Home » Famyljes » Jong, de (‘t Bildt) » Genealogy De Jong

Genealogy De Jong

Deuze Genealogy De Jong beskriift fooreerst ’t staag Gerben Gerbens de Jong IV.3
en Grietje Dirks de Jong, bouboeren te Froubuurt.
Onder hur nakommelingen binne bouboeren, gerniers en hantwerksloi en dêrnaast kipe derút de kûnstskilder Gêrm de Jong (1886-1967) en de esperantist Sibe Sipke de Jong (1903-1965).

Dut is de eerste genealogy die’t folledig in ’t Bildts opsteld en skreven is.
D’r binne bij Erfgoed Fundaasje ok wel genealogiën útkommen dêr’t ’t Bildts brúkt wort at de history op ’t Bil beskreven wort, soa as bij Koopal, Palsma en van Tuinen, mar nou is ’t Bildts helendal deurfoerd.
Dat doet soms wat núvver an at de loi fan Bildts komôf allang niet meer op ’t Bildt toehouwe en al generasys Fries of Nederlâns prate. Lykswel is d’r toch foor koazen om alles in ’t Bildts op te setten. Soks gebeurt ok in ândere tongslaggen en soa late wij sien
dat ’t Bildts ’n folwaardig plak het.
Mar ’t groatste foordeel is dat ’t aigene syn gerak krijt.
Trouwens, at je d’r niet út wysworre kinne, staat d’r wel ’n fertaalprogramma klaar.


This Genealogy De Jong initialy describes the branch of Gerben Gerbens de Jong IV.3
and Grietje Dirks de Jong, arable farmers at Onze Lieven Vrouwenparochie,
municipality Het Bildt.
This family tree is written in the Bildtse dialect, a mix of Dutch and Frisian.

Oversigt an ’e Nijebildtdyk 141 onder Froubuurt
der’t fier generasys De Jong aigenerfd bouboer op binne.
Op ’e foto in ’e midden: Yttsy Jehannes Hoogland, wede fan Gerben Gerbens de Jong, bij ’t peerd hur seun Jehannes
, feerders bij de koehúsmuur inweunende maiden, erbaaiers
en kines út ’e buurt op ’e grachtskant


* = geboren/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m. = weunt met/living together
sk = skaiden/divorced
† = fersturven/deceased
[] = begroeven/buried
//weunplaats/residence
§ =anekdoate/metdeling/toefoeging; weergeven in groen
DG = Doopsgesind
FE = Frij Evangelys
G = Griffermeerd
GK = Gyn Kerkgenoatskip
KO/KG = Kristlik Ofskaiden/Kristlik Griffermeerd
NH = Nederlâns Herformd
Ouwe Maai
Wat is ’n stamboom?
Wat is ’n genealogy?
Wat is ’n stamreeks?

Ondersoek: Erfgoed Fundaasje

INHOUD
GENERASY I – 1670
GENERASY II – 1697
GENERASY III – 1731
§ De Jong, De Jonk en Jonk – 1811
§ Patriot Goasse Gêrms – 1792
§ Hoe faak ferhúst Hike? – 1831
§ Blaumuts de Jong – 1732
GENERASY IV – 1802
§ Inbraak bij Gêrm Gêrms de Jong – 1852
§ Delirium fan pyn – 1854
GENERASY V – 1836
§ Gêrm Gêrms skriift Tollens over – 1876
§ Fier generasys De Jong op Oversigt – 1861
§ De broadnorige maiden en fainten – 1900
§ ’n Aigenwize wynwizer – 1746
§ Fan Ouwesyl na Turton en allegedurigen fan Turton na ’t Oudland – 1895
§ Kynderstorfte – 1857
§ Niet soaseer honkfaste boeren – 1863
GENERASY VI – 1873
§ Sibe de Jong, frisiast en esperantist – 1903-1965
GENERASY VII – 1906
§ As seun erkend – 1906
§ Skoalfoto op Ouwesyl? – Wie weet wie’t wie binne? – 1914?
§ Op ’e motor – 1926
§ Brief fan bep: opdat u ziel bij god eens rusten mag – 1939
§ Anekdoates over Geb – 1940
§ Kûnstskilder Gêrm de Jong – 1886-1969
GENERASY VIII – 1946

Brúk de soekfunksy: klik op ’e drie stipkes rechts boven op ’t skerm, sien je an ’e linkerkant ’n blok met funksys, klik Op pagina zoeken, dan ferskynt bovenan ’n blokky, ful dêr in wat je fine sille, bijfoorbeeld: Oversigt, en je binne wêr’t je weze wille.

Dut is werk in útfoering. Foor anfullingen en ferbeteringen: formulier
Sien:
Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma
Kolleksje argyf De Jong-Koopal
-Fotogalerij De Jong-Koopal

This genealogy will eventually be translated into English.

GENERASY I
I.1 Gerben Gosses * omstreeks 1670; NH; Gêrm en Grytsy doen belidenis te Stiens op 3-5-1696;
x Stiens 2-2-1676 Grietje Gerryts * omstreeks 1670
Kines:
1 Gosse Gerbens, folgt II.1
2 Hendrik Gerbens
~ Stiens 24-3-1700

GENERASY II
II .1 Gosse Gerbens ~ Stiens 20-6-1697; NH; neffens Kwotisasykohier 1749: arbeyder te Stiens – aanslag 12-13-0;
x Stiens 1-3-1722, baide fan Stiens, Rinske Meintes
Kines:
1 Gerben Gosses
~ Stiens 6-12-1722
2 Gerben Gosses ~ Stiens 19-12-1723
3 Grietje Gosses * Stiens 2-2-1730 ~ dêr 5-2-1730;
x Stiens 28-1-1753 Lieuwe Hessels ~ Marrum 14-5-1730 † na 1762; sn fan Hessel Douwes en Bottje Lieuwes
De kines fan Gryt en Liuwe noeme hur Dijkstra
4 Gerben Gosses, folgt III.1

GENERASY III
III.1 Gerben Gosses ~ St.-Anne 30-12-1731 † Froubuurt 16-5-1808; bouboer te Froubuurt;
x Froubuurt 23-5-1762 Sjoerdje Feijes ~ Froubuurt 8-5-1740 † dêr 25-11-1816, huusnr 51, 75 jaar; bouboerin te Froubuurt, bij wegraken dêr rintenierster; dr fan Feije Dirks en Klaaske Tjeerds, folgens de sterfakte fan Sjoerdsy erbaiers onder Froubuurt
Kines:
1 Gosse Gerbens de Jonk, folgt IV.1
2 Feije Gerbens de Jonk/de Jong, folgt IV.2
3 Gerben Gerbens de Jong, folgt IV.3
4 Klaaske Gerbens de Jong/de Jonk
* op ’t Nij Bildt onder Froubuurt 12-5-1772 ~ Froubuurt 12-7-1772 † Hâllum 8-2-1812, huusnr 275, 39 jaar; NH, later DG; bouboerin te Hâllum;
x Hâllum, Doopsgesind, 14-11-1798 (met attestasy fan Froubuurt) Rienk Thysses Rienks (ok: Thyssens Rijnks, Rynks) * Westernijkerk onder Marrum 12-5-1777 † Hâllum 29-12-1831, 54 jaar, [] Hâllum, opskrift fan syn serk: Rustplaats van Rienk Tyssens Rienks, overleden 29 December 1831 in den ouderdom van ruim 54 jaren.; aigenerfd bouboer in ’e Hâllumerhoek (44 bunder) en op syn aigen plaats Nijenhús onder Fainsum (46 bunder), idem Balkeand (37 bunder), idem Sate nr 4 op ’e Bildtpôllen (34 bunder); huurboer op ’e Reaskuorre an ’e Hereweg onder Hâllum; bij syn útgaan laat Rienk fier plaatsen en twee húzzen na, syn besit wort an lând (met ’nander 160 bunder) húzzen en skuren takseerd op f 95.520,-; administrerend folmacht fan ’t Nij Monnikebilt (Rienks, side 71);
Rienk x 2 Mairie Hâllum 12-12-1812, 35 en 17 jaar, neef en nicht, Sytske Johannes Rienks (ok: Rijnks) * Marrum 27-7-1795 † Hâllum 16-8-1846, 51 jaar; dr f. Johannes Rienks Rienks en Aukje Sydses Boersma;
Sytske x 2 Ferwerteradeel 15-10-1836 Dirk Hendriks Miedema * Westernijkerk 15-5-1792 † Marrum 11-3-1875, 82 jaar; bouboer, koopman en súkkerraidroger te Marrum, sn f. Hendrik Jelles Miedema, bouboer te Marrum, en Janke Dirks Koopmans;
Dirk x 1 Trijntje Sydses Koopal * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833, dr f. Syds Sjoerds Koopal, koopman, en Sieuwke Dirks Pierson, húsloi op Klain Aysma op Dyksterhúzzen onder Beetgumermôln;
Dirk x 3 Ferwerteradeel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra
Sien:
Gerrit Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert, 1955, pagina 71 en feerder ’n útgebraide beskriving fan Rienk Thysses Rienks syn groatgrôndbesit, inventarisasys en syn doen en laten
Genealogy Rienks RTR VII.1 en VI.1
Genealogy Koopal/Koopmans IV.1.6
5 Rinse Gerbens
* Nijedyk onder Froubuurt 7-9-1774 ~ Froubuurt 23-10-1774
6 Rinske Gerbens de Jong
* Nijedyk onder Froubuurt 4-1-1779 ~ Froubuurt 7-3-1779 † Fainsum 1-9-1826 huusnr 47, 47 jaar; bij útgaan sonder beroep onder Fainsum;
x Froubuurt 2-2-1800 Jan Jans van der Leij (ok: Van der Lei, Van der Ley; skriift self: Van der Leij) * Ouwe Laai 14-4-1775 ~ Froubuurt 21-5-1780 † Fainsum 31-1-1831, nr 49, 55 jaar; weunt in 1800 te Pingjum, in 1802, ’04 te St.-Jabik, in 1806, ’09 te Froubuurt, in 1814 te Stiens, in 1814 koopman te Fainsum, in 1825, ’26 dêr sjirurgyn; in 1826, ’30 dêr gernier, in 1829 dêr erbaaier, bij syn wegraken dêr gernier; sn fan Jan Annes van der Leij en Dieuwke Murks, bouboeren te Froubuurt
7 Jetske Gerbens de Jong
(in geboorte-aktes fan hur kines Dirk en Klasje ok: Jonk; in ’e geboorte-aktes fan hur Gosse in 1811 en Jan in 1813: Bijlsma, de naamsannimming waar blykber nag niet helendal ‘land’) * Nijedyk onder Froubuurt 15-2-1783 ~ Froubuurt 13-4-1783 † Ouwe Laai onder Fainsum 12-1-1825, huusnr 50, 41 jaar; Jetske en Doeke weune folgens ferskillende akten onder ânderen onder Fainsum, Froubuurt en Stiens, ’t kin weze dat se in alle drie gefallen hyltyd húshouden op Ouwe Laai;
x Froubuurt 26-2-1804 Doeke Yzaks Bijlsma * Froubuurt 12-10-1779 ~ dêr 31-10-1779 † Ouwe Laai onder Fainsum 12-11-1832, 53 jaar, huusnr 64; weunt in 1804, ’18 te Froubuurt; in 1808 mooglik te Menaam, dêr is seun Klaas geboren; in 1811 Mr Timmerbaas in Froubuurt, in 1813 dêr noemd Mr Timmerman; in 1817 dêr brander (brandewyn- en jeneverstoker); in 1821 brander te Stiens; in 1825 timmerman te Froubuurt; in 1830 idem te Stiens; bij syn wegraken timmerman op Ouwe Laai onder Fainsum, hij besit dêr huus en hiem (perseelnr 20, 210 m²); sn fan Isaak Dirks Bijlsma en Klaaske Tækes, timmerloi te Froubuurt (Isaak Dirks fiert syn fan Bijlsma al in 1775)
-Jetske en Doeke hewwe op 19-7-1816 bij Suffridus Salverda te Luwt ’n skuld fan f 500,00; netaris: Jan Carel Kutsch te Luwt; Repertoire: 076095
Jetske en Doeke kope op 28-3-1818 fan Gysolt Jurjens Heidanus te Stiens ’n huus met tún te Stiens; koopsom: f 812,00; netaris: Jan Carel Kutsch te Luwt; Repertoire: 076095
Doeke ferkoopt op Ouwe Maai 1818 an Pieter Everts Siderius te Froubuurt ’n huus te Froubuurt; obligasyferleners: Jarig en Marijke Johannes Gorter te Froubuurt; koopsom: f 3.900,00; netaris: Everhardus van Loon te St.-Anne; Repertoire: 004014
De kines fan Jetske en Doeke, Klaas te Froubuurt en Gosse te Maastricht ferkope op 6-4-1833 an hur broer Gerben te Beetgum – ferkoper en koper – ’n huus en tún te Fainsum; koopsom: f 525,00; netaris: Johannes Adam Schaaff te Stiens; Repertoire: 128039

IV.1 Gosse Gerbens de Jonk (ok: De Jong; tekent sels: De Jonk) * Froubuurt 14-10-1763 ~ dêr 27-11-1763 † dêr 7-2-1827, 63 jaar, huusnr 217; in 1812, ’13 huurboer te Ouwesyl onder Froubuurt op ’e Bildtpôln, bij syn wegraken idem an ’e Nijedyk onder Froubuurt; Goasse-en-die hewwe te krijen met de waterfloed fan febrewary 1825 at de Poldyk deurbreekt en de Bildtpôln overstrome, se binne met Reinder Tietes de Jong fan ’e lêsten die’t dêr ’t langst úthouwe en op ’e plaats blive;
x Ferwerteradeel 23-6-1811, 46 en 24 jaar, Trijntje Jans Spoelstra * Ferwert 12-5-1787 ~ dêr 3-4-1796 † St.-Jabik 16-9-1857; boerin te Froubuurt, weunt in 1851 te Hâllum, bij wegraken sonder beroep te St.-Jabik; Tryntsy kin niet skrive ‘als zulks nimmer geleerd hebbende’; bouboerin te Froubuurt; dr fan Jan Tjeerds (postúm Spoelstra, ok: Speulstra) en Fintje Ottes de Beers (ok: Fentje), erbaaiers te Ferwert, Fintsy kin niet skrive
Tryntsy x 2 ’t Bildt 3-5-1829, 41 en 29 jaar, Jan Harmens Jansma * Hâllum 2-12-1799 ~ dêr 9-2-1800 † dêr 5-10-1861, huusnr 35a, 61 jaar; bij trouwen erbaaier te Froubuurt, bij Tryntsy dink; dêrna dêr bouboer; in 1854 dêr gernier; in 1857, ’61 erbaaier te St.-Jabik, bij syn útgaan idem te Hâllum; sn fan Harmen Jans Jansma, erbaaier te Hâllum, en Antje Ritskes Ondersma, werkfrou te Hâllum; Antsy kin niet skrive
Goasse ferkoopt op 6-3-1817 an syn skoanseun Jan Jans Terpstra te Hâllum en an Jan Foekes Hiemstra te Hijum ’n huus en lând te Ouwesyl; kooppriis: f 2.575,00; netaris: Everhardus van Loon te St.-Anne; Repertoire: 004014;
Bij ’t fersterven fan Goasse erft Tryntsy 1/4 in aigendom en 1/4 part in ’t fruchtgebrúk
Kines:
1 Klaaske Gosses de Jong
(in sterfakte fan hur man Jan noemd: Klaasje) * Froubuurt 8-4-1813 † waarskynlik USA; NH; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, dêrna dêr werkfrou, sont Ouwe Maai 1862 idem te St.-Anne (nrs 278b, 332, 309); Klasy is waarskynlik emigreerd na de Ferenigde Staten, hur seun Gosse weunt in 1890 in Byron Center, Michigan;
x ’t Bildt 14-4-1836, 23 en 21 jaar, Jan Cornelis Post * St.-Anne 1-5-1814 † dêr 27-1-1870, 55 jaar; NH; bij trouwen en dêrna erbaaier te Froubuurt, sont 1862 te St.-Anne; sn fan Cornelis Jans Post en Hendrikje Bartelds Kuik, erbaaiers, in 1814, ’48 te St.-Anne, in 1836 te Froubuurt
2 Fintje Gosses de Jong * Froubuurt 16-7-1815 † dêr 10-10-1840, huusnr 195, 25 jaar; NH; bij trouwen en fersterven sonder beroep te Froubuurt;
x ’t Bildt 24-1-1839, 23 en 32 jaar, Jan Jans Terpstra * Holwert omstreeks 1807 † Hâllum 9-11-1884, 77 jaar; NH; bij ’t eerste huwlik skipper te Froubuurt, bij ’t tweede dêr winkelman; in1844, ’46, ’49 kastlain op Nijesyl onder Hâllum; in 1864 gernier te Hâllum; sont 28-10-1864 kastlain te Froubuurt, fertrekt dêrweg op 8-6-1865 na Hâllum; in 1871 gernier op Ouwesyl onder Froubuurt; in 1878 te Hâllum; bij syn útgaan met 77 jaar dêr winkelman; sn fan Jan Jans Terpstra en Saapke Pieters Hoogland, súkkerraidrogers te Holwert en op Nijesyl onder Froubuurt, Saapke is as wede winkelfrou te Froubuurt;
Jan x 2 ’t Bildt 22-12-1842, 35 en 32 jaar, Hiltje Sjoerds Schaaf * Bellingwolde, Grunningerlând, 7-5-1810 † Froubuurt 23-10-1896, 86 jaar; bij eerste huwlik naaister te Froubuurt, bij tweede winkelfrou te Hâllum; komt op 16-5-1888 út Hâllum in Froubuurt (nr 91), dêr sonder beroep; dr fan Sjoerd Pieters Schaaf, kommys, in 1810 te Belllingwolde, in 1816 te Froubuurt, in 1819 ‘Commis bij ’s Lands-middelen’ te Winschoten, in 1826, ’27 kommys te Súdwolde, Drinte, in 1827 te Hoogeveen, te Vlagtwedde, en Rinske Daams Gelder;
Hiltsy x 1 ’t Bildt 8-5-1834, 24 en 27 jaar, Teunis Annes Bouma * Froubuurt 14-12-1806 † Hâllum 9-5-1840, 33 jaar; bij huwlik gernier te Froubuurt; in 1835, ’38 koopman onder Hâllum, in 1838, ’40 kastlain op Nijesyl onder Hâllum; sn fan Anne Klazes Bouma en Riemke Folkerts Bouma, gerniers te Froubuurt
Sien: J.IJ. Feenstra, Het geslacht Hoogland, V3, Genealogysk Jierboekje Fryske Akademy 1962, Ljouwert, 1962.
3 Sjoerdtje Gosses de jong (noemd: Sjutsy; in ferskaidne akten staat Sjoerdtsy offisjeel ok te boek as: Sjuttje) * Froubuurt 23-4-1818 † waarskynlik Noord Amerika; NH; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik, dêrna dêr bouboerin (nr 305); ferhúst met hur fijf kines Ouwe Maai 1866 dêrweg na St.-Anne (nrs 234, 238, 145b, 289a), ferhúst op 4-6-1880 fan ’e Ouwedyk met hur kroast na Luwt (Peterseliewaltje P76); emigreert op 22-3-1881 – 62 jaar – met hur seun Louw Annes de Vries na New York;
x ’t Bildt 16-8-1849, 31 en 42 jaar, Anne Louws de Vries * Ferwert; 12-7-1809 † St.-Jabik 18-8-1862 54 jaar; NH; gernier en súkkeraifabrikeur te Ferwert; sont Ouwe Maai 1839 bouboer te St.-Jabik; sn fan Lou Alberts de Vries en Jantje Ritskes, gerniers te Ferwert
Op 28-11-1829 het ’n boedelskaiding plak betreffende Anne syn hait Louw Alberts de Vries te Blije, Anne deelt dêrin, ’t gaat om fastgoed te Ferwert: ’t huus nummer 212 met súkkeraifabryk en boulând, de húzzen nrs 71, 44, 45 en 46, en ’t kofskip De Twee Gebroeders; netaris: Jan Hzn Albarda te Marrum; Repertoire: 101054
-Anne koopt op 10-4-1830 fan Jitze Melles Boersma te Blija ’n huus met wagenmakerij nummer 69, en ’n perseel bouland en twee stikken graide; koopsom: f 5481,00; selde netaris
Anne het op 13-9-1832 as plaatsferfanger foor de militaire dienst de nummerferwisselder Paulus Foppes Torenbeek, skoenmaker te Harlingen

§ De Jong, De Jonk en Jonk
De kines fan Gêrm Goasses en Sjoerdsy Feijes kieze allegaar foor ’n fan met Jong, maar ferskillend:
De oudste seun Goasse Gêrms (IV.1) en syn braid Tryntsy staan bij trouwen niet met ’n achternaam fermeld in ’t Trouboek. Goasse tekent dan met: Gosse Gerbens. Hij set onder alle geboorte-aktes fan syn dochters: De Jonk.
In 1811 en in ’e geboorte-akte fan syn dochter Sjutsy (IV.1.3) wort-y deur de amtenaar as Jonk fermeld; soa ok in syn sterfakte en in ’e Memory fan Suksessy.
Goasse syn suster Jetske wort naast De Jong ok Jonk noemd, soa as in ’e geboorte-akten fan hur seun Dirk in 1817 en dochter Klasje in 1821 en ok in die hur trou-en sterftakte in 1848 en 1889, de amtenaren binne dêr konsekwint.

Goasse Gêrms syn mooie hand onder de geboorte-aktes fan syn dochters

De tweede seun Feije Gêrms (IV.2) het gyn skriven leerd. In 1831 wort-y in ’e sterfakte fan syn seun Eeltsy niet met ’n achternaam noemd; in ’e geboorte-akte fan syn dochter Sjutsy (IV.2.5) wort-y De Jong noemd en Sjutsy staat dêr te boek as: De Jonk; in Sjutsy hur sterfakte wort Sjutsy ok De Jonk noemd, Feije staat in deselde akte weer te boek as De Jong; in ’e sterfakte fan syn frou wort-y Jonk noemd. Syn seun Gêrm Feijes staat soa ok te boek.
De darde seun Gêrm Gêrms (IV.3) en syn folk skrive konsekwint: De Jong.
Bij dochter Klasy Gêrms (III.4) is ’t meest De Jong, maar ok wel De Jonk, bijfoorbeeld in 1826 in ’e trou-akte fan hur dochter Sjoerdtsy.

§ Patriot Goasse Gêrms
Goasse Gêrms staat op ’n naamlijst út 1792 fan patriotten te Ouwesyl. Tegaar met Arjen Cornelis Bakker, sjirurgyn en rustend seekaptain, Mr Augustinus Benjamins Stellingwerf, skoalmeester, en de bouboeren Jakob Franses, Sybren Sipkes en Cornelis Theunis Crap (ok: Krap). Sybren en Krelis binne baide ok diaken bij de Doopsgesinden op Ouwesyl. Se leze met’nander patriottise kranten, pamfletten en boeken, soa as Over de rechten van den mensch fan Thomas Paine, ferskynd in 1792. Dat doen se in ’t leesgeselskap Ledige uren nuttig besteed, dêr’t se oprichter fan binne of eerste lid. Folgens historikus Hartman Sannes waar dat geselskap d’r mooglik al om 1787 hine, in ’e patriottise tiid. ’t Oudste bewiis fan ’t bestaan fan die ferening komt lykswel út 1792. Se konnen hur ideeën beter niet in ’t openbaar buurkundig make, maar dat worde na de Bataafse Revolússy in 1795 aans. Jabik Frânses en Krelis Teunis Krap worre dan lid fan ’t foorlopig Bestuur en ’t Gerecht en lid fan ’e Munisipaliteit, en in 1798 lid fan ’e Gemeenteraad.
Sien:

Hartman Sannes, Geschiedenis van Het Bildt; over de patriotten: Deel II, pag. 325, Deel III-12, 41, 127; over de deurbraak fan ’e Poldyk: Deel III, pag. 152, 159
Kees Kuiken, Van Aartsma tot Zwaluw deel 1 (bildtsaigene.nl) 6 Arjen Bakker

IV.2 Feije Gerbens de Jonk * Froubuurt 25-8-1766 ~ dêr 12-10-1766 † Pingjum 12-1-1820 [?], 53 jaar; weunt fan omstreeks 1798 tot 1813 te Pingjum, in 1813 te Belkum; in 1814 dêr boer;
x Froubuurt 28-5-1797, hij fan Froubuurt, sij fan Furdgum, Aaltje Eeltjes Terpstra * Furdgum 11-12-1772 ~ dêr 10-1-1773 (in Doopboek noemd: Aeltie) † Pingjum 1-3-1844, 71 jaar; erbaaister te Pingjum, bij hur wegraken met 71 jaar ok nag; soms ok sonder beroep; Aaltsy kin niet skrive; dr fan Eeltje Jacobs en Hijke Jacobs
Kines:
1 Gerben Feijes Jonk * Pingjum omstreeks 1799 † dêr 23-2-1843, 44 jaar; erbaaier te Pingjum; niet troud
2 Dirk Feijes de Jong * Pingjum omstreeks 1801 † dêr 11-12-1848, 47 jaar; in 1831 erbaaier; bij útgaan sonder beroep te Pingjum; niet troud
3 Eeltje Feijes de Jong * Pingjum omstreeks 1804 † Den Haag in ’e Garnisoens sikesaal, weunend te Pingjum, 11-5-1831, 27 jaar, storven an ’e gefolgen fan borstontsteking; bij syn wegraken; skutter bij de 2de Kompanjy, 2de Battaljon, 2de Ofdeling fan ’e Frise Skutterij te Den Haag; niet troud
4 Hieke Feijes de Jong * Pingjum 22-9-1809 † dêr 9-2-1880, 71 jaar; maid en ok faak sonder beroep inweunend in nagal wat ferskillende húshouwings, bij hur útgaan sonder beroep te Pingjum; niet troud; sien § Hoe faak ferhúst Hike?
5 Sjoerdtje Feijes de Jonk (ok: Sjutje in ferskaidne akten; en: De Jong, in hur trou-akte wort Sjutsy De Jonk noemd, Feije staat in deselde akte te boek as De Jong) * Belkum 5-1-1814 † sterfdatum niet fonnen, se is ferstorven foor hur man; bij trouwen maid te Kimswert; Sjoerdtsy kin niet skrive;
x Wônseradeel 25-4-1840, 26 en 29 jaar, Evert Johannes de Vries * Achlum 28-9-1810 ~ dêr 4-11-1810 † Arum 19-6-1889, 78 jaar; bij trouwen en dêrna erbaaier te Kimswert, bij syn wegraken sonder beroep te Arum; sn fan Johannes Jans de Vries en Sjoukje Everts de Vries, erbaaiers te Achlum en Pingjum

§ Hoe faak ferhúst Hike?
Hieke Feijes de Jong ferkast bra faak, ’n greep:

-in 1831 is se maid te Arum;
-se weunt sonder beroep tot Ouwe Maai 1854 in bij Pieter en Jan Alberts Dijkstra en Trijntje Jans Dijkstra koaltjers te Pingjum;
-in 1854 weunt se in Witmarsum;
-se weunt fan Ouwe Maai 1854 tot Ouwe Maai 1855 sonder beroep in bij Wytske en Afke Reins te Kimswert;
-se is maid te Pingjum fan Ouwe Maai 1855 tot Ouwe Maai 1857;
-sont -9-1859 weunt se sonder beroep bij Dirk Cornelis de Meer;
-even later [?] is se maid bij Yke Hendriks Ykema en syn kines te Witmarsum;
-sont Ouwe Maai 1861 is se inweunend maid bij Jelle Douwes van der Zee en Feikje Jans Bakker, erbaaiers te Pingjum;
-sont 20-5-1862 maid bij Trijntje Wybes Boorsma, wede fan Jurre Blanksma te Pingjum;
-se weunt sont 20-3-1863 sonder beroep bij Pieter Baukes Rijpma en Japkje Piers van Popta, erbaaiers te Pingjum;
-omstreeks 1867 sonder beroep bij Dirk Cornelis de Meer te Pingjum;
-sit in 1869 in ’t gesticht te Franeker;
-sont -8-1870 waarskynlik te Pingjum,
-fertrekt dêrweg op Ouwe Maai 1871 na Hieke Douwes de Vries, weunt dêrbij in sonder beroep in tot Ouwe Maai 1879;
-weunt dêrna tot 9-1879 sonder beroep in bij Klaas Posthumus de Boer, koopman te Pingjum en syn frou Grietje Aanes Munniksma.

IV.3 Gerben Gerbens de Jong * Froubuurt 18-12-1768 † dêr 14-5-1810; DG; bouboer te Froubuurt; in 1829 toesiend foogd over de drie kines fan syn broer Goasse;
x Froubuurt 25-8-1799 Grietje Dirks de Jong * St.-Anne 6-7-1777 ~ Ouwesyl, op belidenis, 22-5-1814 † Froubuurt 29-6-1837, huusnr 179, 59 jaar; bouboerin te Froubuurt, bij hur tweede huwlik winkelfrou onder Froubuurt; dr fan Dirk Dirks Blaumuts de Jong en Trijntje Reinders, bouboeren op ’t Oud Bildt en ’e Bildtpollen.
Gryt x 2 Froubuurt 6-11-1815 Cornelis Reins van der Zee * St.-Jabik 22-9-1774 † Froubuurt 10-2-1844, huusnr 179, 69 jaar, bij syn trouwen sonder beroep te Froubuurt, in 1816 dêr koopman, in 1832 en by syn doad dêr gernier, sn f. Rein Gerrits en Neeltje Rienks, erbaaiers te St.-Jabik
Krelis koopt op 26-8-1826 ’n part fan ’n huus te Ouwesyl fan syn styfskoanmim Rinske Joekes wede fan Dirk Dirks de Jong te St.-Jabik, koopsom: f 350,00.
Kines:
1 Gerben Gerbens de Jong, folgt IV.1
2 Dirk Gerbens de Jong, folgt IV.2

3 Trijntje Gerbens de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 1806 † dêr 4-9-1882, 76 jaar; DG; bij trouwen en wegraken sonder beroep te Ouwesyl onder Froubuurt;
x ’t Bildt 19-7-1829, 23 en 22 jaar, Hendrik Gerbens Faber * Rinsumageest 30-8-1806 † Froubuurt 31-5-1857, 50 jaar; GK; in 1828 smidsgesel te Belkum, sont Ouwe Maai 1828 grofsmid te Ouwesyl onder Froubuurt, (folgens de Burgerlike Stand: in 1835, ’42, ’48, ’55 te Ouwesyl, in 1828, ’40, ’47, ’52 te Froubuurt); sn fan Gerben Eeltjes Faber, koopman te Rinsumageest (91), en Aaltje Pieters van der Wielen, as wede sonder beroep te Húzzum

Leeuwarder Courant, 15-9-1882

§ Blaumuts de Jong
De hait fan Gryt Dirks de Jong, Dirk Dirks Blaumuts de Jong (St.-Anne 12-2-1732 – 10-6-1814; x Ouwe Maai 1760 Trijntje Reinders; x 14-11-1784 Rinske Joekes), wort faaks Blaumuts noemd na syn blauwe muts, d’r sit feerder niks achter. Bij de naamsannimming in ’e napoleontise tiid nimt-y De Jong d’r op ’e koop toe bij. Hij is naast húsman (= ouwer Bildts en Fries foor boer), diaken en administrateur fan ’e kerkeraad fan St.-Anne-Ouwesyl, belastingontfanger en folmacht foor de Bildtpollen. De Bildtpollen binne ’t noordlikste part fan ’t Bildt.
Met syn eerste frou, Trijntje Reinders, koopt-y in 1789 fan de kines fan ’e Harlinger burgemeester Johan Daniël Toussaint de plaats Haverspook, Nijedyk 324, op ’e Oud Bildt Polder, teugen de Seedyk an met ’n brug over de Polfaart. Haverspook komt fan ’n lange swarte baan noordoast-súdwestwest lopend allenig in ’e haver in ’e westlike kontreien fan ’e Ouwe Bildtpollen.
Met syn tweede frou, Rinske Joekes – dartig jaar jonger – ferfoert-y in 1803 na Sate Blauwmuts
., later omdoopt tot Altena state en kweekbedriif fan ’e Z.P.C. (Zaaizaap en Pootgoed Coöperatie), Nijedyk 238 op ’e Bildtpollen onder Ouwesyl.
Seun Dirk, troud met Antje Arjens Slim, is patriot en poetst de plaat met syn seunen Erryn en Dirk na Frankryk.
Met dank an Hartman Sannes en Douwe Zwart.
Sien: Dirk Dirks Blaumuts de Jong en syn seun Dirk Dirks de Jong;
Kertiersteat Bauke en Sytske Palsma – nr 386

GENERASY IV
IV.1 Gerben Gerbens de Jong 
* Ouwesyl onder Froubuurt omstreeks 1802 ~ Ouwesyl, op belidenis, 16-12-1827 † dêr 25-9-1854, huusnr 118, 52 jaar; DG; bij trouwen sonder bedriif te Ouwesyl onder Froubuurt, in 1828 dêr gernier; Gêrm is dêrna bouboer op drie plaatsen allegaar onder Froubuurt: sont omstreeks 1830 an ’e Ouwedyk, de darde plaats Attesweg richting Ouwesyl, teugenover 85), dêrnaast op ’t Nij Bildt en op ’e Nije Bildtpollen; dêrnaast is-y súkkerreidroger;
x 1 ’t Bildt 24-5-1827, 25 en 23 jaar, Trijntje Sybes Sybesma (ok wel Siebesma, Sijbesma; in akte fan ’e Burgelike Stând meest: Sybesma; tekent sels ok: Sybesma) * Froubuurt omstreeks 1804 † Froubuurt 27-10-1840, huusnr 118, 36 jaar; bij trouwen sonder bedriif te Froubuurt, dêrna dêr bouboerin; dr fan Sybe Arjens (postúm: Sybesma), fan 14-12-1802 tot 1-4-1806 gemeenteraadslid fan ’t Bildt, en Neeltje Sybrens Brolsma, aigenerfde bouboeren op Ouwesyl onder Froubuurt, besitte dêr drie plaatsen naast ’nander beoasten de Attesweg

Leeuwarder Courant, 2, 6, 10 en 13-11-1840.
In ’e 19e eeuw konnen allenig loi die’t geld om hannen hadden ’n rou-advertînsy plaatse late – hoe meer, hoe hoger de stând. Mar dat gaat niet altyd op: bij Gêrm sels ferskynt één advertînsy en bij syn tweede frou Geertsy Westra soa ’t lykt gyneen

Leeuwarder Courant, 29-9-1854

Sien over Gêrm en Tryntsy:
BILDTSE PLAATSEN – nr 46 – Ouwedyk teugenover 85 – Erfgoed Fundaasje
Sien over Neeltsy Brolsma en hur drie plaatsen, dêr’t de De Jongs út erve:
BILDTSE PLAATSEN – nr 45 – Ouwedyk nr 93 – Erfgoed Fundaasje
BILDTSE PLAATSEN – nr 47 – Ouwedyk teugenover 82-80 en 81 – Erfgoed Fundaasje
x 2 ’t Bildt 27-3-1845, 20 en 25 jaar, Geertje Roelofs Westra * Dronryp 18-1-1818 (datum folgens geboorte-akte, neffens ândere stikken in ’e Burgerlike Stand: 8-1-1817) † St.-Jabik 5-4-1890; NH; bij eerste huwlik sonder beroep te St.-Anne; dêrna bouboerin te Froubuurt (nr 118); sont 26-4-1855 bouboerin met hur kines Roelof, Willem en Trijntje Gerbens de Jong en Ymkje en Akke Willems Wassenaar, op Noordzigt, de plaats fan hur skoanhait-en-die Gerrit Willems Wassenaar († 15-9-1854), sont Ouwe Maai 1861 weunt Geertsy sonder beroep met Roelof en Willem te Froubuurt, later te St.-Jabik (nrs 365, 44); dr fan Roelof Heeres Westra, in 1813 grofsmid te Aldeboarn, sont omstreeks 1818 te Dronryp, en Akke Oenes Zaagmans
Geertsy x 1 ’t Bildt 12-4-1838 Willem Gerrits Wassenaar * St.-Jabik 1-1-1813  dêr 19-11-1842, 29 jaar; bouboer op ’e Nije Bildtpollen, de eerste plaats bewesten fan Nijesyl; sn fan Gerrit Willems Wassenaar, aarmfoogd, adjunkt maire fan St.-Jabik, plakferfangend frederechter Kanton Hallum, gemeenteraadslid en wethouwer fan ’t Bildt, liberaal lid fan ’e Provinsjale Staten, ontfanger fan ’e Oud Bildt-omslaggen, en Ymkjen Theunis Crap, aigenerfd bouboeren op Noordzigt an ’e Middelweg onder St.-Jabik (floreenkohier plaats 15)

§ Inbraak
Op 16 desimber 1852 wort inbroken bij Gêrm Gêrms de Jong en syn tweede frou Geertsy Roelofs Westra.
De loko-burgemeester fan ’t Bildt Gerrit Willems Wassenaar kriift op 17 desimber 1852 an ’e offisier fan Justisy te Luwt:
Ik heb de eer Ued. Achtb. kennis te geven, dat gisteren bij mij aangifte is ontvangen van een gepleegde diefstal ten huize van Gerben Gerbens de Jong, landbouwer aan de oude dijk onder Vrouwenparochie van: 4 gestreepte wollen vrouwen rokken, waarvan een nieuw, een stukje wit katoen ter lengte van ongeveer 5 el en een stukje gestreept onderbroeksgoed ter lengte van 2½ el, welke goederen met meer andere, zich bevonden op het opkamertje van zijn woonhuis, alwaar de dader of daders zich door een venster, hetwelk ongesloten zijnde, konden opgeschoven worden, zich den toegang hadden verschaft. De daders zijn onbekend, zoomede het tijdstip der diefstal, doch waarschijnlijk den nacht van den 10 op den 11 dezer.
De koies lieten se staan. En die had Gêrm lawâns. In 1852 had-y eenentwintig op stâl die’t ƒ 1.044,00 opbringe konnen.

§ Delirium fan pyn
Gêrm Gêrms de Jong krijt in ’e tweede helfte fan septimber 1854 hoge koorts en binnen ’n paar dagen wort-y kranksinnig fan ’e pyn. Op 25 septimber môrns fijf uur benimt-y himsels fan ’t leven.
Plaatsvervangend burgemeester Jan Arjens Palsma skriift an ’e Officier fan ’e Arrondissemintsrechtbank te Luwt:

Ik heb de eer U Edelachtbare in kennis te geven dat de persoon van Gerben Gerbens de Jong, Landbouwer wonende te Vrouwenparochie, heden morgen is overleden, tengevolge eener wonde, die hij zich zelven, even te voren, in den hals heeft toegebragt. De oorzaak daarvan wordt toegeschreven aan een soort van delirium, waar aan hij sedert eenige dagen lijdende was. Hij was 52 jaren oud, en laat eene weduwe na, met drie kinderen benevens zes kinderen uit vroeger huwelijk.

Kines, út ’t eerste huwlik:
1 Siebe Gerbens de Jong
(ok: Sybe, Sijbe; bij de geboorte: Siebe) * Ouwesyl onder Froubuurt 11-11-1828 † Luwt 23-3-1897, 68 jaar; bouboer op Oversigt an ’e Nijedyk onder Froubuurt (de eerste plaats fan syn hait-en-die, nrs 66, 180; Sybe fernijt dêr in 1855 ’n koehuus en stâl); NH, DG; hij en Aaltsy ferhúzze op 1-4-1873 na Luwt (P49-d2, Stienzerweg Wz, BB17), Siebe is dan sonder beroep tot an syn útgaan;
x ’t Bildt 16-5-1861, 32 en 29 jaar, op huwlikse foorwaarden (netaris Egbertus Petrus Brunger te Froubuurt), Aaltje Klazes Wassenaar * Froubuurt 16-2-1832 † Luwt 11-3-1882, 50 jaar; NH; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, dêrna dêr bouboerin; dr fan Klaas Arjens Wassenaar, gemeenteraadslid fan ’t Bildt en Saapke Rienks Rynks (ok: Rienks), aigenerfd bouboeren op ’e Wassenaarplaats an ’e Ouwedyk (hoek Attesweg westkant) te Froubuurt; Sybe en Aaltsy binne achterneef-en-nicht: Aaltsy hur mim Saapke is ’n dochter fan Klasy Gêrms de Jong (III.4)
Aaltsy is skuldaiser met hur broers Erryn, Rynk en Klaas, allegaar te Froubuurt, bij Thys Rienks Rienks te Fainsum; skuld: 13.000,00; netaris: Egbertus Petrus Brunger te Froubuurt; Repertoire: 134040

Leeuwarder Courant, 25-3-1897

2 Grietje Gerbens de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 4-3-1830 † dêr 26-7-1903, 73 jaar; DG; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, dêrna dêr gernierske en bouboerin;
x ’t Bildt 13-6-1850, 20 en 26 jaar, op huwlikse foorwaarden, Siemen Klazes Sipma (ok: Simon, Symen; in Befolkingsregister bij angeven geboorte: Siemen) * Hâllum 24-1-1824 † Ouwesyl onder Froubuurt 18-2-1904, 80 jaar; DG; bij trouwen sonder beroep te Hâllum, sont 12-6-1850 gernier op Ouwesyl onder Froubuurt (nr 30); dêr later bouboer (nrs 126, 166, 180, 211, 389); dêr taksateur fan onroerend goed; sn fan Klaas Symens Sipma en Maaike Sjoerds de Groot, bouboeren te Hâllum

Leeuwarder Courant, 29-7-1903


3 Wijke Gerbens de Jong
* Froubuurt 4-4-1833 † Ermelo 31-12-1906, 73 jaar; DG; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, dêrna bouboerin op Ouwesyl onder Froubuurt; ferhúst 2-5-1895 na Ermelo, kom dêrweg werom, ferhúst 21-11-1895 weer na Ermelo, komt dêrweg op 17-6-1896 op ’e nij op ’e plaats, gaat later weer na Ermelo;
x ’t Bildt 6-5-1852, 19 en 23 jaar, op huwlikse foorwaarden, Jacob Lourens Zijlstra * Froubuurt 2-2-1829 † dêr 23-10-1903, 74 jaar; NH; bij trouwen en dêrna bouboer op Ouwesyl onder Froubuurt (nrs 141, 149, 198, 214, 417); bestuurslid en kommitteerde polder Het Nieuw Monnikenbildt; adminisrateur waterskap Het Nieuw Bildt; skatter;
as Wijke in Ermelo ferbliift het Jabik inweunende maiden en op 10-10-1903 komt Grietje Jacobs Brolsma (* St.-Jabik 1853) út Hijum dêr as húshouster, die fertrekt op 3-10-1904 na Witmarsum; sn fan Lourens Jacobs Zijlstra en Maartje Cornelis ’t Hoen, gernieren op Ouwesyl
Wijke en Jabik krije ’n dag foor hur trouwen ’n skinking fan Kornelis Jacobs Stienstra op Ouwesyl fan f 8.600,00
-Wijke is anneks met ’n boedelskaiding op 23-7-1904, ’t betreft ’n sate en lând, ’n erbaaiershuus met recht fan opstal op ’t Nij Bildt; waarde: f 63.971,00; netaris: Jan Hendrik Snijder te Froubuurt; Repertoire: 134076
Jabik koopt en ferkoopt menig lând en huus, o.â te Froubuurt, Hâllum, Marrum, Luwt (Stienzerstraatweg), Nije- en Ouwesyl en op ’t Monnikebildt; hij ferhuurt lând o.â. te Froubuurt, Hâllum en Hijum

Leeuwarder Courant, 4-1-1907

4 Syberen Gerbens de Jong, folgt V.1
5 Gerben Gerbens de Jong, folgt V.2
6 Dirk Gerbens de Jong, folgt V.3
Ut ’t tweede huwlik:
7 Roelof Gerbens de Jong, folgt V.4
8 Willem Gerbens de Jong, folgt V.5
9 Trijntje Gerbens de Jong
* Froubuurt 8-8-1853 † dêr 12-10-1858, 5 jaar

IV.2 Dirk Gerbens de Jong * Froubuurt 14-4-1804 † St.-Jabik 30-1-1865, 60 jaar; DG; bij syn eerste huwlik skipper te Froubuurt; in 1829 dêr gernier; in 1831, ’40, ’51 bouboer an ’t Oasteand te St.-Jabik (nrs 367, 43); bij fersterven met 60 jaar dêr sonder beroep;
x 1 ’t Bildt 25-6-1826, 22 en 20 jaar, Rinske Jans Hessels * Hâllum 9-2-1806 † St.-Jabik 11-12-1831, huusnr 15, 25 jaar; bij trouwen sonder beroep te Hâllum; dêrna skipperske en gernierske te Froubuurt en bouboerin te St.-Jabik; dr fan Jan Jans Hessels, bouboer te Hâllum (nr 219) tot syn wegraken in 1826, en Aaltje Symens Sipma, bouboerin te Hâllum (nr 219) tot hur útgaan in 1870 met 82 jaar;
x 2 ’t Bildt 9-3-1840, 35 en 41 jaar, Tjerkje Hendriks Koning * St.-Jabik 20-2-1799 ~ dêr 17-3-1799 † dêr 8-1-1890, 90 jaar; NH; doet met hur eerste man belidenis op 24-5-1834 te St.-Jabik; bij eerste huwlik boeredochter (dat bedoit in ’e regel dat boert wort op ’e oudersplaats) te St.-Jabik, bij tweede huwlik dêr sonder beroep; dr fan Hendrik Willems Koning en Tettje Cornelis de Groot, húsloi te St.-Jabik; Hindrik en Tetsy fiere hur achternamen al foor de napoleontise tiid
Tjerky x 1 ’t Bildt 24-1-1891, 19 en 23 jaar, Pieter Pieters Koning * St.-Jabik 1795 † dêr 27-12-1836, 41 jaar; doet toegelyk met Tjerky belidenis te St.-Jabik op 28-5-1834; bij trouwen boereseun te St.-Anne op ’e plaats bij syn mim en tweede hait Jacob Fransen Andringa, dêrna bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik; sn fan Pieter Willems Koning en Grietje Pieters de Groot, húsloi te St.-Jabik en St.-Anne; Pieter en Gryt fiere hur achternamen al foor de napoleontise tiid
Kyn út ’t eerste huwlik:
1 Gerben Dirks de Jong, folgt
V.6
2 Aaltje Dirks de Jong * Froubuurt 13-6-1829 † Dronryp 13-11-1898, 68 jaar; bij trouwen sonder beroep te Hallum, bij wegraken idem te Dronryp;
x Ferwerteradeel 13-5-1854, 23 en 24 jaar, Jan Douwes van der Weg * Hâllum 24-2-1831 † Dronryp 13-11-1898, 67 jaar; bij trouwen sonder beroep te Hâllum; in 1855 koemelker te Marrum, in 1856 dêr gernier; 1865, ’77, ’87 bouboer te Froubuurt; sont 2-5-1887 bouboer te Dronryp; sont Ouwe Maai 1896 tot syn útgaan dêr koopman (nr 390 bútten); sn fan Douwe Jans van der Weg en Sytske Cornelis Slim, bouboeren te Hâllum
Jan ferkoopt op 1-3-1881 met syn hait en broers Cornelis, Thys, suster Janke c.s. ’n stelp c.a. te Marrum; kooppriis: f 455,00; netaris: Allert Ottema te Luwt; Repertoire: 080061
Sien: Genealogy Van der Weg VI 
3 Jan Dirks de Jong, folgt V.7

Leeuwarder Courant, 3-2-1865;
fan Rinske Jans Hessels, Dirk syn eerste frou, is gyn rouadvertînsy fonnen

Tjerky houdt boelgoed op 30-4-1890, Luwter Krant:

Leeuwarder Courant, 11 en 14-1-1890;
’t falt op dat de advertînsy plaatst wort deur Tjerky hur broer Wullem Hindriks Koning,
út naam fan ’e femily

GENERASY V
V.1 Syberen Gerbens de Jong * Froubuurt 18-12-1836 † Luwt 2-3-1915, 78 jaar; NH, later DG; gernier (nr 118), later bouboer te Froubuurt (nr 259a), ferhúst Ouwe Maai 1863 na St.-Anne (nrs 323, 447, 464), o.â. op De Bontemantel; ferhúst op 20-4-1892 met frou en dochter Tryntsy dêrweg na Grunningen, dêr sonder beroep; Syberen en Klasy komme op 20-5-1903 út Luwt in Húzzum (B123), Syberen is dêr saakwaarnimmer; se ferhúzze dêrweg op 18-5-1904 weer na Luwt (Ruterskertier G37 boven, idem onder, idem 49 onder, idem 39 onder; Klokstraat L17 boven);
x ’t Bildt 16-5-1860, 23 en 21 jaar, Klaaske Dirks de Groot * St.-Anne 16-9-1838 † Luwt 7-1-1925, 86 jaar; NH, later DG; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, dêrna dêr bouboerin; weunt as wede in Húzzum, komt dêrweg op 18-4-1904 in te weunen bij hur dochter Geertsy-en-die te Luwt; dr fan Dirk Sjoerds de Groot, bij syn trouwen in 1834 bouboer te Ferwert, en Geertje Lourens Olivier, bou- en graidboeren, sont Ouwe Maai 1834 te St.-Anne (277, 395), sont Ouwe Maai 1883 te Froubuurt
Sien: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, IV.2, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Klasy ferkoopt op 29-3-1917 an
-Klaas Douwes Visbeek te Marrum ’n perseel boulând te Marrum; koopsom: f 3.885,00;
-Marten van der Wal te Marrum en Dirk van der Wal te Minnertsga ’n perseelboulând te Marrum; koopsom: f 3.382,00; notaris: Klaas Bakker te Marrum; Repertoire: 101124

Kines:
1 Gerben Syberens de Jong, folgt V.8
2 Dirk Syberens de Jong, folgt V.9

3 Sybe Syberens de Jong
(ok: Siebe, Sijbe, in geboorte-akte: Sijbe) * St.-Anne 1-3-1864 † Amsterdam, Burger Ziekenhuis, 25-4-1891, 27 jaar; ferhúst op 22-4-1874 út St.-Anne na Luwt; komt op 8-2-1886 út Amsterdam in ’t ouderlik huus te St.-Anne, Sybe is dan medys studint; ferhúst dêrweg op 20-5-1886 naar Amsterdam, komt dêrweg 8-7-1887 weer op ’e plaats te St.-Anne, Sybe is dan kandidaat arts te Amsterdam

Leeuwarder Courant 30-4-1891

4 Geertje Syberens de Jong * St.-Anne 24-5-1866 † Luwt 13-12-1942, 76 jaar, [] Hâllum; NH, later DG; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; wort op 2-6-1887 út ’t ouderlik huus útskreven naar Franeker;
x ’t Bildt 21-4-1887, 20 en 21 jaar, Dirk Jans Lont * Hâllum 30-5-1865 † Luwt 10-1-1945, 79 jaar; NH; bij trouwen bouboer te Hâllum, hij wort dan as wees bijstaan deur syn foogd Sijds Minnes Sijtsma, môlner te Hâllum, en deur syn toesiend foogd Arjen Dirks Lont, bouboer te St.-Anne; Dirk is in 1888, ‘92 bouboer te Franeker; in 1893 idem te Westernijkerk; de húshouwing weunt in 1896 te Marum; sont 6-6-1896 is Dirk erbaaier te Akkrum (270); sont 24-6-1897 kaasmaker op ’t suvelfebryk te Giekerk (Bleekerstraat Z147, Z178); sont 9-5-1898 te Bellingwolde; weunt met de húshouwing in 1904 te Winschoten; in 1913 te Luwt (Uniabuurt C8 boven; Looijerstraat Y2 achter; Van der Kooijstraat H19), Dirk is dêr winkelfaint, later boekhouwer; fertrekt dêrweg op 17-10-1913 na Tiel; sn fan Jans Dirks Lont, nôt- en pelmôlner te Hâllum, en Ytje Jacobs Laverman
5 Sjoerd Syberens de Jong, folgt V.10
6 Trijntje Syberens de Jong
* St.-Anne 9-6-1871; ferhúst op 20-4-1892 út ’t ouderlik huus naar Grunningen

V.2 Gerben Gerbens de Jong (Geb) * Ouwedyk onder Froubuurt (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) 29-9-1835 † Ermelo 16-8-1898, 63 jaar; DG; foorsanger in ’e Doopsgesinde Kerk te Froubuurt; boer an ’e Ouwedyk onder Froubuurt (nrs 180, 139, 184, 72, 235, 252) en later an ’e Nijedyk op Oversigt; ferhúst op 3-11-1897 na Veldwijk te Ermelo;
x ’t Bildt 14-5-1857, op huwlikse foorwaarden, Yttje Johannes Hoogland (ok: Ytje, IJtje, IJttje; in ’e geboorte-akte: Yttje) * Oversigt onder Froubuurt 15-6-1838 † dêr 19-4-1911, 73 jaar; bouboerin an ’e Ouwedyk onder Froubuurt en op Oversigt an ’e Nijedyk; weunt sont 8-11-1906 in ’e Skoalstraat F1 te Froubuurt, derna folgens ’t Befolkingsregister te Luwt; sont 29-12-1906 te St.-Anne bij hur dochter Tryntsy en skoanseun Hessel Douwes Bierma-en-die; derna op Oversigt bij hur seun Jehannes-en-die; dr fan Johannes Pieters Hoogland, bestuurslid waterskap De Bildtpollen, gemeenteraadslid fan ’t Bildt, en Jetske Johannes Hoitsma, aigenerfd bouboeren op Oversigt en op twee andere plaatsen onder Froubuurt, dêr ok súkkeraidrogers
Sien: J.IJ. Feenstra, Het geslacht Hoogland, VIc5, Genealogysk Jierboekje Fryske Akademy 1962, Ljouwert, 1962.

§ Gêrm Gêrms skriift Tollens over
Fan Gerben de Jong is ’n inbonden en bedrukt opskriifboeky overleverd, foor ’n boerehând skreven in útsonderlik skoanskrift: Aantekeningen door Gerben Gerbens de Jong 1878. Fan him binne meer manuskripten bewaard bleven, met name over skiedkundige en folosofise onderwerpen.
Dernaast het Gêrm fersen overskreven fan Hendrik Tollens, sien Kolleksy argyf De Jong-Koopal – IV.2.

Gêrm Gêrms de Jong skriift in 1878 fersen over fan Hendrik Tollens. Hier twee strofen út
Willem de Eerste, en der sonder ’n regel wit der dalik achteran ’t begin fan
Tavereel van den vierdaagschen Zeeslag
Nag ’n fers fan Tollens: Jubelzang, Gêrm skriift dalik deur na ’t eand fan Zeeslag
De achterkant fan ’t Schrijfboek

Gêrm Gêrms de Jong.
Fotograaf: E. Fuchs, Luwt.
Kolleksy De Jong-Koopal

Gerben Gerbens de Jong.
Fotograaf: M.Th. van der Hoek, Nijstâd 103, Luwt.

Fan Gêrm is ’n brief bewaard skreven feertyn dagen foor syn fersterven.
Kolleksy De Jong-Koopal
Leeuwarder Courant, 22 en 24-8-1898

Yttje Johannes Hoogland.
Fotograaf: M.Th. van der Hoek, Nijstâd 103, Luwt; Kolleksy De Jong-Koopal
.

Leeuwarder Courant, 21 en 24-4-1911

Leeuwarder Courant, 3-5-1911

§ Fier generasys De Jong op Oversigt
Op Oversigt binne fier generasys De Jong aigenerfd bouboer, te beginnen met Sybe Gêrms de Jong en Aaltsy Klazes Wassenaar (IV.1.1).
Teugenworig weune hier Jehannes Germs de Jong en Bauky Willems Koopal.
De plaats waar aigendom fan Yttsy Jehannes Hoogland, frou fan Gêrm Gêrms de Jong. Yttsy hur ouweloi Jehannes Piters Hoogland en Jetske Jehannes Hoitsma besaten drie Bildtplaatsen.
Tot 1948 hoort Oversigt onder Froubuurt, dêrna onder Ouwesyl, fanwege de dorpsstatus.
Foor de ferbouwing had de plaats nag ’n ferdieping ekstra, d’r saten twee graansolders op.

’t Foorhús waar hest likehoog as de skuur en meters langer en ston hest teugen de gracht an,
op ’n klain looppâdsy na; de ouwe skuur is groatendeels in takt bleven.
Op ’e bovenste graansolder sat bes Geb (Gêrm Gêrms de Jong V.2) over de seedyk in ’e see te sien. Doe waar de seedyk fanself nag niet op Deltahoogte.

Geb waar ’n Bildtboer die’t oversicht over Oversigt houde met de hannen in ’t fessybússy, of hij sat met ’n wit siden búsdoeky op syn silveren sigarepipy om te wriven at de erbaaiers him op ’t hiem de dravers één foor één kollepiere lieten, kon-y dat even bekike.
Dut is overleverd út de mond fan Kees Rienks – Kornelis Goffes Rienks * Froubuurt 23-1-1892 † 8-12-1978, 86 jaar, [] Froubuurt, Attesweg, sn fan Goffe Klazes Rienks, erbaaier te Froubuurt (271, 607) en Pietje Cornelis Tjepkema, suster fan Tryntsy Tjepkema, Kees is soadoende ’n neef fan Jehannes Gêrms de Jong (VI.1).
Kees is erbaaier, onder ânderen bij Gêrm Gêrms en syn dochter Jitske en Arjen Dirks Wassenaar (V.2.4), at die ’n hutsy op Oversigt boerke. Kees liep over fan Bildtse ferhalen en anekdoaten, begroatlik dat die niet optekend binne!

Gêrm Gêrms de Jong en Yttsy Hoogland nimme in 1873 de plaats over fan Gêrm syn broer Sybe en Aaltsy Klazes Wassenaar (IV.1.1) die’t na Luwt ferhúzze. Gêrm en Ytsy late de plaats foor ’n part slope en herbouwe.
In ’e Bildtsche Courant staat datangaande ’n advertînsy, 15-9-1881:
Boelgoed van afbraakmaterialen, bestaande uit balken, kozijnen, ramen, deuren, juffers, latten, planken, hek- en stekpalen en een partij brandhout op de zathe van G.G. de Jong aan den Oudenbildtdijk onder Vrouwen-parochie, op aanstaanden zaterdagavond om 6 uur. Oudebildtzijl 14 Sept., F. Duhoux.
In ’e oastlike gevel sit ’n gevelsteen:
Anno 1881, verbouwd huizinge, hieraan den eersten steen gelegd door G.G. de Jong en Y.J. Hoogland.

Klaas Uilkema, historys boerderijondersoeker, beskreef deuze plaats foor 1916, later meer.

Oversigt foor 1916, soa’t-y waar doe’t Jehannes en Doutsy hier op boerken, met de lykdeur, de fuur- of stookhut en de saadsolder met twee ramen.
Fotograaf: Klaas Uilkema; fotokolleksy: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RDC), Amersfoort (met dank an Petra Tensen en drs Marinus van Dintel)

Sien hieronder meer foto’s fan Oversigt fan Uilkema, klik op ’e pylkys an weerskanten.

Ellen Louise van Olst beskriift Oversigt an ’e hand fan Uilkema syn ondersoek in Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek – Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934 – Deel II, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem, 1991.
Klik op ’e ôfbeelding om te fergroaten

Sien:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

§ De broadnorige maiden en fainten
Sonder inweunende maiden en fainten kin ’n boer betiden niet boer blive. Hieronder wat deursneden fan ’e húshouwings De Jong op Oversigt
.

Hierboven de registrasy fan ’t húsgesin fan Yttsy Jehannes Hoogland, wede fan Gêrm Gêrms de Jong. Naast hur kines Jehannes en Wijke en skoanmim Doutsy de Jong, weune bij hur in:
-Ytje Cornelis van der Feen * Froubuurt 16-11-1878; GK; emigreerd op 13-10-1905 naar Noord Amerika
-Tætske Meinderts Boterhoek * St.-Anne 7-12-1883; GK
-Liskje Hendriks Vinstra * Froubuurt 10-12-1881; GK; emigreerd op 18-5-1903 naar Noord Amerika
-Pietje Koopmans * Froubuurt 27-3-1887; NH; komt Ouwe Maai 1903 op Oversigt
-Beitske Luxen * Stiens 1-4-1883; NH; komt op 26-6-1906 út Luwt op Oversigt, fertrekt op 8-11-1906 derweg weer na Luwt.

De húshouwing fan Gêrm Gêrms de Jong Jr. Naast syn mim Yttsy Hoogland weune bij him in:
-de húshouster Dirkje Tjeerds Stienstra * St.-Jabik 28-2-1843; NH
de maiden en fainten:
-Nææntske Rienks * Hâllum 3-7-1862; DG; komt op 4-7-1900 út Hâllum, fertrekt der weer hine op 9-10-1907
-Klaas Gerbens de Vries * Hâllum 21-1-1883; FE; komt op 1-12-1904 út Hâllum
-Gerben Symens Visser * Stiens 20-12-1886; NH
-Minke Libbes Terpstra * Froubuurt 8-2-1887; NH
-Sjoerd Libbes Terpstra * Froubuurt 17-12-1892; NH

De húshouwing fan Jehannes Gêrms de Jong en Doutsy de Jong met mim Yttsy Hoogland en inweunende maiden:
-Trijntje Berends Bilkert * Froubuurt 18-7-1898; GK;
-Hinke Valk * Marrum 4-7-1893; NH; maid der sont 20-8-1908, se komt dan út Marrum, fertrekt der weer hine en komt der op 8-6-1909 weer weg op Oversingt op en ferhúst opnij naar Marrum op 21-10-1909
-Geertje Kuipers * De Lemmer 6-9-1892; NH; emigreerd op 20-12-1920 naar Noord Amerika, toegelyk met de maid Hendrikje Westra
-Mietje Jans Krol * Froubuurt 20-4-1897; G;
-Hendrikje Westra * Froubuurt 26-8-1899; GK; maid op Oversigt sont Ouwe Maai 1916; emigreerd op 20-12-1920 naar Noord Amerika, toegelyk met Geertsy Kuipers
-Maria Witvoet * Oldemarkt 6-4-1904; NH; maid op Oversigt sont 22-5-1920, ferhúst op 21-12-1920 naar Stiens.

§ ’n Aigenwize wynwizer
Op Oversigt het lang ’n kurieuze wynwizer staan met twee alliânsywapens fan Albarda en Frieswijk, aigners fan Oversigt tot 1857/’58. Dut is ’n núvveraardig attribút omdat ’n echtpaar himsels niet faak soa onferholen in ’e hoogte hise laat op ’n lyksoa batse Bildtse boereplaats, en deroverhine binne alliânsywapens op ’n wynwizer seldsem.
Dut aigenwiis stik erfgoed wort foor ’t nageslacht bewaard in ’e Kolleksy De Jong-Koopal.

Albarda
Frieswijk

Wynwizer met de achterkant fan ’e wapens Albarda en Frieswijk.
Kolleksy De Jong-Koopal

’t Wapen Albarda staat in ’n ovaal – froulik blazoen – en foert twee klavertsys-drie met ’n steeltsy op ’n wassenaar (=’n halve maan), linksboven en rechtsonder (heraldys krektaansom). Linksonder en rechtsboven twee hertekoppen op ’n fors borst.
De bladsys fan ’e onderste klaver binne d‘r ôfwaaid.
’t Wapen Frieswijk staat in ’n manlik wapenskild. ’t Het rechts onder (heraldys links) ’n arebaarskop op syn lange hals en bast. In ’t bovenste feld drie roazen.

De middelste blom is met bladsys en al fortwerveld, op ’n klain stikky stâl na.
De huwlikswapens binne simboalys ferbonnen deur ’n gemeenskaplike kroan met fijf ‘parels’.
’t Tweede en fierde juweeltsy fan links het de wyn ok metnommen. Of alles is overwaaid doe’t ’n Noordwester fanjewelste deuze skrappe goaten-iizren wynhaan met ’n rukwyn fan ’e naal skeurd het.
Gegevens: C.E. Kuipers, Fryske Rie foar Heraldyk, Drachten, 8-3-2004.

’t Frouwewapen is fan Petronella Albarda * St.-Anne 9-8-1717 ~ dêr 13-9-1717 † Luwt 29-3-1784, 66 jaar, [] Van Harenskerk St.-Anne; dr fan Cornelis Jans Albarda (1683-1742), sikretaris en boelgoedontfanger fan ’t Bildt, dyksgedeputeerde fan ’t Nij-Bildt, folmacht op ’e landsdâg, monsterkommissaris en rekenmeester fan Frysland, en Titia Johannes Beucker;
x St.-Anne 25-9-1746 Jacobus Albertus Frieswijk * Luwt 23-7-1716 ~ dêr 24-7-1716 † Sneek 29-4-1764; adfekaat en stadssikretaris fan Sneek; sn fan Hendrik Edes Frieswijk, lid fan ’e Luwter froedskap, skepen en burgemeester fan Luwt, en Rinske Backer.

Petronella en Jacobus hewwe twee jonges en een dochter: Titia Frieswijk * Sneek 23-10-1748 † Luwt, Eewâl, 1-10-1835, Wyk J, 46, 87 jaar; 6-12-1771 op belidenis annommen bij de Herformde gemeente te Luwt; landaigneres te Luwt, te Froubuurt op ’e Bildtpollen en op ’t Oud Monnikebildt; bij hur fersterven laat Titia ’n saldo na fan f 106.067,49. Se het niet troud weest, hur erven binne moikesêgers Albarda en nasaten.
In 1857/’58 ferkoopt Titia de gehele plaats Oversigt an hur pachter Johannes Pieters Hoogland en Jetske Johannes Hoitsma.
De eerste Albarda die’t Oversigt in besit het binne de hait en mim fan Crelis: Jan Cornelis Alberda (ok: Joan) en Neeltje Jans; Jan is gritenijsikretaris fan ’t Bildt, fiskaal (belastigontfanger) en adfekaat te St.-Anne, en kommitteerde op ’e Landsdâg, syn ouweloi, Cornelis Pijttters en Trijntje Dirks, binne dêr bakker.

Kines:
1 Levenloas
jongetsy *-† Froubuurt 8-11-1857
2 Gerben Gerbens de Jong * Froubuurt 8-5-1859 † dêr 9-8-1859, 3 maanden
3 Gerben Gerbens de Jong * Froubuurt 4-11-1860 † Boazum 29-12-1912, 52 jaar; DG, later GK; bouboer te Froubuurt op nr 197; bij him weune in syn suster Jitske en omkesêgger Gerben Arjens Wassenaar dêrweg in 1898 na Noord Amerika emigrere; dan komt bij Gêrm in te weunen – naast maiden en fainten – de húshoudster Dirkje Tjerks Stienstra (* St.-Jabik 28-2-1843); later komt syn mim, Yttsy Hoogland, ok bij him in; Gêrm ferhúst Ouwe Maai 1912 út Froubuurt na Boazum (nr 173), bij syn wegraken dêr sonder beroep
Gêrm wort na keuring op 11-3-1860 anwiisd foor de militaire dienst; hij krijt op 18-6-1880 ’n plaatsferfanger, dat is Ate Pieters Dokkuma, 1e Regimint Infanterie;
Gêrm syn sinjalemint is: 1 Meter 709 millimeters; Aangezigt ovaal; Voorhoofd hoog; Oogen blaauw; Neus ord(inair=gewoan); Mond id(em); Kin rond; Haar lichtbruin; Wenkbraauwen id; Merkbare teekenen: geene.

-Gêrm laat onder ânderen na
’n sate en lând met twee erbaaiershúzzen te Froubuurt; ferkopers binne op 4-2-1913: Hessel Douwes Bierma te St.-Anne; Arjen Dirks Wassenaar te Luwt, syn seun Gerben te Turton; Johannes Gerbens de Jong te Froubuurt en Pieter van der Meer te Boazum; koper: Trijntje Kornelis Bierma, frou fan Hette Frederiks Bakker te Achlum; koopsom: f 39.235,00; netaris: Klaas Bakker te Marrum; aktenummers: 00064
roerend en onroerend goed, waarde: f 42.303,00; boedelskaiding op 24-11-1913; deselde netaris
4 Jitske Gerbens de Jong * Froubuurt 12-12-1862 † dêr 14-1-1865, 1 jaar
5 Jitske Gerbens de Jong (ok: Jitsche; in geboorte-akte: Jitske) * Froubuurt 27-10-1864 † Turton, South Dakota 14-10-1915, 50 jaar; DG; sien foor Jitske hur levensloop hieronder § Fan Ouwesyl na Turton en allegedurigen fan Turton na ’t Oudland;
x ’t Bildt 9-5-1889, 24 en 21 jaar, skaiden bij fonnis Arrondissemintsrechtbank te Luwt 17 januari 1895, Arjen Dirks Wassenaar * St.-Anne 12-3-1868 † waarskynlik Turton, Noord Amerika; NH, later GK; foor syn trouwen slachtersfaint te St.-Anne, bij syn hait dink; bij trouwen en dêrna dêr slachter (nrs 293, 346); fertrekt op 30-8-1889 sonder syn swangere frou na Iowa, Noord Amerika; in 1909 sonder beroep te Húzzum, ferhúst dêrweg na Froubuurt dêr bouboer op ’e plaats fan syn swager Gêrm (nr 197) en op nr 491; ferhúst dêrweg met frou en hur twee kines na Luwt; sn fan Dirk Tjeerds Wassenaar en Antje Arjens Buikstra, skippers, later slachters te St.-Anne
Erryn krijt as ‘eenige wettige zoon’ op 13-3-1888 frijstelling foor de militaire dienst
Kines fan Jitske en Erryn – niet opnommen in De Friese Wassenaars, XIII.1344/1692, pag. 312:
1 Gerben Arjens Wassenaar * Froubuurt 16-12-1889 † mooglik Aberdeen, Súd Dakota; GK, later DG; sont 1912 boer te Turton; weunt 27-2-1914 te Luwt; weunt 26-5-1914 te Stiens; sont 12-6-1914 kastlain en loazjeminthouwer op Ouwesyl onder Froubuurt (407); sont 1915 weer boer te Turton; weunt in 1924 te Aberdeen, Súd Dakota;
x Baukje Jetzes Hamringa * Dronryp 5-6-1892 mooglik Aberdeen; NH; ferhúst op 20-3-1911 út Froubuurt na Stiens; ferhúst op 26-5-1914 na Froubuurt (407); dr fan Jetze Alberts Hamringa, NH, later GK, timmerknecht te Dronryp (169, 200), in 1882 te Grunningen, sont Ouwe Maai 1883 weer te Dronryp (52), sont 21-4-1906 timmerman op Ouwesyl onder Froubuurt (346, 283, 277, 278, 316), sont Ouwe Maai 1918 te St.-Anne (78, 79), en fan Kornelia Jacobs Hiemstra, DG
;
2 Anna Arjens Wassenaar (Anne, Annie) * Galesburg, Iowa, USA, 21-10-1899, bij hur geboorte niet erkend natuurlik kyn; weunt in1924 te Glenwood, Illinois;
x Harry Reitsma.
Kines fan Gêrm en Bauky (folgorder niet seker, antal ok niet)
1 Cornelia Gerbens Wassenaar * Turton 18-5-1913
2 Tjalling Gerbens Wassenaar
3 Annie Gerbens Wassenaar
4 Nellie Gerbens Wassenaar


Gêrm koopt op 27-2-1914 fan Cornelis Jans Kuiken (x Sytske Tjallings van der Zee) op Ouwesyl ’n hús met herberg, deurreed en hiem op Ouwesyl; koopsom: f 8.000,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire: 066052;
Gêrm ferkoopt op 27-10-1914 an Sjouke Hendriks Lep (x Ymkje Thomas Kingma), loazjeminthouwer te Ouwesyl, ’n herberg met loazjemint op Ouwesyl; koopsom: f 6.000,00; netaris: Allert Ottema te Luwt; Repertoire: 080079;
Gêrm en syn suster Anne ferkope op 2-10-1924 fastgoed in Gaasterland an Marten Pieters van Dijk te St.-Anne en an hur omke Johannes Gerbens de Jong te Froubuurt; netaris: Lambertus Klaas van Giffen te Balk; Repertoire: 007110; Gêrm weunt dan te Aberdeen, Súd Dakota, en Anne te Glenwood, Illinois

§ Fan Ouwesyl na Turton en allegedurigen fan Turton na ’t Oudland

Jitske Gêrms de Jong.
Fotograaf: E. Fuchs, Luwt.
Kolleksy De Jong-Koopal

Jitske Gerbens de Jong trout in 1895 met Arjen Dirks Wassenaar in ’n huwlik dat hine en weer gaat en offisjeel fier en ’n half jaar stand hout.
Hieronder bewegingen in ’t leven fan Jitske:
-se ferhúst Ouwe Maai 1889 na St.-Anne, komt dêrweg weer op ’e ouderlike plaats 30-8-1889;
-se ferhúst op 20-8-1889 sonder hur man – die’t dan in Noord Amerika sit – na Froubuurt;
-skaidt in 1895;
-ferskeept met hur seun Gerben Arjens Wassenaar op 8-1-1898 na Noord Amerika – unidentified region – is dêr in 1899 bij hur eerdere man te Galesburg, Iowa, dêr wort hur dochter Anne geboren;
-komt -10-1908 met man en twee kines út Amerika in Húzzum (nr B251); Erryn is dêr dan sonder beroep;
-Jitske ferhúst dêrweg op 4-5-1909 na Froubuurt, nr 197, Jitske en Erryn binne dêr bouboer op ’e plaats fan broer Gêrm, later weunt de húshouwing op nr 491;
-de húshouwing ferhúst dêrweg op 6-5-1912 na Luwt, Westerplantage G9, Emmakade U137;
-Jitske ferskeept dêrweg op Ouwe Maai 1915 met man en dochter Anna weer na Noord Amerika; hur seun Gêrm is dêr dan bleven en weunt dêr in 1912, ’13, ’16 in Turton, South Dakota;
-Jitske fersterft dêr op 14-10-1915.

Fan Jitske hur kines binne ses brieven bewaard:
-Turton, 17-3-1907 [?] fan Baukje Hamringa an Waarde Zwager en Zuster! [=Pieter van der Meer en Wijke de Jong, V.2.12; 4 1/3 fellen; ’t jaartal is niet dúdlik, maar deuze brief is dink in 1907 skreven want der wort rept fan ’n klain poppy, dat sil Gerben van der Meer wel weze * Boazum 4-4-1907]
dateerd Turton, 21-9-1912 fan Gerben Arjens Wassenaar an Waarde Oom Tante Nichtsjes en Neefjes [=syn omke Gêrm Gêrms de Jong-en-die, V.2.3]; 4 fellen
-Turton, 24-10-1915 fan Gerben Arjens Wassenaar an Geachte familie; 4 fellen
-Turton, 24-10-1915 fan Gerben Arjens Wassenaar an Beste familie!; 3,1/3 fellen

-Turton, 27-12-1915 fan Gerben Arjens Wassenaar an Waarde Oom Tante Nichtjes en Neefjes!; 6 fellen
27-12-1916 fan Baukje Hamringa an Waarde familie!; 4 fellen.
Sien: Kolleksje Jong, de (‘t Bildt)

6 Johannes Gerbens de Jong * Froubuurt 28-11-1865 † dêr 8-7-1866, 7 maanden
7 Trijntje Gerbens de Jong * Froubuurt 22-4-1867 † dêr 16-9-1867, 5 maanden
8 Johannes Gerbens de Jong * Froubuurt 1-5-1869 † dêr 20-7-1869, 2 maanden
9 Trijntje Gerbens de Jong * Froubuurt 12-4-1870 † St.-Anne 4-5-1917, 47 jaar, [] St.-Anne; DG, later GK; ferhúst Ouwe Maai 1890 út Froubuurt na St.-Anne, bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; dêrna bouboerin te St.-Anne (260, 596); ferhúst op 3-7-1899 na Veldwijk, Ermelo; op 20-8-1919 komt Pieter Jans Tacoma (* Witmarsum 20-2-1896) út Stiens as bedriifslaider op ’e plaats, hij fertrekt derweg op 8-4-1921 na Luwt;
x ’t Bildt 4-5-1891, 21 en 24 jaar, op huwlikse foorwaarden, Hessel Douwes Bierma * St.-Jabik 31-5-1866 † St.-Anne 22-4-1919, 54 jaar, [] St.-Anne; NH, later GK; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik; sont Ouwe Maai 1891 bouboer te St.-Anne (260, 596); 11-2-1894 met-oprichter fan ’e Coöp. Stoomzuivel en Kaasfabriek in de Gemeente het Bildt te Ouwesyl, bestuurslid fan idem De Broederschap; sn fan Douwe Jans Bierma en Kinke Pieters Boonstra, bouboeren te St.-Jabik
Hessel koopt en ferkoopt bra land en húzzen, ’n greep:
-hij ferkoopt op 2-6-1894 met syn mim en broers Jan en Pieter Bierma en suster Anna húzzen en landerijen te St.-Jabik; koopsom: f 26.977,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire: 066035
Hessel is anneks met ’n boedelskaiding op 6-6-1902 betreffende ’n huus met elf perselen boulând te St.-Jabik; opbringst: f 23.920,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire: 066035
-Hessel koopt op 11-6-1915 fan syn swager Johannes Gerbens de Jong te Froubuurt ’n perseel graide te Froubuurt; koopsom: f 5141,00; netaris: Lambertus Klaas van Giffen te St.-Anne; Repertoire: 005063
-Hessel koopt op 22-10-1918 fan Regnerus Theodorus Kuipers te St.-Anne ’t motorskip De Jonge Nicolaas; koopsom: f 3800,00; netaris: Lambertus Klaas van Giffen te St.-Anne; Repertoire: 005077b
Sien: Sien: J.IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma, Jierboekje fan it Genealogysk Wurkferbân 1957, Fryske Akademy, Ljouwert 1957 – VIIq
10 Johanna Gerbens de Jong * Froubuurt 1-11-1871 † dêr 9-1-1872, 2 maanden
11 Johannes Gerbens de Jong, folgt VI.1
12 Wijke Gerbens de Jong * Froubuurt 30-1-1880 † Boazum 11-2-1935, 55 jaar, [] Waidum; DG, later GK; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; ferhúst op 22-7-1905 út Froubuurt na Jelsum; graidboerin te Boazum;
x ’t Bildt 1-6-1905, 25 en 27 jaar, op huwlikse foorwaarden, Pieter Jans van der Meer * Hardegaryp 16-9-1877 † Bolswert 28-4-1976, 98 jaar; bij eerste huwlik sonder beroep te Jelsum; graidboer te Boazum en Waidum, dêr later rintenier; sn fan Jan Douwes van der Meer en Sijtske Gerrits van der Meer, graidboeren te Hurdegaryp (nrs 195, 223) en Jelsum;
Pieter x 2 Baarderadeel 24-10-1936, 49 en 59 jaar, syn skoansuster, Doutje Klazes de Jong, wede fan Johannes Gerbens de Jong (VI.1); bij hur huwlik met Pieter húshouster bij him
13 Sjoukje Gerbens de Jong * Froubuurt 17-12-1882 † dêr 19-11-1883, 11 maanden

§ Kynderstorfte
Gêrm en Yttsy ferlieze fan hur dartyn kines, seuven bra jong:
-’n levenloas jonky, in 1857;
-Gêrm, 3 maanden, in 1859;
-Jitske, 11 maanden, in 1862;
-Jehannes, 7 maanden, in 1866;
-Tryntsy, 5 maanden, in 1867;
-Jehannes, 2 maanden, in 1869;
-Jehanne, 2 maanden, in 1872
-en Sjouky, 11 maanden, 1883.
Kynderstorfte is in ’e 19e eeuw hoog. Is ’t bij de bemiddelden al heel slim, bij erbaaiers is ’t deur ’t krappe en ongesonde eensijig eten betiden nag slimmer. Aarmen binne dêroverhine ôfhanklik fan ’t goedwillen fan ’n dokter, want die kinne se niet betale.

Leeuwarden Courant, 12-7-1866
Leeuwarder Courant, 20-9-1867
Leeuwarder Courant, 23-7-1869
Leeuwarder Courant, 11-1-1872;
fan ’e eerste twee jongetsys en fan Sjouky binne d’r gyn advertînsys fonnen

V.3 Dirk Gerbens de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt, 24-9-1839 † Húzzum, Ferlingde Skrâns, 3e Westerstraat) 12-7-1915, 75 jaar; DG, later GK; bouboer; Dirk weunt met syn húshouwing op bra ferskillende plakken: Froubuurt, Nes in ’e Dongeradelen, Jelsum, Dronryp, Beetgum, Jelsum, Marsum, Luwt en Húzzum; as Dirk en Gryt in Dronryp op ’e plaats fan Gryt hur ouweloi boerke is Dirk in 1886 domiliseerd in St.-Anne, Dirk staat in 1888, ’92 onder kuratele.
Sien hieronder: § Niet soaseer honkfaste boeren
x Menameradeel 2-4-1863, 23 en 19 jaar, op huwlikse foorwaarden, Grietje Jacobs Deinema * Dronryp 3-12-1843 † Luwt 12 -8-1917, 73 jaar; NH, later GK; bij trouwen sonder beroep te Dronryp; boerin, ferhúst as rintenierswede op 8-1-1916 út Húzzum na Luwt; dr fan Jacob Doekes Deinema en Baukje Pieters Dijkstra, bouboeren te Dronryp (nrs 168, 177)
Dirk ferhuurt, koopt en ferkoopt lând en het skulden bij partikulieren, soa as:
-1864: f 3000,00 bij Arent van IJzendijk te Mantgum
-1864: f 3000,00 by deselde
-1870: 5800,00 bij Klaas jans Crap te St.-Jabik
-1873: f 6000,00 bij Thomas Sjoerds van Slooten te Froubuurt.

Dirk ferkoopt op 20-11-1867 an Watze Hessels Bierma te Froubuurt ’n huus met sjigorijfebryk te Dronryp; koopsom: f 3075,00; netaris: Johannes Scrinerius Potter van Loon te Dronryp; Repertoire: 037098
Dirk en Gryt ferkope op 26-3-1880 an jonker Cornelis Henri Quintus te Adorp, foogd over Clara van Sminia, en an Wiskje Sophia Buma te Oudkerk, wede fan Hector Arent Johannes van Sminia, graide te Dronryp; kooppriis: f 11.373; netaris: Horatius Albarda te Luwt; Repertoire: 078145;
Gryt ferkoopt op Ouwe Maai 1886 an Ymkje Andringa te Dronryp de plaats – húzzing en hiem – fan hur ouweloi te Dronryp; koopsom: f 1900,00; netaris: Johannes Scrinerius Potter van Loon te Dronryp; Repertoire: 037098
Gryt ferhuurt bouland te Froubuurt op 27-11-1888 foor fijf jaar an Anne Pieters van der Ploeg te Marsum; huursom: 484,00; selde netaris;
Gryt ferhuurt bouland te Froubuurt op 2-3-1894 an deselde, dan weunend te Froubuurt, foor fijf jaar; huursom: f 357.00; selde netaris

Leeuwarder Courant, 15–7-1915

Kines:
1 Baukje Dirks de Jong
* Nes, Westdongeradeel, 15-1-1864 † Haarlem 20-1-1953, 89 jaar; NH; ferhúst 7-10-1875 út Froubuurt naar Dronryp; weunt dêr op 15-1-1880 in bij hur bep Baukje Pieters Dijkstra, wede Jacob Doekes Deinema; bij hur trouwen sonder beroep te Dronryp, domesily houwend te St.-Anne; komt Ouwe Maai 1887 in te weunen bij hur ouweloi te Dronryp;
x Menameradeel 1-3-1883, 19 en 40 jaar, Yme Jochems Donia * Dronryp 4-10-1842 † Franeker 26-12-1916, 74 jaar; NH; bij trouwen graankoopman te Dronryp (nrs 246, 182c); weunt in 1903 te Franeker, bij syn wegraken dêr sonder beroep; sn fan Jochem Jelles Donia en Maaike Ymes Ymesen, graankooploi te Swains en Dronryp, Maaike is in 1869, ’71 kastlainske en loazjeminthouster te Dronryp;
Yme x 1 Menameradeel 6 -5-1869, 26 en 24 jaar, Klaaske Reins Kuiken * St.-Jabik 12-9-1844 † Dronryp 7-9-1869, 24 jaar, huusnr 169; bij trouwen en útgaan sonder beroep te Dronryp; dr fan Rein Gaukes Kuiken, onderwizer te St.-Jabik, sont 2-7-1856 idem te Nes op ’t Ameland, sont 16-4-1868 grossier te Balk (nr 234), en Elisabeth Roelofs Schuiling;
Yme x 2 Menameradeel 16-11-1871, 29 en 18 jaar, op huwlikse foorwaarden, Ybeltje Jacobs Deinema * Dronryp 16-4-1853 † dêr 27-12-1879, 26 jaar, huusnr 246; NH; bij trouwen en útgaan sonder beroep te Dronryp; dr fan Jacob Doekes Deinema en Baukje Pieters Dijkstra, en dus ’n tante fan Yme syn darde frou Bauky Dirks de Jong
Yme koopt op 11-2-1872 fan Maaike Jans Dijkstra te Dronryp dêr ’n huus; koopsom: f 2200,00; netaris: Johannes Scrinerius Potter van Loon te Dronryp; Repertoire: 037098;
Yme het op 6-5-1872 ’n skuld bij Wybren Tjallings Römer te Grou fan f 8000,00; selde netaris;
Yme koopt op 10-5-1874 fan syn swager Dirk Jacobs Deinema te Steenwikerwold graide te Dronryp; koopsom: f 2526,00; selde netaris;
Yme koopt op 29-6-1874 fan Douwe Hantjes Joustra te Dronryp dêr graide; koopsom: f 3000,00; selde netaris;
Yme en syn kines ferkope op 15-1-1887 an:
-Alle en Halbe Geuker te Dronryp dêr ’n stik graide; koopsom: f 2515,00;
-Willem Bakker te Dronryp twee stikken graide dêr; koopsom: f 2810,00:
-Cornelis Sytsma te Dronryp dêr ’n stik graide; koopsom: f 2004,00;
-Jacobus Rinderts Keestra dêr terpboulând; koopsom: f 1930; selde netaris;

Yme koopt op 6-6-1887 fan Ynskje Jansen te Dronryp, wede fan Willem Bakker dêr graide; koopsom: f 2993,00; selde netaris;
Yme wort op 8-9-1875 feroordeeld foor ’t lope laten fan ’n koe bij de spoorweg lâns: boete f 1,00 of 1 dag gefangenisstraf plus betaling fan ’e kosten; Arrondissemintsrechtbank, Luwt

Leeuwarder Courant, 30-12-1916

2 Gerben Dirks de Jong * Nes, Westdongeradeel, 4-3-1866 † Soest, Bortolottilaan 12, 9-4-1953, 87 jaar, [] Beetgum; NH, DG; is erbaaier it St.-Anne, komt dêrweg op 10-6-1886 in te weunen op ’e plaats bij syn bep Bauky Dykstra, wede Deinema, te Dronryp; ferhúst dêrweg op 9-1-1888 naar Hâllum; emigreert na Noord Amerika; komt op 27-11-1919 dêrweg as weedner in te weunen bij Cornelis van der Zee te Jirnsum (nr 48), Gêrm is dan boer en het de Amerikaanse nasjonaliteit; komt op 23-4-1921 in Oranjewoud; komt op 16-5-1934 út Feenwouden in Hardergaryp (nr 7, sont -11-1934: nr 145); ferhúst dêrweg op 16-3-1936 naar Lekkum (Lekkumerweg 42c); ferhúst dêrweg op 10-5-1937 naar Ouweskoat (Ryksstraatweg 9);
x 1 waarskynlik Havanna, Duel, South Dakota, Trijntje Cornelis van der Zee (in Amerika: Theresa) * Witmarsum 1-2-1866 † Duel, South Dakota, 1-12-1915, 49 jaar, [] Evergreen, Presbetarian Cemetery, Duel, South Dakota; emigreert met hur ouweloi in 1886 na Noord Amerika; dr fan; Cornelis Reins van der Zee en Pietje Pieters Pietersen, bouboeren te Witmarsum (Kampen nr 59), emigrere met de kines op 21-4-1886 naar Noord Amerika, dêr boeren te Havanna, Duel, South Dakota;
x 2 Skoaterland 27-6-1923, 57 en 54 jaar, Trijntje Foppes Kuijk (ok: Kuyk) * Beetgum 28-1-1879 † Amersfoort 28-10-1965, 86 jaar, [] Beetgum; NH, later GK; ferhúst 23-8-1909 na Haarlem, komt op 19-12-1910 dêrweg in Beetgum bij hur ouweloi, ferhúst dêrweg op 30-6-1913 na Luwt (weunt dêr in bij hur suster en swager Neeltje Kuijk en Jentje Arjens Kikstra (pensjoneerd sersjant-majoor; Hoeksterstraat 29); komt dêrweg op 15-4-1914 weer in Beetgumermôln; ferhúst dêrweg op 11-5-1917 naar Ouwesyl onder Froubuurt (nrs 329, 264); bij trouwen húshouster te Oranjewoud; dr fan Foppe Jacobs Kuijk en Jitske Aukes Feitsma, gerniers te Beetgum (nrs 75, 198, 234 bútten, 219)

Leeuwarder Courant, 11-4-1953

3 Jacob Dirks de Jong * Dronryp 15-6-1867 † dêr 15-1-1871, 3 jaar, nr 168; NH, later staat bij Jacob DG;
4 Sybe Dirks de Jong * Dronryp 7-11-1869 † dêr 14-10-1870, 11 maanden; noemd as DG en NH
5 Jacob Dirks de Jong * Dronryp 1-6-1872; DG, NH; weunt as skoalleerling sont 23-5-1885 in bij syn omme Siebe Gêrms de Jong en muoi Aaltsy Wassenaar an ’e Stienzerweg te Luwt; ferhúst dêrweg op 17-9-1888 naar Rotterdam; emigreert op 23-7-1892 naar de U.S.A.
6 Trijntje Dirks de Jong
* Dronryp 6-11-1873 † dêr 18-10-1874, 11 maanden; DG, NH
7 Sybe Dirks de Jong * Dronryp 14-1-1883 † mooglik Noord Amerika; DG, NH; bouboer te Froubuurt (nrs 66, 180); emigreert as jonge fan 16 jaar op 2-3-1899 met de Steamer Kensington út Húzzum bij syn ouweloi weg na Clear Lake, Devel, South Dakota, Noord Amerika.

§ Niet soaseer honkfaste boeren
Dirk Gêrms de Jong en Gryt Deinema binne gyn honkfaste boeren, se gane fan plaats na plaats, in soa’n seuven ferskillende plakken, ’n greep:
-in 1863 is Dirk bouboer te Froubuurt;

-hij weunt dêr in bij syn broer Siebe en frou Aaltje Klazes Wassenaar (nrs 66, 180);
-hij en Gryt ferhúzze dêrweg op 14-8-1863 na Nes, Westdongeradeel, dêr bouboeren
-komme dêrweg op 13-4-1867 in Dronryp, o.â. ok op ’e plaats fan syn skoanmim (nr 168, sont Ouwe maai 1867: ’n nij huus: nr 177k);
-dêrweg Ouwe Maai 1874 na Beetgum (nr 182);

-komme op 27-8-1874 út Beetgum in Froubuurt;
-ferhúzze dêrweg 5-5-1876 na Jelsum, Dirk is dan sonder beroep;

-komme op 31-12-1879 út Froubuurt in Britsum (nr 52bBK), dêr is Dirk eerst gernier en later rintenier;
-ferhúzze dêrweg 7-5-1880 na Dronryp
-sont Ouwe Maai 1880 te Jelsum;
-ferhúzze op 12-11-1883 na Dronryp (nr 177k, 168, 417, 297);
-ferhúzze dêrweg op 1-3-1888 na Marsum (nr 138); Dirk is dêr sonder beroep;
-ferhúzze dêrweg op 2-5-1896 na Luwt (Stienzerweg, Landbuurt BB39, Lindebuurt P22, Pretoriastraat Y5, Uniabuurt 218boven-foor, Looijerstraat Y28-foor,); Dirk is dan rintenier;
-komme op 24-4-1915 dêrweg in Húzzum (nr E55, Skrâns);
-Gryt ferhúst as wede dêrweg op 8-1-1916 na Luwt.

V.4 Roelof Gerbens de Jong * Froubuurt 26-12-1845 † St.-Jabik 12-1-1888, 42 jaar; NH; gernier, later molenaar in St.-Jabik (nrs 78, 326), dêr bouboer; komt op 21-3-1874 út St.-Jabik in Marsum (nr 243), dêr bouboer; komt Ouwe Maai 1881 dêrweg in Beetgum, ferhúst dêrweg op 13-4-1882 na Marsum; bij syn útgaan sonder beroep te St.-Jabik;
x ’t Bildt 26-5-1870, 24 en 22 jaar, Sytske Douwes van der Zee * St.-Jabik 8-3-1848 † Marsum 18-6-1882, 34 jaar; NH; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik, dêrna boerin te St.-Jabik en Marsum; dr fan Douwe Reins van der Zee en Antje Jacobs Nieuwland, bouboeren te St.-Jabik (202, 12) en sont Ouwe Maai 1876 te Jubbega-Skurega (nr 4)
Kines:
1 Douwe Roelofs de Jong, folgt VI

2 Geertje Roelofs de Jong * St.-Jabik 13-10-1872 † Manhatten, Noord Amerika, 11-2-1911, 38 jaar; GK; ferhúst op 21-11-1889 út Marsum na St.-Jabik, weunt dêr in bij hur bep Geertje Roelofs Westra; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; emigreert omstreeks 1900 met man en kines na Noord Amerika, boerke dêr te Manhatten;
x ’t Bildt 6-5-1897, 24 en 27 jaar, Klaas Thysses Schuiling * Froubuurt 29-11-1869 † Ripon, Noord Amerika, 13-9-1935, 75 jaar; DG; ferhúst op 24-11-1884 út Froubuurt na Blije; komt op 2-6-1885 weer bij syn ouweloi te Froubuurt; gaat dêrweg op 28-6-1889 na Stiens, is dêr banketbakkersknecht bij Klaas Wassenaar en Lijsbert Osinga; ferhúst dêrweg op 21-3-1892 na Luwt, dêr banketbakkersknecht Op ’e Kelders (nr L181); ferhúst dêrweg op 5-8-1892 na Amsterdam, komt dêrweg op 19-9-1894 in Franeker (nr 410), is dêr bakker; bij trouwen bakker te Froubuurt; sn fan Thys Roelofs Schuiling, bakkersknecht te Froubuurt en Belkum, sont Ouwe maai 1856 bakker te Froubuurt (278, 392, 410), weunt op syn ouwe dag in bij syn dochter Adriaantsy en Pieter Johannes Hoogland, bouboeren te St.-Anne (365, 384, 302), en fan Yttje Klazes Hoekstra, bakkerinne te Froubuurt
Klaas wort op 12-3-1889 frijsteld foor ’t militaire bedriif fanwege broerderdienst.
Fan 10-8-1896 tot 5-8-1898 weunt bij Klaas en Geertsy in: Arjen Hoitsma * 28-5-1871, graankoopman te Franeker
3 Gerben Roelofs de Jong, folgt VI

Leeuwarder Courant, 20-1-1888

V.5 Willem Gerbens de Jong * Froubuurt 24-12-1849 † Luwt 9-4-1920, 70 jaar; NH, later DG; ferhúst op 13-10-1868 út St.-Jabik na Hardegaryp, komt dêrweg op 1-5-1869 werom in St.-Jabik, is dan hulponderwizer; bij trouwen en dêrna loazjeminthouwer en kastlain (nrs 38, 41), o.â. in De Krim; de húshouwing ferhúst dêrweg op 21-10-1896 na Luwt (Wirdumerdyk G32), dêr loazjemint en koffyhúshouwer, dêr later sonder beroep (Bothastraat Y2, Harlingerstraat H 28-9, Tramstraat K26, Gysbert Japicxstraat H22, Auke Stellingwerfstraat Q7); in 1912 is Willem dêr hoofdagint fan ’n levensfersekeringsmaatskippij
Willem wort goedkeurd foor de militaire dienst en krijt op 17-4-1869 as plaatsferfanger deur nummerferwisseling Pieter Mulder te St.-Anne.
x ’t Bildt 2-6-1881, 31 en 29 jaar, Geertje Dirks Meijer * Dronryp 2-3-1852 † Luwt 16-3-1922, 70 jaar; G, dêrna DG, dêrna GK; dienstmaid, gaat Ouwe Maai 1868 út Dronryp na Rie, gaat Ouwe Maai 1873 na Tjummarum, komt Ouwe Maai 1876 dêrweg in St.-Jabik (nrs 35, 38); bij trouwen sonder beroep te Dronryp; komt op 21-10-1896 in Luwt, weunt dêr in bij hur seun Roelof en syn frou; dr fan Dirk Hobbes Meijer, erbaaier te Dronryp (nr 10, 26=nij 56), en Jitske Hanzes Dijkstra, bôlloopster te Dronryp
Kines:
1 Gerben Willems de Jong, folgt VI

2 Grietje Willems de Jong * St.-Jabik 6-9-1882; ferhúst 19-1-1903 út Luwt na Grunningen
3 Dirk Willems de Jong * St.-Jabik 4-6-1884; pikeur, ferhúst 19-10-1909 út Luwt na Alkmaar, komt 29-3-1917 út Hoogwoud in Luwt bij syn latere frou; hij is dan en ok bij syn trouwen adjunkt inspekteur bij ’n fersekeringsmaatskippij te Luwt; ferhúst dêrweg met syn frou op 29-3-1920 na Den Haag;
x Luwt 24-12-1919, 35 en 31 jaar, Tilly de Haan * Luwt 9-9-1888; weunt in 1910 in Den Haag en Luwt, dêr in ’e húshouwing fan hur mim en pleechhait Gerard Jongstra, blommist en winkelman in blommen en planten; winkelfrou en buffetjuffrou bij Hotel Phoenix (weunt in ’e Sint Jacobsstraat L9-11) bij trouwen sonder beroep te Luwt (Foorstreek 348boven); dr fan Adriaan Frederik de Haan, plisyinspekteur, later direkteur Bank van Leening dêr, en Maria Westerbaan, loazjeminthouster te Luwt
4 Roelof Willems de Jong, folgt VI

V.6 Gerben Dirks de Jong * Froubuurt 16-12-1827 † St.-Jabik 20-9-1884, 56 jaar; DG; bij syn trouwen en dêrna gernier te St.-Jabik (nr 51); in 1872, ’78 dêr koopman, bij syn wegraken dêr winkelman (128);
x ’t Bildt 10-7-1851, baide 23 jaar, Trijntje Pieters Hildama (ok: Hildema) * St.-Jabik 14-3-1828 † mooglik te Amsterdam; NH; bij hur trouwen sonder beroep te St.-Jabik; ferhúst 29-5-1889 na Rauwerd, weunt op ’e ouwe dâg in bij hur seun Dirk-en-die te Rauwerd en later idem te Luwt; komt dêrweg op 8-5/22-5-1891 in te weunen bij hur dochter Rinske en Sjoerd van der Pan, bakkers te Bolswert; ferhúst dêrweg op Ouwe Maai na Amsterdam, weunt dêr in bij seun Dirk en syn frou Frouky Landstra; dr fan Pieter Douwes Hildama, timmerman te St.-Jabik, en Klaaske Wopkes Hoekstra
Kines:
1 Klaasje Gerbens de Jong
* St.-Jabik 10-5-1852 † Belkum 3-5-1877, 24 jaar, huusnr 318; DG; bij hur trouwen sonder beroep te St.-Jabik, bij hur útgaan idem te Belkum;
x ’t Bildt 9-5-1872, 19 en 23 jaar, Sjoerd Reinders van der Pan * Dokkum 7-1-1849 † Bolswert 26-5-1937, 88 jaar, [] Bolswert; DG; in 1872 bakkersfaint te St.-Jabik; sont Ouwe Maai 1872 bakker te Belkum (318K); sont 13-11-1882 idem te Bolswert (Sneekerstraat E11, Zee Dijk 19); lid fan ’e kerkeraad fan ’e Doopsgesinde Gemeente te Bolswert en dêr bestuurslid fan ’e Doopsgezinde Instelling van Weldadigheid; sn fan Reinder Wybes van der Pan, in 1849 sulversmidsfaint te Dokkum, in 1872, ’78 goudsmidsfaint te Aldeboarn, in 1892 te Drachten, goudsmid te Bolswert (weunt op syn ouwe dâg in bij Sjoerd-en-die), in 1906 te Harlingen, en Minke Sjoerds Sjoerdsma
2 Rinske Gerbens de Jong * St.-Jabik 1855 † Bolswert 18-3-1941, 86 jaar, [] Bolswert; DG; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik, dêrna bakkerinne te Belkum en Bolswert, bij hur útgaan dêr sonder beroep;
x ’t Bildt 12-12-1878, 23 en 29 jaar, hur swager, Sjoerd Reinders van der Pan
3 Dirk Gerbens de Jong, folgt VI

V.7 Jan Dirks de Jong * St.-Jabik 28-11-1831 † Luwt, weunend te Ouwesyl onder Froubuurt,10-6-1892, 60 jaar; bij trouwen bouboer te Hâllum; in 1866 en dêrna tot syn wegraken bouboer an ’e Nijedyk te Ouwesyl onder Froubuurt;
x Westdongeradeel 4-5-1865, 33 en 28 jaar, Fokelina Gerbens Hoekstra * Holwert 19-2-1837 † Froubuurt 23-2-1895, 58 jaar; bij hur huwlik sonder beroep te Holwert, bij hur útgaan idem te Froubuurt; dr fan Gerben Willems Hoekstra, in 1837 gernier te Holwert, in 1865 dêr pelmolner, en Fokelina Kornelis Posthumus
Kines:
1 Fokelina Jans de Jong
* Ouwesyl onder Froubuurt 8-4-1866 † dêr 23-8-1868, 2 jaar
2 Dirk Jans de Jong, folgt VI
3 Gerben Jans de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 23-7-1869 † dêr 8-9-1871, 2 jaar
4 Gerben Jans de Jong, folgt VI

Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant, 13-6 en 17-6-1892
Leeuwarder Courant, 26-2 en 1-3-1895

V.8 Gerben Syberens de Jong * Froubuurt 2-1-1861 † Luwt, weunend te Inglum, 29-7-1915, 54 jaar, [] Ingelum; NH, later DG; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; ferhúst op 15-12-1883 út ’t ouderlik huus naar Wier, dêr in 1884 sonder beroep; sont 24-3-1884 bouboer an ’e Tilledyk onder Ingelum (62 bútten, 89, 101, 89a);
x ’t Bildt 28-11-1883, 22 en 20 jaar, op huwlikse foorwaarden, Doutje Arjens Osinga (ok: Douwtje, Doutsen, Doutzen; in ’e geboorte-akte: Doutje) * St.-Jabik 7-5-1863 † Ingelum 3-7-1913, 50 jaar, [] Ingelum; NH; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik, bij hur útgaan idem te Ingelum; dr fan Arjen Jans Osinga en Anna Catharina Pieters Pieterzen, bouboeren te St.-Jabik (331, 332, 469, 510).
Bij Dout en Gêrm weunt sont Ouwe Maai 1888 in Egge Arjens Osinga, broer fan Dout, hij emigreert op 16-4-1889 na Iowa, Noord Amerika
Kyn:
1 Arjen Gerbens de Jong, folgt
VI

Leeuwarder Courant, 30-7, 31-7 en 3-8-1915
Leeuwarder Courant, 31-7-1915

V.9 Dirk Syberens de Jong * Froubuurt 25-10-1862 † Hoogkerk 28-11-1948, 86 jaar, [] Hoogkerk; NH, later DG; komt op 1-5-1884 út St.-Jabik in St.-Anne (nr 450); ferhúst dêrweg op 23-4-1885 na Stiens (410); komt dêrweg op 17-5-1889 in St.-Jabik (nr 93), ferhúst dêrweg op Ouwe Maai 1890 na St.-Anne (468), is dêr gernier; ferhúst dêrweg op 9-8-1897 na Hoogkerk, is dêr portier bij ’t súkkerfebryk, bij syn útgaan nag bite-agint;
x 1 ’t Bildt 1-5-1884 Grietje Louws Hoogland * St.-Jabik 5-11-1864 † St.-Anne 21-6-1893, 28 jaar; NH; komt op hur troudâg út St.-Jabik in St.-Anne; dr fan Louw Watzes Hoogland en Grietje Jetzes Westra, bou- en graidboeren te St.-Jabik (351, 489, 490);
x 2 ’t Bildt 2-5-1895, 32 en 25 jaar, Antje Jelles de Groot * St.-Anne 21-7-1869 † 25-12-1963, 97 jaar, [] Hoogkerk; NH; foor hur trouwen inweunend maid bij Johannes Arjens Hoitsma, bouboer te St.-Anne te (445,463); dr fan Jelle Aarts de Groot, in 1875 turfdrager te St.-Anne, dêr felderbaaier ( 128b, 344, 172), in 1895 dêr gernier (176, 346), en Trijntje Jans van Maszum (in ’e Burgerlike Stând optekend as: Marsum, bijtiden ok: Marssum, meestal sonder: Van; Tryntsje kin bij hur trouwen in 1854 nag niet skrive; in 1895 tekent se de trou-akte fan Antsy met: Van Maszum)
Sien: Het geslacht Hoogland, VIIi8
Kyn út ’t eerste huwlik:
1 Grietje Dirks de Jong
* Stiens 6-3-1886 † Grunningen 22-11-1963, 76 jaar; bij trouwen sonder beroep te Hoogkerk;
x Hoogkerk 13-5-1915, 29 en 24 jaar, Obbe Jan Freese * Grunningen 27-1-1891 † dêr 21-3-1973, 82 jaar; bij trouwen smid te Grunnigen, in 1943 dêr koopman; sn fan Obbe Jans Freese, smid te Grunningen, en Karsiena Waterberg
Kines út ’t tweede huwlik:
2 Klaaske Dirks de Jong
* St.-Anne 1-7-1896; ferhúst op 4-4-1917 naar Peize
3 Siebe Dirks de Jong * Hoogkerk 28-8-1898 † dêr 30-1-1943, 44 jaar; bij trouwen túnman te Hoogkerk (Houwerzijlplein 12), bij de skaiding dêr erbaaier, bij syn wegraken dêr portier;
x Grunningen 18-9-1930, 32 en 29 jaar, skaiden bij fonnis Arrondissemintsrechtbank Grunningen 8-3-1935, (akte Burgerlike Stand 29-3-1935), aiseres: Egberdina, met antekend ferset fan Siebe, die’t in ’e skaiding berust, Egberdina Catharina Sterenberg * Grunningen 18-3-1901; bij trouwen sonder beroep te Grunningen; dr fan Renger Willems Sterenberg, lettersetter te Grunnigen, en Roelfien Nijland
4 Jelle Dirks de Jong * Hoogkerk 16-2-1900 † dêr 24-1-1901, 11 maanden
5 Jelle Dirks de Jong * Hoogkerk 18-9-1901
6 Trijntje Dirks de Jong * Hoogkerk 16-7-1907; bij eerste huwlik sonder beroep te Peize, bij skaiding idem te Grunnigen;
x 1 Hoogkerk 10-9-1931, 23 en 19 jaar, skaiden 24-9-1943 bij fonnis fan ’e Arrondissemintsrechtbank te Grunningen op 11-6-1943, aiseres: Trijntje de Jong, Frederik Carel Croes * Haren, Helpman, 16-12-1911; bij eerste huwlik kantoorfaint te Hoogkerk, bij de skaiding winkelman te Grunningen, bij ’t tweede huwlik dêr handelaar; sn fan Jacobus Cornelis Croes, in 1911 telegrafist te Haren, haltesjef en statjonssjef te Hoogkerk, en Aaltje Nijenhuis
x 2 Grunningen 16-6-1945, 37 en 33 jaar, Frederik Carel Croes, deselde

V.10 Sjoerd Syberens de Jong * St.-Anne 17-2-1868; ferhúst op 29-9-1883 út ’t ouderlik huus naar Grunningen; bij trouwen korrespondint te Grunnigen;
x Grunningen, 10-9-1896, 28 en 22 jaar, Bouwina van der Sluis * Grunningen 7-6-1874 † dêr 15-1-1921, 46 jaar; bij trouwen en wegraken sonder beroep te Grunningen; dr fan Jan van der Sluis en Hendriktje Schrage, in 1874 koffyhúshouwers te Grunnigen;
Kines:
1 Sijbren de Jong
* Grunningen 31-1-1897 † Utrecht 20-11-1957; koopman en elektrotechnikus;
x Medan, Nederlânds Indië, 11-10-1931 Marianne J.P. Haasloop * Enskede 22-2-1900 † Amstelveen 10-6-1980
2 Henderika de Jong * Grunningen 5-11-1898; ferpleegster; ferhúst op 5-2-1938 út Leersum na Franeker
3 Klaasje de Jong * Steenwyk 22-7-1908 † Harlingen 9-3-1980

GENERASY VI
VI.1 Johannes Gerbens de Jong
* Ouwedyk (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) onder Froubuurt 4-9-1873 † Oversigt onder Froubuurt 19-11-1929, 56 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; aigenerfd boer op Oversigt;
x ’t Bildt 27-12-1906 (op huwlikse foorwaarden; met kouwe útslútting) Doutje Klazes de Jong (ok: Douwtje; Doutsy staat bij de geboorte inskreven as: Doutje) * Nijedyk onder Froubuurt 27-3-1887 † St.-Anne, Vlaswiek, 12-5-1983, 96 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; foor hur trouwen maid bij hur skoanmim Yttsy Hoogland; se had al ’n seun fan hur latere man Jehannes: Klaas, noemd na Doutsy hur hait; dr fan Klaas Arjens de Jong, erbaaier an ’e Nijedyk onder Froubuurt, en Trijntje Cornelis Tjepkema;
Doutsy x 2 Baarderadeel 24-10-1936, 49 en 59 jaar, hur antroude swager, Pieter Jans van der Meer * Hurdegaryp, boer te Boazum, later rintenier te Waidum;
Pieter x 1 Wijke Gerbens de Jong, suster fan Jehannes, sien VI.12
Kines:
1 Klaas Johannes de Jong, folgt VII.1
2 Gerben Johannes de Jong, folgt VII.2

Doutje Klazes de Jong en Johannes Gerbens de Jong op ’t hiem fan Oversigt.
Jehannes kin hest niet prate deur syn sware open hazelip. Hij wil dêrom ainliks niet op ’e foto.
D’r binne twee dêr’t-y op staat. Hij het hier ’n groate hoed op, soadat de lip in ’e skemer bliift

 
 
 
 
 
 
De Jong 't Bildt RCE - SHBO fotokaart - Nieuwe Bildtdijk
De Jong 't Bildt RCE - SHBO fotokaart - Nieuwe Bildtdijk

Leeuwarder Courant, 21-11-1891
Leeuwarder Courant, 13-5-1983

VI.2 Douwe Roelofs de Jong * Froubuurt 10-5-1871 † Húzzum 24-9-1939, 68 jaar; DG, later NH, later GK; boere-erbaaier; bakkersknecht, weunt in 1888, ’89 as kommensaal (kostganger) bij syn bep Antje Jacobs Nieuwland te Marsum (nr 169); in 1889 te Bolswert, in 1890 weer bij syn bep te Marsum (192, 218); in 1892 inweunend bakkersknecht bij bakker Weber te Bolswert; in 1894 idem te Wirdum; bij trouwen bakker te Marsum; in 1897 idem te Franeker; sont Ouwe Maai 1898 idem te Belkum, Buorren 81; sont Ouwe Maai 1908 kastlain te Wommels; in 1923 dêr loazjeminthouwer; sont 1-5-1928 te Húzzum (Frans Halsstraat 41); bij syn wegraken dêr sonder beroep;
x Menameradeel 9-5-1895, 23 en 20 jaar, Jantje Sipkes Overdijk * Dronryp 11-2-1875 † 1-8-1934, 59 jaar; NH, later GK; bij trouwen sonder beroep te Marsum; bakkerin en kastlainske-loazjeminthouster, sien hierboven; dr fan Sipke Wygers Overdijk, in 1870 boer te Goutum, in 1875 koemelker te Dronryp, en Tjitske Paulus Oosterhof
As Douwe en Jantsy de herberch in Wommels drive, hewwe se ok gasten foor ’n langere tiid. Soa weunt in 1911 Ruurd Hendriks Kuipers, burgemeester fan Hinnaarderadeel, bij hur in; die fertrekt dêrweg begin desimber fan dat jaar naar Westzaan en hij trekt in 1912 foor ’n half jaar weer bij hur in; Juljes Cohen, ryksklerk, is hur gast foor twee jaar, 1917-1919.
-Douwe koopt op 11-3-1895 fan Ruurd Douwes Dooyema te Franeker ’n huus en bakkerij te Franeker; koopsom: f 4262,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire: 066035;
-Douwe ferkoopt op 8-11-1897 an Ype AEsges de Vries te Franeker ’n huus met bakkerij en hiem te Franeker; koopsom: f 4200,00; netaris: Anne Tadema te St.-Jabik; Repertoire 066035;
-Douwe ferkoopt op 27-4-1908 an Klaas hanzes van der Meulen te Paramaribo ’n perseel graide te St.-Jabik; koopsom: f 4282,00; selde netaris; Repertoire: 066052Douwe het dêr eerder graidelând ferhuurd; in 1895 ferkoopt-y graide te Goutum; koopsom: f 1574,00;
-Douwe koopt op 19-5-1908 fan Gatze, Dieuwke en Tækje Ates Struiksma te Wommels ’n huus en herberg te Wommels; koopsom: f 16.000,00; netaris: Klaas Gorter te Wommels; Repertoire: 140107
-Douwe ferkoopt op Ouwe Maai 1908 ’n perseel (dat is de bakkerij) te Belkum an Jan Jans van der Meij te Belkum; koopsom: f 5000,00; netaris: Hermanus Alma te Belkum; Repertoire: 015052

Leeuwarder Courant, 2-8-1934
Leeuwarder Courant, 26-9-1934


Kines:
1 Roelof Douwes de Jong
* Franeker 13-4-1898 † Witmarsum 1-7-1942, 44 jaar, [] Witmarsum; NH; ferhúst op 31-10-1912 út Wommels na Luwt; 18-3-1914 út Luwt; 13-5-1914 na Kubaard (nr 111); 19-10-1917 in Wommels; Ouwe Maai 1919 na Ysbrechtum; bij trouwen fan boerebedriif te Kubaard; dêrna bouboer te Witmarsum;
x Wônseradeel 16-5-1923, baide 25 jaar, IJfke Aukes Kooistra * Witmarsum 1-4-1898 † Bolswert 9-3-1992, 93 jaar, [] Witmarsum; DG; bij trouwen sonder beroep te Witmarsum; dr fan Auke Abels Kooistra en Hotske Jacobs Postma, bouboeren te Witmarsum (36 bútten)

Leeuwarder Courant, 3-7-1941

Leeuwarder Courant, 11-3-1992

2 Sybe Sipke de Jong Dsn. (skriift himsels: Sibe) * Belkum 14-12-1903 † Sneek, St. Antonius Sikehús, weunend te Tjerkwert, Waltawei 2, 20-7-1965, 61 jaar, [kremeerd] Driehuis-Westerveld; Frijdinker, later GK; bestuurslid fan kulturele en taalkundige organisasys, o.â. foorsitter De Findels Foar, Fryske Krite Tjerkwert; korrektor foor nijsbladen; leraar Esperanto, Frys en Ingels; musykleraar (piano, fioel, akkordeon); auteur Leergang Esperanto; fertaler; sien foor syn doen en laten hieronder: § Sibe de Jong, esperantist; komt op 12-4-1918 út Wommels weg en in te weunen bij syn bep Tjitske Oosterhof en hur tweede man Siebe Jelles de Vries, smid en fytsemaker te Marsum (227, 12a), Sybe Sipke ferhúst dêrweg op 19-12-1921 na Wommels; weunt sont 24-9-1939 te Húzzum, Frans Halsstraat 41; later te Tjerkwert
3 Sipke de Jong * Belkum 16-3-1907 † dêr 6-1-1908, 9 maanden

Leeuwarder Courant, 21-7-1965
Leeuwarder Courant, 21-7-1965

§ Sibe de Jong, frisiast en esperantist
Sybe Sipke de Jong Dsn – skreef himsels: Sibe – waar Frisiast en Esperantist te Tjerkwerd; hij ontworp ’n leermetoade foor ’t Esperanto – Ponto al la praktiko – waar organisator fan ’e Esperanto Radio-Dienst en metwerker an ’t blad Nederlanda Esperantisto. De Jong fertaalde ok Frise ferhalen in ’t Esperanto.
Werk:
-hopen fersen en gelegenhydsgedichys, minnig plaatst in ’e Luwter Krant; in te sien in ’e Knipselmap S.S. de Jong, Tresoar
Ponto al la praktiko, materialo por lego kaj traduko kun klarigaj notoj, Esperanto-Asorio “La estonto estas nia”, 1930/1935
Frysk leare sûnder húswirk, fleurich toanielstikje yn ien bidriuw, 1949;
Du generacioj, bekroand hoorspel, 1958
Frisai rakontoj en Esperanto, ferhalen fertaald út ’t Frys, 1964
Ro-bo-to mars – foor piano of akkordeon.
Sien:
Sibe Sipke de Jong
Ierdappels en minsken

In ’e Luwter Krant ferskynt ’n In memoriam:

Leeuwarder Courant, 21-7-1965

VI Gerben Roelofs de Jong * Marsum 4-11-1874 † Tjerkwert 11-12- 1935, 61 jaar, [] Tjerkwert; NH; ferhúst op Ouwe Maaie 1886 út Marsum na St.-Jabik, weunt dêr in bij syn bep Geertje Roelofs Westra; ferhúst dêrweg op 13-4-1889 na Dronryp; in 1899 bakker te Menaldum; sont 20-5-1898 idem te Tjerkwert (128); in 1900 idem te Spannum; in 1902, 1907 weer bakker te Tjerkwert (nr 16); bij syn útgaan dêr sonder beroep;
x Wônseradeel 7-5-1898, 23 en 22 jaar, Doutzen Sjoukes Rusticus * Tjerkwert 28-8-1875 † dêr 30-12-1952, 77 jaar, [] Tjerkwert; NH; bij trouwen sonder beroep te Tjerkwert; dr fan Sjouke Meinderts Rusticus en Yeb Meinderts de Boer, graidboeren te Tjerkwert en Parrega
Gêrm koopt op 21-3-1907 fan Abraham Dokter te Tjerkwert ’n huus te Tjerkwert; koopsom: f 6.250,00; netaris: Petrus Anastasius Bruinsma te Bolswert;
Gêrm koopt op 31-5-1922 fan Margaretha Stoop te Geertruidenberg ’n bakkerij te Dedzjum; koopsom: f 3.580,00; selde netaris
Gêrm het op 1-8-1922 bij deselde ferkoopster ’n skuld fan f 2.000,00; selde netaris
Kines:
1 Yeb Gerbens de Jong
* Spannum 24-9-1900 † Luwt 28-6-1979, 78 jaar, [] Tjerkwert; bij trouwen sonder beroep te Tjerkwert;
x Wônseradeel 27-5-1925, 24 en 28 jaar, Meindert Aukes Smit * Lollum 18-4-1897 † Luwt 15-2-1974, 76 jaar, [] Tjerkwert; bij trouwen fan boerebedriif te Lollum; ekspedisyfaint, weunt in 1929, ’30 in Harlingen; sn fan Auke Lykles Smit en Hendrikje Rientses de Boer, graidboeren te Lollum
2 Roelof Gerbens de Jong, folgt VII
3 Sijtske Gerbens de Jong (ok: Sytske, in ’e geboorte-akte: Sijtske) * Tjerkwert 4-10-1907 † 10-2-2007, 99 jaar, [] Tjerkwert; húshouster bij hur neef Sibe Sipke de Jong te Tjerkwert

Leeuwarder Courant, 12-12-1935
Leeuwarder Courant 13-12-1935

VI Gerben Willems de Jong * St.-Jabik 1-8-1881 † Luwt, 2e Parkstraat 3, 23-8-1958, 77 jaar, Noorderbegraafplaats; DG; slachter, ferhúst 2-4-1904 út Luwt na Bolswert, komt 3-9-1906 út Heerefeen in Luwt, ferhúst dêrweg 30-10-1908 na Steenwyk, komt dêrweg 28-7-1908 bij syn ouweloi te Luwt en gaat dêrweg 29-4-1911 weer na Heerefeen, dêr slachter; de húshouwing komt 3-7-1917 út Aldeboarn in Luwt (Nijstad G12, Nijstad 72; 25-2-1925: Eewâl 61boven; 13-5-1925: Elisabethstraat 28boven; 10-6-1926: Franekerstraat 38, 72; 28-3-1928: Hendrikstraat 2a), Gêrm is dêr winkelsjef, in 1918 filiaalhouder, in 1920 dêr sjef-filiaalhouder; 28-3-1923: ferteugenwoordiger fan ’n maatskippij in snijmesines; 15-2-1925: raizger in sigaren; ferhúst op 22-5-1929 na Húzzum;
x Skoaterland 22-5-1912, 30 en 29 jaar, Jeltje Witteveen * Heerefeen 9-12-1882 † Luwt, Oud St. Anthony Gasthús, Groate Kerkstraat 26, Dr Römer vleugel 6, 27-2-1973, 90 jaar, [] Luwt, Noorderbegraafplaats; DG; bij trouwen sonder beroep op ’t Feen; dr fan Gerrit Anes Witteveen, forver te Heerefeen, en Teetske Goyes Visser
Gêrm ferkoopt met syn skoanhait – as aigners fan elk de helft – op 16-11-1915 ’n slagerij met bergplaats, frije steeg en opslag an ’e oastkant an ’t Breede Pad te Heerenveen, groat 1.21 are, in gebrúk bij Gerben de Jong; bod f 4040,00. 
Kines:
1 Willem Gerrit de Jong
* Heerefeen 12-7-1913 † 17-3-1998, 84 jaar, [] Luwt, Noorderbegraafplaats; GK; bij trouwen kontroleur Centrale Crisis Controle Dienst, weunend te Húzzum, later te Luwt, Mozartstraat 49;
x ’t Bildt 12-10-1943, 30 en 26 jaar, Geertje Kolk * Froubuurt 21-10-1916 † 7-8-2007, 82 jaar, [] Luwt, Noorderbegraafplaats; DG, later GK; ferhúst op 10-4-1935 út Froubuurt naar Bennekom (Gemeente Ede), Pension Panorama Hoeve, De Heide 34, bij N. Olman; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; dr fan Tjeerd Douwes Kolk, beurtskipper, ekspediteur, sjauffeur en kastlain te Froubuurt (347; sont 1918: C365; sont 1931: C512), in 1943 dêr hotelhouwer, en Evertje Joukes Ganzinga
2 Gerrit de Jong * Luwt 5-4-1918; GK/Grunningen/
x E. Jager
3 Gerardus Theodoor de Jong * Luwt 21-10-1920; GK/Jelsum/
x S. van der Meulen

Leeuwarden Courant, 25-8-1953

VI Roelof Willems de Jong * St.-Jabik 14-4-1890 † Luwt, Bildtsestraat 70, 8-12-1970, 80 jaar, [kremeerd] Grunnigen; DG; ferhúst 29-4-1911 út Luwt na St.-Anne; komt op 21-1-1912 dêrweg in Luwt (Franekerstraat K38), dêr onderwizer (Skoal 27, Gemeenteskoal 7), later gymnastykleraar; bij syn wegraken sonder beroep te Luwt;
x Utingeradeel 2-6-1921, 31 en 28 jaar, Anna Klazes Koopmans * Akkrum 6-12-1892 † Luwt 27-5-1959, 66 jaar; GK; fan 11-1-1917 tot 26-3-1921 inweunende maid te Luwt (Oastersingel Q26; Foarstreek M255, bij A. Salverda; Margaretha de Heerstraat H3); bij trouwen sonder beroep bij hur ouweloi te Akkrum; komt op 2-6-1921 út Akkrum in Luwt; dr fan Klaas Willems Koopmans, bij syn trouwen in 1876 fan boerebedriif te Akkrum, in 1892 dêr koopman, en Mettje Jans Terpstra, graidboeren te Akkrum, dêr later loazjeminthouwers (329, 300, 153, 456, 482)
Kines:
1 Willem Gerard de Jong
* Luwt 23-11-1923; DG, later GK
2 Klaas Roelof de Jong * Luwt 22-4-1926; GK; bakker te St.-Anne, in 1970 te Swolle;
x Meintje Geertje Dragstra * St.-Anne 18-1-1930; dr fan Hette Karst Jans Dragstra, bakker te Donkerbroek, sont 24-4-1929 te St.-Anne, hoek Warmoesstraat-Van Harenstraat (B193; m.i.f. 1-1-1931: B306), en Geertje Wiebes Hebers
Kines:
1 Rob Jong
2 Yvonne de Jong

Leeuwarder Courant, 9-12-1970

VI Dirk Gerbens de Jong * St.-Jabik 31-3-1857 † Amsterdam; bij syn trouwen en in 1886, ’87 eerpel- en flaskoopman te St.-Jabik (29a); sont 27-5-1887 idem te Rauwerd (87a), dan weunt de húshouwing in bij Froukys hait-en-mim; sont 22-3-1890 eerpelkoopman en dêrnaast tapper en sliter te Luwt op ’t Hoekster Kerkhof nr 22; fertrekt met de húshouwing op 11-5-1891 na Amsterdam; dêr febrykserbaaier en tapper in ’e Korte Koningsstraat 5 (369c/246);
x ’t Bildt 2-7-1885, 28 en 23 jaar, Froukje Siebrens Landstra (ok: Froukjen, Frouwkje; in geboorte-akte: Froükjen) * Rauwerd 5-11-1861 † mooglik te Amsterdam; maid te Húns, sont Ouwe Maai 1883 idem te Beetgum; sont 20-5-1884 idem te St.-Jabik; dr fan Siebren Gerbens Landstra, bij syn trouwen in 1848 boerefaint te Wiuwert, dêrna erbaaier, later koopman te Rauwerd (nr 65), in 1857 dêr skipper, in 1861 dêr winkelman, en Hendrikje Durks Sybrandy, bij hur trouwen fan boerebedriif te Rauwerd
Kines:
1 Gerben Dirks de Jong, folgt VII
2 Hendrikje Dirks de Jong * St.-Jabik 25-1-1887; werkster te Amsterdam, 1e Van Beuningenstraat 44 (weunt waarskynlik bij De Vries, B15a/107)
3 Siebren Dirks de Jong * Amsterdam 14-1-1897

VI Dirk Jans de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 13-5-1867 † Luwt, Westerparkstraat 37, 30-4-1936, 68 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; DG; bij trouwen en dêrna bouboer te Froubuurt (nrs 274, 595); sont Ouwe Maai 1925 te St.-Jabik (nr A666); hij en Knilliske ferhúzze 22-5-1928 na Luwt, Westerparkstraat 31; ferhúzze dêrweg op 20-8-1931 na de Ouwedyk onder St.-Jabik; komme dêrweg op 17-5-1932 weer in Luwt, in ’e Westerparkstraat;
x Doniaweerstal 9-5-1903, 35 en 26 jaar, Korneliske Piers Koopmans * Diken 25-9-1876 † Luwt 8-3-1937, 60 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; DG; bij trouwen sonder beroep te Diken; komt op hur troudâg út Diken op ’e plaats in Froubuurt; dr fan Pier Klazes Koopmans, bij syn trouwen in 1859 fan boerebedriif op ’e Hommerts, en Anneke Freerks Huistra, bij hur trouwen fan boerebedriif te Diken, dêrna graidboeren te Diken, Haskerlând
Kines:
1 Jan Dirks de Jong, folgt VII
2 Pier Dirks de Jong
* Froubuurt 5-3-1906 † Zaltbommel 24-12-1966, 60 jaar; DG; weunt bij syn broer Dirk en skoansuster Jantsy; komt op 31-12-1932 dêrweg bij syn ouweloi te Luwt, is dan febrykserbaaier; ferhúst dêrweg op 26-4-1933 naar Engelând; komt dêrweg op 24-4-1934 bij syn hait en mim te Luwt; ferhúst dêrweg op 23-4-1936 naar Nijmegen; is ôfdelingssjef; bij trouwen ekspediteur te Nijmegen;
x Nijmegen 6-5-1938, 32 en 26 jaar Teuntje van der Salm * Kerkdriel, Maasdriel, 15-3-1912; bij trouwen sonder beroep te Nijmegen; dr fan Goossen van der Salm, in 1902 erbaaier te Kerkwijk, in 1938 kantonnier bij Rykswaterstaat te Nijmegen, en Geertrui van Ooijen

Leeuwarder Courant, 2-5-1936
Rouadvertînsy fan
Gêrm Jans de Jong en kines.
Leeuwarder Courant, 4-5-1936

VI Gerben Jans de Jong * Ouwesyl onder Froubuurt 26-2-1874 † Skarnegoutum 28-3-1953, 79 jaar; DG; weunt in 1882 te Húzzum; weunt bij syn broer Dirk op ’e plaats in Froubuurt, ferhúst dêrweg op 3-6-1901 na Stiens, Stienzer Tichelwerk (535, 613), dêr bouboer; sont Ouwe Maai 1916 graidboer te Haskerhorne; sont 27-5-1926 tot Ouwe Maai 1927 graidboer te Jelsum (91); dêrna idem te Skarnegoutum;
x Menameradeel 11-5-1901, 27 en 25 jaar, Sijke Rinderts Keestra * Dronryp 8-3-1876 † Skarnegoutum 15-10-1931, 55 jaar; NH; bij trouwen sonder beroep te Dronryp; ferhúst 20-5-1901 na Stiens; boerin te Stiens, Haskerhorne, Jelsum en Skarnegoutum; dr fan Rindert Jacobs Keestra en Gerlofke Kornelis Kramer, bouboeren te Dronryp (349bk, 411bútten, 283), sont Ouwe Maai 1905 te Luwt
Kines:
1 Jan Gerbens de Jong, folgt VII

2 Fokelina Gerlofke de Jong * Stiens, Stienzer Tichelwerk, 19-3-1909 † Akkrum 1-1-2000, 90 jaar, [] Jirnsum; DG, later GK; bij trouwen sonder beroep te Skarnegoutum, dêrna graidboerin te Jirnsum;
x Wymbritseradeel 13-5-1937, 28 en 26 jaar, Sytze Gooyes Brouwer * Aldeboarn 16-5-1910 † Luwt 16-12-1986, 76 jaar, [] Jirnsum; NH; bij trouwen en dêrna graidboer te Jirnsum (31, 5, 15); sn fan Gooye Gerben Johannes Brouwer, bij syn trouwen in 1905 graidboer te Grou, en Antje Sytzes Kooistra, graidboeren te Aldeboarn, sont Ouwe Maai 1920 te Jirnsum (21)

Leeuwarder Courant,
31-3 en 1-4-1953

VI Arjen Gerbens de Jong * Wier 18-2-1884 † Luwt 26-11-1946, 62 jaar; GK; bij trouwen graidboer te Ingelum; ferhúst op syn troudâg na Kollum (276, 32, 328, 292), dêr graidboer; de húshouwing met de fier kines en de inweunende maid, Klazina van der Meulen (se is griffermeerd in dit niet-kerklik gesin, en al ses jaar in dienst) ferhúst Ouwe Maai 1925 na Luwt, Erryn is dêr graiboer tot syn wegraken;
Erryn gaat op 18-5-1904 in militaire dienst bij ’t 9e Regimint Infanterie; hij gaat fier keer met groat ferlof: 29-7-1905, 14-9-1907, 24-9-1909 en 22-9-1910; op 1-8-1912 wort-y inliifd bij de Landweer; op 31-12-1918 wort-y ontslagen wegens beaindigen fan ’e dienst;
x Menameradeel 7-3-1912, 28 en 21 jaar, Trijntje Klazes Terpstra * Marsum 1-1-1891 † Luwt 24-6-1940, 49 jaar; GK; bij trouwen sonder beroep Marsum, bij hur útgaan idem te Luwt; dr fan Klaas Gerrits Terpstra en Antje Hendriks Kamminga, bakkers te Marsum
Kines:
1 Douwtje Arjens de Jong
* Kollum 22-12-1912 † dêr 16-7-1918, 5 jaar
2 Gerben Siebren de Jong, folgt VII
3 Anna Arjens de Jong * Kollum 5-8-1916; GK; ferhúst op 3-10-1935 út Luwt na Eindhoven
4 Klaas Arjens de Jong * Kollum 15-2-1919; GK
5 Douwtje Arjens de Jong * Kollum 10-2-1921; GK
6 Arjen Arjens de Jong * Luwt 15-7-1925; GK

GENERASY VII

VII.1 Klaas Johannes de Jong * Froubuurt 25-10-1906; GK; bouboer op Ouwesyl (nrs 550; sont -5-1937: 338); Klaas is later werksum bij Steensma grondstoffenleveransier fan konfitueren te Luwt;
x 1 t Bildt 24-5-1934 Trijntje Prins * Ouwesyl onder Froubuurt 4-4-1914 † Luwt 14-6-1973, 59 jaar; DG; dr fan Pieter Anskes Prins en Renske Klazes Bosma, bouboeren op Ouwesyl onder Froubuurt (nr 509)
x 2 S. de Haas
Kines:
1 Renske de Jong
(Renny) * Froubuurt 15-8-1935 † Hardegaryp 14-6-2017, 81 jaar, [kremeerd] Goutum; GK; weunt te Lekkum en Giekerk;
x ’t Bildt 19-11-1959, 24 en 27 jaar, Yde Heeg * Húns 10-4-1932 † Giekerk 21-12-2017, [kremeerd] Goutum; inspekteur Fries Rundvee Stamboek; sn fan Jan Everts Heeg en Hylkje Ydes Kooistra, graidboeren feefokkers te Húns
2 Johanna Doutje de Jong (Jopie) * Froubuurt 7-2-1938 † 23-2-1982, 44 jaar, [] Beetgum; GK;
x 6-7-1961 Jitze Bettus de Jong * Beetgum 15-1-1934 † 14-5-2012, 78 jaar, [] Beetgum; GK;
foerman te Beetgum; dir. Firma B.J. De Jong; sn fan Bettus Jitzes de Jong, bouboer en foerman te Beetgum, lid Fa. G. & B. de Jong, en Akke Meintes Terpstra
Sien: Genealogy De Jong (Bitgum) IV.5
3 Doutje Tine de Jong * Froubuurt 24-4-1943; GK;
x Hendrik Kas (Henk) * St.-Jabik 9-4-1941; GK; onderwizer te Grunningen, dir. basisskoal te St.-Anne; sn fan Hendrik Hendriks Kas en Grietje Jacobs Kooistra, bouboeren te St.-Jabik (692)
4 Johannes de Jong, folgt VIII
5 Pieter Gerben de Jong, folgt VIII

§ As seun erkend

Klaas wort as seun erkend bij ’t huwlik fan Doutsy en Jehannes

§ Skoalfoto op Ouwesyl? – Wie weet wie wie binne?
Skoalfoto Ouwesyl. Bovenste rij, darde fan links: Klaas de Jong;
onderste rij, op ’e knieën, eerste fan links: Gep de Jong;
tweede rij fan boven, fierde fan links: Hinke Dirks Schaaf.
Wie weet wie’t de ândere kines binne, en de juffrou en meester?
info@erfgoed-fundaasje.nl

Achterop ’e foto staat ’n berichy fan nichy Annie an hur nefys Geb en Klaas, met potload rechts:
Lieve G. en Kl./Ik zal jullie ook wat/schrijven. We vinden/dat jullie er wel aardig/op staan. Hoe is het/met jullie konijntjes?/Ik hoop maar van goed./Nu maar goed leeren/op school hoor./Nu vele groeten/van uw liefh. nichtje/Annie.
Annie sil ’t dochtertsy weze fan Jitske Gêrms de Jong en Erryn Dirks Wassenaar

VII.2 Gerben Johannes de Jong (Geb) * Oversigt onder Froubuurt 23-4-1909 † Skilhiem Stiens 12-6-1991, [] Attesweg, Froubuurt; bouboer op Oversigt an ’e Nijedyk te Ouwesyl (nr 720) onder Froubuurt; direkteur fan ’e meenskar (gesamenlik lând in aigendom) ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’ an ’e seekant achter de Deltadyk; bestuurslid waterskap De Noordster (tussen de Bordineweg en de Schuringaweg); taksateur Peerdefonds; lid leesgeselskap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ in Ouwesyl (opricht in 1792); rinteniert met syn frou te Froubuurt, Martheus Beckstraat 47
x Franeker 6-5-1936, 27 en 23 jaar, Etje Gatses Siderius * Lutjegast 23-11-1912 † Borniaherne, Luwt 3-3-1996, [] Attesweg, Froubuurt; NH, later GK; bij trouwen sonder beroep te Franeker; komt op hur troudag fan Fijfhúzzen op Oversigt, dêr bouboerin; dr fan Gatse Pieters Siderius, koffyhús- en kafeehouwer te Fisflyt, later graidboer op Fijfhúzzen 19 onder Franeker, en Doutje Harkes Hiemstra
Kines:
1 Doutje de Jong
* Oversigt, Ouwesyl, 29-8-1938 † Pingjum 11-5-2022, 83 jaar;
x ’t Bildt 16-5-1961 Jan Minne Heeg * Kubaard 26-5-1936 † Grunningen 11-3-2003, 66 jaar, [kremeerd] Goutum; sn fan Minne Hotzes Heeg en Grietje Pieters Wybenga, graidboeren, in 1928 te Kubaard, in 1945 te Spannum
2 Johannes Gerbens de Jong, folgt VIII

§ Op ’e motor
Jehannes Gêrms de Jong en Gêrm Jehannes de Jong binne motorrijers: Harley Davidson, B-9888. ’t Bwiis is an Jehannes ôfgeven op 5-2-1926 en op 5-5-1936 overgaan op Gêrm syn naam. Hieronder Johannes bij de plaats fan Gerryt Sakes Porte op Ouwe Laai, dêr’t-y as maat met reed.
Sien: Friese nummerbewijzen.

§ ’n Fermanende brief fan bep Tryntsje Tjepkema
Gêrm de Jong krijt op syn dartigste ferjaardâg ’n brief fan syn bep Tryntsy de Jong-Tjepkema.
Se binne ’nander och soa genegen, sien meer dêrover: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma, nr

Attesweg, Froubuurt

§ Anekdoates over Geb
Geb is niet godsdienstig. Maar ’n keer komt hy in ’e kerk in Froubuurt, want dêr sil de film ‘De goudzoekers’ draaid worre. Dan blykt dat de foorstelling ‘De Godzoekers’ betreft. Geb bliift sitten tot de pauze en nimt dan de koierlatten.
Geb is taksateur fan ’t peerdefonds, dat fergadert één keer in ’t jaar. In ’e fyftiger jaren sil ’t weest hewwe – elkeneen het nag gyn auto – dat de foorsitter fraagt at degene dy’t ’n auto het de buren wel metnimme wil na de folgende fergadering toe. D’r sitte figuerlik, maar ok letterlik dikke boeren onder. Geb fraagt: Foorsitter! Hoe mot de fergoeding weze? Per persoan of per kilo? De foorsitter kin ’m niet goed houwe en skorst de fergadering.

VII Roelof Gerbens de Jong * Tjerkwert 11-12-1902 † Bolswert 10-1-1998, 95 jaar, [] Tjerkwert; bij trouwen bakker te Tjerkwert;
x Wônseradeel 9-5-1928, 25 en 23 jaar, Tetje Jacobus Engelsma * ’t Haidenskip onder Workum 27-11-1904 † Sneek 7-8-1966, 63 jaar, [] Tjerkwert; dr fan Jacobus Ydes Engelsma en Jantje Ulbes van Dijk, graidboeren, sont 1895 in ’t Haidenskip onder Workum (G148, C57/58, sont Ouwe Maai 1909 te Allingawier (40, 24), sont Ouwe Maai 1919 te Tjerkwert (302, 115)

VII Gerben Dirks de Jong * St.-Jabik 8-3-1886 † Overveen 11-4-1967, 83 jaar, [kremeerd] Velsen; ferbrykserbaaier te Amsterdam, kûnstkilder, tekenaar, lithograaf, etser, akwellerist, pastellist te Blarikum, Bergen (N.-H.) en Parys, sont 1942 te Amsterdam, later te Overveen; fersetsman; sien: Gerben de Jong;
x 1 Amsterdam 11-4-1917, skaiden dêr 5-5-1922, Sara Oppenheimer * Almelo 11-5-1881; telegrafiste; dr fan Leeser Oppenheimer, kommisjonêr, en Rosalia Billa Bendien;
x 2 Amsterdam 26-1-1924, skaiden fonnis Arrondissemintsrechtbank Amsterdam 12-3-1936 (akte inskreven bij de Burgerlike Stand 31-3-1936), Elise Frederika van Biema (Elly) * Amsterdam 26-2-1901 † Auschwitz 27-1-1945; bij trouwen sonder beroep te Amsterdam; beeldend kûnstner; fersetsfrou; dr fan Isidor van Biema, amateur kûnstskilder te Amsterdam, Bloemendaal en Brussel, en Marie Polak, te Amsterdam, in 1924 te Bloemendaal
Sien: Elise de Jong-van BiemaStolperstein
x 3 Amsterdam 12-4-1950 Tonia Maria de Kruijff (Tonny) * Zoelen 10-2-1900; dr fan Hendrik de Kruijff, boer te Zoelen, en Hendrika Helena van Zetten;
Tonny x 1 25-8-1925, skaiden 1928, Samuel Jan Elize Stalknegt * Blaricum 10-7-1893; assuradeur te Rheden; sn fan Jan Dirk Stalknegt, molner, en Alexandrina Petronella Geijsbeek
Kines út ’t eerste huwlik:
1 Fanny de Jong
* Amsterdam 13-1-1918 † dêr 7-11-1978; ontwerpster, sjoernaliste;
x Amsterdam 1-2-1939, skaiden 1953, Cornelis Jan Kelk (Cees) * 28-8-1901 † 25-12-1981; tydskriftredakteur, o.â. fan De Groene Amsterdammer; sn fan Cornelis Christaan Barend Kelk, emplojee Nederlandsche Bank, en Margaretha Elisabeth Duijkers;
Cees x 1 Velsen 26-2-1931, skaiden Den Haag 27-9-1938, Helena Suzanna van Hall * Den Haag 28-4-1907; skaiden frou fan Karel Frits Bes; dr fan Anne Maurits Cornelis van Hall, direkteur fan ’n hannelsmaatskippij, en Carlina Sophia de Bode;
Cees x 3 De Bilt 25-1-1955 Eka Louïse Thoden van Velzen * Limapuluh 3-8-1915 † Doorwerth 17-9-1993; skilderes en beeldhouster; dr fan Petrus Thoden van Velzen, geneesheer te Soerabaja, Limapuluh en Batang Taro, Sumatra, en Margaretha Wilhelmina Soumokil
Sien:
C.J. Kelk
Eka Thoden van Velzen
2 Frans de Jong * Amsterdam 25-4-1921 † 20-10-2010; grafikus, drukker, typograaf, assemblagekûnstner, kûnstskilder, komt met 18 jaar op ’e Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, krijt dêr les fan o.â. Paul Citroen, rond die oplaiding ôf in 1944; gaat in 1946 naar Amsterdam, werkt dêr tot syn útgaan; eksperiminteerd met grafys- en tyopgrafys werk à la Hendrik Nicolaas Werkman; sjenre: marine; werk in argyf Paul Citroen; publikasys o.â.: Expositie Frans de Jong, brosjure Studio E-10, Inkhúzzen, 1978; Schilderen met de drukpers, De Buitenkant, Den Haag, 1998; DVD Roxie Movies, Amsterdam, 2008
Kines út ’t tweede huwlik, 3 jonges en 1 maisy, de eerste geboren in Amsterdam, de andere drie in Parys, o.â.:
3 Clara de Jong
* Parys 23-3-1928 † 30-5-2005; beeldend kûnstner, techniken:.oalyferf, akwarel, gouache, houtskoal, kontee; oplaiding: Kunstnijverheidschool en Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam; maakt begin jaren ’80 ’n sery over de ferfolging fan ’e Joaden in Amsterdam met ’n kollasy fan 19 skilderijen en 16 tekeningen, kolleksy Amsterdam Museum; krijt in 1977 de Jeanne Bieruma Oostingpriis foor akwarel; werk in o.â. Museum Henriëtte Polak/Museum Zutphen; sien: Clara de Jong-biografy; Clara de Jong
x Amsterdam 13-7-1953 Harry Visser * Amsterdam 25-5-1929; akwarellist, edelsmid, grafikus; sn fan Abraham Barend Visser, bontwerker te Amsterdam, en Sara de Rooij
4 Esther de Jong

§ Kûnstskilder Gêrm de Jong

,Portret fan Gêrm de Jong,
deur Piet van der Hem, oalyferf op doek

Gêrm de Jong waar ’n raizend skilder: Amsterdam, Montmartre-Parys, Blaricum, Bergen – Bergense Skoal – en ’t Amelând.
Sien: Friesch Dagblad – Reizende schilders.
Hieronder ’n biografy fan Gêrm de Jong deur dr Kees Kuiken in Van Aartsma tot Zwalua – 99 bijzondere personen uit de Bildtse geschiedenis, Bildts Dokumintasysintrum, St.-Anne, Tresoar Luwt, MMXVII

VII Jan Dirks de Jong * Froubuurt 26-3-1904 † Luwt 17-11-1992, 88 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; DG; ferhúst op 4-5-1920 út Froubuurt na Luwt; komt dêrweg op 21-3-1921 bij syn ouweloi te Froubuurt; bij trouwen en dêrna bouboer te St.-Jabik (A666, sont 1-1-1931: nr A700), dêr later eerpelkoopman; sont 17-5-1932 idem met syn frou te Luwt; se ferhúzze 11-3-1933 dêrweg na Spannum (nr 94); komme dêrweg op 31-7-1936 te Luwt, ferhúzze dêrweg op 26-3-1937 weer na Spannum (nr 94);
x Hinnaarderadeel 9-5-1928, 24 en 23 jaar, Jantje Tjeerds van der Hem * Lúns 11-6-1904 † Winsum 21-9-1966, 62 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; DG; bij trouwen sonder beroep te Spannum; dr fan Tjeerd Gjalts van der Hem en Tætske Pieters Sierdsma, graidboeren, in 1904 te Lúns (nrs 7,8), sont omstreeks 1928 idem te Spannum
Kyn:
1 Tætske Cornelia de Jong
* St.-Jabik 29-6-1929; DG; ferhúst -4-1932 út St.-Jabik na St.-Anne (336), dêrweg op 11-4-1933 na hur hait-en-mim te Spannum (94);
x Baarderadeel 5-6-1932 Jan Gerrit Wassenaar * St.-Jabik 16-2-1930; bouboer en feefokker te Hâllum; sn fan Ouwe Jans Wassenaar en Maaike Douwes Bierma, bouboeren, in 1930 te St.-Jabik, in 1934 te St.-Anne

VII Jan Gerbens de Jong * Stiens, Stienzer Tichelwerk, 20-3-1905 † Sneek 13-3-1986, [] Westermeer; DG; bij trouwen fan boerebedriif te Skarnegoutum;
x DoniaweerstaL 11-5-1937, baide 32 jaar; Jantje Nijdam * Westermeer 16-3-1905 † Sneek 21-5-1990, 85 jaar, [] Westermeer; NH, later GK; bij trouwen sonder beroep te Oldeouwer; dr fan Piet Gerbrand Hilles Nijdam en Trijntje Harmens Maat, graidboeren te Westermeer, sont 22-5-1919 te Oldeouwer (29, 36), 1924 te Ouweskoat, sont 28-5-1924 weer te Oldeouwer (37, 48)
Kyn:
1 Tine de Jong
* Skarnegoutum 1-4-1938 † Beetsterswaag 12-10-1986, 48 jaar, [kremeerd] Goutum;
x Minne Dijkstra

VII Gerben Siebren de Jong * Kollum 1-8-1914; graidboer te Luwt;
Geertje Vergonet * Luwt 29-8-1916; foor hur trouwen kapster te Luwt; dêrna dêr graidboerin; dr fan Pierre Frans Franses Vergonet, behanger en stoffeerder te Luwt (Fabriekssteeg V54a, Achter de Hoven V 132), sont 5-10-1905 te Húzzum, en Jetske Heins Holwerda
Kines:
1 levenloas maisy
 *-† Luwt 15-6-1949
2 Arjen de Jong * Luwt 5-6-1950 † Luwt 7-6-1950, 2 dagen; tweeling met Jetske
3 Jetske de Jong * Luwt 5-6-1950 † Luwt 11-6-1950, 6 dagen; tweeling met Erryn

GENERASY VIII
VIII.1 Johannes de Jong (Johan) * Ouwesyl 16-3-1946; GK; onderwizer; projektontwikkelaar;
x Baukje Felkers
Kyn:
1 Klaas de Jong

VIII.2 Pieter Gerben de Jong * Ouwesyl 20-4-1951/Mantgum/
x Hanneke C.L. Vermeulen * Koeforden 30-4-1949
Kines:
1 Hans de Jong
* Grunningen 9-8-1982
2 Ton de Jong
* Luwt 9-11-1983
3 Jan Pieter de Jong
* Luwt 26-3-1986

VIII.3 Johannes Gerbens de Jong * Oversigt onder Froubuurt 26-2-1945, boer op Oversigt an ’e Nijebildtdyk onder Ouwesyl; lid stichtingsbestuur ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’; fijf jaar bestuurslid Friesche Mij. van Landbouw ôfdeling ’t Bildt;
x Menaldumadeel 6-6-1974 Baukje Willems Koopal * Nij Sirtema state, Ingelum 13-11-1946; dr fan Willem Jans Koopal en Tietje Philippus Breuker, graidboeren op Nij Sirtema state onder Ingelum
Sien: Genealogy Koopal/Koopmans VIII.14
Kines:
1 Tytsje de Jong
 * Luwt 14-4-1975, stúddy Romaanse talen en kulturen Ryks Universiteit Grunningen;
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 3-7-2008 Kornelis Jetze Palsma (Kor) * Froubuurt 24-8-1965, stúddy Hotelskoal, bouboer op Hoekstra state an ’e Ouwedyk 319 onder St.-Anne in maatskip met syn broer Jarig Rendert Palsma; sn fan Frans Jarigs Palsma en Sijtske Kornelis Kalma, graidboeren te Froubuurt, bouboeren op Hoekstra state onder St.-Anne
Sien:
Maatskap Jarig, Kor en Tytsje Palsma
Palsma op ’t Bildt VI.2
2 Etsje de Jong * Luwt 11-6-1977, stúddy Bedriifskunde Ryks Universiteit Grunningen;
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 17-10-2008 Rudolf Rodenhuis * Dokkum 7-7-1973, bouboer op Feld Sigt an ’e Nijedyk onder Nij Altoenæ (súdlik fan ’t Strandhús der Bildtpôllen), sn fan Doeke Wybes Rodenhuis, boer onder Ouwesyl, later an ’e Nijedyk onder Nij Altoenæ, en Marie Ruurds de Graaf
Sien:
Rodenhuis Agro
-Bildt Nu, Rudolf Rodenhuis
-Geboortelepel Johannes Rodenhuis: Jong, Johannes Gerbens de – 1873 – Erfgoed Fundaasje

VII Gerben Siebren de Jong * Kollum 1-8-1914; graidboer te Luwt;
x Geertje Vergonet * Luwt 29-8-1916; foor hur trouwen kapster te Luwt; dêrna dêr graidboerin; dr fan Pierre Frans Franses Vergonet, behanger en stoffeerder te Luwt (Fabriekssteeg V54a, Achter de Hoven V 132), sont 5-10-1905 te Húzzum, en Jetske Heins Holwerda
Kines:
1 levenloas maisy
*-† Luwt 15-6-1949
2 Arjen de Jong * Luwt 5-6-1950 † Luwt 7-6-1950, 2 dagen; tweeling met Jetske
3 Jetske de Jong * Luwt 5-6-1950 † Luwt 11-6-1950, 6 dagen; tweeling met Erryn

Wort fortset