Home » Famyljes » Jong, de (‘t Bildt) » Kolleksje Jong, de (‘t Bildt) » Kolleksje Argyf De Jong – Koopal

Kolleksje Argyf De Jong-Koopal

COLLECTION ARCHIVE DE JONG-KOOPAL

Archive of Johannes Gerbens de Jong and Baukje Willems Koopal, Sate Oversigt, Ouwesyl

Inventarisation: Erfgoed Fundaasje, 2018-2023
See for family data:
Genealogy De Jong – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)
Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)
See for photogalery: Fotogalerij De Jong-Koopal

[…] = not yet inventoried
* = present more than once

[I DONATION AGREEMENT]

[II PHOTO ALBUMS]


II.1 PHOTO’S
II.1.1 Persons
Akke, housekeeper Siderius
Algera, Auke Piers; photographer: Obbema & De Bruin, Leeuwarden-Sneek
Boelstra, Grietje Siebes; photographer: Obbema & De Bruin, Leeuwarden-Sneek
Boomsma, Etje Gaadses
Breuker, Philippus Wybes x Baukje Klazes Wierda
Breuker, Hiltje Philippus
Breuker, Tietje Philippus*; photographer: Foto Modern, Leeuwarden
Deinema, Simkje Geerts x Bauke Pieters Siderius
Heslinga, Hessel Johannes
Hiemstra, Doutje Harkes; photographer: De Jong, Leeuwarden
Hoogland, Lieuwina Johanna Pieters
Hoogland, Ytje Johannes*; photographer: M.Th.J. van der Hoek, Nieuwestad K 103, Leeuwarden
Hoogland, Ytje Johannes with family, working people and neigbourchildren in front of Overzigt;
3 x
Jong de, Doutje Klazes; with a dog in front of her house in Weidum [?]
Jong de, Gerben Gerbens*; photographer: E. Fuchs, Leeuwarden; photographer: M.Th.J. van der Hoek, Nieuwestad K 103, Leeuwarden
Jong de, Gerben Johannes*, with a goat and Klaas Johannes de Jong with a stabij dog, about 1916
Jong de, Gerben Johannes and Klaas Johannes de Jong, in the fields of Oversigt with a goat and a buck, Klaas is sitting on a goat cart, about 1919
Jong de, Gerben Johannes, frolicking with a goat, about 1919
Jong de, Gerben Johannes, on a goat cart pulled by a goat, about 1919*
Jong de, Gerben Johannes, on the self binding machine, pulled by three horses*
Jong de, Gerben Johannes and Klaas de Groot, on the self binding machine, pulled by two horses; about 1935
Jong de, Gerben Johannes, with a horse at he back of the yard on Oversigt, 3-7-1941; photographer: Artistieko, Foto Modern, Wirdumerdijk 14, Leeuwarden
Jong de, Gerben Johannes, on a wagon with a mold horse at the yard of Oversigt; photographer: Artistieko, Foto Modern, Wirdumerdijk 14, Leeuwarden
Jong de, Gerben Johannes, on a horse at the yard of Oversigt; photographer: Artistieko, Foto Modern, Wirdumerdijk 14, Leeuwarden
Jong de, Gerben Johannes, under a milkcow; fotographer: J. Kampen, St. Annaparochie
Jong de, Gerben Johannes x Etje Gatses Siderius, 6-6-1974
Jong de, Jitske Gerbens; photographer: E. Fuchs, Leeuwarden
Jong de, Johannes x Douwtje Klazes de Jong, Nijedyk, among 1926-1929
Jong de, Johannes Gerbens x Doutje Klazes de Jong; 2 x
Jong de, Johannes Gerbens, on a earth cart [jirdkarre] pulled by the horse Sofie, bought for f 450,00, about 1920
Jong de, Klaas Johannes*
Jong de, Klaas Arjens x Trijntje Cornelis Tjepkema; photographer: S. Oosterhagen, Franeker
Jong de, Klaas Arjens x Trijntje Cornelis Tjepkema
Jong de, Klaas Johannes*, on a goat cart pulled by a buck, about 1919
Lettinga, Minne Lammerts, Tjitje Siderius, Bauke Siderius, Simkje Deinema, Cornelis Sinnema, Jeltje Siderius; 18-5-1939
Oosterhof, Hiltje Gerrits
Palsma, Baukje Eke*, Sytske Lieuwina*
Siderius, Bauke, Gadze*, Jeltje*, Lolke, Etje*, Tjitje*; at farm Lankum, about 1918
Siderius, Gadze with his daughters Etje and Tjitje Siderius, working people and children in the barn doors with horse, pitchfork and sleep ready to hay
Siderius Gadze Pieters x Wapke Pierius Terpstra  
Sinnema, Cornelis*
Talsma, Maaike Rinderts; photographer: Strüppert & Van Duyl, Korenmarkt201, Leeuwarden
Terpstra, Wapke Pierius
Tjepkema, Trijntje Cornelis*
Wierda, Baukje Klazes*; photographer: De Jong, Leeuwarden, Sneek
Wierda, Klaas Jaspers

II.1.2 Photo’s unknown persons
Combain with unknown person

II.1.3 Variety photo’s
-Dyksterhuzen, Beetgumermolen, Algra, Johannes Jurjens x Hendrikje Jans Roorda, farm with haystack at Dyksterhuzen, Beetgumermolen
-Jong de, Gerben Gerbens, signatures Gerben Gerbens x Ytje Johannes Hoogland, 14-5-1857
-Lankum, farm Franeker
-Hiemstra, Doutje Harkes, gravestone at Visvliet
-Hoekstra state, Oudebildtdijk 319; Maatschap Palsma-Kalma
-Onze Lieve Vrouwenparochie; Palsma, Frans Rinderts x Syts Cornelis Kalma, farm at Onze Lieve Vrouwenparochie
-Oversigt, shop hook-farm type (winkelhaakplaats)*
-Oversigt, two horses pulling two wagons with ubber tires loaded with bales
-Oversigt; photographer: J. Koehoorn, 1993
-Schingen, farm house Philippus Wybes Breuker and Baukje Klazes Wierda
-Visvliet, Siderius, Gadze, Station Coffee House, Visvliet
-Westernijkerk, head neck torso-farm type(kop-hals-romp-boerderijtype), Kornelis Dirks van der Meij and Janke Johannes Olivier*
-Wynia sate at Farebuorren at Blija
-Zomerrust, Oude Bildtdijk 287, before 1936
-Ozinga, Tjitje H., gravestone at Visvliet
-Engelum, Tilledyk, farm; previously Taekele Hoogland

III Letters, postcards etc.
III.1
Goudemong; Hogerhuis, Wybren, Keimpe en Marten, Blokhuispoort, Leeuwarden – adresse: Jan Goudemond, Leeuwarden; sender: T.J. Goudemond, Leeuwarden and S. Vock [?], 23-8-1924 [?]
III.2 Goudemond; St.-Anne, adresse: Tietje Goudemond, Leeuwarden; sender:  Oom en tante, St. Annaparochie
III.3 Goudemond; Siderius, Station Coffee House, Visvliet – adressee: Tietje Goudemond, sender: G.D. en kinderen
III.4 Ozinga; Sinnema, farm Dronrijp, adressee: F.H. Ozinga, Huizum; sender: H. en T. Feitsma, Dronrijp, -11-1915
III.5 Letter from Gerben Arjens Wassenaar to his uncle Johannes Gerbens de Jong, Turton, South Dacota, Sept 21th, 1912

IV FAMILY DOCUMENTS
IV.1 Notebook from Gerben Gerbens de Jong, 7-11-1889; bound with gold printing front: AANTEKENINGEN/DOOR/GERBEN GERBENS DE JONG/1878
Antekenboeky fan Gerben Gerbens de Jong – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)
IV.2 Writing book of Gerben Gerbens de Jong, 1876; notebook, in front: SCHRIJFBOEK/VAN/Gerben Gerbens de Jong 1876
Containing poetry from: GEDICHTEN VAN/H. TOLLENS, C.Z./EERSTE DEEL/TE ROTTERDAM, bij/J. IMMERZEEL, JUNIOR./MDCCCXXII
Willem de Eerste, the last two stanzas
Tavereel van den vierdaagschen Zeeslag, all 52 stanzes of 8 lines each
Jubelzang bij den vijfentwintigste verjaring der Maatschappij tot nut van ’t Algemeen/Ter feestviering in het Departement te Rotterdam, broken of in the middle of the second aria
Gedichten van H. Tollens, C.z – Henricus Franciscus Tollens (Cz.) – Google Boeken
IV.3
Description of the farm Oversigt
IV.4 Overzigt; documents wind indicator Zathe Oversigt, family crests: Albarda, Frieswijk
IV.5 Jong de, Gerben Johannes, Erkenningskaart, Centrale Organisatie voor den Veehandel, 19-3-1949, with photo
IV.6
IV.6.1 Genealogical quarter state Trijntje Cornelis Tjepkema 1860-1957
IV.6.2 Genealogical quarter state Baukje Eke Palsma 2009
IV.7 Funeral notices
IV.8 Letters of condolence
IV.8.1 Obituary from Johannes gerbens de Jong, 19-11-1929; addressee: Den Heer A. de Jong/N.B.dijk/Oudebildtzijl
IV.9 Six letters from Gerben Arjens Wassenaar-family in Turton, USA, to family De Jong at Ouwesyl and Bozum:
IV.9.1 Turton, 17-3-1907 [?] from Baukje Hamringa addressed to Waarde Zwager en Zuster! [=Pieter van der Meer en Wijke de Jong, V.2.12; 4 1/3 pages; the year is not clear, but this letter was probably written in 1907 because it mentions a baby: Gerben van der Meer * Bozum 4-4-1907
IV.9.2 Turton, 21-9-1912 from Gerben Arjens Wassenaar addressed to Waarde Oom Tante Nichtjes en Neefjes [=syn omke Gêrm Gêrms de Jong-en-die, V.2.3]; 4 pages
IV.9.3 Turton, 24-10-1915 from Gerben Arjens Wassenaar addressed to Geachte familie; 4 fellen
IV.9.4 Turton, 24-10-1915 from Gerben Arjens Wassenaar addressed to Beste familie!; 3,1/3 fellen
IV.9.5 Turton, 27-12-1915 from Gerben Arjens Wassenaar adressed to Waarde Oom Tante Nichtjes en Neefjes!; 6 pages
IV.9.6 27-12-1916 from Baukje Hamringa adressed to Waarde familie!; 4 pages
See: Genealogy De Jong – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)
– § Fan Ouwesyl na Turton en allegedurigen fan Turton na ’t Oudland
IV.9.7 Ermelo 1-8-1898 letter from Gerben Gerbens de Jong adressed to his son Johannes Gerbens de Jong: Geachte Zwager!
See: Genealogy De Jong – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl) – V.2 Gerben Gerbens de Jong
IV.10 All kinds of documents regarding family history, a.o.:
IV.10.1 Signatures of Gerben Gerbens de Jong [G. de Jong Gzn] and Yttje Johannes Hoogland, 14-5-1857
IV.10.2 Friese nummerbewijzen, Gerben en Johannes de Jong, Harley Davidson
IV.11 Genealogy De Pet – Blauwmuts – De Jong, three binders IV.11.1-3

V.1-12 NEWSPAPER ARTICLES

V Interview met Jehannes de Jong deur Johan Oppewal, Frysk en Frij, 24-1-1991
V copy photo’s Kustwacht post II, ’n Jagersploeg út 1935, Bildtse Post/?/
V Column: Bildtspraak, Haverspook, Douwe Zwart, Bildtse Post, /?/
V Pleatsen yn ’e Bird by Grou, /?/
V Boeredemonstrasy Den Haag, /?/-2-1990
V Column: Sândloper – Brând plaats Taekele Watzes Hoogland an ’e Nijedyk op 3-1-1933, Bildtse Post /?/
V Ouwebildtdyk 319, Bildtse Post, 7-9-2005, copy
V Column: Sândloper – a.o. K.J. de Jong, Bildtse Post /?/
V Johannes Blanksma, painter farm Balk End
V Resînsy 25 Bildtse biografieën, Bildtse Post, 2-12-2015
V Augustuslicht, photo Oversigt, /?/
V Germ de Jong, painter, Bildtse Post, 8-3-20017


VI SILVER BIRTH SPOONS
VI.1 NF
VI.2 Jong, Johannes Gerbens de – 1873 – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)

VII BOOKS
VII.1 HET FRIESCHE BOEREHUIS/ONDERZOEK NAAR HET ONTSTAAN/VAN HET TEGENWOORDIGE BOEREN-/HUIS IN FRIESLAND/DOOR/K. UILKEMA/DE TEKST/UITGEGEVEN DOOR HET FRIESCH GENOOTSCHAP/TE LEEUWARDEN IN 1916.; 88 pag.
VII.2 HET FRIESCHE BOEREHUIS/ONDERZOEK NAAR HET ONTSTAAN/VAN HET TEGENWOORDIGE BOEREN-/HUIS IN FRIESLAND/DOOR/K. UILKEMA/DE PLATEN/UITGEGEVEN DOOR HET FRIESCH GENOOTSCHAP/TE LEEUWARDEN IN 1916.; 69 platen; op ’e foorkant ’n stimpel met de tekst: LEGAAT/DHR H.A. POELMAN/1933