Home » Famyljes » De Boer (Parregea) » Kertiersteat Hendrik Jetzes de Boer

Kertiersteat Hendrik Jetzes de Boer

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset. Undersyk: Erfgoed Fundaasje.
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch
 formulier

1 Hendrik Jetzes de Boer (Henk) * Dolsterhuzen 20-3-1929 † Snits, wenjend te Kubaard 1-7-1996, 67 jier, [] Kubaard; ûnderwizer; ferslachjouwer en redakteur by de Leeuwarder Courant; yn 1971 foarstapnimmer fan it wer-oprjochtsjen fan it tydskrift Frysk en Frij mei as grûnlizzing de Stifting Jacobus van Loon (earste nûmer 1-1-1972); haadredakteur sûnt 5-3-1977 (neffens it kolofon) oant 1989, ûnder de namme H. de Boer; oprjochter en haadredakteur fan De Skille, famyljeblêd foar Hinnaarderadiel; idem fan Oastergo, foar Grou en omkriten; idem Kontakt, foar de Súdwesthoeke; haadredakteur De Pompeblêden, fearnsjier-tydskrift foar Frysk yn it ûnderwiis; gemeenteriedslid (foar de C.H.U., sûnt 1980 C.D.A.) fan Hinnaarderadiel, sûnt 1984 Littenseradiel; sjoch: Frysk en Frij Kronyk

Henk de Boer


x Alice Florence de Haas * 10-4-1931 † 14-3-2022, 91 jier, [] Kubaard; dr fan Jan Frederik de Haas, garaazjehâlder, en Hendrika Franciska Helena Walters.
Bern: Jan, Peter, Marijke en Hedzer

2 Jetze Hendriks de Boer * Parregea 7-7-1897 † Dolsterhuzen 28-4-1976, 79 jier, [] Dolsterhuzen; ferver en winkelman te Dolsterhuzen;

Jetze de Boer


x Skoaterlân 18-5-1928, 30 en 24 jier
3 Sijke Roest * Dolsterhuzen 22-4-1904 † dêr 14-1-1981, 76 jier, [] Dolsterhuzen; by trouwen sûnder berop te Dolsterhuzen

Sijke Roest


4 Hendrik Ikes de Boer * Hieslum 22-5-1859 † Dolsterhuzen 5-8-1947, 88 jier, [] Parregea; arbeider te Parregea;

Hendrik Ikes de Boer


x Wûnseradiel 19-8-1858
5 Ymkjen Douwes Politiek (by de berte ynskreaun as: Imkjen; ek wol Ymkjen neamd) * Wûns 19-8-1858 † Parregea 24-12-1927, 69 jier, [] Parregea; by trouwen faam te Eksmoarre

Ymkje Douwes Politiek
Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Hindrik de Boer en Ymkje Politiek
Grêfstienen fan Hendrik Ikes de Boer en Imkjen Reinders Politiek, oan ’e súdkant op it hôf te Parregea.

RUSTPLAATS/VAN ONZE/GELIEFDE VADER/HENDRIK DE BOER/GEB. TE HIESLUM/22 MEI 1859/OVERL. TE/DELFSTRAHUIZEN/5 AUG. 1947/UIT NAAM/DER KINDEREN/

RUSTPLAATS VAN/ONZE GELIEFDE/VROUW/EN MOEDER/IMKJEN/POLITIEK/GEB. TE WONS/19 AUG. 1859/OVERL. ALHIER/24 DEC. 1927/HENDRIK/I. DE BOER/EN KINDEREN./


6 Jan Roest * Mûntsjebuorren 14-9-1867 † Dolsterhuzen 7-11-1918, 51 jier, [] Dolsterhuzen; ferver en winkelman te Dolsterhuzen; earst NH, omstrings 1900 gjin tsjerkegenoatskip;
x
7
Willemke Nijp * Waaksens, Westdongeradiel, 15-10-1875 † Dolsterhuzen 19-11-1949, 74 jier, [] Dolsterhuzen; omstrings 1900 gjin tsjerkegenoatskip; by trouwen sûnder berop te Brantgum, de lêste seis moanne te Ljouwert

Willemke Nijp

8 Ike Jetzes de Boer * Heech 24-8-1828 † Parregea 4-7-1904, 75 jier; arbeider te Parregea en Hieslum;
x Wûnseradiel 20-7-1854, 25 en 30 jier; hja hoege de kosten fan ’e trou-akte net te beteljen ‘wegens hunne behoeftige omstandigheden’

Yke Jetzes de Boer

9 Tiettje Rientses Stremler * Warns 30-7-1823 † Parregea 25-10-1905, 82 jier; by trouwen faam te Dedzjum; Tytsje kin net skriuwe; yn har trou-akte wurdt hja Stremlaar neamd, yn har stjerakte Stremmeler

Tytsje Rientses Stremler

10 Douwe Reinders Politiek * Wûns 19-9-1832 † 1910; arbeider te Wûns;
x Wûnseradiel 9-5-1857
11 Tettje Jorrits Nadema * Surch 27-6-1834

12 Hendrik Andries Roest * Dolsterhuzen 24-12-1830 † dêr 10-12-1907, 76 jier; ferver te Dolsterhuzen (hûsnrs 39, 44, 60); NH;
x
13 Ymkje Sybrens de Jong * Balk 1-10-1830 † Dolsterhuzen 8-11-1912, 82 jier; earst NH, letter gjin tsjerkegenoatskip

14 Yde Nijp * Ferwert 12-12-1847 † Brantgum 15-2-1896, 38 jier; yn 1875 arbeider te Waaksens, Westdongeradiel
x
15 Sijke de Vries * Brantgum † dêr 25-9-1939, 87 jier; by trouwen arbeidster te Waaksens

16 Jetze Ykes de Boer ~ Starum 20-9-1800 † De Gaastmar 17-5-1862, 61 jier; arbeider te Heech, yn 1844, ’59 yn ’e Gaastmar; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x 2 Wymbritseradiel 8-6-1844, 43 en 40 jier, Tjitske Ages van der Veer (ek: Tjietske) * Snits 1-11-1803 ~ dêr 6-11-1803 † De Gaastmar 27-9-1854, 51 jier; yn 1844 en by ferstjerren sûnder berop yn ’e Gaastmar; widdo fan Hendrik Wiebrens Postma; dr fan Age Joukes van der Veer en Jantjen Gatzes;
x 3 Wymbritseradiel 22-10-1859, 59 en 48 jier, Akke Wybes van der Brug (ek: Van Brug) * Wâldsein 24-10-1812 † Murns 22-1-1891, 78 jier; Akke kin net skriuwe; yn 1859 faam yn ’e Gaastmar; naaister; dr fan Wiebe Kornelis van der Brug en Liesbeth Tjallings;
x 1 Wymbritseradiel 12-7-1825, 24 en 25 jier,
17 Zuster Hendriks Venema (ek: Veenema) * Idzegea 25-11-1799 † De Gaastmar 5-6-1843, hûsnr 42, 43 jier; by trouwen arbeidster te Heech, letter sûnder berop

18 Rients Bokkes Stremler (ek: Stremmelder, tekenet sels: Stremler) * Skettens 18-3-1787 † Warns 11-6-1833; grofsmit te Warns;
x 2 Himmelumer Aldefurd 18-6-1829, 42 en 43 jier, Attje Beerends de Vries * Starum ~ Bakhuzen, RK, 10-2-1786; yn 1819 faam te Himmelum, yn 1829 idem te Warns; dr fan Berend Everts de Vries, yn 1819 boer te Starum, en Aaltje Frankes Koldeweyer;
Attsje x 1 17-2-1819, 33 en 60 jier, Cornelis Jans Melchers * Aldemardum ~ Bakhuzen, RK, 10-2-1759 † Himmelum 13-2-1828, hûsnr 13, 69 jier; yn 1819 en by ferstjerren fjildwachter te Himmelum; sn fan Jan Melchers, arbeider te Bakhuzen, en Grietje Kornelis;
Knillis x 1 Himmelum (Murns-Bakhuzen), NH, 10-5-1789, hy fan Riis, sy fan Bakhuzen, x Bakhuzen, RK, 11-5-1789, Tjitske Klazes
x 1 Wûnseradiel 30-7-1811, 24 en jier
19 Jaaiske Hettes Kuiper (ek: Jaitske; en: Kuipers) * Wytmarsum † Warns 15-11-1828; yn 1811 naaister te Wytmarsum

20 Reinder Sytses Politiek * Wytmarsum 23-11-1792 † Wûns 11-9-1847; timmerman te Wûns;
x Wûnseradiel 25-5-1818
21 Sjoerdtje Baukes van der Meer * Wûns 13-11-1796 † dêr 21-8-1876

22 Jorrit Jacobs Nadema * Surch 5-10-1806 † Koarnwert 31-12-1874; arbeider te Tsjerkwert, Surch en Koarnwert;
x Wûnseradiel 19-4-1834
23 Ymkje Jeens Limburg * Tsjalbert 8-10-1807 † Makkum, wenjend te Koarnwert, 19-1-1878

24 Andries Jurjens Roest
x
25 Aaltje Hendriks Huisman

26 Sybrens Pieters de Jong * Balk 10-4-1809 † 30-12-1859, 50 jier
x
27 Hendrikje Jans Piersma * Balk 17-6-1802 † 12-5-1885, 82 jier; faam te Balk

28 Christoffel Jacobs Nijp * Ferwert 4-5-1813 † dêr 10-6-1855, 42 jier; gernier te Ferwert;
x
29 Willemke Ydes van der Woude * Wergea 7-2-1818 † Ferwert 10-5-1902, 84 jier

30 Sytse Klazes de Vries * Brantgum 31-1-1810 † 20-4-1882, 72 jier
x
31 Janke Martens Posthumus * Hantum 16-2-1820 † 26-11-1898, 78 jier

32 Yke Tjalkes de Boer * Skarl 19-4-1772 † Starum 19-3-1845; arbeider te Starum, dêr letter poldermûner;
x
33 Jeltje Jetzes de Jong * Molkwar 28-10-1774 † Starum Starum 21-3-1845

34 Hendrik Klazes Venema * Oldemarkt † De Gaastmar 15-6-1848; Hindrik kin net skriuwe; fisker te Idzegea, yn 1828 yn ’e Gaastmar;
x 2 Jitske Lammerts
x 1 Aldegea, Wymbritseardiel, 27-1-1788
35 Baukjen Anskes (postúm De Vries, yn stjerakte fan har dochter Suster) * Aldegea, Wymbrits, 23-12-1764 † dêr 23-1-1802

36 Bokke Harmens Stremler * Penjum 15-4-1754 ~ dêr 21-4-1754 † Skettens 5-9-1819, 53 jier; hofker te Skettens;
x 2 Trijntje Anes Glinstra
x 1
37 Feikje Rientses (postúm: Plantinga) * Oegekleaster 11-5-1759 ~ Longerhou 24-5-1759 † Skettens 25-1-1794, 34 jier

38 Hette Dirks Kuipers * Skettens 15-2-1759 ~ dêr 25-12-1759 † Wytmarsum 23-10-1824 (yn stjerakte neamd Hetto); arbeider te Wytmarsum;
x Wytmarsum 18-5-1788
39 Tjetje Jans Kuipers * Wytmarsum 6-9-1767 † dêr 14-5-1835

40 Sytse Rommerts Politiek * Wûns omstrings 1758 ~ Makkum, mennist, 14-2-1777 † Wûns 13-2-1822; boer te Wûns;
x Wûns 25-5-1781, hy fan Wûns, sy fan Piaam
41 Martha Johannes Kooistra * Wûns 25-2-1758 † dêr 19-2-1834

42 Bauke Sybrens van der Meer * Wûns † dêr 30-1-1835; boer te Wûns;
x Ingwier 14-6-1795, beide fan Wûns
43 Joukje Willems ~ Gaast 27-5-1770 † Wûns 3-9-1846; by ferstjerren boerinne te Wûns

44 Jacob Gatzes Nadema * Piaam 2-3-1780 † Makkum 8-3-1858; arbeider te koarnwert, Eksmoarre, en Penjum; fisker te Surch; skipper te Koarnwert; by ferstjerren sûnder berop;
x 2 1814 Geertje Symens Hoekstra
x 1
45 Tetje Ruurds * Piaam † Koarnwert 29-2-1812

46 Jeen Feitzes † Gersleat, yn syn skip, 17-8-1811; skipper te gersleat;
x
47 Trijntje Jans Limburg

52 Pieter Sybrens de Jong * Balk 20-4-1775 † 27-7-1838, 63 jier; skipper te Balk;
x
53 Ymkjen Kerstes Dijkstra * Rûgehuzen; skipperske te Balk

54 Jan Piers Piersma * omstrings 1761 † Balk 16-11-1826
x
55 Tjamke Willems Kuiper * Balk 10-1-1766 † 26-6-1854, 88 jier

56 Jacob Christoffels Nijp
x
57 Sijke Sakes Boonstra

58 Yde Hendriks van der Woude
x
59 Sytske Cornelis Bootsma

60 Klaas Pieters de Vries
x
61 Sijke Jans

62 Marten Jans Posthumus * omstrings 1780 † 1-12-1846
x
63 Lysbert Martens Brandsma * Brantgum 24-10-1785 † 20-6-1846, 60 jier

64 Tjalke Zaanes ~ Ferwâlde 11-11-1729; ferfart yn 1763 fan Gaast nei Skarl;
x
65 Antje Freerks ~ Ferwâlde 20-4-1732

66 Jetze Haytzes
x
67 Dieuwke Martens

68 Klaas Jans
x
69 Jantje Anskes

72 Harmen Jans
x
73 Titie Bokkes

74 Rients Wybes
x
75 Klaaske Joukes

76 Dirk Hettes * Burchwert 15-6-1729 ~ dêr 3-7-1729; wurdt op 19-8-1756 lidmaat op belidenis te Skettens;
x Hichtum 11-5-1755
78 Jaytske Meinerts (ek: Jetske meinderts) * Hichtum 21-2-1720 ~ dêr 3-3-1720; komt op 16-8-1759 mei attestaasje fan Burchwert yn Skettens

78 Jan Klazes Kuipers ~ Wytmarsum 26-4-1722; Mr Kuper te Wytmarsum;
x Wytmarsum 4-11-1753, beide fan Wytmarsum
79 Grietje Tjepkes ~ Wytmarsum 19-4-1722

80 Rommert Oepkes ~ Makkum, minnist, 10-1-1740 † 15-9-1797
x
81 Antje Jans ~ Makkum, minnist, 12-2-1741 † 22-2-1758

82 Johannes Douwes
x
83 Reinskjen Clases (ek: Rinskjen)

84 Sybren Baukes
x
85 Sjuttje Johannes

86 Willem van den Heuvel
x
87 Stijntje Abrahams

88 Gatze Jorrits Nadema * Wûns 8-11-1733
x
89 Trijntje Jacobs * Arum † Makkum 30-8-1826

104 Sybren Pytters
x
105 Anke Sjoerds

108 Pier Durks
x
109 Geertje Jans

122 Willem Jans
x
123 Evertje Hendriks

124 Jan Janzen; arbeider te Hantumhuzen’;
x
125 Janke Martens

126 Marten Lamberts * omstrings 1755 † 1791
x
127 Lysbeth Hendriks

128 Saene Ykes
x
129 Befke Tjalkes

130 Freerk Andrys
x
131 Trijntje Ulbes

148 Hette Durks
x
149 Gadske Anes

150 Meynert Wypkes; boer te Hichtum
x
151 Akke Baes

156 Oepke Lolles
x 1708
157 Jeltje Rommerts

176 Jorrit Nieses
x
177 Grietje Gatses

178 Jacob Bartels
x
179 Attje Douwes

210 Sjoerd Edgers
x
211 Bregtje Edgers