Home » Famyljes » Bierma » Genealogy Bierma

GENEALOGY BIERMA

Undersyk:
-J.IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma, Genealogysk Jierboekje 1957, side 79 – Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1957
-Erfgoed Fundaasje
Foto’s: ûnder oaren Kolleksje Braaksma-Rienks
Boarnen: argiven Boargerlike Stân en Notariële argiven.

Leginde/Legend
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/Mennonite
G = Grifformeard/Reformed
GT = Gjin tsjerkegenoatskip/No denomination
FE = Frij Evangelys/Free Evangelical
HA = Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk/Congregation of the Renewed Apostolic Mission Church
KG = Kristlik Grifformeard/Christian Reformed
KO= Kristlik Ofskieden/Christian Seperation
NH = Nederlâns Herfoarmd/Dutch Reformed
RK=Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Wat is in stamrige?

STAMRIGE

I
Hessel Idses
x Maycke Clases

II
Ids Hessels

x Klaaske Jacobs

III
Hessel Idses

x Trijntje Jans