Home » Famyljes » Bakker (Bûtenpost) » Genealogy Bakker » Genealogy Stefanus Johannes Paul Bakker

Parenteel Stefanus Johannes Paul Bakker (1900-1945)


For English see below

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m./l.t.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
Undersyk: Erfgoed Fundaasje
Dit is wurk yn útfiering. Wy wolle graach oanfullingen en ferbetteringen tastjoerd krije: info@erfgoed-fundaasje.nl

Dizze diel-genealogy omfiemet it parenteel fan Stefanus Johannes Paul Bakker en Cornelia Houtman
Sjoch foar sibben en foarâlden: Genealogy akker (Bûtenpost) VII.17

Stefanus Johannes Paul Bakker (Paul, neamd nei Paul Krüger) * Bûtenpost 12-2-1900 † Zaandam 9-2-1945, fusilleard, 44 jier, [] herbegroeven Earebegraafplak Overveen, Bloemendaal (offisjele iepening op 27-11-1945); gymnasium te Rotterdam, wennet dan by syn suster Wiebigje en sweager Sjoerd Eringa; stúdzje Ekonomy Hannelshegeskoalle te Rotterdam; direkteur De Standaard; eigner Drukkerij S.J.P. Bakker oan ’e Lijnbaansgracht, û.o. printer fan ‘e yllegale blêden Trouw en Vrij Nederland, fan ’e Lunterse Kring en ûnder oaren fan ’e brief oan generaal F. Christiansen, skreaun troch Henk van Randwijk (B167) en Koos Vorrink; de yllegale blêden komme op mikrofilm en wurde fia Switserlân nei de regearing yn Londen smokkele; B192; publiseart û.o. yn 1944 Geslagen en verbonden, preken fan ds Tæke Ferwerda B264;
x Achtkarspelen 12-8-1926, 26 en 25 jier, Cornelia Houtman * Schiedam 21-4-1901 † Badhoevedorp, Huize Uitzicht, 28-10-1979, 78 jier, [kremeard]; dr fan Cornelis Houtman, distillateur te Schiedam, en Maria Alida Johanna Bernordt
Fiif bern
Sjoch:
Bakker, S.J.P.– Slachtoffers WO2
Earebegraafplak Bloemendaal
Op Paul Bakker syn tinkstien op it Earebegraafplak te Bloemendaal stiet:
Wees getrouw tot den dood,
en Ik zal u geven de kroon des levens.

Iepenbiering 2 : 10

Stefanus Johannes Paul Bakker (Paul, named after Paul Krüger) * Outpost 12-2-1900 † Zaandam 9-2-1945, fusiliered, 44 years, [] reburied Eerebegraafplak Overveen, Bloemendaal (official opening on 27-11-1945); gymnasium in Rotterdam, then lives with his sister Wiebigje and brother-in-law Sjoerd Eringa; studying Economics Business School in Rotterdam; director of De Standaard; owner Drukkerij S.J.P. Baker on the Lijnbaansgracht, among others printer of the illegal newspapers Trouw and Vrij Nederland, of the Lunterse Kring and among others of the letter to General F. Christiansen, written by Henk van Randwijk (B167) and Koos Vorrink; the illegal sheets come on microfilm and are smuggled through Switzerland to the government in London; B192; publishes e.o. in 1944 Beaten and connected, sermons by Rev. Tæke Ferwerda B264;
x Achtkarspelen 12-8-1926, 26 and 25 years, Cornelia Houtman * Schiedam 21-4-1901 † Badhoevedorp, Huize Uitzicht, 28-10-1979, 78 years, [cremated]; dr van Cornelis Houtman, distiller in Schiedam, and Maria Alida Johanna Bernordt
Five children
See:
–Bakker, S.J.P.– Victims of WW2
– Honorary cemetery Bloemendaal
On Paul Bakker's memorial stone at the Eerebegraafplak in Bloemendaal is written:
Be faithful unto death,
and I will give you the crown of life.
Revelation 2:10.
GENERAASJE I