Home » Famyljes » Jong, de (‘t Bildt) » Gallery Jong, de (‘t Bildt)

Gallery Jong, de (‘t Bildt)

Inlyding

JONG DE Gerben Johannes 3 + Klaas de Groot

JONG DE aansichtkaarten

JONG DE Gerben Johannes

JONG DE Gerben Wassenaar

JONG DE Kees Rienks

JONG DE selskippen

JONG DE 1 Klaas Johs 2-4 Gerben Johs 5 Klaas en Gerben 6 Gerben en Klaas plm 1919

JONG DE 1 Minne Lettinga, Bauke, Jeltje Tjitje Sidrius, Simkje Deinema, Corn Sinnema 2 Lolke, Ettje en Tjitje Siderius3 Siedrius, 4 Lankum

JONG DE 1 Doutje Harkes Hiemstra 2-3 grêfstiennen Hiemstra en Ozinga, Fisflyt

JONG DE 1 Erkennigskaart 2 pleats Blije Heslinga-Hoogland 3 pleats Westernijtsjerk Kalma

JONG DE 1 Erkenningskaart 2 hantekeningen 3 Oversigt

JONG DE 1 Hûs St.-Anne 2 Stasjonskofjehûs Siderius Fisflyt 3 Pleats Sinnema, Dronryp 4 Bruorren Hogerhuis, Blokhúspoarte

JONG DE 1 Johs Gerbens plm1920 mei Sofie 2 Gerben Johs 3 SIDERIUS Gatze (mei striehoed), Tjitske en Ettje

JONG DE 1 Klaas Arjens de Jong x Trijntje Cornelis Tjepkema 2 Doutje Klazes de Jong

JONG DE 1 stjelp Ingelum 2 Philippus Breuker, Baukje Wierda, Tietje en Hiltje 3 Srtema state Ingelum

JONG DE 1 Tietje Breuker 2 Gerben Johs de Jong en Ettje Siderius 3 Baukje Wierda

JONG DE Germ en Klaas skoalfoto

JONG DE Hoekstra state

JONG DE Johannes Gerbens Jr

JONG DE Klaas en Germ skoalfoto

JONG DE Skoalfoto

JONG DE bakstien 1615 Oversigt