Home » Famyljes » Bakker (Bûtenpost) » Genealogy Bakker » Genealogy Stephanus Johannes Paul Bakker

Genealogy Stephanus Johannes Paul Bakker (1900-1945)

Inlyding

Leginde
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
B1 = Bakker side 1 (Toni Boumans, Je mag wel bang zijn maar niet laf)
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind
G = Grifformeard
KG = Kristlik Grifformeard
NH = Nederlâns Herfoarmd
RK=Rooms Katolyk
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

Ynhâld

  • Generaasje I

STAMRIGE

GENERAASJE I