar de pleatsen oer,dy stjelp fan generaasjes Galema’s,– even in sydstapke freonen: dat katolike laachdat ek har roomske katedraal fan…

  Lês fierder


 • Oerdracht Argyf Braaksma-Rienks

  Sneontemiddei 7 septimber waard it famylje- en bedriuwsargyf Braaksma-Rienks oerdroegen troch Minne Ruurds Braaksma oan Stichting Erfgoed Fundaasje. It argyf is ynventariseard, argiveard en foar in part digitaliseard en wurdt yn behear jûn by Gemeente Waadhoeke. It is tagonklik foar agrarys ûndersyk en tentoanstellings. Sa is mei de Agrarise Dagen te Frjentsjer in part fan…

  Lês fierder


 • Sulveren middei erfgoed fundaasje

  Sulveren middei Erfgoed Fundaasje: Ja, mei goud oerstriele De presintaasje fan Erfgoed Fundaasje op sneon 6 maaie 2017 te Ingelum wie fan ’e fruchtbere grûn. In soad minsken – al mei al sa’n 300 – namen kennis fan ’e doelstelling fan ’e stichting: it te boek- en feilichstellen fan agrarise skiednis. Wat wie it ûnderhâldend en besteklik.…

  Lês fierder


 • Oanbieding Kolleksjes Brantsma I en II

  Twa frachten klean út patrisise en adelike fermiddens fan ’e famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en dêrneist de famyljes Brantsma-Van Heerdt tot Eversberg-Van Haersma de With wurde yn ’e takomst foar de mienskip bewarre en binne op termyn foar publyk te besjen. Stichting Erfgoed Fundaasje bemiddelet yn dat proses en beskriuwt it unike guod. De ûntfangst…

  Lês fierder


 • Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II

  9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje. From July 9th, 2019 on, a collection of noble…

  Lês fierder


 • De Stichtingen Frysk en Frij en Erfgoed Fundaasje opereare genderneutraal

  Oer it algemien brûke we ‘hy’ om te ferwizen nei in man en ‘sy’ (of ‘hja’) nei in frou. Fergelykje foarbyldsinnen a) en b). a) Hy sjocht yn dat er him fersind hat yn syn tsjinstanner.b) Sy sjocht yn dat se har fersind hat yn har tsjinstanner. Yn it Frysk is der noch gjin gebrûklik…

  Lês fierder