Home » Famyljes » Bakker (Bûtenpost) » Genealogy Bakker » Genealogy Abraham Bakker

Parenteel Abraham Bakker (1897-1957)

For English see below

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m./l.t.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
Undersyk: Erfgoed Fundaasje
Dokuminten en foto’s: Argyf Bert Bakker (II.8)
Dit is wurk yn útfiering. Wy wolle graach oanfullingen en ferbetteringen tastjoerd krije: info@erfgoed-fundaasje.nl

Riek en Bram

Abraham Bakker (Bram), Albert (Bert), Paul, Hendrika Egberdina (Riek),
Hendrik (Henk), Abraham (Bram), Jan Albert (Jan), Henderika Egberdina Dik (Riek),
Popke Sjoerd en Egbert

Dizze diel-genealogy omfiemet it parenteel fan Abraham Bakker en Hendrika Egberdina Dik.
Sjoch foar sibben en foarâlden: Genealogy Bakker (Bûtenpost) VII.16

I
Abraham Bakker (Bram, neamd nei Abraham Kuyper) * Bûtenpost 21-2-1897 † Meppel, Parklaan 3, 14-6-1957, 60 jier, [] Bûtenpost, Nij begraafplak, Kuiperswei; stúdzje gymnasium te Rotterdam, wennet dan yn by syn suster Wieke en sweager Sjoerd Eringa (sjoch: Genealogy Eringa VII.1); griffier Kantongerjocht te Assen; kantonrjochter te Meppel en Stienwyk; presidint-kommissaris N.V. Modemagazijn P.S. Bakker;
Bram Bakker wegeret in Joadse kollega dy’t ûntslein is op te folgjen en dûkt ûnder. De Dútsers arresteare syn frou en bern, se wurde fêstset yn Kamp Vught. Nei protesten fan notabelen wurde dy frijlitten, ûnderwilens is har hûs plundere.
x Amsterdam 28-3-1929, 32 en 23 jier, Henderika Egberdina Dik (Riek) * Amsterdam 4-3-1906 † dêr 29-7-2001, 95 jier, [] Bûtenpost, Nij begraafplak, Kuiperswei; dr fan Egbert Hendriks Dik, keapman te Amsterdam, en Jantje Jacobs Hoolsema
Bern:
1 Egbert Hendrik Bakker, folget II.1
2 Popke Sjoerd Bakker, folget II.2
3 Paul Bakker, folget II.3
4 Jan Albert Bakker, folget II.4
5 Hendrik Bakker, folget II.5
6 Hendrika Egberdina Bakker *
7 Abraham Bakker, folgt II.6
8 Albert Bakker, folget II

Jeltinga State te Bûtenpost, it famyljehûs fan it laach P.S. Bakker-Althuisius
Jeltinga House in Buitenpost, the residence of the family P.S. Bakker-Althuisius

Lykas de Bakkers, dogge Riek har âlden ek yn tekstyl:
Moadehûs Dik te Amsterdam, Leidschestraat 64
Like the Bakkers, Riek’s parents are also involved in textiles

E.H. Dik, Leidsestraat 64,
has the honor to politely invite you to visit
its warehouses to view an extra-
ordinary collection of fabrics from the most important English
FINE CLOTH MAKERS

Kristlike H.B.S. Amsterdam: tredde rige fan boppen, twadde fan lofts: Riek Dik
Christian Upper Citizen Class School Amsterdam: third row from top, second from left: Riek Dik

Riek

Riek en Bram op har troudei
Riek and Bram on their wedding day

Riek Bakker-Dik wurdt fêststet mei har fjouwer bern yn Kamp Vught, dat falt ûnder Den Bosch
Riek Bakker-Dik was imprisoned with her four children in Camp Vught,
which was resorted under ’s Hertogenbosch

Dokuminten Konsinraasjekamp Vught – Untslachbriefke
Documents Concentration Camp Vught – Dismissal dispute

Treinkaartsje Vught-Amsterdam
Train ticket

Bram Bakker is as rjochter ferbûn oan it Tribunaal te Assen: Bysûndere Rjochtspleging;
, dat wurdt opheft op 28 maaie 1949, en feestlik fierd
Bram Bakker is a judge attached to the Tribunal in Assen – Bijzondere Rechtspleging; which was abolished on May 28, 1949, and celebrated

Op ’e achterkant fan it menu ha alle iters han hân set
All diners have their hands on the back of the menu

Riek Bakker-Dik

Riek, soan Bert, beppesizzer Luit en dochter Riek

Trouw, 9-6-1956
Trouw, 9-6-1956

Stien op it tsjerkhôf te Bûtenpost. De tekst is út Psalm 106 : 3
MR. ABRAHAM BAKKER /
* 21 FEBR. 1897 / † 14 JUNI 1957 /
WELZALIG ZIJ DIE HET RECHT / ONDERHOUDEN TE ALLEN TIJDE / GERECHTIGHEID DOEN /
HENDERIKA EGBERDINA /
BAKKER-DIK /
* 4 MAART 1906 / † 29 JULI 2001 /

Tombstone in the churchyard in Buitenpost.
The text is from Psalm 106:3
BLESSED ARE THEY WHO KEEP THE RIGHTEOUSNESS /
AT ALL TIMES

GENERAASJE II
II.1 Egbert Hendrik Bakker
* Bolswert 4-6-1930; ULO. Tekstylskoalle; kalkulator;
x Sydney, Australië, 10-2-1962 Jenny Meijer * Den Ham 6-5-1932
Bern:
1 Carolyn Bakker, folget III.1
2 Anita Bakker, folget III.2
3 Mark Bakker, folget III.3
4 Melinda Bakker, folget III.4

Orop Arbeitseinsatz foar Egbert Hendrik
Call Arbeitseinsatz for Egbert Hendrik

II.2 Popke Sjoerd Bakker (Bob) * Bolswert 27-10-1932 † Oentsjerk -1-2023, 85 jier, [] Oentsjerk; stúdzje Rjochten Vrije Universiteit Amsterdam; as jurist wurksum te Roermond, Grins en Nijmegen; kantonrjochter Arrondissemintsrjochter te Ljouwert, wenplak Oentsjerk, Heemstrasingel 18;
x 1963 Ali Hiske Koopmans * Grins 13-3-1935; dr fan Hette Hartmans Koopmans, gemeentesekretaris fan Staphorst, en Aaltje Jans Eelkema
Sjoch: Popke Sjoerd Bakker
Bern:
1 Hiska Aleida Bakker, folget III.5
2 Hette Popke Sjoerd Bakker, folget III.6
3 Egbert Hendrik Bakker, folget III.7

Popke Sjoerd, Paul, Egbert Hendrik

II.3 Paul Bakker * Assen 2-4-1935; H.B.S., Houtakademy; houhanneler te Swolle;
x Meppel 14-12-1962 Greetje Nieuwenhuis * Meppel 25-2-1941; bibletekaresse
Bern:
1 Abraham Bakker, folget III.8
2 Ageeth Bakker, folget III.9

II.4 Jan Albert Bakker * Assen 15-3-1938; U.T.S (Uitgebreide Technische School, letter M.T.S.); arzjitekt te Sydney, Australlië; eigner arzitekteburo (bouwer fan wolkekrabbers);
x Sydney 12-10-1963, neef en nicht, Maria Alida Johanna Bakker (Miep) * Amsterdam 13-8-1940 † Sydney -5-2023; pastoraal begelieder en predikant te Sydney, Australlië; dr fan Stephanus Johannes Paul Bakker, en Cornelia Houtman

Miep en Jan

Bern:
1 Paul Bakker, folget III.10
2 Robert Bakker, folget III.11
3 Daniël Bakker, folget III.12

II.5 Hendrik Bakker (Henk) * Assen 6-6-1940; T.T.S; direkteur ferpleechhûs; pensjoneard mei bûtengewoan ferlof as oarlochsslachtoffer;
x Kampen 6-9-1963 Anja Westerhuis * IJsselmuiden 28-7-1939; de húshâlding wennet op sân ferskillende plakken, û.o. Callantsoog, Gemeente Zijpe

Riek mei soan Henk


Bern:
1 Winette Bakker, folget III.13
2 Petra Bakker, folget III..14
3 Simone Joyce Bakker, folget III.15

II.6 Hendrika Egberdina Bakker (Riek) * Amsterdam 11-11-1944; stedsboukundige; direkteur Stedebouw en Volkshuisvesting te Rotterdam (Rotterdam-Maaskantprijs foar arzitektuer); sûnt 1-1-1994 haad Adviesbureau voor Projectontwikkeling; projekten : Kop van Zuid te Rotterdam, Nieuwe Stad Leidsche Rijn te Utrecht; adviseur stedsprojekten Rotterdam; skilderes; skriuwt mei Margreet Fogteloo De ruimte van Riek
w.m. Katrien Prak
Sjoch:
De ruimte van Riek | Schilderijen | Advies (riekbakker.nl)
Podcast

Riek, Bram en Bert

II.7 Abraham Bakker (Bram) * Assen 12-9-1947; Hegere Technise Skoalle te Dordrecht; doktoraal Bedriuwskunde en Organisaasjekunde; organisaasje-adviseur te Rotterdam;
x M.F.M. van Gilse * Tilburg 10-4-1946; ferpeechkundige
Bern:
1 Esther Bakker, folget III.16
2 Eva Bakker, folget III.17

II.8 Albert Bakker (Bert) * Assen 2-6-1949; promoveard Sosjale Wittenskippen; haad organisaasjebureau; hotellier yn Súd Frankryk;
x Hannemieke Bakker * Bolswert 1-3-1953; psycholooch; organisaasje-adviseur; dr fan Johannes Age Bakker, firmant J.A. Bakker, boargemaster fan Andijk en Hoogeveen, minister fan Ekonomyske Saken en Ferkear en Wettersteat, vice-presidint, en fan Meikelina Frouwina Vegter
Bern:
1 Luit Bakker, folget III.18


Bert is auteur fan ’e roman In gesprek met mijn moeder/Yn petear mei ús mem. Oanlieding ta it skriuwen dêrfan is de histoarise ferhanneling fan Toni Boumans oer Bert syn omke Mient Popkes Bakker en neven Popke, Durk, Sjoerd en Albert: Je mag wel ban zijn maar niet laf.
Sjoch:
https://bertbakker.biz
Warns
Ien mei de dingen – Au Courant (bertbakker.biz)
Nije útjeften by Frysk en Frij
Earste presintaasje by Frsk en Frij
Genealogiën Bakker
Over mijn Friese familie
Ik breng mijn verhaal terug. De eerste overdracht van mijn manuscript

GENERAASJE III
III.1 Carolyn Bakker * Sydney 22-2-1963
III.2 Anita Bakker * Sydney 7-3-1964
III.3 Mark Bakker * Sydney 3-9-1965
III.4 Melinda Bakker * Sydney 8-1-1968

III.5 Hiska Aleida Bakker * Grins 14-3-1964; drs sjoernalisty; bedriuwsjoernalist;
x Arnold Gerhard Schriemer; bedriuwsarts; sjoch: Arnold Schriemer
Bern:
1 Tessa Alberta Schriemer
* Capelle aan de IJssel 31-8-1994

III.6 Hette Popke Sjoerd Bakker * Nijmegen 22-4-1966; 1966 promoveard Universiteit van Amsterdam (1966) op Towards a critical edition of the Old Slavic New Testament. A transparent and heuristic approach;
x Karin Johanna Plokker; slavist
III.7 Egbert Hendrik Bakker * Oentsjerk 4-2-1970

III.8 Abraham Bakker * Swolle 29-10-1963; psychiater; auteur fan Over seks gesproken; Podium
x Marjon Nadort * Amsterdam 23-6-1957; psycholooch;
Bern:
1 Fimme Paul Bakker
* Amsterdam 11-12-1994

III.9 Ageeth Bakker * Swolle 21-9-1965; personielsmanager;
x Erik Wasbauer * Ede 16-8-1964; systeemûntwerper

III.10 Paul Bakker * Sydney 18-6-1965; lânboukundige
x Philippa * Sydney 1968; nurse-registerd

III.11 Robert Bakker
* Sydney 8-6-1967; lânekonomist:
x Mayer * Sydney 8-1-1970; optichal technicair

III.12 Daniël Bakker
* Sydney 13-1-1970; binnenhûsarzjitekt

III.13 Winette Bakker * Rotterdam 15-7-1964; interimmanager;
x 28-7-1987 Peter Lahey * Sydney 12-5-1962; toankeunstner-paukenist

III.14 Petra Bakker
* Rotterdam 20-10-1966; eigner en learares balletskoalle te Maassluis;
x Arjan van Perge * Zwijndrecht 30-6-1963; bedriuwslieder

III.15 Simone Joyce Bakker
* Vriezenveen 23-1-1969; bankemplojee;
w.m. Frits Hugo Meijers * Den Helder 24-2-1964; emplojee Ryks Luchtfeart Tsjinst

III.16 Esther Bakker * Rotterdam 11-1-1986

III.17 Eva Bakker
* Rotterdam 12-10-1987

III.18 Luit Bakker * Amsterdam 12-8-1991; akteur en teatermakker te Amsterdam; patissier
w.m. Jessica Boekhorst (Jes); urologys ferpleechkundige te Amsterdam
Sjoch: Luit Bakker

Wurdt fuortset

PARENTAL ABRAHAM BAKKER EN HENDERIKA EGBERDINA DIK
This is work in progress. We would like to receive additions and improvements: info@erfgoed-fundaasje.nl
* = born
~ = baptized
x = married
l.t.= living together
d = divorced
† = deceased
[] = buried
Research: Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation
Documents and photos: Bert Bakker Archive (II.8)


This partial genealogy includes the parental of Abraham Bakker and Hendrika Egberdina Dik.
See for relatives and ancestors: Genealogy Bakker (Buitenpost) VII.16


I
Abraham Bakker (Bram, named after Abraham Kuyper) * Buitenpost 21-2-1897 † Meppel, Parklaan 3, 14-6-1957, 60 years, [] Buitenpost, New cemetery, Kuiperswei; study gymnasium in Rotterdam, then lives with his sister Wieke and brother-in-law Sjoerd Eringa (see: Genealogy Eringa VII.1); registrar of the Cantonal Court in Assen; canton judge in Meppel and Steenwijk; President-Commissioner N.V. Fashion magazine P.S. Bakker;
Bram Bakker refuses to follow a Jewish colleague who has been fired and goes into hiding. The Germans arrested his wife and children, who are imprisoned in Concentrationcamp Vught. After protests from notables they are released, meanwhile their house is looted.
x Amsterdam 28-3-1929, 32 and 23 years, Henderika Egberdina Dik (Riek) * Amsterdam 4-3-1906 † there 29-7-2001, 95 years, [] Buitenpost, Nij begraafplak, Kuiperswei; dr Egbert Hendriks Dik, textile merchant in Amsterdam, owner fashion business house Dik Amsterdam, and Jantje Jacobs Hoolsema
Children:
1 Egbert Hendrik Bakker, follows II.1
2 Popke Sjoerd Bakker, follows II.2
3 Paul Bakker, follows II.3
4 Jan Albert Bakker, follows II.4
5 Hendrik Bakker, follows II.5
6 Hendrika Egberdina Bakker *
7 Abraham Bakker, follows II.6
8 Albert Bakker, follows II

GENERATION II
II.1 Egbert Hendrik Bakker * Bolswert 4-6-1930; ULO. Textile school; calculator;
x Sydney, Australia, 10-2-1962 Jenny Meijer * Den Ham 6-5-1932
Children:
1 Carolyn Baker, follows III.1
2 Anita Bakker, follows III.2
3 Mark Bakker, follows III.3
4 Melinda Bakker, follows III.4

II.2 Popke Sjoerd Bakker (Bob) * Bolswert 27-10-1932 † Oentsjerk -1-2023, 85 years, [] Oentsjerk; studies Law Vrije Universiteit Amsterdam; working as a lawyer in Roermond, Groningen and Nijmegen; canton judge District judge in Leeuwarden, residence Oentsjerk, Heemstrasingel 18;
x 1963 Ali Hiske Koopmans * Groningen 13-3-1935; dr Hette Hartmans Koopmans, municipal secretary of Staphorst, and Aaltje Jans Eelkema
See: Popke Sjoerd Bakker
Children:
1 Hiska Aleida Bakker, follows III.5
2 Hette Popke Sjoerd Bakker, follows III.6
3 Egbert Hendrik Bakker, follows III.7

II.3 Paul Bakker * Assen 2-4-1935; H.B.S., Wood Academy; wood dealer in Zwolle;
x Meppel 14-12-1962 Greetje Nieuwenhuis * Meppel 25-2-1941; librarian
Children:
1 Abraham Bakker, follows III.8
2 Ageeth Bakker, follows III.9

II.4 Jan Albert Bakker * Assen 15-3-1938; U.T.S (Extensive Technical School, later M.T.S.); architect in Sydney, Australia; owner architect company (builder of skyscrapers);
x Sydney 12-10-1963, nephew and niece, Maria Alida Johanna Bakker (Miep) * Amsterdam 13-8-1940 † there -5-2023; pastoral counselor and preacher in Sydney, Australia; dr Stephanus Johannes Paul Bakker, and Cornelia Houtman
Children:
1 Paul Bakker, follows III.10
2 Robert Bakker, follows III.11
3 Daniël Bakker, follows III.12

II.5 Hendrik Bakker (Henk) * Assen 6-6-1940; T.T.S.; nursing home director; retired on extraordinary leave as a casualty of war;
x Kampen 6-9-1963 Anja Westerhuis * IJsselmuiden 28-7-1939; the family lives in seven different places, a.o. Callantsoog, Municipality of Zijpe
Children:
1 Winette Bakker, follows III.13
2 Petra Bakker, follows III..14
3 Simone Joyce Bakker, III.15

II.6 Hendrika Egberdina Bakker (Riek) * Amsterdam 11-11-1944; urban planner; director of Urban Development and Public Housing in Rotterdam (Rotterdam-Maaskant Prize for architectural architecture); since 1-1-1994 head of the Advisory Bureau for Project Development; projects: Kop van Zuid in Rotterdam, Nieuwe Stad Leidsche Rijn in Utrecht; consultant large city projects Rotterdam; painter
l.t. Katrien Prak
See: 
-De ruimte van Riek | Schilderijen | Advies (riekbakker.nl)
-Podcast

II.7 Abraham Bakker (Bram) * Assen 12-9-1947; Higher Technical School in Dordrecht; doctoral Business and Organizational Studies; organizational consultant in Rotterdam;
x M.F.M. van Gilse * Tilburg 10-4-1946; nurse
Children:
1 Esther Bakker, follows III.16
2 Eva Bakker, follows III.17

II.8 Albert Bakker (Bert) * Assen 2-6-1949; PhD in Social Sciences; main organization office; hotelier in the South of France;
x Hannemieke Bakker * Bolswert 1-3-1953; psychologist; organization consultant; dr fan Johannes Age Bakker, mayor of Andijk and Hoogeveen, Minister of Economic Affairs and Transport and Water Management, vice-presidentminister en Meikelina Frouwina Vegter   
Bert is the author of the novel In gesprek met mijn moeder/Yn petear mei ús mem - In conversation with our mother. The reason for writing it is the book by Toni Boumans about Bert's uncle Miente Popkes Bakker and cousins ​​Popke, Durk, Sjoerd and Albert: Je mag wel bang zijn maar niet laf
See:
https://bertbakker.biz
Ien mei de dingen – Au Courant (bertbakker.biz)
Nije útjeften by Frysk en Frij
Earste presintaasje by Frsk en Frij
Genealogiën Bakker
Over mijn Friese familie
Ik breng mijn verhaal terug. De eerste overdracht van mijn manuscript
Children:
1 Luit Bakker, follows III.18

GENERATION III
III.1 Carolyn Bakker * Sydney 22-2-1963
III.2 Anita Bakker * Sydney 7-3-1964
III.3 Mark Bakker * Sydney 3-9-1965
III.4 Melinda Bakker * Sydney 8-1-1968

III.5 Hiska Aleida Bakker * Groningen 14-3-1964; doctorate in journalism; business journalist;
x Arnold Gerhard Schriemer; company doctor; Arnold Schriemer
Children:
1 Tessa Alberta Schriemer * Capelle aan de IJssel 31-8-1994

III.6 Hette Popke Sjoerd Bakker * Nijmegen 22-4-1966; 1966 doctorate University of Amsterdam (1966) on Towards a critical edition of the Old Slavic New Testament. A transparent and heuristic approach;
x Karin Johanna Plokker; slavist

III.7 Egbert Hendrik Bakker * Oentsjerk 4-2-1970

III.8 Abraham Bakker * Zwolle 29-10-1963; psychiatrist;
x Marjon Nadort * Amsterdam 23-6-1957; psychologist; author Over seks gesproken; Podium
Children:
1 Fimme Paul Bakker * Amsterdam 11-12-1994

III.9 Ageeth Bakker * Zwolle 21-9-1965; personnel manager;
x Erik Wasbauer * Ede 16-8-1964; system designer

III.10 Paul Bakker * Sydney 18-6-1965; agriculturist
x Philippa * Sydney 1968; registered nurse

III.11 Robert Bakker * Sydney 8-6-1967; country economist:
x Mayer * Sydney 8-1-1970; optical technician

III.12 Daniel Bakker * Sydney 13-1-1970; interior architect

III.13 Winette Bakker * Rotterdam 15-7-1964; interim manager;
x 28-7-1987 Peter Lahey * Sydney 12-5-1962; tone artist-timpanist

III.14 Petra Bakker * Rotterdam 20-10-1966; owner and teacher of a ballet school in Maassluis;
x Arjan van Perge * Zwijndrecht 30-6-1963; business leader

III.15 Simone Joyce Bakker * Vriezenveen 23-1-1969; bank employee;
w.m. Frits Hugo Meijers * Den Helder 24-2-1964; employee National Aviation Service

III.16 Esther Bakker * Rotterdam 11-1-1986

III.17 Eva Bakker * Rotterdam 12-10-1987

III.18 Luit Bakker * Amsterdam 12-8-1991; actor and theater maker in Amsterdam;
l.t. Jessica Boekhorst (Jes); urology nurse in Amsterdam; pastry chef
See: Luit Bakker

Will be continued