Home » Famyljes » Brantsma » Brantsma Collection » Fotogalerij Kolleksjes Brantsma I en II

De famyljes Brantsma en Van Fenema skinke yn 2016 oan Erfgoed Fundaasje tekstyl út it aadlik slachte Van Sminia. De kolleksje omfiemet kostúms út de 18de iu en fan letter datum. Topstikken binne jakjes fan sits en kimono’s, dy lêste droegen op weareldreizen.
Mei de famyljes Van Harinxma thoe Slooten en De Marchant et d’Ansembourg is oerienkommen dat Erfgoed Fundaasje de komplete kolleksje foar ûnbepaalde tiid yn brûklien jout oan Fogelsangh State te Feankleaster.
Sa wurdt dit kostber erfgoed yn ’e takomst foar waar en wyn bewarre en is it iepenbier foar publyk.