Earder Nijs

In oersjoch fan eardere nijs berjochten fan de Stichting Erfgoed Fundaasje


 • GENEALOGYSKE KONTAKTDEI SUKSES

  De 16e Fryske Genealogyske Kontaktdei op sneon 6 novimber yn Tresoar te Ljouwert wie in sukses. Der wienen 32 stands en neffens de organisaasje kamen dêr sa’n 180 besikers op ôf. Dat is in moaie oanrin, ek yn ’t ljocht mei de útwreiding fan Corona en de oardel meter ôfstân. Yn ’e kream fan Erfgoed…

  Lês fierder


 • Frysk en Frij hellet eigen argyf wei by Tresoar

  Frysk en Frij hellet har argyf by Tresoar wei. De reden is dat Tresoar it argyf net ûntsluten hat en it net tagonklik is foar de ûndersiker. Sels net foar Frysk en Frij sels, dat te set is mei in kronyk oer de skiednis fan it tydskrift Frysk en Frij. www.erfgoed-fundaasje.nl

  Lês fierder


 • TWALÛK ÂLD EN NIJ

  Snein 27 febrewaris en snein 6 maart TWALÛK ÂLD EN NIJI De lieremanFryske lieten fan pianist en komponist Rixt van der KooiCarina Vinke, alt & Rixt van der Kooij, piano II  Winterreise fan Franz SchubertDaniël Hermán Mostert, bariton & Rixt van der Kooij, piano Yn ferbân mei Corona binne der net trije – lykas wenst…

  Lês fierder


 • In greep út ús kolleksje

  IN GREEP ÚT ÚS KOLLEKSJE Klik op de foto’s om mear te sjen (brûk de pylkjes) Foto’s: Anne Rodrigues

  Lês fierder


 • Ûntwerp tegeltablo Tichelaar Makkum

  ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572) It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder,…

  Lês fierder


 • As it oan Erfgoed Fundaasje leit yn 2021 wer gearwurking mei Tresoar

  AS IT OAN ERFGOED FUNDAASJE LEIT YN 2021 WER GEARWURKING MEI TRESOAR De Stichting Erfgoed Fundaasje sil yn 2021 op ’e nij oparbeidzje mei Tresoar as it oan ’e Stichting leit. De beide ynstellings hienen sûnt 28 oktober 2016 in fruchtbere gearwurkingsoerienkomst, mar dy waard yn juny 2018 troch Tresoar ferbrutsen. As fan ’t jier…

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum

  SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra

  Lês fierder


 • HZPC hat hast de 125 jier helle

  HZPC HAT HAST DE 125 JIER HELLE Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte. Neffens oerlevering yn ’e famylje is dizze ûndernimming oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder…

  Lês fierder


 • De ‘lytse skiednis’ bewarje


 • Important Zijlstra archive, ‘Stealing’ for food, Our Charlemagne, Living together in 1822, Free from a surname

  IMPORTANT ZIJLSTRA ARCHIVE Family of the president of De Nederlandsche Bank (The Dutch Bank) On 1 August 2020, an archive of the farmer’s family of prime minister Jelle Zijlstra was donated to Erfgoed Fundaasje. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum,…

  Lês fierder


 • Utstalling Ald Stedhûs Frjentsjer

  UTSTALLING ALD STEDHÛS FRJENTSJER Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene. Hjirûnder in oersicht mei tekst en foto’s. Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35. Klik hjir foar de foto’s. Klik hjir foar…

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum, ‘Stelle’ om iten, Hokke anno 1822, Frij fan in achternamme

  SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra BELANGRYK  ZIJLSTRA ARGYF Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea…

  Lês fierder


 • ‘Stelle’ om iten

  ‘STELLE’ OM ITEN Wa giet as arbeidster fan 62 út te stellen? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), in oerbeppe fan ’e presidint fan ’e Nederlandsche Bank. Dêr binne net sa’n bytsje lju ûnder it arbeidzjend folk dy’t alle dagen fan moarns fjouwer oant jûns seizen bodzje foar in goarrich lean. Dy geane mei de honger yn…

  Lês fierder


 • Hokke anno 1822

  HOKKE ANNO 1822 Foardat se trouwe hawwe Baukje Jans Jousma en Rinze Lucas Nauta te Bitgum trije bern. Ongetroud gearwenje is yn ’e Klaaiboustreek begjin 19de iu bûtenwenstich, mar is dat yn dy tiid dan ek not-done? It tsjut der net op dat Bauky en Lucas der mar op los bilje of libje: Lucas wol…

  Lês fierder


 • Frij fan in achternamme?

  FRIJ FAN IN ACHTERNAMME? Job Sytses Sytsma, arbeider te Bitgum, tekenet syn foarnamme en patronym ûnder in akte yn 1823 folút: Job Sytses – gewoan patroan is yn syn tiid it brûken fan inkeld en allinne inisjalen. Dêrfoaroer folstiet Job by it skriuwen fan syn achternamme hjir mei de lêste komponint, it bliuwt by Job…

  Lês fierder


 • De Folle Dôfpot èn de Sek

  DE FOLLE DÔFPOT ÈN DE SEK Sinteklazeferske foar Bert Looper, direkteur Tresoar   Hoe giet it mei dy Bert? Ik hoopje goed en mei my ek. Hjir is foar dy dan foar de sande kear de presintaasje fan deselde frekte rekken fan tritichtûzen euro mienskipsjild, opfierd wol oan ferferlendst ta, myn jonge. Dript yn it…

  Lês fierder


 • Sulveren middei erfgoed fundaasje

  Sulveren middei Erfgoed Fundaasje: Ja, mei goud oerstriele De presintaasje fan Erfgoed Fundaasje op sneon 6 maaie 2017 te Ingelum wie fan ’e fruchtbere grûn. In soad minsken – al mei al sa’n 300 – namen kennis fan ’e doelstelling fan ’e stichting: it te boek- en feilichstellen fan agrarise skiednis. Wat wie it ûnderhâldend en besteklik.…

  Lês fierder


 • Oanbieding Kolleksjes Brantsma I en II

  Twa frachten klean út patrisise en adelike fermiddens fan ’e famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en dêrneist de famyljes Brantsma-Van Heerdt tot Eversberg-Van Haersma de With wurde yn ’e takomst foar de mienskip bewarre en binne op termyn foar publyk te besjen. Stichting Erfgoed Fundaasje bemiddelet yn dat proses en beskriuwt it unike guod. De ûntfangst…

  Lês fierder


 • Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II

  9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje. From July 9th, 2019 on, a collection of noble…

  Lês fierder


 • De Stichtingen Frysk en Frij en Erfgoed Fundaasje opereare genderneutraal

  Oer it algemien brûke we ‘hy’ om te ferwizen nei in man en ‘sy’ (of ‘hja’) nei in frou. Fergelykje foarbyldsinnen a) en b). a) Hy sjocht yn dat er him fersind hat yn syn tsjinstanner.b) Sy sjocht yn dat se har fersind hat yn har tsjinstanner. Yn it Frysk is der noch gjin gebrûklik…

  Lês fierder