Home » Famyljes » Bakker (Bûtenpost) » Genealogy Bakker » Genealogy Sjoerd Popkes Bakker

Genealogy Sjoerd Popkes Bakker (1879-1924)

Dizze diel-genealogy omfiemet it parenteel fan Sjoerd opkes Bakker en Geertrui Visser.
Sjoch foar sibben en foarâlden: Genealogy Bakker (Bûtenpost) VII.3

For English see below

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m./l.t.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
Undersyk: Erfgoed Fundaasje
Dit is wurk yn útfiering. Wy wolle graach oanfullingen en ferbetteringen tastjoerd krije: info@erfgoed-fundaasje.nl

Sjoerd Popkes Bakker * Langwar 8-2-1879 † Bussum, Meerweg 4, 22-2-1924, 45 jier, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; manufakturier te Bûtenpost, by trouwen te Kollum (hûsnr B12); yn 1906 reizger te Huzum; yn 1909 dêr assuradeur en makelder; direkteur N.V. Dagblad en Drukkerij De De Standaard; warber yn it Nederlandsch Jongelings Verbond en de A.R.P. , skathâlder fan it Millioen-fonds fan ’e A.R.P.; hy arbeidet op mei Abraham Kuyper en de lêste twa jier fan syn koarte libben mei Hendrik Colijn;
x Ljouwert 27-7-1905, 26 en 27 jier, Geertrui Visser * Reitsum 19-2-1878 † Bussum 24-7-1945, 67 jier, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; by trouwen sûnder berop te Huzum; dr fan Lambertus Jozef Visser, skoallehaad te Reitsum en Bûtenpost, en Haikje Annes Idzerda
Seis bern, ûnder oaren:
4 Lambertus Jozef Bakker
 (Bert) * Huzum 3-4-1912 † Ilpendam 19-9-1969, 57 jier, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; útjouwer Bert Bakker;
Bert Bakker x 1 Elisabeth Hermina van Nood (Ella) * Alphen aan den Rijn 31-12-1914 † Den Haach 26-3-2005, 90 jier, [] Wassenaar; dr fan Abraham van Nood, nôtkeapman en wethâlder A.R.P. te Alphen aan den Rijn, en Gerritdina Vlasveld;
Elisabeth x 2 Roeland Koning * Amsterdam 5-8-1898 † Wassenaar 9-3-1985, 86 jier; grafikus, glês-, muorre- en keunstskilder, tekener, makker fan mozayk en houtsnijwurk; sn fan Roeland Koning, masjinist, wurktúchkundige, technysk adviseur, en Cornelia de Looper;
Roeland Koning x 1 Hermina Dina Alida Bloemen; tillefoaniste;
Bert Bakker wennet sûnt 1947 en is troud yn 1950 mei Johanna Victorina Christina Hefting * Utrecht 2-8-1905 † Den Haach 23-8-1993, 88 jier; keunsthistoarikus; dir Haags Gemeentemuseum

Sark op it stoflik omskot fan Sjoerd Popkes Bakker, Geertrui Visser
en soan Bert.
Algemene Begraafplaats te Bussum.
Psalm 113:1, berime:
Gij ’s Heeren knechten, looft den Heer;
Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer;
De naam des Heeren zij geprezen;
Zijn roem zij door ’t heelal verbreid;
Van nu tot in all’ eeuwigheid;
Men loov’ ’t aanbidd’lijk Opperwezen.
PARENTAL ABRAHAM BAKKER EN HENDERIKA EGBERDINA DIK
This is work in progress. We would like to receive additions and improvements: info@erfgoed-fundaasje.nl
* = born
~ = baptized
x = married
l.t.= living together
d = divorced
† = deceased
[] = buried
Research: Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation
This is work in progress. We would like to receive additions and improvements: info@erfgoed-fundaasje.nl

PARENTAL SJOERD POPKES BAKKER EN GEERTRUI VISSER

This partial genealogy includes the parental of Sjoerd Popkes Bakker en Geertrui Visser.
See for relatives and ancestors: Genealogy Bakker (Bûtenpost) VII.3

Sjoerd Popkes Bakker * Langwar 2-8-1879 † Bussum, Meerweg 4, 22-2-1924, 45 years, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; manufacturer in Boutenpost, door huwelijk in Kollum (house no. B12); a 1906 traveler in Huzum; in 1909 there insurance agent and real estate agent; director N.V. Newspaper and printing house De Standaard; active in the Nederlandsch Youngerlings Verbond and the A.R.P. , treasurer of the Million Fund of the A.R.P.; he worked with Abraham Kuyper and the last two years of his short life with Hendrik Colijn;
x Leeuwarden 27-7-1905, 26 and 27 years, Geertrui Visser * Reitsum 19-2-1878 † Bussum 24-7-1945, 67 years, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; when married without profession in Huizum; dr van Lambertus Jozef Visser, headmaster in Reitsum and Buitenpost, and Haikje Annes Idzerda
Six children, including:
4 Lambertus Jozef Bakker (Bert) * Huizum 3-4-1912 † Ilpendam 19-9-1969, 57 years, [] Bussum, Algemene Begraafplaats; publisher Bert Bakker;
Bert Bakker x 1 Elisabeth Hermina van Nood (Ella) * Alphen aan den Rijn 31-12-1914 † The Hague 26-3-2005, 90 years, [] Wassenaar; dr van Abraham van Nood, grain merchant and alderman A.R.P. in Alphen aan den Rijn, and Gerritdina Vlasveld;
Elisabeth x 2 Roeland Koning * Amsterdam 5-8-1898 † Wassenaar 9-3-1985, 86 years; graphic designer, glass, wall and art painter, draftsman, maker of mosaics and wood carvings; son of Roeland Koning, machinist, mechanic, technical advisor, and Cornelia de Looper;
Roeland Koning x 1 Hermina Dina Alida Bloemen; telephone operator;
Bert Bakker has been alive since 1947 and was married in 1950 to Johanna Victorina Christina Hefting * Utrecht 2-8-1905 † The Hague 23-8-1993, 88 years; Art historian; dir The Hague Municipal Museum