Home » Famyljes » Braaksma » Genealogy » Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerland Braaksma

KERTIERSTEAT
FAN
RUURD, JAN EN GERLANT BRAAKSMA

Beskriuwing: dield: I de Fryske heale earn; II yn sulver in wegjende dwersbalke, boppe beselskippe fan in seispuntige stjer en ûnder fan in Mercuriusstêf, alles read.
Helmteken: in gouden flaaksskeaf. Helmkleed: read fuorre mei wyt.
It wapem is troch Anton Bernard Dull tot Backenhagen ûntwurpen foar Ruurd Minnes Braaksma (VI I,sjoch dêr de oarspronklike ferzy ). De Merkuriusstêf stiet foar de ierdappelhannel, de stjer ferwiist nei in ierdappelras (bygelyks de Readstar). Yn it earder ûntwerp wie it helmteken in lodde as symboal fan ’e gernierkerij. Dy is ferfongen troch de flaaksskeaf: de famyljenamme is ûntliend oan it flaaksbraken.
Giel en read binne ek de kleuren yn it wapen fan Berltsum, wylst giel allyksa foar de flaaksbou stiet.
Nij ûntwerp: Erfgoed Fundaasje yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk.
Wapentekener: R.J. Broersma, Heraut Frisia IV.

Registraasjenûmer: Fryske Rie foar Heraldyk. nr GJ 2018-5. Registraasje: Genealogysk Jierboek 2018, Fryske Akademy, Ljouwert, 2018. 

Ynstjoerder: Stichting Erfgoed Fundaasje.
Dit wapen mei fierd wurde troch de neiteam fan Minne Ruurds Braaksma (* Rie 1764 † Berltsum 1840; nr 64 yn dizz e kertiersteat)

 

Undersyk: Erfgoed Fundaasje
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried

As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.
As de persoanen Bildtkerts binne, wordt de geskidenis feerhine in ’t Bildts beskreven.
Wat is in kertiersteat?

©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf 2019. Ruurd Minnes Braaksma (nûmer 4 hjirûnder) lit syn kertiersteat útsykje en keunstich optekenje (makker noch ûnbekend, wurdt neipluze)

1
Ruurd Henk Braaksma * Berltsum 26-1-1959 , twilling mei Jan; 1984 – 1986 bedriuwslieder De Jong Wegbebakening Ljouwert; nasjonaal akkountmanager FrieslandCampina Ljouwert/Naarden/Ede/Eindhoven/ Woerden/Veenendaal/Amersfoort; ferskate bestjoerlike funksjes yn doarp, fuotbal, keatsen en jacht;
x
Clemence Hermina Leferink  * Assen 17-8-1966; sekretaresse Onder de Luifel, Hotel Delft, CHN, Bouwmarkt en GGD (1988-2019); ferskate bestjoerlike funksjes bij Hospice en doarp

Jan Simon Braaksma* Berltsum 26-1-1959; twilling mei Ruurd; learaar basisûnderwiis Deinum (1985–1998), Bitgummole (1998-2013), St.-Anne (2013); ferskate bestjoerlike funksjes yn fuotbal, keatsen en jacht;
x
Petronella Gretha Geraldine Huizing
(Petra) * Assen 14-05-1959; dosint piano oan ’e Meldij te Drachten (1985-2016), ZZP’er Pianodocent Petra Braaksma yn Drachten (2016) 

Gellandje Sijtsje Braaksma
* Ouwebildtdyk onder St.-Jabik 22-7-1966

Jan, Ruurd en Gerlant Braaksma
Gerlant Braaksma, oaljeferve op paniel troch Gerrit Breteler
Foto: Fotobureau De Vries, Pelikaanstrjitte 38, Ljouwert. Kolleksje Minne R. Braaksma
Breidsfamke: Lize Braaksma, suske fan ’e breidegom; breidsjonker: Boyen Klazes Rienks, healbroer fan ’e breid

2 Minne Ruurds Braaksma * Berltsum 9-9-1930, is fjouwer jier lid fan ’e Firma M. Braaksma (giet út de saak omdat er neist Fryske setierdappels ek wol yn griente wol); twa jier boer oan ’e Ouwedyk ûnder St.Jabik; 25 jier employee Friesland Bank, Ljouwert, x It Bilt 28-9-1956
3 Trijntje Rienks (Tineke) * St.-Jabik 23-4-1928 † Ljouwert 2010
Sjoch:
-G. Terpstra – De Rienksen, stambeam fan de femylje Rienks, De Terp, Ljouwert, 1950
-G. Terpstra – Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert, 1955

Ruurd Minnes Braaksma en Sytsje Kooistra
Foto: Fotobureau De Vries, Pelikaanstrjitte 38, Ljouwert. Kolleksje Minne R. Braaksma (foto nommen op ’e troudei fan Minne Braaksma en Tineke Rienks)

4 Ruurd Minnes Braaksma * Berltsum 24-7-1900 † Ljouwert 9-3-1976 [] Berltsum, ierdappelhanneler te Berltsum, lid Firma M. Braaksma, driuwt hannel yn ’e mande mei ierdappelkeaplju Ritske Tulner te St.-Anne en Maurits Ypma fan Frjentsjer, ûnder oaren te Brussel, x Ljouwerteradiel 23-6-1928
5 Sijtsje Kooistra (Siet) * Wergea 14-2-1904 † Ljouwert (sikehûs) 21-11-2001 [] Berltsum
Sjoch:
-A. Tolsma-Kooistra – Hendrik Jans Kooistra – syn foarâlden en neiteam; eigen behear, Ljouwert, 1955, side 11 en dêrfoar
-H. de Haan – Johannes Johannes en syn neiteam – De neisieten fan Johannes Johannes x 1 Wurdum 17-5-1751 Antje Freerks; x 2 13-5-1760 Hyke Claases; eigen behear, Stienwyk 1961, siden 314, 309, 300, 297, 9

Gerland Rienks en Jan Rienks. Foto: Fotobureau De Vries, Pelikaanstraat 38, Luwt. Kolleksy Minne R. Braaksma (foto nommen op ’e troudâg fan Minne Braaksma en Tineke Rienks) 

6 Jan Klazes Rienks * Kleaster Lidlum ûnder Tsjummearum 22-7-1902 † St.-Anne 1980, bouboer an ’e Middelweg 204 onder te St.-Jabik, x 2 Durkje Jeltje van der Goot * Sondel 1902 † Luwt 1977, dr f. Melle Martens van der Goot, boer te Wikel, en Jeltje Pieters van der Gaast; Jan x 1 (skaiden)
7 Gellantje Klazes Rienks (ok: Gerland, Gerlandje) * St.-Jabik 7-4-1904 † Luwt 1991, ferhúst in 1933 naar Luwt, Spanjaartslaan 100, later Harlingerstraatweg; x 2 St.-Anne 30-5-1934 Jan Simons Rienks * St.-Jabik 1-5-1907 † Luwt 1974, boer op Molnskot, Middelweg 203 onder St.-Jabik, folmacht en dykgraaf Waterskap Het Oud Bildt, fee- en peerdefokker, seun fan Simon Jans Rienks, boer op Molnskot, en IJtje Pieters Bouma

Pake- en bepsêgers en hur kines fan Jan Klazes en Gellant Klazes Rienks, foor Dekema State te Jelsum

Gerland en Jan Klazes Rienks

In kolleksje fan tsien geboarte- en tinkleppels:
1 TJK  TPT;
2 Trijntje Jans Rienks geboren den 23-4-1928;
3 Jacob Lammerts Dijkstra geb. 19 Augustus 1838;
4 Antje Pieters is Geboren Den 7 Februarij 1833 te Britsum/is Overleden den 5 October 1851;
5 Antje Mulder van Leens Dijkstra geb. 20 Maart 1920;
6 C.A.J  An 1725;
7 Jannigje Pieters Bouma geboren 22 December 1877 te Lieve Vr. Par.;
8 Gerlant Siet Braaksma geb. 22.7.1966;
9 Trijntje Klazes Rienks geboren 14 April 1895;
10 A Y S.
Partikuliere Kolleksje.
Sjoch foar wiidweidige beskriuwing en famyljerelaasjes: Erfgoed Fundaasje – Sulver – Kolleksje Rienks – Mulder van Leens Dijkstra

8 Minne Ruurds Braaksma * Berltsum 11-2-1878 † Grins (Rooms Katolyk sikehûs) 5-9-1939, lid Firma P. & M. Braaksma, nei in jierrenlange gearwurking stapt Minne út de Firma P. & M. Braaksma en giet er fierder ûnder it findel Firma M. Braaksma, hannel yn ierdappels; Minne lit in hûs sette oan ’e Berltsumerdyk te Berltsum (offisjeel doarpsgebiet St.-Anne), x Menameradiel 12-4-1900
9 Lijsbert Hendriks Hoitsma * Berltsum 11-1-1878 † dêr (doarpsgebiet St.-Anne) 10-12-1945

Tæde Kooistra en Tryntsje Terpstra
Tæde Jans Kooistra en syn pakesizzer Tæde Ruurds Braaksma
Foto: Fotobureau De Vries, Pelikaanstrjitte 38, Ljouwert. Kolleksje Minne R. Braaksma (foto nommen op ’e troudei fan Minne Braaksma en Tineke Rienks)

10 Tæde Jans Kooistra * Wergea 29-9-1873 † dêr 7-6-1959 [] Warstiens, greidboer te Ægum en Wergea, letter rintenier te Wergea; x Idaarderadiel 8-5-1897
11 Trijntje Pieters Terpstra * Wergea 16-12-1875 † dêr 26-5-1956 [] Warstiens

Famyljefoto Kooistra-Terpstra by gelegenheid fan it trouwen fan Grietzen Kooistra en Anneke Schurer op 8 maaie 1947.
Fan links nei rjochts:
-Mintje Jans Kooistra * Ægum 1-12-1930; x 21-6-1956 Johannes Wassenaar * Aldeleie 16-3-1928; boer te Aldeleie
-Ruurd Minnes Braaksma (nr 4 )
-Tæde Pieters Kooistra * Ægum 23-6-1929; x It Bilt 29-4-1953 Douwina van der Schaaf * 9-6-1932; boeren te Kubaard
-Sijtsje Tædes Kooistra (nr 5); x Ruurd Minnes Braaksma (nr 4) 
-Trijntje Pieters Kooistra (Trynke) * Kubaard 21-12-1931; beukerûnderwizeres te Wytmarsum
-Tæde Ruurds Braaksma * Berltsum 24-2-1937
-beppe Trijntje Pieters Terpstra (nr 11)
-breid Anneke Janneke Schurer * 7-10-1920
-Lijsbert Antje Ruurds Braaksma (Lize) * Berltsum 11-5-1946
-brêgeman Grietzen Tædes Kooistra * 29-12-1915; boer te Ægum op ’e pleats ‘Mid Fryslân’ (de siswize seit: In hoannestap fan ’e toer fan Ægum dat is it midden fan ’e wrâld); x 8-5-1947 x Anneke Schurer 
-pake Tæde Jans Kooistra (nr 10)
-Jilles Jans Kooistra * Ægum 29-1-1933
-Charlotte Pieters Kooistra * Ægum 21-7-1927; direktrise húshâldskoalle te Akkrum
-Rinske Jilles Kleefstra * 24-7-1898
-Jan Tædes Kooistra * Ægum 6-10-1898, boer te Ægum; x 8-5-1924 Rinske Kleefstra 
-Minne Ruurds Braaksma (nr 2)
-Gerbrig Fokma (Gerda) * Wytgaard 22-5-1904
-Pieter Tædes Kooistra * Ægum 19-7-1901, feefokker te Kubaard; x 17-9-1925 Gerbrig Fokma
Net op ’e foto: Jeltje Pieters Kooistra * Kubaard 16-11-1935; x 22-7-1959 Tjeerd Lettinga * 13-2-1935. 
De earstberne fan Jan Kooistra en Rinske Kleefstra is al ferstoarn: Tæde Jans Kooistra * Friens 16-2-1926 † Ægum 3-6-1939.
Foto: Kolleksje-Braaksma-Rienks

12 Klaas Jans Rienks * St.-Jabik 10-4-1871 † Burgum 1960, boer te St.-Jabik, Kloaster Lidlum, tot 1918 op Welgelegen onder Tzummarum (90 pm), en op Molenskot an ’e Kouweweg onder St.-Jabik, peerdefokker, met-oprichter en foorsitter Waterskap De Tzummarumer Miedpolder; folmacht en bestuurslid Waterskap Het Oud Bildt; foorsitter kultuurkommissy Friesche Maatschappij van Landbouw; tot 1924 kommisaris en direkteur produksykantoor foor Friesland sont 1919 te Luwt; kommisaris bitefabryk Vierverlaten; sont 1922 foorsitter Vrijheidsbond ôfdeling ’t Bildt, x ’t Bildt 24-5-1894
13 Trijntje Lochnaars Hoitsma * Froubuurt 28-9-1870 † Burgum 1955

14 Klaas Symens Rienks * St.-Jabik 2-1-1871 † Luwt 21-2-1929, boer an ’e Kouweweg onder St.-Jabik, feefokker;  foorsitter Watermolenpolder ’t Oud Bildt, x ’t Bildt 24-5-1894
15 Antje Watzes Bierma * Ouwesyl 30-12-1871 † Luwt 18-6-1941
Sien: J. IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma – Genealogysk Jierboekje 1957 – Genealogysk Wurkferbân Fryske Akademy, Ljouwert 1957

16 Ruurd Sytzes Braaksma * Berltsum 20-1-1839 † dêr 24-12-1911, keapman te Berltsum, grûnlizzer fan de Firma Braaksma, ierdappelhannel, driuwt al hannel yn ierdappels te Brussel, x Menameradiel 18-5-1864 [] Berltsum
17 Ytje Pieters Quarré * Berltsum (hûsnûmer 44) 26-12-1842 † dêr 12-5-1914 [] Berltsum

18 Hendrik Frederiks Hoitsma * Bitgum 5-10-1850 † Berltsum 17-2-1935, ferver/hússkilder te Berltsum (hûs 16K) en blykber makelder yn huzen; hy ferfart op 11-5-1914 nei Ljouwert (7e Vegelindwarsstrjitte U7), op 8-4- 1916 is er wer te Berltsum; x Menameradiel 1-6-1876
19 Antje Joris Westra * St.-Jabik 21-7-1852, by trouwen tsjinstfaam te St.-Jabik


Hantekeningen fan ’t bruidspaar en ouweloi onder de trouakte

Makelder
Hindrik hannelet sa’t skynt sa folle as er wol yn huzen en oar ûnreplik guod. Hjirûnder in stealsje dêrfan yn in steatsje. Hy keapet gâns mear as er ferkeapet. Hoe hat er dat hân? In aparte stúdzje oer dizze njoggentjinde ieuse makelder is wolkom. 
 

Keap
1877: in hûs te Berltsum, f 2000,-
1886: in stjelp mei stâl en hiem te Berltsum, f 1246,-
1887: ûnreplik guod te Berltsum, f 1411,- en f 1815,-
1887: ûnderskate perselen te St.-Jabik
1887: in hûs te St.-Jabik
1889: hûs en hiem te St.-Jabik, 325
1889: in hûs en hiem te St.-Jabik, f 339,-
1889: in hûs te St.-Jabik, f 553,-
1890: in hûs te St.-Jabik, 343,-
1890: in hûs te St.-Jabik, 344,-
1890: in hûs te St.-Jabik, f 384,-
1891: ûnderskate perselen te St.-Jabik
1897: in hûs te Berltsum, f 1550,-
1907: ûnreplik guod te Bitgum
1908: hûs en hiem te St.-Jabik, f 654,-
1908: huzen en lân te Berltsum, f 2139,-
1910: in hûs te St.-Anne, f 900,-
1911: ûnreplik guod, f 2462,-
1915: in hûs te Berltsum, f 650,-

Ferkeap
1890: in hûs te St.-Jabik, f 384,-
1901: hûs en hiem te Berltsum, f 1700,-
1906: in boargerhûs te Berltsum, f 3400,-
1908: hûs en hiem te St.-Jabik, f 654,-
1911: ûnreplik guod te Berltsum, f 2600,-
1912: in hûs te Berltsum, f 2400,-

20 Jan Jans Kooistra (yn trou-akte: Kooystra) * Domwier ûnder Grou 10-12-1829 † Wergea 23-3-1882 [] Wergea, sûnt 1831 greidboer Jousma state te Wergea;|
x 1 1856 (neef en nicht), Wopkje Johannes Kooistra * Wergea 28-7-1831 † 18-6-1871; dr f. Johannes Hendriks Kooystra, boer te Wergea, en Trijntje Abrahams Kroodsma (nrs 46 en 47)
x 2 Idaarderadiel 22-1-1872, 42 en 28 jier
21 Sijtsje Tædes Haarsma (by de berte is Sijtsje ynskreaun as Sietje; yn sommige akten ek: Sytsje; se tekenet sels yn ’e trou-akte fan 1872: Sijtsje; de achternamme is yn guon akten skreaun as: Haasma; dat is de fonetise stavering: de r wurdt yn ’t Frysk foar in s net útsprutsen);  * Warten 29-9-1843 † 13-7-1912 [] Wergea, by har earste houlik is se tsjinstfaam te Warten, by har twadde boask sûnder berop te Wergea; Sytsje x 2 Idaarderadiel 1-5-1884, 40 en 45 jier, Eelke Jelles Wiersma * Wergea  † 22-10-1915 [] Wergea, yn 1884 greidboer te Wergea, sn f. Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hemstra, boeren te Wergea

22 Pieter Æsges Terpstra * Warstiens 7-4-1830 † Wergea 14-2-1901, greidboer te Earnewâld en Wergea, ek noch by syn ferstjerren mei 72 jier;
Piter x 1 Idaarderadiel 17-5-1856 Hiltje Sybrens Tilma * Ginnum 18-11-1828 † Warstiens 22-9-1858 (trije dagen nei de berte fan har dochterke Rinske), dr f. Sybren Piers Tilma, boer te Ginnum, en Antje Joukes de Vries, boerinne te Wergea;
Piter x 2 Idaarderadiel 15-5-1862
23 Grietje Johannes Kooistra * Wergea 12-3-1835 † dêr 19-4-1919
24 Jan Klazes Rienks * Tsjummearum 18-10-1844 † St.-Jabik 17-8-1920 [] Jelsum; gemeenteraadslid fan ’t Bildt foor de Vrijheidsbond; kommitteerde Zuidoosterpolder onder St.-Jabik; 1885-1899 bestuurslid en foorsitter  Friesche Mij ôfdeling ’t Bildt; lid Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité; foorsitter Coöperative Zuivelfabriek Koudeweg; 1892 lid kommissy Coöperatieve Bietwortel Suikerfabriek in Friesland, 1893 idem sekretaris ferening datangaande, 1896 idem kommisaris; 1895 foorsitter Hengsteferening; folmacht Waterskap Het Oud Bildt; bestuurslid en kommisaris (tot 1910) ferening Noord Nederlandsche Bietwortel Suikerfabriek Vierverlaten; x ’t Bildt 6-5-1869
25 Trijntje Boijens Wassenaar * St.-Jabik 1846 † dêr 22-4-1882 [] Jelsum, Tryntsy erft fan hur broer broer Klaas, dy’t gyn kines het, de plaats Het Weeskind an ’e Ouwedyk 627 onder St.-Jabik; hur kines Boijen, Klaas, Eeltje, Tietje en Symon Rienks erve de plaats op hun beurt
Fan Jan Klazes Rienks is ’n ferslag bewaard bleven fan ‘De Bildtse Werkstaking fan ’t jaar 1890’ in ’t Bildts op rym, skreven in 1916, sien: G. Terpstra – De Rienksen

26 Lochnaar Arjens Hoitsma * Froubuurt 1-11-1843 † 1910, boer te Froubuurt, gernier dêr, in 1876 (en eerder?) koopman dêr, ok skattter, taksateur en bewindfoerder; Lochnaar Erryns ferkoopt geregeld lând, onder anderen op 12-6-1903 (tegare met skoanseun Klaas Jans Rienks op Kloaster Anjum) an Tjerk Bentes Wassenaar te Dongjum, koopsom: f 19.000,00; x 2 ’t Bildt 3-5-1874 Grietje Gjalts van der Meer * Koaten omstrings 1851, ferhúst 21-7-1874 fan Koaten na Froubuurt, dr f. Gjalt van der Meer, koopman te Koaten, en Antje Dirks Gorter; Lochnaar x 1 ’t Bildt 3-6-1869
27 Trijntje Pieters de Kuur * St.-Anne 5-11-1844 † dêr 5-10-1870 (in ’t kraambêd fan hur dochter Tryntsy, nr 29)

Tryntsy Jarigs Koning
Tryntsy Jarigs Koning

28 Symon Klazes Rienks * Tsjummarum 7-8-1849 † Luwt 28-10-1934, boer in ’e Westhoek onder St.-Jabik (de ouwe plaats wordt in 1876 ôfbroken en deur ’n nije ferfongen), peerdefokker, folmacht en loko-foorsitter en dykgraaf (tot 1904) Waterskap Het Oud Bildt, ferhúst in 1904 na Luwt, x ’t Bildt 14-4-1870
29 Trijntje Jarigs Koning * St.-Anne 29-4-1849 † Luwt 31-1-1926

Gerland Piters de Boer

30 Watze Hessels Bierma * Ternaard 17-5-1843 † Ljouwert 18-4-1919, boer en stienfabrikant op Aldsyl, x Ljouwerteradiel 24-5-1866
31 Gerlantje Pieters de Boer * Britsum 8-5-1847 † Ljouwert 6-9-1911

32 Sytze Minnes Braaksma * Berltsum 1798 † dêr (hûsnûmer 132) 10-8-1861, yn 1828 dêr arbeider, 1850, ’60 gernier, x Menameradiel 9-4-1828
33 Geertje Lieuwes Douma * Menaam omstrings 1802 † Berltsum 4-2-1870, 68 jier, nei de dea fan har man set hja de gernierkerij fuort oan har ferstjerren ta

34 Pieter Lammerts Quarré (tekenet sels Quarree) * Berltsum 21-6-1817 † dêr 24-9-1901. yn 1850 arbeider te Berltsum (hûsnr 153, 492), yn 1842, ’64 en oant syn ferstjerren dêr gernier (nrs K79a, 52), x Menameradiel 25-5-1842, 24 en 21 jier,
35 Janke Jacobus van Schepen * Berltsum 8-7-1820 † dêr 30-3-1850, hûsnr 30, 29 jier
Piter keapet 17-6-1839 te Berltsum 45 roede gernierslân fan Pieter Jeremias Quarré, keapsom: f 700,00

36 Fredrik Dirks Hoitsma (ek: Frederik; neef fan Lysbeth, nr 39) * Bitgum 12-9-1820 † dêr 21-2-1894, 73 jier; ferversfeint te Bitgum, yn 1848 en dêrnei Mr ferver te Berltsum; x Menameradiel 22-4-1846, 25 en 23 jier
37 Giltje Hendriks de Boer (ek: Geltje, Gjeltje en Grietje) * Bitgum 26-1-1823 † Berltsum 13-6-1874, 51 jier, hûsnr 294, by har trouwen naaister te Bitgum

Giltje Hendriks de Boer, hjir 51 jier.
Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard G35, Ljouwert
Giltje Hendriks de Boer
Yn ’e Kolleksje Braaksma-Rienks is bygeand briefke foege by it portret fan Giltsje Hindriks de Boer

38 Joris Hendriks Westra * St.-Jabik 3-1-1813 † St.-Jabik; by trouwen bakkersfeint te St.-Jabik, yn 1850, ’52, ’76, ’87, ’89 fjildarbeider te St.-Jabik, yn 1841, ’43, ’45, ’53 dêr gernier ,(hûsnrs 66, 506, 48, 586); x ’t Bildt 21-5-1840
39 Lysbeth Hendriks Hoitsma (nicht fan Frederik, nr 36) * St.-Jabik 18-12-1819 † dêr 2-2-1905; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik

40 Jan Hendriks Kooystra, * Warstiens 30-11-1797 † Wergea 21-2-1877; by trouwen feint by syn heit te Warstiens; letter boer op Jousma state op Domwier, yn 1859 boer op Lyts Hellinga oan ’e Warstiensterdyk ûnder Wergea; yn 1859 en 1872 sûnder berop te Wergea;
Jan x 1 1859 Aafke Alberts van der Meulen, 61 en 51 jier, * Wergea 30-9-1807 † dêr 21-1-1894; boerinne te Wergea; dr f. Albert Fokkes van der Meulen en Baukje Klazes, komelkers te Wergea
Aafke x 1 Idaarderadiel 11-5-1837, 29 en 39 jier, Rinse Pieters Tibbertsma (skriuwt himsels neist Tibbertsma ek Tibbesma en Tibbisma) * Wergea omstrings 1808 † dêr 3-4-1858; oannommen op belidenis 2-5-1824 te Wergea; by trouwen en yn 1825 arbeider te Wergea, yn 1838, ’42, ’43 en by syn ferstjerren dêr boer; sn f. Pieter Rinses Tibbertsma, boer te Wergea, en Eeke Rientses Sestiene
Jan x 2 Grou 10-5-1827 
41 Eelkje Jans Kooystra * Warstiens 25-3-1799 † Wergea 9-9-1856, 56 jier; kin net skriuwe; by trouwen as wees faam by har omke Klaas, boer te Warstiens
Aafke ferkeapet 22-8-1868 yn ’e mande mei oaren, û.o. famyljeden, in sate en lân te Wurdum, keapsom: f 36.542,00

42 Tæde Lykeles Haarsma * Earnewâld 1-10-1811 † Warten 20-5-1893, by trouwen skippersfeint en yn tsjinst by de 8e Ofdieling Ynfantery, fisker te Warten, neamd as matroas yn 1861, yn 1855 ‘schippersgezel’, yn 1865 skippersfeint, yn 1872 en ’78 arbeider, yn 1881 ‘pachter der brug’, 1884 brêgewachter, by ferstjerren sûnder berop, bewennet ûnder oaren de huzen nûmers 73, 98, 95, 868 en 889, x Tytsjerksteradiel 3-2-1838, 26 en 21 jier
43 Andrieske Minses Visser * Warten 16-5-1816 † dêr 27-3-1879

44 Æsge Meines Terpstra * 1799 † 16-5-1892, 93 jier, by x boerefeint te Warstiens, x Idaarderadiel 5-6-1823
45 Rinske Pieters van der Meer * Grou 1800 † Warstiens 29-2-1864


Jehannes Hindriks Kooistra, Lyts Hanne


Tryntsje Abrahams Kroodsma

46 Johannes Hendriks Kooistra  (neamd: Lytse Hanne) * Warstiens 11-6-1802 ~ dêr 4-7-1802 † Wergea 1-9-1879, by x boerefeint te Warstiens, boer te Wergea oan ’e Warstiensterdyk oant 1876, dêrnei rintenier te Wergea; tsjerkfâd; x Idaarderadiel 27-12-1827, 25 en 22 jier
47 Trijntje Abrahams Kroodsma (by trouwen: Krootstra) * Suwâld 29-11-1805 † Wergea 4-4-1886, by x boerefaam te Wergea

Klaas Symens Rienks.
Kolleksje Jan Tækele Anema;
fotograaf net bekend (1862? by har 25ste troudei)


Tytsy Jans Cuperus. Kolleksje Jan Tækele Anema;
fotograaf net bekend (1862?)

Sjoch: Genealogysk Jierboek 2018
            CUPERUS/KUPERUS


48 Klaas Symens Rienks
* Aldeleie 20-11-1803 † Tsjummearum 19-4-1866, boer op Synæda state te Tsjummearum (dy pleats is no noch eigen oan syn neiteam) x 15-4-1837
49 Tyttje Jans Cuperus * Deinum 12-4-1814 † Tsjummearum 11-6-1896
Sjoch: Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra – Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer stagen út itselde laach – Genealogysk Jierboek 2012, Fryske Akademy – Afûk, Ljouwert, 2012, ISBN 978-90-6273-931-8 – side 158
Sjoch wapen: Genealogysk Jierboek 2018, side 263

Maartsy Sjoerds Hoekstra


HOEKSTRA

50 Boyen Klazes Wassenaar * St.-Jabik 29-11-1820 † dêr 13-12-1851, boer te St.-Jabob, 1849-1851 kerkfoogd dêr, gemeenteraadslid fan ’t Bildt, x ’t Blildt 15-6-1843
51 Maartje Sjoerds Hoekstra * Jelsum 25-5-1825 † Ljouwert 14-4-1896
Sjoch: De Jelsumer Hoekstra’s, Stichting de Jelsumer Hoekstra’s, Ljouwert, 1980, ISBN 90 800461 0 8

52 Arjen Johannes Hoitsma * 1808 † 1877
53 Trijntje Feikes Docter * 1806 † 1876

54 Pieter Klazes de Kuur * St.-Anne -12-1814 † dêr 8-2-1853, húsnr 93, 39 jaar, in 1837 boer onder Froubuurt op sate 93 op ’t Nij Bildt (seksy B 204-233), Piter het huzen in aigendom an ’e Nijedyk 94/29 (seksy B 148/A.53), x 1 ’t Bildt 5-1-1837 Attje Harmens Donia * St.-Anne 1818, dr f. Harmen Pieters Donia, boer te Hallum, en Grietje Gerbens Dijkstra; Piter x 2 ’t Bildt 23-2-1843 
55 Sytske Jacobs Dijkstra
* St.-Anne -10-1818 † 1851, bij x sonder beroep te Froubuurt

56=48 Klaas Symens Rienks
57=49 Tyttje Jans Cuperus

58 Jarig Koning
59

Tryntsje Knillis Hartmans.
Foto: E. Fuchs, Ljouwert

60 Hessel Watzes Bierma * Holwert 2-2-1818 † Aldsyl 18-1-1880, boer te Ternaard en Aldsyl, x Ternaard (Westdongeradiel) 24-5-1842
61 Trijntje Kornelis Hartmans
* Wierum 14-7-1820 † Aldsyl 16-12-1875

62 Pieter Boyens de Boer * Britsum 14-8-1809 ~ dêr 3-9-1809 † dêr 22-4-1891, boer te Britsum, (feroardiele om oertreding Regelement op Longziek Vee, 6 dagen gefangenisstraf en f 8,- boete), x 2 (in suster fan syn earste frou Tædsje) Ljouwerteradiel 16-11-1863 Gellantje Piers Lettinga * Lekkum 18-4-1812 † Lekkum 5-12-1874, yn 1863 boerinne te Donryp, x 1 Ljouwerteradiel 3-11-1832 Auke Hanses Bontekoe * Ljouwert 1805 † Dronryp 23-3-1855, boer te Stiens, Wergea en yn 1852 te Dronryp, sn f. Hans Aukes Bontkoe, boer te Dronryp, en Aafke Sjerps Jellema; Piter x 1 Ljouwerteradiel 9-5-1832
63 Teertje Piers Lettinga (ek: Teetje, en Tædje yn 1866 yn x-akte fan har dochter Gerland) * Britsum 27-10-1810. Yn 1858 is Tædsje noch eigner fan ’e Lettinga-pleats (yn besit sûnt 1725) dêrnei komt er oan har mans famylje De Boer te Stiens. De famyljebank-Lettinga (fan ’e adelike Lettinga’s) yn ’e tsjerke te Stiens komt dan allyksa oan dizze famylje.
Sjoch: W. Vleer en Jan B. Lettinga – Genealogie Lettinga, Menaam, 1991 en 1992

64 Minne Ruurds Braaksma * Rie 27-11-1764 ~ dêr 23-12-1764 † Berltsum (hûsnûmer 54) 7-11-1840, yn 1811 en 1828 arbeider te Berltsum, yn 1840 dêr seilmakker en turfmjitter; wierskynlik dêr ek gernier, hy ferkeapet op 11-7-1818 dêr in hûs (keapsom f  283,00), x De Jouwer 20-7-1788
65 Sytske Sytzes * De Jouwer † Berltsum 12-10-1851

66 Lieuwe Douwes Douma, arbeider en deagraver te Bitgum (yn trouakte fan syn dochter Geartsy (1828) deagraver as berop opjûn)
67 Sieuwke Tækes de Vries

68 Lammert Jeremias Quarré * 1772 † Berltsum 22-6-1826, 54 jier, x It Bilt
69 Ytje Klazes van Gelder
* 1775?, yn 1835 winkelfrou te Berltsum † Berltsum 24-5-1835

70 Jacobus Joukes van Schepen * Berltsum omstrings 1799 † dêr 25-9-1859, 60 jier, al mei achttjin jier gernier te Berltsum, oant syn ferstjerren; x Menameradiel 12-4-1818, 18 en 20 jier
71 Froukje Heerkes Klaver
(ek: Vrouwkjen) * Berltsum 12-5-1798 † dêr 21-11-1862, hûsnr 94, 64 jier, as widdo gernierske te Berltsum (hat as ynwenjende faam har beppesizzer Maartje Pieters Quarré)

72 Dirk Jacobus Hoitsma  (broer fan Hindrik, nr 78) * omstrings 1791 [] Bitgum rigel 14, grêf 14; yn 1820 ferversfeint te Bitgum, letter ferver en glêsmakker te Berltsum;
73 Margaretha Godfried Beck (ek: Grietje Godfriedt Beeks) † Bitgum 4-7-1851
Durk Hoitsma keunstskilderet ek. Sa makket er portretten fan ’e jonge bern fan Folkert Hindriks Damsma, boer op Zomerzorg op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole: Brechtsje, Berber en Durk. Dat fan Berber moat noch erges wêze (by de famylje Kuipers?), de oare twa binne weiwurden, of doeke se noch erges op?

74 Hendrik Jans de Boer * Stiens 31-7-1789 † Bitgum 19-10-1853, 64 jier, hûsnr 36; by trouwen en yn 1829 arbeider te Menaam, yn 1846 gernier te Bitgum; x Menameradiel 16-5-1819, 29 en 22 jier,
75 Aafke Dirks Fenstra (ek: Venstra) * Menaam 26-8-1795 † Bitgum -12-1874 [] Bitgum rigel 11, grêf 6; by trouwen sûnder berop te Bitgum, yn 1856, ’59, ’61 dêr naaister

76 Hendrik Joris Westra * St.-Jabik 26-11-1789 ~ dêr 13-12-1789 † dêr 1-5-1856, 66 jaar; in 1840 bakker in St.-Jabik; x ’t Bildt 6-5-1813
77 Antje Tietes Smidt (ok: Smits) * St.-Jabik 22-10-1791 ~ dêr 20-11-1791 † 7-11-1869

78 Hendrik Jacobus Hoitsma (broer fan Dirk, nr 72) * Beetgum 27-5-1780 † St.-Jabik 31-12-1847, huusnr 180, 68/69 jaar (in syn sterfakte wordt meld dat de ouweloi fan Hindrik bij de getugen niet bij naam bekend binne), in 1811/’12, ’18 forver, in 1819 Mr forver te St.-Jabik, in 1841 forver en glasmaker; Hindrik x 1 Lysbert Dirks † St.-Jabik 6-7-1809; x 2 ’t Bildt 22-3-1818, 38 en 22 jaar
79 Trijntje Gerrits de Boer * St.-Jabik, bij trouwen sonder beroep, as wede winkelfrou te St.-Jabik
Hindrik is op 14-3-1820 skuldaiser fan Pieter Everts Siderius in Froubuurt foor f 1.073,00 en op 8-2-1821 bij deselde foor f 1.130,00

80=92 Hendrik Jans Kooistra (ek: Kooystra) * Warten 25-1-1767 ~ dêr 1-3-1767 † Warstiens 1-4-1829, hûsnr 5, 62 jier, boer te Warstiens (op in pleats fan ’e Van Heloma’s, letter  fan ’e Ned. Herf. Tsjerke); x Wergea 28-4-1793
81=93 Ybeltje Johannes
(ek: Ebeltje; postúm: Terpstra, tekenet sels net mei in achternamme) * Wergea 13-7-1772 † Warstiens 26-9-1855; Ybeltsje hâldt boelguod op 6-5-1856, sjoch de advertinsje hjirûnder
Advertinsje Leeuwarder Courant, april 1856:

82 Jan Willems Kooystra † Wergea 13-9-1823; x
83 Wijke Annes (yn stjerakte fan dochter Eelkje, nr 41: abusyflik: Wijke Jouwerts) † Ryptsjerk 14-5-1808

84 Lykele Rinses Haarsma * Earnewâld 8-10-1765 ~ Drachten 9-11-1766 † Aldegea 22-2-1845; docht belidenis te Earnewâld op 7-2-1819; skipper en feanbaas te Earnewâld; , sûnt omstrings 1830 dêr komelker; yn 1790 skaft er in nije pream oan, hy ferkeapet in pream yn 1798; x Earnewâld 25-8-1799
85 Sytsje Ages Venema (yn stjerakte neamd Sietje) * Earnewâld 19-10-1775 † Aldegea 28-2-1855, 79 jier; docht belidenis te Earnewâld 9-5-1821; komelkerske te Earnewâld, by ferstjerren sûnder berop te Aldegea

86 Minse Kornelis Visser, (nimt yn 1811 de namme Visser oan, is dan de skriuwkeunst net machtich) * Earnewâld 1770 † Warten 31-7-1854, docht belidenis te Earnewâld op 7-2-1790; wennet by trouwen te Earnewâld; fisker te Warten oant er mei 84 jier yn ’t harnas stjert; yn 1812 keapet er in fiskaak fan Dirk Thomas Boontje, skipstimmerbaas te Earnewâld, keappriis f 205,-; x Warten 16-11-1801
87 Trijntje Abrahams van der Veen (wurdt mei de achternamme neamd yn ’e stjerakte fan har man) * Warten 1775 † dêr 2-9-1857

88 Meine Æsges Terpstra 1753 † Wergea 1810
89 Wytske Abes Oevering 1
773 1856?, boerinne te Warstiens

90 Pier Ates van der Meer (yn syn tiid wurde guon mei de namme Piter en wol Pier neamd, ek as sadanich ynskreaun) * 1775, boer te Grou
91 Korneliske Aukes * 1775 † Grou 1801

92=80 Hendrik Jans Kooistra (ek: Kooystra) * Warten 25-1-1767 ~ dêr 1-3-1767 † Warstiens 1-4-1829, hûsnr 5, 62 jier, boer te Warstiens (op in pleats fan ’e Van Heloma’s, letter  fan ’e Ned. Herf. Tsjerke); x Wergea 28-4-1793
93=81 Ybeltje Johannes (postúm: Terpstra) * Wergea 13-7-1772 † Warstiens 26-9-1855

94 Abraham Sytses Kroodsma (ek: Krootsma) * Wergea 18-9-1764 † Suwâld 15-9-1808, wennet by trouwen te Suwâld, boer te Miedum en op Alde Miede ûnder Suwâld; besit in oaljemole te Wegea; x Suwâld 6-6-1790
95 Wopkje Hendriks Allema * Suwâld 17-10-1766 † Tytsjerk 27-12-1838, 72 jier, wennet by trouwen te Himpens, boerinne te Sûwâld, x 2 Tytsjerksteradiel 25-5-1811 Jacob Pieters Hiemstra * Suwâld 24-7-1783, boerefeint en komelker
Sjoch: Pieter Nieuwland – Kertiersteat fan Pieter Nieuwland, Genealogysk Jierboekje 1987, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert 1987, kertieren 102 en 103 e.f.

96=112 Symon Rienks Rienks (by namme-oannimming yn 1812 wurdt syn achternamme ynskreaun as Rijnks) * Ferwert 8-11-1753 ~ op belidenis dêr 1-6-1788 † Pitersbierrum 22-1-1827, 1782/92 boer yn it Klaailân ûnder Westernijtsjerk (hy brûkt dêr mei-inoar 140 3/4 pm), yn 1796-1818 boer op syn âlderspleats op Aldeleie ûnder Hallum(mei-inoar 160 pm), 1818-1824 einierd boer op Nijenhûs te Feinsum, 1824-27 rekket oan raapsein en hiert yn 1824 in pleats fan syn broer Tys te Pietersbierrum ( 146 pm), x 14-4-1782, x 1 Westernijtsjerk 14-4-1787 Aaltje Hessels, fan Holwert † Aldeleie ûnder Hallum 8-3-1796, dr f. Hessel Idses, einierd boer op Dykstra state te Holwert, en (2e) Ytje Jans (sjoch nûmer 1856 yn dizze kertiersteat); x 2 [1797]
97=113 Jeltje Hanzes Leistra
* Aldeleie ûnder Hallum 25-4-1766 ~ Hijum 18-5-1766 † Tsjummearum 14-2-1839

98=114 Jan Cuperus
99=115

100 Klaas Boyens Wassenaar * St.-Jabik 30-5-1781 † dêr 8-1-1841, aigenerfd boer dêr an ’e Ouwedyk-hoek Kouweweg, sowat 70 ha. 1809 kerkfoogd, 1812-1816 lid fan ’e Munisipale Raad fan St.-Jabik, 1816-1841 gemeensteraadslid fan ’t Bildt, 1833-1841 wethouder, 1822-1836 folmacht foor St.-Jabik, x ’t Bildt 26-3-1812
101 Trijntje Hendriks Spekman
* St.-Jabik 21-1-1791 † dêr 16-4-1865
Klaas Boyens waar in syn tiid op één na de rykste boer fan Nederlând. Bij syn fersterven besat hij ongefeer 1000 pm ter waarde fan f 300.000,-.

102 Sjoerd Johannes Hoekstra * Deinum 29-1-1787 † Jelsum 12-2-1841, boer te Jelsum, x Ljouwerteradiel 19-5-1819
103 Jitske Rinses de Groot * St.-Anne 2-12-1793 † Jelsum 26-6-1827

104 Johannes Johannes Hoitsma * Froubuurt 24-3-1768 † dêr 13-6-1809, boer in Froubuurt, x Froubuurt 5-5-1796
105 Sjoukje Jans Kooistra * Stiens 17-1-1773 † Froubuurt 28-10-1834

106 Feike Gerbens Docter * 1777 † 1853
107 Ypina Carels Lochnaar * 1778 † 1867

108 Klaas Pieters de Kuur  * St.-Anne 6-12-1785 dêr 30-3-1824, huusnr 97, 38 jaar, bakker in St.-Anne; koopt in 1811 ’n huus in St.-Anne; koopsom: f 325,-; ferkoopt in 1818 twee morgen lând, koopsom: f 700,-
109 Tjitske Æbes Boonstra, in 1837 boerin te St.-Anne, x 2 Evert Alderts Bekius, boer te St.-Anne

110 Jacob Gerbens Dijkstra, in 1843 gernier te St.-Anne
111 Trijntje Pieters Okkema

112=96 Symon Rienks Rienks
113=97 Jeltje Hanzes Leistra

114=98 Jan Cuperus
115=99

116 Koning
117

120 Watze Hessels Bierma * Holwert 25-12-1793 † dêr 8-2-1873, boer, sûkereifabrikant en nôtkeapman te Holwert, x 2 Ternaard (Westdongeradiel) 2-12-1830 Rixtje Jilles Haima * Holwert 24-4-1802 † dêr 18-3-1873, dr f. Jilles Jacobs Haima en Ytske Klaasesz; x 1 Holwert (Westdongeradiel) 26-11-1816
121 Trijntje Goffes de Boer * Hantumhuzen 10-11-1793 † Holwert 19-6-1823

122 Kornelis Dirks Hartmans * Wierum 23-10-1790 † dêr 15-7-1867, boer te Wierum, x Nes 6-8-1815
123 Lolkje Frederiks Schregardus
* Nes 20-2-1791 † Wierum 25-1-1845

124 Boyen Pieters de Boer, * Britsum 21-10-1779 ~ dêr 12-12-1779 † 3-7-1852, boer te Britsum, letter te Stiens, x Britsum 22-4-1804
125 Pietje Dirks Stapert * Britsum 24-2-1782 ~ dêr 7-4-1782 † Stiens 14-11-1855, 72, hûsnr 117
Sjoch: J. Visser – Familia Stapertica Perantiqua – Genealogie Stapert in verleden en heden, Genealogysk Jierboekje MCMLV, Genealogysk Wurkferbân Frysk Akademy, Ljouwert, 1955

126 Pier Dirks Letttinga * Britsum 1785 † dêr 16-10-1856, greidboer te Lekkum, x Koarnjum 26-3-1809
127 Gerlantje Brands de Jong * 1790 † Lekkum 10-9-1852, 62 jier

128 Ruurd Ymes * Berltsum 1728 † Hjerbeam 15-12-1807 (dan widner mei trije bern),  wennet sûnt 1756 te Rie, x 1754
129 Tjitske Minnes † Frjentsjer 1798

130 Sytze Hendriks
131 Antje Koerts

132 Douwe Douma
133

134 Tæke de Vries
135

136 Jeremias Benjamins Caree (ek: Caré, Coree) * St.-Jabik omstrings 1742 † Berltsum, Mr smid te Berltsum en yn 1767 smid te Arum, x
137 Wapke Feijes
* omstrings 1745 † 1783, x 2 Berltsum 27-2-1780, Dirk Jans (Bakker), fan Berltsum

138 Klaas Klazes van Gelder † foar 1817
139 Maartje Lolkes


LAUTENBACH

140 Jouke Ymes van Schepen * Berltsum 19-10-1774 † dêr 8-11-1829, hûsnr 46, 55 jier; gernier te Berltsum; Jouke keapet yn 1817 lân te Berltsum, keapsom: f 1.184,-; ferkeapet yn 1821 twa huzen en lân oan Kornelis Dirks Mulder van Leens, keapsom: f 6.862,-; idem boulân yn 1824 oan syn nicht Pietje Feddriks Lautenbach1807  (* 1807 † 1837) , gernierske te Berltsum (x 1804 Syds Sjoerds Koopal, * 1804 † 1839, boer te Bitgum) keapsom: f 800,-, (dr f. Japke Ymes van Schepen en Feddrik Jacobus Lautenbach, genieren te Berltsum). Sjoch: Erfgoed FundaasjeGenealogy Koopal/Koopmans 
141 Janke Jacobus Lautenbach
, * Berltsum 11-7-1777 ~ dêr 17-8-1777 † dêr 3-5-1836; eigner fan twa huzen mei hiem (250 en 280 m²), in tún (340 m²), twa hôven (4180 en 4820 m²), gernierslân (4270 en 4820 m²). Boarne: ‘Oorspronkelijk aanwijzende tafel Berlikum, Commissie herziening grondbelasting’ – argyfnûmer 38 – Tresoar, ynvintarisnûmer 4, aktenûmer 3852 – Gemeente Menameradiel
Sjoch: drs. Jacob Lautenbach – Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004

142 Heerke Beerends Klaver * Berltsum 27-1-1773 † dêr 21-7-1832, hûsnr 54, 60 jier, genier te Berltsum, x Menameradiel 10-12-1814, 40 en 39 jier
143 Antje Ages
(Klaver/Stienstra)* Berltsum† dêr 29-5-1843, hûsnr 54, 69 jier; gernierske te Berltsum, by ferstjerren dêr sûnder berop; ferkeapet yn 1815 lân te Berltsum oan Arjen Freerks Roorda, ferhiert yn 1817 dêr lân, hiersom: f 195,- yn ’t jier; docht belidenis te Berltsum op 6-5-1804, dêr lidmaat yn 1835, x 1 Berltsum 25-3-1804 Feije Dirks
Neffens stjerakte fan Hearke wurdt se Antje Willems neamd, dat sil in flaterke wêze.
Antsje hat it sa’t skynt net sa op achternammen, as hja yn 1811 achte wurdt in fan fêststelle te litten wurdt fan har optekene: ‘Dacht niet hoeven te komen.’ (Boarne: Ingekomen missiven van de onderprefecten ten geleide van staten van personen die nog geen officiële familienaam hebben aangenomen, archiefnummer 1819, Friese militairen in leger en marine 1795-1815; Tresoar, ynventarisnûmer 3713. Perioade: 1811-1825.). Yn ’e trouakte fan har en Hearke fiert se de achternamme Stienstra; yn har eigen stjerakte stiet hja te boek as Klaver; de bern út har earste houlik neame har Stienstra)

144=156 Jacobus Hendriks Hoitsma * Frjentsjer omstrings 1753 † Bitgum 25-4-1822, 69 jier, hûsnr 52; ferver te Bitgum oant syn ferstjerren; x Bitgum 14-5-1775
145=157 Mettje Jurjens (yn 1815 neamd mei de achternamme Rot) ~ Froubuorren 21-2-1749 † Bitgummole 14-5-1824
Metsy lit 14-6-1824 replik guod , wearde: f 700,00

146 Godfried Beck, neffens famyljeoerlevering, trochjûn troch Minne Ruurds Braaksma (2), komt er mei it Napoleontise leger út it Westwald en festiget er him dêrnei op ’e Gordyk

148 Jan Symens de Boer; x Stiens 23-6-1762, beide fan Stiens
149 Baukje Hendriks

150 Dirk Hendriks Venstra (ek: Fenstra, inkeld Finstra) * St.-Jabik omstrings 1767 † Bitgum 9-1-1847, 80 jier, hûsnr 27; yn 1819, ’23, ’28, ’33, ’39, ’41, en mei 80 jier by syn ferstjerren noch gernier te Bitgum; x 2 Bitgum 1-5-1808, hy fan Menaam, sy fan Bitgum, Giltje Jacobs (Bouwma) † Bitgum 18-7-1835;  yn 1821 gernierske te Bitgum, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Jacob Baukes en Trijntje Rinses;
Giltje x 1 Bitgum 18-5-1788, beide fan Minnertsgea, Pieter Feikes (Bouwma)
Dirk x 1 Bitgum 17-5-1793, hy fan St.-Anne, sy fan Bitgum
151 Giltje Jacobs (yn akten fan har bern Heslinga neamd) * Bitgum 4-7-1771 † dêr 1806; Giltsje docht 23-10-1810 belidenis te Bitgum; sy en Durk binne lidmaat te Bitgum op 8-11-1810 yn ’e Tsjerkebuorren, se stean allyksa op ’e lidmatelist yn 1816 en 1824, Durk wurdt ’1816 Feenstra neamd, en yn 1829 set dûmeny Durk te boek as Veenstra; de skaainamme Fenstra – nei alle gedachten ûntliend oan ‘Finne’ – is net sa húsriem en dan krije je soks.
Durk syn twa froulju hawwe deselde namme: Giltje Jacobs. De earste frou stammet út it Marsumer-Bitgumer Heslinga skaai, mar fiert dy namme sels net, se tekenet mei Giltje Jacobs. De twadde frou wurdt yn akten wol mei Bouwma oantsjut, de skaainamme fan har earste man, mar se wurdt yn akten dêr’t se sels by is sûnder skaainamme neamd, se kin kin net skriuwe. Beide Giltsjes wurde ek wol Geltje en Geeltje neamd, en inkeld Grietje.
Durk keapet 11-12-1819 fan syn sweager Bauke Jacobs Heslinga te Froubuorren 3/4 fan in hûs en lân te Bitgum en St.-Anne, keapsom: f 1.490,00; yn 1832 is er neffens it Kadaster eigner fan in hûs, hiem en hôf te Bitgum, hy stiet dan registreard as boer

152 Joris Hendriks
* omstrings 1765 † St.-Jabik 30-4-1807
153 Neeltje Geerts
† 5-10-1827

154 Tiethelm Smidt (mooglik yn ’e kuier neamd Tiete; komt ek foar as Tiet Helm) † St.-Jabik 5-8-1811; x Tsjummearum 19-11-1786
155 Doutje Klases † St.-Jabik 5-5-1813

156=144 Jacobus Hendriks Hoitsma
157=145 Mettje Jurjens Rot

158 Gerrit Berends † 24-4-1809
159 Reinouw Gosses

162 Johannes Johannes; x 1 Wurdum 17-5-1751 Antje Freeriks † 11-9-1758; wennet te Wurdum, op 15-8-1755 mei attestaasje nei Wergea,  boer op Giekema op Narderbuorren ûnder Wergea, nr 41; x 2 15-5-1760
163 Hyke Claases

164 Willem Sipkes † Warten 1804; x
165 Trijntje Jans
† Warten 1804

166 Anne Allerts Stavorsius † Eastrum 14-11-1813, arbeider te Eastrum; x
167 Eelkje Jouwerts † Warten 1805

168 Rinse Meyerts
169 Hinke Lykeles

170 Age Lieuwes Venema ~ Earnewâld 18-4-1745 † dêr 3-3-1834, feanbaas te Earnewâld; x 2 Earnewâld 18-9-1785 Jeltje Jans * 13-6-1746; x 1 Earnewâld 21-3-1773
171 Teetske Jiskes
(ek: Tsjitske Yskes), fan Warten

172 Cornelis Tækes, x Aldegea 25-6-1769, beide fan Aldegea
173 Wytske Minses

176 Æsge Meines Terpstra 1730 1765
177 Floriske Sytses
~ Himpens 3-3-1717 † 1806

178 Abe Symens Oevering * Wergea 4-6-1733 † Reduzum 6-5-1814, 81 jier, boer te Warstiens, x Wergea 31-5-1767
179 Tjatje Ypes * Sumar 1744  † Warstiens 9-12-1828, mei 84 jier noch boerinne te Warstiens

184 Jan Harmens * 1720 † foar 1777, yn 1749 timmerman te Lytse Geast, x Ryptsjerk 18-5-1749, dan beide te Lytse Geast
185 Grietje Sytses
* Hurdegaryp omstrings 1725 † Warstiens 11-2-1824

186 Johannes Johannes * omstrings 1721
187 Hylckjen Claases (ek: Hyke)

188 Sytse Klazes ~ Himpens 16-9-1731 † Himpens, boer te Warstiens, op Jorna te Wergea en op Alde Miede ûnder Suwâld; yn 1802 ferfart er, as rintenier tink, nei Himpens; x 2 Wergea 28-12- 1777 Grietje Hedzers; x 1 Wergea 4-7-1762
189 Antje Abrahams, docht op 26-10-1767 belidenis te Wergea

190 Hendrik Alles ~ Sumar -4/5-1735 † 1797 [] Suwâld 4-10-1797, boer te Suwâld , 1774-’76 dêr âlderling, 1794-’96 diaken, x Suwâld 11-12-1757
191 Jetske Klazes * Suwâld 8-6-1732

192 Rienk Johannes * [Ferwert omstrings 1708] † [Westernijtsjerk] omstrings 1774, 1735-1742 boer op Tsigera sate (ek: Tjaarda sate te Holwert), 1742-1752 op Grut Kahoal te Ferwert, ferfart tusken 1752 en 1757 nei Westernijtsjerk; x 1 nei alle gedachten omstrings 1734/35 N.N., x 2 mooglik maityd 1737 (foar 14 juny)
193 Claaske Claasen * Hallum omstrings 1712 ~ Hijum inkelde jierren foar 1740, minnist † [dêr] 1779, boerinne te Westernijtsjerk 9-11-1793

194 Hans Clases, boer te Aldeleie
195 Heiltje Jeltes

200 Boyen Klazes Wassenaar * St.-Jabik 1744 † dêr 21-3-1784, aigenerfd boer dêr, x St.-Jabik 19-3-1769
201 Jannigje Reinders Wassenaar
* St.-Jabik 1745 † dêr 1807, x 2 St.-Jabik 3-2-1786 Claas Aarts Aartsma

202 Hendrik Hendriks Spekman * ’t Amelând omstrings 1756 † St.-Jabik 17-4-1825, 69 jaar, feerskipper op ’t Amelând, skipper, in 1820 potskipper te St.-Jabik; roilt op 10-2-1824’t skip Zeldenrust (f 200,-) teugen De Goede Hoop (f 60,-)
203 Antje Jans
, folgens de trouwakte fan Tryntsy en de meeste andere akten hyt dusse foorouder Antje Jans (in ’e sterfakte fan Hindrik staat se te boek as: Rinske Jobs, dy naam is in De Friese Wassenaars overnommen)

204 Johannes Klaases Hoekstra * Jelsum 28-10-1755 † dêr 14-2-1819, boer te Denum, x 2 Jelsum 28-9-1794 Antje Douwes Bijlsma * omstrings 1769 †  Jelsum 23-8-1826, dr f. Douwe Sipkes Bijlsma en Maaike Johannes, x 1 Jelsum 5-5-1776 syn achternicht
205 Janke Klaases Hoekstra * Jelsum 10-7-1754 † dêr 9-11-1793 [] Jelsum; tekst op har sark:

JANKE KLAASES HOEKSTRA
HUISVROUW VAN JOHANNES KLAASES
GEBOREN DEN 10 JULY 1754 IS OVERLEE
DEN DEN 9 NOVEMBER 1793 EN LEIT
ALHIER BEGRAVEN

206 Rinse Anskes de Groot * Bitgum, boer te Berltsum, x 2 Menameradiel 23-5-1821 Pietje Wigles Westra, boerinne te Berltsum, dr f. Wigle Jans Westra, yn 1821 rintenier te Menaam, en Ymkjen Sippes, Pytsy is widdo fan Jan Pieters Pietersen, boer te Berltsum
207 Maartje Klazes de Groot (yn akten ek beskreaun as: Maatje, neffens útspraak, de r wurdt is yn ’t Bilts en Frysk net útsprutsen foar in t)

208 Johannes Jacobus Hoitsma * Franeker 8-6-1722 † Froubuurt 4-3-1768, sjirurgijn in Froubuurt, x Froubuurt 7-12-1760
209 Yetske Arjens (IJsselstein)
~ Froubuurt 8-12-1737 † Britsum 17-10-1808

210 Jan Meinderts Kooistra, smid en boer te Stiens
211 Dirkje Dirks (Kooistra)

216 Pieter Klazes de Kuur, geswoaren klerk bij ’t Nedergerecht in St.-Anne,  in 1773, ’75, ’75, ’76 curator bonorum (besorger/saakwaarnimmer fan goed); ferkoopt in 1813 ’n huus in Belkum, koopsom: f 946,-; ferkoopt in 1816 ’n huus, skuur en tún in St.-Anne, koopsom: f 4000,-
217 Antje Klazes de Vries

240 Hessel Idses Bierma * Pitersbierrum 26-5-1767 † Holwert 20-1-1831, Holwert 12-12-1790, boer op Hogenhuis sate yn ’e Hoarnen ûnder Holwert, gemeenteriedslid en assessor fan Westdongeradiel
241 Antje Watzes Douma
* Holwert 16-8-1769 † dêr 25-5-1849

242 Goffe Jans de Boer * Holwert 1794 † dêr 25-9-1838, boer te Holwert, x Holwert 29-5-1838
243 Trijntje Dirks Jaarsma * 1767 † Holwert 23-1-1821

244 Dirk Hartmans ~ Blije/Hegebeintum 12-4-1755, x Wier 10-10-1779
245 Adriaantje Kornelis Heringa * 1759

246 Frederik Hendriks Schregardus * Ælsum 1749 † Wierum 20-2-1826, 77 jier, Ælsum 17-4-1774
247 Tætske Jans Hettema
* Ælsum 12-3-1753 ~ dêr 22-4-1753 † Wierum 14-9-1826, 73 jier

248 Pijtter Pijtters, x Britsum 15-7-1767
249 Hinke Poopes
, by x fan Driezum

250 Durk Rintjes Stapert * Jelsum 28-4-1745 ~ dêr 23-5-1745 † Britsum 9-6-1811, húsman te Marsum, sn f. Rintje Dirks en Pietje Liepkes
251 Antje Sytses Stapert
* Eastrum 3-4-1756 ~ dêr  3-4-1757 † Marsum 10-6-1838, 83 jier; keapet as widdo op 5-8-1817 in hûs, skuorre en lân te Marsum fan freule Helena Cunira Vegelin van Claerbergen op ’e Jouwer, keapsom: f 12.008,-

252 Dirk Piers Lettinga ~ Britsum 1-5-1755 † dêr 19-1-1824, x 2 Britsum 3-9-1797 Jantie Teunis, x 1 Britsum 20-9-1784
253 Teetje Tjeerds Bruinsma

254 Brandt Doedes de Jong (nimt yn 1811 de namme De Jong oan; by syn trouwen yn 1789 neamd: Bontekoe) * Koarnjum 1-3-1768 † dêr 7-6-1859, húsman te Koarnjum, x dêr 17-5-1789
255 Gellantje Wopkes Tolsma (ek: Gerlantje, by x Gerland) ~ Jelsum 24-4-1770 † Koarnjum 8-10-1831, 61 jier

256 Yme Ruurds † Berltsum 1764/65, yn 1728 boer op stim 19 te Berltsum, dêr letter bakker, x om 1725 hinne
257 Antie Douwes ~ Dronryp 19-11-1703 † Berltsum 1771

272 Benjamin Jeremias Caré, yn 1740 Mr smid te St,-Jabik, yn 1749 izersmid dêr ‘wint sijn kost’; x 2 St.-Anne 22-10-1769 Anna Jans, fan St.-Anne; x 1 St.-Jabik 31-1-1740
273 Doedtje Waalings
, fan St.-Jabik, † foar -10-1796

276 Klaas Cornelis van Gelder
277 Ytje Douwes

280 Yme Daniëls † 5-8-1820, beammekweker te Berltsum, hierder fan it hôf ‘De Fûgelsang’ (fan ’e Herforme Diakonij, sjoch artikel hjirûnder)
281 Yfke Joukes

De Berltsumer beamkwekers

Watse Hendriks Posthumus – Webklik.nl – Oh, dy Berltsumers  – berltsum.webklik.nl/page/sykside

BERLTSUM wie eartiids net allinich in túnkersdoarp, it wie ek in hofkersdoarp. De measte ynwenners hienen fruchtbeammen om ’t hûs stean. In soad appels en parren koenen bgl. bewarre wurde as winteriten krektsa as dat ek barde mei oar winteriten sa as jirappels, bewaarkoal, winterwoartels, sipels (“Berltsumer spek”) etc.

Hjir wennen ek minsken dy’t, al of net yn kombinaasje mei it túnkjen, as beammekweker of intenier bekend stienen. Ien fan dy inteniers wie bygelyks Andele Willems Boomsma, berne om 1720 hinne as soan fan Willem Lolkes, gernier te Berltsum, berne om 1675 hinne. Syn âldste broer Lolke, ek hofker, wie om 1715 hinne berne. It is maklik te rieden wêrom’t hy de skaainamme Boomsma yn 1811 oannommen hat. In protte oare Berltsumers hawwe it wurd “hof ” yn de efternamme. Tink mar oan Schiphof, Appelhof, Spoelhof, Hofstra, Hofma. Sa kinne wy ek lêze by it ferstjerren fan de heit fan Andele Lolkes, boaske mei Janke Anskes Posthumus, t.w. Lolke Meinderts, troud mei Trijntje Sjoerds, dat syn trije soanen Willem, Sjoerd en Andele (Boomsma) bekend meitsje:
…dat zij als voormaals bij leven van wijlen hun vader en moeder nog een groote Enterij en allerhande soorten van boomen hebben, en nog van tijd tot tijd aankweeken, dezelve presenteeren te verkoopen, een grote meenigte Yperen stamboomen van 5 á 7 tot 10 duims dik, en ook regt lang en mooi dezelve voor een zeer lage prijs, ook een partij Lindeboomen, Castanje, Kwyna en Eskenboomen regt mooi en lang van 5 á 9 tot 12 duim dik etc.etc. Hoog en halfstamde appelboomen, Pruime- en Kerseboomen, zoete en zure soorten, Kruisbesboomen, roode, witte en geele beyboomen. We beloven een prompte behandeling en deselve kunnen Saturdags worden gesproken te Leeuwarden op de Kelders, alwaar het Berlikumer schip aan wal legt, en in het Voorjaar op de Lange Pyp bij de Waag, al waar deselven dan met boomen staan.

Dat wie yn it jier 1779, itselde jier dat de nije Koepeltsjerke oplevere waard en yn gebrûk nommen is. Letter yn 1784 makke Minne Klaases, “woonagtig tot Belkum” bekend:
…dat hij de geheele Boomkwekerij, zodanig als die voormaals door wijlen zijn oom Jacob Douwes is geëxerceerd, en bij deselfs Weduwe is gecontinueerd, nu van dezelve Weduwe is overgenomen. Tot de enterye behorende Appel, Peere, Kerse, Pruime, Aprikoos, hooggestamde, middensoorten en laagestamde, Espalié e.a. voorts Linden,Ypere flammen en veeren, Essen, Hagedoorn, ook roode beijen, witte, swarte en Kruisbeyboomen, Trosbeyen, Spiegelbeyen etc. Deselve maakt bekend, dat hij het aanstaande voorjaar alle Dingsdagen met zijn boomen te Sneek op de Boomenmarkt gedenkt te staan.

Troch de hôven rûnen de leanen, sa as de Voorste laan (no Hôfsleane), de Middelste laan (no Mulseleane) en de Achterste laan (no Kwekerijleane-Sybren Lautenbach strjitte en it leantsje de Achte opfeart bylâns it Achte paad). Dwers dêrop stienen de (dwers)paden of reden, no bekend as de Jac. van Tuinenstrjitte [sjoch: Erfgoed Fundaasje – Stambeamke Van Tuinen en Kertiersteat Piter van Tuinen], de Nije Buorren en de Túnboustrjitte. De Poepedyk oergeande nei it saneamde Menamerpaad. Dan wie der noch de Prikkereed (ek wol skreaun as Prekersreed). Dy reed wie ek flakby in Interij. Dye reden hearden ta de sa neamde “knuppelwegen/paden”) en rûnen faak troch wat leger lizzend lân. Sa wienen der hea-, mied- en prikkereden. Mei de saneamde prikken (de rjochte takkebosken) waarden eartiids de paden begongbaar makke troch de wat peazige omkriten. Ek waarden fan prikken faak dammen oanlein troch sleatten sadat dan ek it sleatswetter gewoan trochstreame koe. Tink mar oan de namme Prikkedaam dy’t de namme ûntliende oan de takken brêge oer de rivier De Tsjonger tusken Hoarnstersweach en Twitel. Dêr waarden yn myn jonge jierren faak auto crossen holden.

Dat de interije nearing al hiel âld is yn Berltsum docht ek bliken as de “oude Enterij” yn gebrûk bij Lolke Meinderts (Boomsma) yn it iepenbier ferkocht wurdt yn 1772. Willem Meinderts (Boomsma, troud mei Neeltie Gosses) hat ek brûker west fan it hôf “De Fûgelsang” dêr’t de C.B.S. syn namme no oan te tankjen hat. Dat hôf wie destiids eigendom fan de Herfoarme Diakonij, dy’t it letter op lêst fan ’e Steaten fan Fryslân ferkeapje moast. Fan in neikommeling t.w. Lolke Andeles Boomsma, de soan fan Andele Lolkes en Janke Anskes, is in berte leppel bewarre bleaun. Hy wie berne op 7-9-1784, doopt op 26-9-1784 en stoarn op 24-11-1822 en yn 1804 troud mei Ettje Gatses. De foarheit fan ’e Berltsumer Van Schepen’s t.w. Yme Daniëls (van Schepen) hat ûnder oaren ek hierder west fan dat hôf. Cornelis Eeltjes Schiphof wie yn 1843 beammekweker, gernier en keapman. Syn pake mei deselde namme, boaske op 29-8-1773 mei Hiltsje Sikkes, wenne ek al yn Berltsum.

No wurde wer de âlde beammerassen plante by it âlde Hemmema. It is moai dat Matthé van Hout mei syn kornuten dy âlde rassen werom bringe wolle yn Berltsum. It is spitich dat it fak fan túnker en hofker foar in grut part út Berltsum ferdwûn is. Fan geslacht op geslacht is dat fak altyd trochjûn. It wie ien grutte hofkers- en túnkersfamylje hjir yn Berltsum.
De lju wienen ek hast allegearre oan inoar besibbe. Dit blykt allinne al út de foarnammen, sa as bygelyks Eeltje, Minne, Theunis etc. (Hast) allegearre de Berltsumers mei de namme Eeltje (Ealtsje) binne ôfstammelingen fan Eeltje Schiphof, destiids skipper en hofker fan berop. Dêrom miskien ek de namme Schiphof. Of hat ien fan ’e foarfaars ek eigner west fan it lân mei de namme “It Skiphôf” dat oer it Berltsumer Wiid lei ûnder Minnertgea? Yn ús doarp wennen in Eeltje Deddes Appelhof in Eeltje Lautenbach in Eeltje Osinga en no noch komt de namme hjir foar yn ús doarp.

Inkele hôfnammen fan eartiids binne: de Spijskeamer, it Ybeltsjehôf, it Smidshôf, it Keningshôf, it Earmehôf, it Grienehôf, It Berghôf, de Fûgelsang, de Keukentún, It hôf op de Kamp, it Annahôf, it Sjoukjehôf, It Jonghôf, it âldhôf, de Bargekop (wie ek hôf) etc.

Ik wol noch ien intenier neame nl. Gauke Ages. Hy wurdt yn 1799 neamd in “voornaam old entenier tot Belcum” dy’t ferskate beammen ferkeapet. As Gauke Ages (troud mei Hendrikje Lammerts) ferstoarn is, wurdt yn 1800 de affaire van intenier fuortset troch Cornelis (Knilles) van Gelder Jr. [broer fan Klaas, sjoch nr 138 yn dizze kertiersteat] en ek hy stie altyd yn it foarjier mei beammen efter en by de Waach yn Ljouwert lyk as syn foargonger die. Hy is famylje fan de lêste Van Gelder dy’t noch yn Berltsum wenne: Cornelis Sybrens van Gelder, dy’t oan it ein fan de 20e ieu eltse wike noch nei Ljouwert ta reizge om op de Berltsumer merk (Foarhinne de Huisumer Suupmerk oer de Weaze) syn hannel te ferkeapjen. Hy wenne yn ’e Ramshoarnstrjitte, doe noch de Smidsteech neamd. Hy wie boaske mei Tryntsje Veldstra. No wienen it gjin beammen mear, mar jirpels en oare grienten. In protte (âld) Berltsumers hawwe him noch wol kennen, ûnder oaren ik.
Jan Willems Spoelhof syn widdo, Eelkje Joh. Osinga, lit yn 1836 boelguod hâlde fan in beamkwekerij. Hy wie neist beammekweker ek túnker. De Spoelhofs hienen in protte hôf en lân yn gebrûk yn en om Berltsum hinne, ûnder oaren “It Berchhôf” fan it eardere Hemmema. Rein Willems Spoelhof, berne om 1722 hinne, boaske mei Lysbeth Freerks en ferstoar op 5-2-1807; hy wie hjir ek al hofker en keapman.
Neidat yn 1832 de grutte strjitwegen Ljouwert-Marsum (dêrnei yn 1842 pas rjochting Harns),-Grins en- Swol oanlein binne, wurdt de beambeplanting op in hiele protte plakken oanbestege, ûnder oaren yn Berltsum by de beide herbergen. Hjir sille de inteniers fan Berltsum ek wol op ynskreaun hawwe. De mei beammen beplante Harnzer, Grinzer- en Oeriselse strjitwei behearden ta de doe sa neamde “Groote wegen der 1e klasse”. In protte fan dizze no âlde strjitwegen binne sutelwegen wurden. De kontoeren (beammerigen) binne no op guon plakken noch yn it lânskip te sjen.

282 Jacobus Sybrens Lautenbach * Berltsum 8-9-1729 ~ dêr 11-9-1729 † tusken 1777 en 1813, hofker te Berltsum; 1760 en 1769 diaken Herfoarme Tsjerke Berltsum, yn 1777 allyksa tsjerkeriedslid; keapet yn 1770 in hûs te Berltsum, keapsom: 800,- karoalus gûne en 2 gouden dukaten, x Berltsum 21-10-1753
283 Maijke Tækes
, herfoarmd lidmaat te Berltsum 2-2-1758

284 Beerend Heerkes Klaver † Berltsum 20-6-1783, dêr arbeider
285 Heiltje Salvus de Jong
* Berltsum omstrings 1748 † Berltsum 18-10-1813, hûsnr 52, 65 jier

288=314 Hendrikus Jacobus Hoitsma (ek: Hendrik Hoytsma) ~ Frjentsjer 22-3-1728; wenje Achter de Hoven by Ljouwert
289=315 Jannetje Johannes Hasenhoek
(ek: Janneke)

290 Jurjen Pytters ~ folwassen, Froubuurt 11-2-1745; x Froubuurt 28-4-17432
291 Tætske Jans

300 Hendrik Pieters, te St.-Jabik
301 Neeltje Willems

HESLINGA


302 Jacob Gerbens Heslinga
; x Bitgum 23-5-1768
303 Aafke Baukes (Heslinga) ~ Bitgum 12-6-1746 † dêr 6-1-1819, 76 jier
Aafke wurdt neamd mei de skaainamme Heslinga, ûntliend oan har man. Yn ûnderskate genealogiën op internet wurdt steld dat se stamt út it Marsumer-Bitgumer Heslinga-skaat, mar dat is in optinksel
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Heslinga

332 Allert Johannes Stavorsius; boer te Burgum; x
333 Attje Jans

340 Lieuwe Pybes † Earnewâld nei 1775, boer, feanbaas en skoalmaster te Earnewâld, x 1 Earnewâld 13-7-1727 Bieuwke Ysses Venema, fan Grou; x 3 Earnewâld 7-12-1749 Jeltje Rutgers, fan Earnewâld; Liuwe x 2 Earnewâld 9-3-1738
341 Sytje Ages

342 mooglik Jisk Jans, boeren te Aldegea, yn 1728 brûkers fan ’e nrs 7 en 13 te Aldegea
343 mooglik Froukje Cornelis

352 Meine Æsges Terpstra
1685  foar 1748?
353 Ytje Jans 1687 1777?

354 Sytse Jacobs 1675 1753?
355 Berber Floris 1680?

356 Symen Hermanus Oevering 1686 1768?, timmerman te Wergea
357 Wytske Ulbes

358 Ype Rinses 359 Hiltje Takes

370 Sytse Willems † 1777
371 Mayke Hendriks * 1695 † foar 1741

376 Claas Hanses † Himpens 1750, boer te Huzum en Himpens, yn 1749 ‘gemeen boer’, x Wurdum 22-6-1721
377 Trijntje Sytses, fan Wergea; neffens lidmateboek stoarn te Himpens 31-9-1772, dat sil wol in oar jiertal wêze

380 Alle Joukes ~ Jistrum 10-10-1706 † foar 1740, x Sumar 2-5-1734
381 Wopkje Hendriks ~ Suwâld 11-12-1707; x 2 Garyp 22-5-1740 Einte Geerts, fan Garyp

384 Johannes Riencks * omstrings 1680 † [Ferwert]1751/52, 1708/1718 boer op It Heech te Ferwert (stim 52), 1728/1728 op Jansma state dêr (stim 53), yn 1749 ‘redelijk welgesteld boer’ dêr (kapitaal plm. f 4000), x [maityd 1707]
385 Sytske Symens * omstrings 1689 † mooglik foar 1768, 1758 as widdo boerinne op Jansma state

386 Claes Jouckes, boer te Hallum
387 Baukjen Sapes

400 Claas Boyens Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1724 † dêr 1788, boer dêr an ’e Ouwedyk op plaats nr 6 (later ferplaatst na de Middelweg), in 1749 ’n ‘welgestelde boer’, 1770-1788 assessor fan ’t Bildt, 1785-1788 substitút-grytman, skonk as kerk- en aarmfoogd fan St.-Jabik in 1761 ’n brandskilderd glas met femiliewapen an ’e Sint Jabuurster kerk, x St.-Jabik 31-5-1744
401 Neeltje Jans de Vries

402 Reinder Clazes Wassenaar * St.-Jabik 1704 † dêr 13-3-1767, boer op ’t Weeskind (nr. 17) an ’e Ouwedyk beoasten de Kouweweg onder St.-Jabik, in 1749 ’n ‘seer welgestelde boer’, 1732 folmacht foor St.-Anne, x St.-Anne 4-1-1739
403 Lysbert Leenderts Gerkes * St.-Jabik 1706 † dêr 8-7-1770

404 Hendrik Spekman, op ’t Amelând
405 Trijntje Jans

408 Claes Cornelis Hoekstra ~ Feinsum 15-3-1711 † Jelsum 1791/92, boer te Feinsum, letter op in pastorypleats te Jelsum, belestingûntfanger dêr, x Jelsum 25-9-1740
409 Aeltje Gæles Faber 
~ Jelsum 1-10-1719 † dêr 1796/97, suster fan Gerland nr 511

410 Claes Atzes Hoekstra ~ Jelsum 8-2-1728, boer te Jelsum, x Jelsum 14-12-1749
411 Grietje Sjoerds
, fan Marrum

416=576=628 Jacobus Johannes Hoitsma ~ Makkum 3-2-1689 † Franeker 6-7-1737, sjirurgijn te Franeker, x Makkum 26-12-1714
417=577=629 Trijntje Sjoerds Bierma (ok: Bierema) ~ Harlingen 18-9-1689 † Froubuurt na 1753
Sjoch: Erfgoed Fundaasje
Goud en sulver – Johannes Gerbens de Jong
Kertiersteat Piter van Tuinen

418 Arjen Leenderts (IJsselstein) * 1701 † 1763?, boer en bestuurder in Froubuurt
419 Antje Jans Docter * 1712?

480 Ids Hessels Bierma * 1747, op belidenis oannommen Doopsgesinde Gemeente Harns 3-7-1767 † Ferwert 9-11-1817,  1766-1776 boer te Pitersbierrum, 1776-1780 op Ytsma sate te Holwert, 1781 oant nei 1812 op Ylaard te Ternaard, oant 1817 op Jansma sate te Ferwert; x 2 Ternaard 1-9-1782 Gaatske Sjoerds Gerroltsma * 1755/56 † Holwert 24-2-1846, dr f. Sjoerd Klazes en Eelkje Lieuwes; Ids x 1 Holwert 20-10-1765
481 Trijntje Jans (ek: Nynke), fan Blije
Ids Hessels wurdt neamd ‘de earteboer’: hy ferbout nochal wat earte.
De namme Bierma nimt er yn 1811/12 tink oan omdat er dan te Pitersbierrum wennet.

482 Watze Pyters
483 Sjoukje Jacobs

484 Jan Gosses, x Holwert 10-2-1760
485 Maayke Igles
, x 1 Frans Fransen Rijpstra; x 3 Symen Heres Hemminga

486 Dirk Sakes Jaarsma, x Holwert 24-12-1758
487 Japke Abes Hiddema

488 Hart Annes
489 Hiske Jorrits

490 Cornelis Pyters Heringa * 1710 † 1782 [] tsjerke Nes, yn 1749 eigner fan in pleats te Wierum en te Hantumhuzen, sûnt 1746 brûker fan Rintjemastate, yn 1751 te Wierum, komt yn 1768 neffens tsjerkeboek Nes/Wierum út Hantumhuzen, meirjochter en dyksdeputearde fan Westdongeradiel, x
491 Geertje Harmens Rintjema * wierskynlik op Rintjema state te Nes 14-9-1721 † Wierum 18-6-1783 [] tsjerke Nes
Sjoch foar in wiidweidich oersjoch fan de Rintjema’s en sibben: Familiegeschiedenis Rintjema 

Printe roubrief fan Knillis Piters Heringa, stjoerd troch syn widdo oan Gertje Tjerks, frou fan har neef Jan Cornelis Sjoorda

492 Hendrik Frederiks
493 Saakje Michiels

494 Jan Eebles
495 Saakje Tjallings

496 Pijter Wopkes * Bitgum 2-11-1690, wennet by x te Koarnjum, x Koarnjum 31-10-1734
498 Grietje Pijters
, by x te Koarnjum

502 Sytse Sybrens Stapert~ Eastrum 10-4-1698nei 1799 † tusken 1769 en 1774, eigenerfde te Estrum, neffens kwotisaasjekhier  1749 ‘een gemeen boer’, Wâlterswâld 10-12-1752
503 Tjitske Popes † nei 1799

504 Pier Baukes Lettinga ~ Britsum17-10-1728, keapet op 9-1-1754 mei syn heit fan Regnerus Anneus Lycklema van Wyckel de pleats dy’t er hiert ûnder Stiens, de lettere ‘De Boer-pleats’, x Britsum 18-2-1752
505 Rinske Dirks
* Hurdegaryp 17-1-1725 † Wierum 30-1-1779

508 Doede Doedes de Jong
509 Baukje Rinzes † Koarnjum 10-8-1815, 83 jier; 1753 te Lekkum; sûnt 1758 boer en boerinne te Koarnjum

510 Wopke Oenes Tolsma * Jelsum omstrings 1729 † 6-7-1794, boer dêr, x 2 Jelsum 1-8-1779 Sijke Jans ~ Garyp 27-10-1748 † Jelsum 5-7-1807, dr f. Jan Roels en Hinke Alles; Wop x 1 Jelsum 7-11-1756
511 Gerlantie Gæles Faber 
~ Jelsum 22-2-1728 † dêr 24-4-1770, in ’t kraambêd fan Gellantsy, suster fan Aeltje nr. 409

514 Douwe Tæckes † Dronryp des. 1705, fan Reduzum, mr. (sûker)bakker te Dronryp, x 2. foar 1708 Grietie Jans; Douwe x 1. (ûndertrou stêdhûs Frjentsjer 4-7-1691)
515 Gertje Douwes, fan Frjentsjer
Douwe en Gertje dogge belidenis Dronryp 30-6-1693, Douwe en Grietie binne dêr lidmaten 1708. Yn 1707 ûntfangt de earmfâdij dêr 24 karg. 5 st. foar de kisten fan Douwe syn frou en bern. Yn 1709 binne Douwe en Grietie fallyt (MEN 85 275) en is hy per skip nei Grins útpykt (sjoch H. Roucoma, Dronrijps Memoriael, foar mear details).
Bern, doopt te Dronryp: Hiltje 1692, Jetske 1693, Teke 1697, Trijntje 1702, Antie 1703, Hiltie 1705.

544 Jeremias Lamberts Caré * Ljouwert omstrings 1762

552 Cornelis van Gelder * omstrings 1710
In sulveren leppel is bewarre bleaun mei de ynskripsje: C.V.G. en IJ.D. De inisjalen fan Cornelis van Gelder en syn skoandochter Ytje Douwes

564 Sybren Claassen * foar 1698 † Berltsum 4-1-1778, wurdt lidmaat te Berltsum op 26-2-1719; yn 1722 en 1735 diaken, âlderling yn 1739, ’46, ’52, ’59, ’63, ’68; beurtskipper – mei syn sweager Horatius Lautenbach – fan Berltsum op Ljouwert, Frjentsjer en Harns
565 Wapke Wilhelmus Lautenbach† nei 1779; wurdt lidmaat te Berltsum op 21-5-1719; wennet yn 1701 te Wier, fan 1718-1779 te Berltsum; neffens famyljeoerlevering litte Wapke en Sybren in hûs op ’e Kamp 7 te Berltsum sette, it stiet der noch

570 Salvus Jacobs, by x fan Stiens; yn 1781 lidmaat te Berltsum; yn kwotisaasjekohier fan 1749 neamd as ynwenner fan Berltsum: ‘gering’; x Ljouwert 8-5-1741 (mei attestaasje nei Berltsum: ûndertrou Ljouwert 15-4-1741; 3e proklamaasje te Stiens 23-4-1742)
571 Richtje Klases (yn Ljouwerter trouboek: Rixtie Clases)† 18-4-1781, by x fan Ljouwert, yn 1772 lidmaat te Berltsum

576=416=628 Jacobus Johannes Hoitsma
577=417=629 Trijntje Sjoerds Bierma

604 Gerben Piers
605 Wijke Scheltes Heslinga
Sjoch: Kertiersteat Brouwer-Damsma

606 Bauke Jacobs 1701-1775?; Bauke en Giltsje dogge belidenis te Bitgum 13-5-1731; x Bitgum 1725?
607 Geeltje Berents (ek: Giltje Beerns) * 1705?

628=576=416 Jacobus Johannes Hoitsma

629=577=417 Trijntje Sjoerds Bierma

680 Pybe Lieuwes
681 Feickje Fockes

704 Æsge Sipkes  * omstrings 1635 † 1686?
705 Jeltje Meines

706 Jan Dymers Vellinga * omstrings 1660, x Garyp/Burgum 21-8-1681
707 Antje Dircks * Sumar omstrings 1660

708 Jacob Theunis * Tytsjerk  omstrings 1640 † Skilkampen ûnder Ljouwert 1724 [] Ljouwert 25-5-1724, x 2 Ljouwert 5-2-1698 Tiamcke Jans, fan ’t Fliet; Jabik x 1 Tytsjerk 12-4-1668
709 Antje Ambrosius * omstrings 1635 ~ Suwâld 30-9-1666 † Lytse Geast -12-1695, yn 1666 te ‘Luttiegeest’ (Lytse Geast), yn 1668 te Tytsjerk, x 1 omstrings 1657 Jan Jans; x 2 Tytsjerk 30-9-1666 Abe Gerloffs, by x te Burgum

710 Floris Franses * omstrings 1650; x 2 Jelsum 12-10-1674; x 3 1691 Grietje Sakes; x 1
711 Tytje Gerrits

712 Hermanus Oeveringh
713 Gelske Jans

714 Ulbe Beerns † 1701?, x 2 Wytske Geerts, x 1
715 Eelckje Clases

742 Hendrick Dircks * omstrings 1660 ~ Eastermar 1741, x Eastermar 2-6-1695
743 Geeske Beerns 
~ Eastermar 25-6-1676

752 Hans Clases, fan Himpens, yn 1698 foar in fjirde part eigner fan Huzum stim 15, yn 1691 te Miedum, 1703 te Britsum, 1717 te Wurdum, x (oanjefte Oentsjerk 17-2-1684)
753 Hiltje Martens ~ Gytsjerk 4-1-1663

760 Joucke Jans  † nei 1725, kreamer te Jistrum en Eastermar, x 1 Jistrum 26-10-1684 Aukje Hardes; x 2 Jistrum 21-4-1695 Ymkje Folkes; x 3 Eastermar 20-5-1703 Saapke Geerts; x 4 Boarnburgum 3-1-1706
761 Janke Alles ~ mooglik Boarnburgum 14-12-1679, in pear jier âld

762 Hendrick Dircks ~ Suwâld 24-3-1672 † dêr 1720 (syn deakiste wurdt troch de diakonij bestuivere op 31-8-1720)
763 Trijntje Wybes ~ mooglik Rinsumageast -1-1673; lidmaat  te Suwâld 1711; yn 1705 ferkeapet se lân ûnder Damwâld

768 Rienck Jacobs * omstrings 1642 † 1701/1708, yn 1667 boer op Cleffens ûnder Raard, 1674 op Medwert ûnder Holwert, 1698/1700 op Mockema state yn De Ryp ûnder Ferwert (stim 33), keapet lân yn 1701; x 1 [1667]Frouck Jacobs † [Holwert] 1673, fan Ternaard , dr f. Jacob Ates, widdo fan Tiepcke Tiepckes; x 2 [1674]
769 Ytie Bienses * [Eastrum] 1644/45, yn 1667 neamd as widdo te Ternaard, yn 1708/1718 as widdo boerinne op Mockema state

770 Symen Clases, boer te Ternaard
771 Geertie Clases

800 Boyen Arjens Wassenaar * Froubuurt omstr. 1685 † St.-Jabik foor 19-5-1745, boer te St.-Jabik, in 1728 en ’38 op plaats nr 6, 1738 folmacht foor St.-Anne, x St.-Jabik 6-5-1714
801 Tjerkje Martens de Vries, in 1749 ’n ‘seer welgestelde boerin’, erft met hur broer de plaats nr 31 an ’e Ouwdyk onder St.-Jabik

802 Jan Martens de Vries, x St.-Jabik 5-2-1719
803 Amerens Walings Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1678

804 Claas Reinders Wassenaar * St.-Jabik 1674 † dêr 1722, koopman en aigenerfd boer op nr 36 an ’e Ouwedyk onder St.-Anne (de 4de beoasten de Kouweweg, 24 morgen), 1720 folmacht foor ’t Noorderkertier fan St.-Anne, x St.-Anne 7-7-1700
805 Jannigje Cornelis Wassenaar * St.-Jabik 1672, koopt in 1752 met hur seunen Reinder en Beert en Amerens Reinders lând fan ’e Staten fan Frieslând, koopt in 1748 Molnskot (Molenschot), en brúkt in 1748 ’t Weeskind, dy plaats koopt se met hur kines Reinder, Beert en Amerens Kuiken in 1753, in 1748 boerin op Molnskot onder St.-Jabik, an ’e westkant fan ’e Kouweweg, floreenkohier nr 22, (31 morgen), in 1748 bruker en in 1753 ok aigner fan’t Weeskind an ’e Ouwedyk, de 2de plaats beoasten de Kouweweg, (19 morgen), in 1749 ’n ‘seer welgestelde boerin’

806 Leendert Theeuwes
807 Attje Pieters de Vries

816 Cornelis Claessen ~ Jelsum 21-8-1687 † dêr 10-4-1758, boer te Jelsum, dêr âlderling, x 2 20-9-1739 Baukje Jansdr. † 8-1-1768
817 Sytske Johannesdr. 
~ Jelsum 9-3-1687

818=1022 Gæle Arjens Faber ~ Jelsum 8-10-1693 † dêr 2-9-1774, boer en belestingûntfanger te Jelsum, x dêr 23-10-1718 
819=1023 Ytje Sybes Baarda 
* Deinum 29-1-1698 ~ dêr in dei letter † dêr 5-6-1760

820 Atze Claessen Hoekstra ~ Jelsum 21-4-1689† dêr 2-1-1749 , boer op Hoekstra sate (eigner fan de helte), ûntfanger, bysitter fan Ljouwerteradiel, x 2 Jelsum 19-4-1744 Dieuwke Cornelisdr., widdo fan Sybe Sipckes, Dieuwke x 3 1750 Jelle Reinders, fan Stiens; Atze x 1 Britsum 10-1-1712
821 Trijntje Pieters
By it ferstjerren fan Atze skriuwt dûmeny:
Atze Claessen, Bijzitter in ’t Geregte van Leeuwarderadeel en Leedemaat van dese Gemeente, dog bij en geduirende mijne dienst alhier nooit aan de Tafel des Heeren geweest; Een man van een seer sondige levenswijs die sig maar nu en dan, en dat nog maar des morgens in den openbaren Godsdienst liet vinden.
De HEERE heeft hem nu schielijk opgeeischt, want des avonds smakelijk en wel gegeten hebbende, en nu sullende na bed gaan so quam ’t water op in de borst met slijmen vermengd, want hij een swaarlijvig man was, en besette sijn borst, keel en hert, dat hij binnen drie quartier of een klein ure tijts gesont en dood was, smorende also in sijne slijmen na den Lichame, en gaande so na de Eeuwigheit op den 2 Januarij 1749, sijnde bijna de 60 jaren out. Hij laat een zoon na, en was voor de tweede maal getrout aan Dieuke Cornelis wed. wijlen Siebe Sipkes, dog heeft geen kinderen bij deselve verwekt.

822 wierskynlik Sjoerd Sipkes, mûnder te Marrum, x Jelsum 26-2-1708
823 
wierskynlik Janke Clazes

832 Johannes Jacobus Hoitsma † foor 1728, sjirurgijn, x Dongjum 30-4-1682
833 Popkjen Hendricus Wieringa
* Makkum 12-2-1662 † foor 1728

834 Sjoerd Pyters, skoenmaker te Harlingen
835 Maeyke Pytters

960 Hessel Idses * Ternaard tusken 1710 en 1719 † Dykstra state Holwert foar 1782,einierd boer op Dykstra state te Holwert; x 2 Holwert 17-8-1755 Ytje Jans, ôfkomstich fan Fisflyt * omstrings 1725 † Holwert 25-11-1811, dr f. Jan Jansen en Aaltje Joosten; x 1 Ternaard 29-4-1742
961 Trijntje Jans
* KLeaster Anjum † Dykstra state Holwert 1754

972 Sake Minnes
973 Gryty N.

974 Abe Pieters
975 Trijntje Pieters

982 Harmen Idses * Easternijtsjerk 14-12-1692 ~ dêr op belidenis 26-5-1726, minnist, † Ælsum 27-2-1748, boer op Rintjema state te Ealsum, keapet mei syn mem yn 1720 dy pleats en dêrby Tjallema state dêrneist, letter ek it hoarnleger en lân (huzinge en skuorre net) yn Peyma state en Oenema state beide ûnder Ternaard, x 1719 
983 Adriaantje Tjerks
* Blije 5-3-1748 ~ Easternijtsjerk op belidenis 26-5-1726, minnist,† Ælsum 5-3-1748

992 Wopke Seerps † Bitgum 28-10-1693, x Jelsum 19-10-1681
993 Geertje Douwes, x 1 Abe Cornelis, boer

994 Pytter Reiners, x Stiens 16-2-1696
995 Rinske Jurjens 

1004 Sybren Jouwerts * omstrings 1655 † tusken 1738 en 1744, sr, eigenerfde, keapman en skipper te Eastrum,  x Eastermar 28-11-1686
1005 Sjoertje Sytses, fan Eastrum, † nei 1709

1008 Bauke Floris ~ Britsum 17-11-1693 † dêr 25-5-1772, greidboer te Britsum, x dêr 30-7-1724
1009 Geertie Jans

1020 Oene Wopckes Tolsma, boer te Marsum, x Marsum 1-11-1722
1021 Lysbeth Douwes
~ Wyns 5-2-1702 † Jelsum 30-44-1769
Sjoch: Oene Wopkes

1088 Lambert Jansen Carree (ek: Caree, Carre), fan Amsterdam * omstrings 1625 ~ Amsterdam, Waals Herfoarmd, Alde Waalse Tsjerke 28-9-1625 † 1678?, op 27-4-1649 lidmaat Nederduits Hervormde Gemeente te Ljouwert; yn 1767 dêr keapman, yn 1687 dêr brouwer; x 1 Ljouwert 22-12-1649 (ûndertrou), 12-1-1750 (attestaasje Ljouwert) Wytske Tjepkes * 1625 † 1666; x 3 Ljouwert 5-5-1678 Tietje Willems Salverda; x 2 Ljouwert 17-3-1767
1089 Auck Tijssen * Ljouwert † dêr 1678

1128 Claas Freerks

1130 Wilhelmus Lautenbach (ek: Willem) ~ Jelsum 1-4-1670 † Wier -6-1717; troch syn heit as lidmaat oannommen te Jelsum op 31-7-1692; wennet te Jelsum 1670-1687, te Frjentsjer as studint teology 1687-1692, dûmeny te Wier 1695-1717, x Wier 7-10-1695
1131 Doutjen Jelles † Berltsum -1-1724; Doutsje ferfart 6-11-1718 mei de bern fan Wier nei Berltsum, yn 1721 ferhuzet se nei Blije en wennet se dêr mooglik yn by har dochter Maria Kommer Lautenbach en har man Jacob Klaassen Crommedijk, sûnt 12-11-1724 wennet se mei Maria har húshâlding te Wânswert en by einsluten wer te Berltsum

1208 Pier Watses
1209 Antje Jarichs

1210 Schelte Jacobus Heslinga
1211 Eelck Clases

1140? Jacob Salvus, by x fan Almenus, x Mullum 7-3-1717
1141? Antie Ennes, by x fan Mullum

1412 Dymer Pyters
1413 Foock Oedses

1416 Theunis Douwes * omstrings 1593
1417 Dieuwke Doedes (ek: Dieuwerke, Dieuwer)

1418 Ambrosius Sytses * omstrings 1600
1419 Bauckje Pieters 
† 1658

1420 Frans Floris *omstrings 1600
1421 Berber Huyghs

1428? Beern Abes
1429? Rieme Annes

1484 Dirck Piers * nei 1617
1485 Maecke Alles Itsma

1486 Beern Aarns
1487 Doetje Jouckes

1504 Claas Hanses * op Risens ûnder Huzum 1624 † foar 1692, yn 1679 boer te Himpens
1505 Trijntje Symens
† tusken 1692 en 1698

1506 Marten Rommerts
† nei 1683, yn 1659 lidmaat te Gytsjerk, yn 1663 diaken, 1679 âlderling, omstrings 1670 doarpsrjochter, 1676 bysitter fan Tytsjerksteradiel
1507 Lotske Jacobs
, yn 1701 widdo

1520 Jan Heres † Jistrum tusken 1678 en 1682
1521 Yntske Walles
† Jistrum omstrings 1690

1522 Alle Egberts † Boarnburgum  foar 1679, x De Pein 6-12-1663
1523 Trijntje Jans 
† Boarnburgum 30-6-1702

1524 Dirck Hendricks, fan Garyp † Suwâld 1675/’76, wennet te Suwâld, x Garyp 14-10-1655
1525 Wopck Egberts
, fan Garyp; ~ Suwâld op belidenis 8-4-1664, se stiet yn 1676 as widdo op ’e lidmatelist

1526 Wybe Jans, skipper te Rinsumageast

1536 Jacob Johannes † wierskynlik nei 1688, yn 1640 boer op Holewey te Ternaard (stim 8), ferfart yn 1641 en wennet yn 1643 te Blije, yn 1681 betsjinner en yn 1688 foarstander fan ’e minnistegemeente te Blije, x 1 foar of yn 1632 Antie Bockes * omstrings 1614 † foar 23-4-1641, dr f. Bocke Gosseszn. en Bauck Sytses; x 2 foar 23-4-1641
1537 Siouck Sioerdts * omstrings 1600/1603, yn 1640 boerinne te Blije (stim 7), widdo fan Rienck Jackles

1538 Biense Sapes, yn 1640 boer op ’e pastorypleats te Eastrum (stim 5)
1539 Martien Foeckes

1600 Arjen Claesz. Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1640 † Froubuurt 1723/1728, boer te Froubuurt op floreennr 6 an ’e Ouwedyk (de fierde ten oasten fan ’e Attesweg, 36 morgen) en op ’e Franeker plaats  nr 4 onder St.-Jabik (huurder met Cornelis Wops de Groot, 30,5 morgen), in 1708 en 1718 bruker fan ’e Franeker plaats nr 11 (27 morgen, erft fan Jan Jans Tzietza) en nr 36 onder St.-Jabik (27 morgen), 1704-1707 en 1722-1723 ontfanger fan ’e Oud-Bildtsomslaggen te St.-Jabik, x St.-Anne 24-7-1681
1601 Aaltje Boyen Abesdr. ~ Froubuurt 7-3-1652

1602 Marten Pytters de Vries
1603 Neeltje Hendrik Jorisdr.

1606 Waling Walingsz. Wassenaar * St.-Jabik 1649 † dêr 7-2-1714, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik op floreennr 42 (eerste ten oasten fan ’e Kadal, 37 morgen), 1666 dyksfolmacht foor ’t Bildt,1689-1691 ontfanger fan ’e Oud-Bildtomslagen, 1713-1714 bijsitter fan ’t Bi, St.-Jabik 12-12-1675ldt
1607 Antje Stevensdr. * St.-Jabik omstr. 1660

1608 Reinder Claesz. Wassenaar * omstr. 1620 † St.-Jabik foor 20-1-1701, boer op De Kas (besuden de Middelweg, beoasten fan St.-Jabik, nr 35, x 2 St.-Jabik 4-3-1683 Antie Gerbens ~ 12-12-1647 † foor 1695, wede fan Arjen Barthoutsz., dr f. Gerben Jans Verlaan en Aagje Dirks (Wassenaar), x 3 Trijntje Feikesdr. * St.-Jabik 1657, dr f. Feike Jobsz. en Tette Pieters, Trijn is wede fan Dirck Arjens Wassenaar, alias Mercator, * St.-Jabik 1647 † dêr 1694, sn f. Arrien Pyttersz. en Grietje Stevensdr.; Trijn pachte in 1698 en 1728 nag ’n plaats an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, nr 27, recht teugenover de Nijebildtdyk; Reinder x 1 St.-Jabik 4-8-1667
1609 Aafke Jansdr. * St.-Jabik 1639 † foor 1683, wede fan Jan Thonisz. * 1605 † foor 30-1-1666, Jan x 1 St.-Jabik 6-4-1651 Jannichie Hendrick Claesdr., wede fan Arrien Claes Hendriksz.

1610 Cornelis Walings Wassenaar * St. Jabik omstr. 1637 † dêr foor 1698, in 1670 boer op floreennr 39 onder St.-Jabik, darde plaats oast fan ’e Kadal, ’n eandsy fan ’e dyk ôf, ok pachter fan Franeker lând, x 1 St.-Anne (ondertrouw 9-5) 1658 Aefke Jansdr. Monnickhuis † foor 1668, x 2 St.-Anne 6-12-1668
1611=3183 Amerens Sjoerd Daamsdr. † foor 1671, wede fan Steven Pieters (Wassenaar), nr  3182 in deuze kertierstaat, ~ St.-Anne 1-1-1635 † St.-Jabik 13-12-1666, boer, sn f. Pieter Stevensz., boer te St.-Anne, en Neeltje Harrents

1632 Claes Cornelis * 1646, boer te Jelsum, om  1700 hinne bebuorkje se 140 pm., x 2 Jelsum 30-6-1695 Antie Pieters, x 1 10-10-1686 
1633 Bauck Folkerts Hatsma
~ Westernijtsjerk 15-1-1665

1634 Johannes Feyckes, boer ûnder de klokslach fan Ljouwert
1635 Trijntje Claessen

1636=2044 Ariaen Gæles, x Koarnjum 19-12-1675
1637=2045 Aeltie Foppes

HESLINGA

1638 Sybe Gerlofs Baarda * Marsum omstr. 1675, boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), x Boksum 25-4-1697
1639 Gerlantje Jacobus Heslinga
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Heslinga

1642 Pieter Jansen, boer en ûntfanger te Britsum
1643 Wapke Douwes

1664 Jacobus Joannis (Hoitsma), fan Makkum, sjirurgijn

1666 Henricus Franciscus Wieringa
1667 Sjouck Jenkus Tieerdsma

1920 Ids Hessels * nei alle gedachten op Hemminga sate te  Holwert, koart nei 1683 † foar 1744, einierd boer op Haima sate te Ternaard, dy’t er 30-9-1710 mei syn frou keapet, x Holwert 13-1-1709
1921 Klaaske Jacobs
, fan Ternaard † foar 1744, Klaske en Ids binne yn 1711 lidmaat fan ’e menniste gemeente te Holwert-Blije-Fiskbuorren

1964 Ids Jans Sjoorda * 1650 [?] † Easternijtsjerk 1712, boer op Sjoorda state en Op de Grou te Easternijtsjerk
1965 Sijke Johannes
* Easternijtsjerk 1665 [?] † nei 1749

Tekening fan Monsma state troch Jan Stellingwerf. Hy neamt as eigner Hessel Douwe Ernst van Aylva, mar dat binne yn dy tiid Tjerk Abes en syn sweager Hindrik

1966 Tjerk Abes * Wânswert omstrings 1660, minnist, † Blije 1731, mei syn sweager Hendrik Jans van der Meij eigner fan Monsma state te Blije (krekt besuden de tsjerke, ôfbrutsen), yn 1700 boer op Monsma, grôtmakker te Dokkum
1967 Geertje Jans van der Meij
* St.-Jabik † Blije 1701

?1988 Seerp Wopckes
?1989 Nænts Tiepckes

2008 Jouwert Sybrens † foar 7-6-1682, eigenerfde te Eastrum, x 1 Wyck Folkerts, x 2 Auck Sierds (of Gosses); Auck x 2 Douwe Melis Stapert ~ Earnewâld op belidenis 3-6-1647, boer en doarpsrjochter te Sumar, letter boer te Oentsjerk, sn f. Melis Melis, húsman te Oentsjerk, en Tjets Douwes Stapert; Jouwert x 3
2009 Wyk Ouwes † tusken 2-2-1705 en 4-7-1708

2010 wierskynlik Sytse Sjoerds, te Eastrum
2011 wierskynlik Antje Ubles

2016 Floris Dirks * Britsum omstrings 1650 ~ dêr op belidenis 2-4-1680, grifformeard (Nederlâns Herfoarme), x 2 Britsum 18-3-1703 Trijntje Dirks (suster fan syn earste frou), Trijn x 1 Britsum 28-7-1676 Claas Tjeerds; Floris x 1 Britsum 27-11-1687
2017 Grietje Dirks, widdo

2042 Douwe Gaukes

2043 Pietje Dirks

2176 Jan Carre, te Amsterdam
2177 Caterine Kaffekotte

2260 Jacobus Lautenbach * Goutum 1632 † Jelsum 11-5-1704 [] yn ’e tsjerke fan Jelsum; syn liifspreuk is: Mediis tranquillus in undis, dat is: Rêstich middenmank de dining; Jabik wennet yn 1632 te Goutum, letter te Louwert, ynskreaun op 3-2-1653 as studint Filisofy oan ’e Fjentsjerter Universiteit, dêr studint yn ’e Teology oant 1657; stiet fan 26-11-1666 oant 1704 as dûmeny te Jelsum; lid fan it  Collegium Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensin; y 1700 eigner fan in sate beëasten fan Feinsum (39 pûnsmiet); eigner en brûker fan twa stikken greide ûnder Marsum (8 pm; seksje E, nrs 180 en 181); en eigner fan in perseel greide ûnder Swichum (4 pm; seksje D, nr 78); , x  -8-1667, syn nicht
2261 Aurelia Lautenbach, ~ Ljouwert 25-3-1631 † Aldskoat 1711 (wennet dêr yn by har dochter Anna, x ds Johannes de la Ferté) [] tsjerke Jelsum; docht belidenis te Ljouwert op 3-11-1654; komt 8-12-1667 mei attestaasje út Ljouwert te Berltsum
Grêfskrift: Den Eerw. Gods. En Welgel. Do Iacobus Lautenbach getrouw Dienaar des Godd. Woords tot Ielsum Aetatis 72 Obyt XI May 1704 en Aurelia Lautenbach zyn huisvrouw Aetatis Obijt

2420=3278 Jacobus Clases Heslinga
2421=3279 Hanck Mattheus Metsma

2832 Douwe Theunis * Tytsjerk omstrings 1543, Tytsjerk om 1571 hinne
2833 Grytje Clases

2840 Floris Freercksz * omstrings 1570

2842 Huygh Douwes
2843 Griet Aggedr

2970 Alle Fockes Ytsma * Droegeham omstrings 1603, x 2 om 1645 hinne Martje Liebbes; x 1 Droegeham 27-1-1628
2971 Saeck Popckedr
* 1595?

3008 Hans Clases † Risens 1640/’42, eigen fan stim 15 op Risens ûnder Huzum, x Ljouwert 30-5-1617
3009 Trijntie Reiners, fan Pylkwier ûnder Himpens, libbet noch yn 1654

3010 Symen Broers * Wergea † foar 1668, yn 1640 boer op stim 3 te Himpens, x Ljouwert 28-4-1609
3011 Geertie Dircks * Hallum † foar 1684

3012 Rommert Halbes (Algera) † nei 1667, yn 1623 te Gytsjerk, 1640 boer op stim 5, wennet yn 1659 te Oentsjerk, x foar 1623
3013 Geertje Jetses

3014 Jacob Outgers † foar 1648, boer op De Stins, nr 7 te Oentsjerk, x omstrings 1625
3015 Hin Jenties † op Stania state te Oentsjerk yn of foar 1660, x 2 1648 Jan Tckes

3168 Pier Hendricks * 1591 † 1674, 83 jier, yn 1667 as widner lidmaat te Eastermar, wennet dêr by de Wâl, x Eastermar 3-2-1617
3169 Geertien Dircks
* omstrings 1595 † Eastermar 1667?

3072 Johannes Fopckes † foar 1625, 1612-1614 neamd te Lytse Leard
3072 Foeck Jacobs * omstrings 1570 † [Dokkum] 1648, wennet yn 1625 as widdo te Dokkum

3168 Claes Aertsz. Wassenaar * St.-Jabik omstrings 1610 † dêr 21-2-1691, boer dêr, erft fan syn skoanouders de plaats an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, stimkohier nr 12, de eerste plaats ten westen fan ’e Hollerijd (33,5 morgen), tussen 1670 en syn fersterven pachter fan nr 46 (26 morgen) an ’e Middelweg s.s., eerste oast fan ’e Hôvensterweg
3169 Grietje Arjen Symonsdr. S.L.M. (=Slim)

3170 Boyen Abesz., x St.-Anne 27-1-1650
3171 Maartje Barthoutsdr. * St.-Jabik omstr. 1630

3172 Pytter Martensz.
3173 Tjerkje Hiddes de Vries
, suster fan admiraal Tsjerk Hiddes de Vries
Sjoch: Simon Wierstra –  Nageslacht van Hiddes Sjoerds en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries

3180=3188 Waling Cornelisz. * St.-Jabik omstr. 1600 † St.-Anne foor 18-1-1669, boer te St.-Anne, 1666-1668 ontfanger fan ’e Oud-Bildtsomslagen te St.-Jabik,  xomstr. 1636
3181=3189 Maartje Gerritsdr.
* omstr. 1615

3182 Steven Pieters (Wassenaar) ~ St.-Anne 1-1-1635 † St.-Jabik 13-12-1666, boer, x St.-Anne (ondertrouw 4-1) 1657
3183=1595 Amerens Sjoerds Daamsdr. 

3184 Claes Reindersz., * omstr. 1595 † St.-Anne foor 12-5-1658, x omstr. 1620
3185 Engel Thonisdr.
* omstr. 1600 † St.-Anne foor 12-5-1658

3186 Jan Jans Tzietsa, aigner fan ’e Franeker plaats nr 11 en fan floreennr 27 (baide 27 morgen) onder St.-Jabik
3187 Lioetske Jansdr.

3188=3180 Waling Cornelisz
3189=3181 Maartje Gerritsdr.

3190=6366 Sjoerd Daamsz., x 1 Amerens Dircksdr., x 2
3191=6367 Neeltje Cornelisdr.

3208 Cornelis Pieters ~ op belidenis Jelsum Nederlâns Herfoarme, Cornelis giet dan oer fan ’e Doopsgesinde gemeente nei de Grifformearde Nederlâns Herfoarme) † tusken 1680 en 1683, boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert, sûnt 1664 te Jelsumx Jelsum (attestaasje fan Ljouwert 3-10) 1639
3209 Griet Atzes ~ Britsum 6-2-1620, stiet yn 1666 op ’e lidmatelist fan ’e Ned. Herfoarme Tsjerke

3210 Folkert Anes Hatsma, boer en ûntfanger te Westernijtsjerk
3211 Lolck Martens, docht belidenis te Westernijtsjerk yn 1647, x 1 Gæle Wybrens † Westernijtsjerk 22-5-1648; dochter fan Lolck en Gæle: Saeck Gæles ~ Westernijtsjerk 20-8-1648, x Stiens 13-3-1670 Pieter Gerbens.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema (nûmers 128 en 129)

3278 Jacobus Clases Heslinga
3279 Hanck Mattheus Metsma

3328 nei alle gedachten Hessel Idzes
3329 idem Maycke Clases

3360 Dirck Bauckes * ûnder Eanjum omstrings 1617 ~ op belidenis Britsum 18-6-1658, har bern wurde likemin jong ~, mooglik binne se fan minniste komôf, x Britsum -12-1646  
3361 Antie Floris
~ op belidenis Britsum 18-6-1658

3480 Abe Upts
3481 Sytske Tjerks

3486 Jan Hendrik Philippus van der Meij
3487 Grietje Hendriks van der Meij

3516 Sybren Jans † tusken 9-6-1646 en 14-5-1647, eigenerfde te Eastrum
3517 Yts Foockesdr † tusken 9-6-1646 en 14-5-1647

4520 Wilhelmus Lautenbach (ek: Willem) * Ljouwert 17-12-1597 † Goutum 15-4-1657; dûmeny en geridboer; Wilhelmus wurdt op 13-2-1617 ynskreaun as studint Teology oan ’e Fjentsjerter Universiteit; op 28-3-1620 moat er him foar de Senaat ferantwurdzje omdat er mei oaren in fersykskrift yntsjinne hat om de Universiteit te ferpleatsen fan Frjentsjer nei Ljouwert; 16-12-1620 dûmeny te Himpens en Tearns, 12-11-1626 idem te Goutum en Swichum; Wilhelmus is lid fan ’e klassis, 1633 Synoadelid, 1639 lid Deputaten Synoade, 1641 korrispondint foar Grinslân, 1646 lid moderamen; brûker fan ’e  pastorijlannen te Goutum; eigner fan in sate yn ’t Stienzer Aldlân beëasten Feinsum en benoarden Stiens oan ’e Wurge (39 pûnsmiet); yn 1640 eigner fan in pleats mei hûs, hiem en hôf anneks in mole, beëasten Achlum, benoarden de Slachtedyk (80 pm) 
4521 Theuntje Pieters 
† Jelsum 1678, wennet dêr by har soan Willem yn; ferkeart as widdo te Stiens, ferfart dêrwei op 6-10-1668 nei Huzum; dêrnei te Jelsum dêr’t se op 24-4-1671 belidenis docht

Neat gjin nijs ûnder de sinne

Willem is yn syn Swichumer jierren allyksa pastor fan it Ayttagodshûs, it tehûs foar Alden fan Dagen, stichte troch de steatsman en magistraat te Gent en Brussel – oankrûpt by Karel V – Wigle Aytta fan Swichum. Willem krijt al dy jierren net in fergoeding foar syn pastorale soarch, mar syn soan Jabik docht de erfgenamten fan Viglius fan Aytta út namme fan syn mem in proses oan. Syn moeke hat gelyk en se krijt dat ek. It Hof fan Fryslân feroardielet yn 1675 de Eminga’s en Aytta’se ta it beteljen fan dûmeny syn fertsjinne lean – achttjin jier nei it fertigen fan de man. Se moatte mei dûmenyske alles fereffenje: 21 jier x 3 karoalus gûne = 93 karoalus gûne + rinte.
Yn dizze kwestje kin meispile hawwe dat de katolike Aytta’s sa’n protestante hoeder leaver mar net tewille wêze woenen.

4522 Johannes Lautenbach * Ljouwert 18-1-1601 † dêr 10-6-1649, fan 1605 oant syn dea sjirurgyn te Ljouwert, by syn ferstjerren oantsjut as stedssjirurgyn; 1646 beneamd t afaadrich, yn 1647 ta hopman fan it Keimpema-espel;yn 1646 mei-keaper fan in hûs yn ’e Westerclockstrjitte (Maria Annastrjitsje) te Ljouwert, keapsom: 2003 goudgûne; x ûndertrou Ljouwert 29-10-1625

4523 Antje Ennes * Huzum 1606, by x fan Tearns

5664 Theunis Ruurdts * omstrings 1512
5665 Hylckjen Douwes

5940 Focke Gerckes Itsma * 1568 † 1629?, boer te Droegeham
5941 Sytske Alles 
† 1620?

6016 Claes Reijners † Koarnjum 1617, x omstrings 1590
6017Anna Hansedr
, x 2 Hieronymus Meylesz

6018 Reijner Jansz * Pylkwier ûnder Himpens † yn of foar 1627, x 2 Ljouwert 9-11-1594
6019 Anna Heinedr
* Wurdum † yn of foar 1627

6020 Halbe Wytses Algera * omstrings 1558/’60 † foar 1640, boer te Tytsjerk, yn 1608 tsjerkfâd (syn namme stiet op ’e klok dy’t yn dat jier getten wurdt), yn 1598, 1614 folmacht fan Tytsjerksteradiel, eigner fan Algera sate, stim 29, x (2?)
6021 Jets Piers

6336 Aert Claesz. Wassenaar
* St.-Jabik 1579 † St.-Anne 5-1-1635 [] kerk St.-Anne, boer an’e Ouwedyk hoek Attesweg westkant onder St.-Anne, en te Froubuurt; hur kines kope in 1638 de plaats onder St.Jabik fan ’e Staten fan Frieslând, x 1 omstr. 1598 Dirckie (Aertsdr.?) † foor 1605, x 2
6337 Aefje Claes Barthoutsdr. * 1588
De tekst fan Aart syn serk, o.â. (der staan ok nag latere generasys op):
Ao 1635 DEN 5 IANVARY STURF D/EERSAMEN AERDT CLAESZ … IN ’T 56 IAER ALHIER BEGRAVEN
De alliânsywapens worden in 1795 ôfkapt. ’t Helmteken met de kúp, dêr’t fijf strúsferen útkomme, is nag te sien.

Wapenlepel fan Aert en Aafy út 1606.
Bron: De Friese Wassenaars.
Foto: Harm de Vries

6338 Arjen Symonsz.
6338 Trijn Walings [mooglik deselde as Trijntje Walings ~ St.-Anne 22-3-1640, x Froubuurt 2-12-1660 Jan Everts Kuyk † foor 20-2-1682]

6342 Barthout Dircksz. * St.-Anne omstr. 1585 † St.-Jabik foor 1651, boer dêr an ’e Ouwedyk nr 6 (later ferplaatst na de Middelweg), x omstr. 1610
6343 Willemtje Willems * St.-Jabik omstr. 1585 † dêr foor 1651

6362=6378 Gerryt Barthoutsz. (Wassenaar) * St.-Jabik omstr 1590 † dêr foor 2-2-1655, boer dêr, ok pachter (met twee ânderen) fan 39 morgen op ’t Nij Bildt, 1617 kerk- en aarmfoogd fan St.-Jabik
6363=6379 Maertje Symonsdr.

6366=3190 Sjoerd Daams
6367=3191 Neeltje Cornelisdr.

6370 Thonis Gerbens * omstr. 1578

6372 Daem Jansz. † St.-Jabik 8-6-1626, 1606-1626 bijsitter fan ’t Bildt, x omstr. 1590
6373 Dirckje Barthoutsdr. * St.-Jabik foor 1570, ~ op belidenis St.-Anne 23-10 1625 † St.-Anne 16-3-1644

6376=6360 Cornelis Willems * St.-Jabik omstr. 1565 † dêr 1611, an ’e sykte ‘de witte roas’, boer op Molnskot (folgens femilie-aantekens)
6377=6361 Maartje Walings 
† St.-Jabik na 165

6416 Pieter Siercx, eigenerfd boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert, x omstrings 1605, yn 1625 is er fâd oer omkesizzers
6417 N. Cornelisdr. 

6418 Atze Claessen, te Jelsum † 1664
6419 Hesslyck Hoytedr.

6720 Baucke Dircks * omstrings 1590, boer, yn 1617 ferkeapet er 20 pûnsmiet lizzend oan ’e Lauwerssee by Iezumabuorren keapet, yn 1622 te Waaksens, yn 1640 by Eanjum, x al yn 1617 (neffens Proklamaasjeboek fan Eastdongeradiel)
67213 Ludu Riencksdr.
Neiteam fan Baucke Dirks neamt him al sûnt likernoch 1720 Lettinga. Hoewol’t dit slachte wol te Britsum buorket, is it net wierskynlik dat de namme ûntliend is oan Lettinga state dêre, omdat net fêststeld is dat oait neiteam op of by dy pleats buorke hat. Der binne fierders oanwizings dat neiteam fan Baucke Dirks him al earder Lettinga neamde. Ludu is mooglik in dochter fan Rienck Tsierts Lettinga, de lêste fan ’e midsieuske Lettinga’s. Ha de Britsumer Lettinga’s har namme dêr wei?

9042=9044 Henricus Lautenbach (ek: Hendrick) * 1572 † Ljouwert 29-6-1614, skriuwer fan ’e Kompanjy fan hopman Focco Ripperda; dêrneist hopman fan in findel soldaten fan it Frysk-Nassause Rezjimint; x Ljouwert Grutfesteljûn 1595 (ûndertrou Ljouwert 8-2-1595)
9043=9045 Maria van Velsen
(ek: Maicken Hendrix) * Ljouwert 21-10-1576 † dêr 10-1-1656

11880 Gercke Rompts Idsma * Bouwekleaster 1535/1545 † Droegeham foar 31-1-1581?, prokureur en notaris publikus, eigner Meint Wates sate te Harkema De Pein, x Droegeham 1565
118811 Yck Bonnedr * Harkema De Pein 1541? † Droegeham nei 1609?, boerinne op nr 13 te Droegeham (de bern binne foar 1/3 part eigner)

12036 Jan Reyners, wennet yn 1566 en 1580 op Pylkwier ûnder Himpens
12037 N.N. † foar 1568

12038 Heyn Cornelisz † Wurdum foar 1581
12039 Trijn Radbodusdr

12040 Wytthie Halbes Algera, te Tytsjerk, x [1557]
12041 Trijn Rommertsdr, fan Ljouwert

12672 Claes Stevens de Olde
* St.-Jabik omstr. 1547 † dêr 20-12-1604 (folgens ’t dagboek fan Dirck Jansz.), boer te St.-Jabik, in 1599 folmacht foor ’t bútlând fan St.-Anne, x 2 Marichie Claesdr., x 1
12673 Neeltje Willemsdr.

12674 Claes Barthoutsz. * St.-Jabik omstr. 1525 † dêr 1587/1592, 1547-1574 pachter in ’e Jacob van Wyngaerdenkavel (30 morgen), westkant fan’e Kouweweg, floreennr 9, x 1 Neeltje Jansdr., dr f. Jan Govertsz., waar in 1537 pachter fan ’t selfde lâns as Claes in ’e Jacob van Wyngaerdenkavel (30 morgen), en Lysken Harrentsdr., x 2 na  1574 Aeffien Here Walingsdr. † foor 1587, dr f. Here Walingsz, in 1571 boer op ’t Swart Krús an ’e Ouwedyk, x 3 na 1587
12675 Maritgen Remmelt Gerbrandsdr., wede fan N.N.

12684 Dirck Willems * St.-Jabik omstr. 1560 † St.-Anne 27-3-1626, boer te St.-Anne, 1593-1609 bijsitter fan ’t Bildt, 1614 folmacht foor St.-Anne, 1621-1625 folmacht op ’e Lândsdag
12685 Dirckie Jellesdr. * omstr. 1562 † St.-Anne 18-8-1616

Grafserk in ’e kerk fan St.-Jabik foor Dirck en Dirckie, met alliânsywapens. Bron: De Friese Wassenaars

12683 Alle Oedzes * Noarderdrachten omstrings 1533 † Suderdrachten nei 1616, x Suderdrachten omstrings 1560
12683 Jetske Sytses * omstrings 1536 † nei 1616

12686 Willem Stevens de Jonge (Wassenaar) * St.-Jabik omstr. 1549 † dêr 24-12-1636, boer dêr ant sowat 1610, in 1612 te F, in 1614 te Belkum en dêrna weer in St.-Jabik, 2 Houckie Jacobsdr. † na 1637
12687 Jannigje Harrents 
† foor 1602

12740 Gerben Thonisz., x omstr.1575
12741 Hendrickie Stevensdr.
* St.-Jabik omstr. 1550, x 2 omstr. 1585 Hillebrand Dominicusz., sn f. Dominicus Hillenbrandsz.

12720 Willem Stevens de Jonge (Wassenaar) * St.-Jabik omstr. 1549 † dêr 24-12-1636, boer dêr ant sowat 1610, in 1612 te F, in 1614 te Belkum en dêrna weer in St.-Jabik, 2 Houckie Jacobsdr. † na 1637
12720 Jannigje Harrents 
† foor 1602

18084 Jacobus Lautenbach (ek: Jacob, en: Lutenbach, neffens útspraak?) * Dútslân 1537 of 1538, luthers, † Ljouwert 17-3-1611; hat konneksjes mei de graven fan Nassau op ’e Dillenburg; studeart rjochten; meunsterkommissaris en gerjochtsskout fan it Frysk-Nassause Rezjimint; yn 1589 boarger fan ’e stêd Ljouwert; 1584-1605 te Ljouwert, 1605 op ’t Amelân, 1610 te Grins, 1611 wer te Ljouwert, x tusken 1560 en 1565
18085 Engeltje Willems Klotz * omstrings 1538, mooglik fan Aken of omkriten † Ljouwert 7-3-1604

Hanskrift fan Jacobus Lautenbach: in rekken foar ‘slaepgelt’. Twa militêren fan ’e kompanjy fan Hendrik van Jittringa ha sliepplak hân by Anna Koenes. Se sille dêrfoar elk 9 karoalus gûne dellizze. Jacob ûndertekenet mei: Jac. Lautenbach, Gerichtscholt. Sjoch foar in wiidweidige beskriuwing fan him en syn neiteam yn har tiid: drs. Jacob Lautenbach – Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004. Dêroan is ek dizze foto ûntliend 

18086 Hendrick Willems van Velsen (ek: Velsius) † Lisbona by Montillion yn Kalibrië, Italië op Goefreed 1604 (op syn weromreis fan Jeruzalim); reizget op 16-6-1604 nei Jeruzalim

25360 Rompt Wybes Eysma * 1510 † foar 1552, op Jeltinga te Bûtenpost?
25361 Foop Gerckes Ydtsma
* 1503 † 1554

25364 Bonne Alles * 1508 † foar 1582?
25365 N. Minnerts * 1504?

26120 Reyner Jansz, wennet yn 1552 op Pylkwier ûnder Himpens

26126 Radbodus Jacobsz, wennet op Hesens ûnder Jorwert

26144 Halbe Gielts Alegera * Suwâld omstrings 1500

26 146 Rommert Pietersz † Ljouwert omstrings 1551
26147 Anna N.

29298 Willem Stevensz. de Olde * St.-Jabik omstr. 1525 † Harlingen 1-3-1603, boer op Molnskot, in 1598 weunt er in Harlingen, 1560/’62 en 1575/’79 folmacht foor St.-Jabik, in 1588 en 1591 folmacht foor ’t Bildt op ’e Lândsdag 
29299 Ammerens Gerrytsdr.

29300 Barthout Barthoutsz. * St.-Jabik 1545 † dêr 1620/’26, boer an ’e westkant fan’e Kadal, ten noorden fan St.-Jabik (deuze plaats bestaat niet meer), pachter fan 17 morgen in ’e Floris van Wyngaerdenkavel, dorpsfolmacht, folgens femilie-aantekens waar hij drie keer troud met ’n Hollânse frou. Om de darde te halen foer hij met Sint Piter naar Hollând, maar moest hij fanwege de strenge forst met peerd en slee werom, x 3
29301 Trijntje Gerrytsdr. † foor 1626

29302=29300
29303=29301

29304 Jan Daemsz., in 1555 bruker fan 11 morgen lând fan ’e plaats Molnskot, syn swager Willem Stevens brúkt dêr 45 morgen
29305
na alle gedachten Marichje Stevensdr.

29440 Sierck Pieckeszn., boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert en yn 1580 op in pleats fan kleaster Wiswert, tusken de Ie en dat kleaster fan ’e Grauwe baginen (dêr’t de Spanjertsleane rint), it besit fan ’e Grauwe Baginen ferfalt oan ’e stêd Ljouwert en yn 1582 oan it Sint Anthony Gasthûs
29441 Gats Syurdtsdr.

30464 mooglik Dirck Pyters

30466 mooglik Rienck Tsierts Lettinga, de lêste fan ’e midsieuske Lettinga’s

36170 Willem Klotz

50720 Wybe Rompts Eysma * Bûtenpost 1490? op Jeltinga te Bûtenpost?

50722 Gercke Aelckes Ydtsma * omstrings 1470 † 1511?

50728 Alle (Oldefaeder) Arends * 1474 † nei 1543?
50729 Auckjen Bennes * 1478 † nei 1572?

56368 Steven Claesz. * St.-Jabik 1520/’25 † dêr 29-2-1612, boer in ’e Bouckhorstkavel op plaats floreennr 5 onder St.-Jabik (29 morgen), x 2 foor 1554 Jannichie Lourensdr., dr f. Laurijs Coster, 1527-1547 aigner fan 29 morgen in ’e Bouckhorstkavel dy’t Steven Claesz. later huurt, x 3 foor 1575 Neeltie Arriensdr. Scheijff † na 21-9-1607; x 1
56369 
waarskynlik N. Claesdr.

58393 = 29299.

58396=56368 
58397=56369

58498=58396

58600 Barthout Willemsz. * Sassenheim omstr. 1478-1495 † St.-Jabik 1537/’47, boer onder St.-Jabik op plaats floreennr 44 beoasten de Kouweweg, hoek Groenedyk, x 1 omstr. 1520/’25 N.N. † foor 1535, x 2 1534/35
58601 N. Arent Tou Jansz. van der Burch, x 2 Dirck Laurens (suster fan Jannechie, sien nr 56368), boer onder St.-Jabik, sn f. Laurijs Coster, boer onder St.-Jabik

58610 Steven Willems * Sassenheim omstr. 1474-1495 † op Molenskot in de Jacob van Wyngaerdenkavel onder St.-Jabik 1527/’37, boer op Molenskot, plaats floreennr 22 an ’e westkant fan ’e Kouweweg, x 1520/’25
58611 Hadeweij Cornelisdr. 
† 1547

116784=58610 Steven Willems * Sassenheim omstr. 1474-1495 † op Molnskot onder St.-Jabik 1527/’37, boer op Molnskot, plaats nr 22 an ’e westkant fan ’e Kouweweg, x 1520/’25
116785=58611 Hadeweij Cornelisdr. 
† 1547

116792 Claes Willemsz. * Sassenheim omstr. 1485-1495 † St.-Jabik 1547/’54, 1527-1547 boer in de Gerryt van Scoetenkavel te St.-Jabik (28 morgen) op Bloemterp an ’e oastkant fan ’e Kouweweg, nr 13
116793
waarskynlik Maertien Jacobsdr.

117202 Arent Tou Jansz. van der Burch, te Woutharnas ten noorden fan De Lier in ’t Westlând

225280 mooglik Sywerd Piersz. 

233568 Willem Stevens * Sassenheim omstr. 1445-1455 † waarskynlik in Sassenheim, syn fier seunen, Steven, Barthout, Krelis en Claes kwamen in 1506 op ’t Bil, waarskynlik is Willem in Sassenheim sturven

233584=233568

467136 Steven Huygensz. * Sassenheim omstrings 1410-1430, wêr’t hij weunt is niet bekend. De Wassenaars út Lisse besaten lând tussen de Oude Hof fan Sassenheim en kasteel D’Ever te Lisse. ’t Is ok mooglik dat Steven Hugen in ‘Cliene Sassem’ toehoudt, ’t ambacht fan ’e Wassenaars.
Sien: Dr. Kees Kuiken – De Friese Wassenaars